ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Byrådet snur og gjør ny vurdering av forpakteravtalene i Maridalen

Foto: Christian Fredrik Borg

– Finansutvalget har stilt en rekke spørsmål til saken og ønsker bedre tid til å behandle den, sier byråd Lan Marie Berg (MDG).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 23.03.2021 kl 09:44

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

MARIDALEN: Byrådet har besluttet å be finansutvalget om å sende saken om forpakteravtalene i Maridalen tilbake til byrådet. Forpakternes kontrakt forlenges med ett år, fra og med faredag (den dag et leie- eller tjenesteforhold opphører etter oppsigelse) 14. april 2021. Det opplyser byrådet til Nordre Aker Budstikke mandag ettermiddag.

– Finansutvalget har stilt en rekke spørsmål til saken og ønsker bedre tid til å behandle den. Dette er en komplisert sak, så det kan jeg forstå. Siden vi uansett ikke rekker faredag, forlenger vi kontraktene på nytt med ett år, slik loven åpner for. Jeg vil derfor be Finansutvalget om å sende saken tilbake slik at vi kan legge frem en nærmere vurdering av alternativene, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Forpaktningsbrukene ligger rett ved Maridalsvannet, som er vannforsyningen til 90 prosent av Oslos befolkning. Av hensyn til sikring av Maridalsvannet valgte Oslo kommune i første halvdel av 1900-tallet å kjøpe opp gårdsbrukene og leie dem ut til forpakterne.

Fra Sander gård, en av de ni forpaktergårdene i Maridalen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

28. januar oversendte byrådet forslag til nye kontrakter for forpakterne i Maridalen til bystyret. Finansutvalget besluttet 4. februar å utsette saken på grunn av kort frist og spørsmål knyttet til saken. Saken vil da tidligst bli behandlet av bystyret 24. mars. Som konsekvens vil Oslo kommune ikke rekke å ferdigstille nye forpaktningsavtaler før faredag 14. april.

ANNONSE

Aksjon søndag

Søndag aksjonerte forpakterfamiliene i Maridalen. Byrådsinnstillingen fra byrådspartiene Ap, SV og MDG om nye forpakteravtaler provoserer. Ett av punktene i innstillingen, om neste generasjons mulighet til å tre inn i forpakteravtalen, eller snarere ikke, bekymrer særlig forpakterfamiliene.

Nylig la SVs Ola Wolff Elvevold ut melding på egen facebookside om mulige endringer i forslaget om nye forpakteravtaler fra byrådet. SV bekreftet overfor Nordre Aker Budstikke søndag kveld at de har snudd, i hvert fall på ett av punktene - i byrådsinnstillingen.

– Vi mener at man bør ivareta det som er. I det ligger at generasjonen etter nåværende forpakter må få tre inn i forpakteravtalen hvis han eller hun ønsker det, og oppfyller kriteriene (journ. anm. les lenger ned i saken) til å overta gårdsdriften, uten utlysning. Og at dette gir den forutsigbarheten som forpakterne må ha og har bedt om. Ikke bare for at neste generasjon kan få overta avtalen, men også i forhold til store og langsiktige investeringer i gårdsdriften. Det er ikke det innstillingen foreslår. Men, denne saken er svært spesiell. Det er ulike årsaker relatert til prosessen frem mot den ferdige byrådsinnstillingen, og måten denne prosessen har foregått på, som er grunnen til at vi - SV - nå ikke føler oss forpliktet til å støtte opp om hele denne innstillingen, og kan stemme mot hele eller deler av innstillingen når den kommer til behandling i Oslo bystyre, 24. mars, sa Ola Wolff Elvevold (SV) til Nordre Aker Budstikke søndag kveld. 

På spørsmål om hva i prosessen SV reagerer på, ønsker ikke Wolff Elvevold å kommentere detaljert.

ANNONSE

– Det handler om måten den ansvarlige byrådsavdelingen (for samferdsels- og miljø, jorun.anm.) har jobbet med denne saken, og som gjør at den ikke er godt nok forankret i bystyregruppa i SV.

– Er det andre faktorer i innstillingen som SV kommer til å snu på, hva med blant annet endringer for kårboliger og tilliggende bygninger og høyere forpakterleie?

– Det får vi se på. Dette blir nå mer en åpen prosess, og hele innstillingen skal behandles av bystyret. Alt kan endres hvis ikke byrådet har flertall. Det er ikke ofte et byrådsparti stemmer mot egen innstilling, men det er mulig å gjøre det. Vi kommer nå til å jobbe med å sikre flertall i bystyret på i hvert fall det som har med at generasjoner får anledning, uten utlysning, til å tre inn i forpakteravtalen, hvis kriteriene er oppfylt, sier Wolff Elvevold.

Forpaktergårdene

De ni gårdene dette gjelder er:

  • Lille Brennenga
  • Store Brennenga
  • Skjerven
  • Ødegården
  • Sander
  • Øvre Vaggestein
  • Øvre Kirkeby
  • Nes
  • Sørbråten

ANNONSE

Nordre Aker Budstikke har ved flere anledninger omtalt saken, denne uka var også avisa på besøk på Sander gård, hvor familien har bodd siden 1912, og hvor 5. generasjon Sander på 11 år, også har planer om å bli bonde. Helst på Sander gård.

Det handler ikke bare om forpakteravtaler og gårdsdrift som skal lyses ut. Det handler også veldig mye om menneskene som bor på disse gårdene, og det som har vært hjemmene deres i generasjoner.

Kårboligene og sidebygninger skal ikke lenger være en del av forpakteravtalen, men leies ut på vanlig måte, som en kommunal bolig hvor kommunens generelle regler for utleie av eiendom vil ligge til grunn. Også disse med et tiårsperspektiv.

Forpakterne er glade i hjemmene sine og gårdsdriften. De er glade for å bo i Maridalen. Det vil de gjerne fortsette med. De vil ha et langsiktig tidsperspektiv på livene sine i Maridalen – ikke bare for ti år av gangen.

– Vi driver av lidenskap til gården og det å dyrke jorda, og til hestene, som vi fortsatt har her. Og selvfølgelig også lidenskapen til historien og familiebåndene som er på denne gården, sa Wenche Klever, da Nordre Aker Budstikke var på besøk i forrige uke.

ANNONSE

Byrådsinnstillingen

For mer enn 100 år siden ble flere av gårdene i Maridalen kjøpt opp av Oslo kommune, av hensyn til drikkevannet. Like lenge har gårdene vært forpaktet av bondefamilier – flere av dem gjennom generasjoner. Men nå er avtalene sagt opp, og byrådet har avgitt sin innstilling til ny standardkontrakt for inngåelse av forpaktningskontrakter for de ni gårdene i Maridalen som kommunen eier: Lille Brennenga, Store Brennenga, Skjerven, Ødegården, Sander, Øvre Vaggestein, Øvre Kirkeby, Nes og Sørbråten.

Byrådet foreslår i sin innstilling at det skal inngås nye forpaktningskontrakter med en varighet på 10 år, at Regionkontor Landbruk sin fastsatte forpaktningsavgift, justert for innmarksbeiteareal og utgifter til drenering, legges til grunn, og at dagens bestemmelser knyttet til vedlikehold videreføres. Saken skal til behandling i bystyret 24. mars.

Når kontraktene løper ut, eller det foreligger andre grunner til å avslutte kontrakten som mislighold av tidligere kontrakt, skal de lyses ut med mindre sittende forpakter ønsker å videreføre kontraktsforholdet og kommunen samtidig vurderer det slik at vedkommende oppfyller vilkårene for å få tildelt ny kontrakt.

Tidligere har det vært praksis at forpakteravtalene har gått videre til neste generasjon, dersom de har ønsket å overta etter foreldrene. Men det ønsker ikke byrådet at skal fortsette:

«For å sikre likebehandling mener byrådet at alle kontrakter bør lyses ut når kontraktsperioden utløper. Byrådet mener det er viktig å sikre at alle kvalifiserte søkere gis anledning til å søke, særlig fordi de sentrumsnære gårdsbrukene utgjør et offentlig gode som flere har vist interesse for.»

Byrådet slutter seg også til Bymiljøetatens forslag om at eventuelle kårboliger og/eller sidebygninger ikke skal inngå i forpaktningsavtalene.

Kriteriene

Byrådet foreslår at dagens kriterier om agronomutdanning og driftserfaring skal videreføres som kriterier for valg av nye forpaktere. I tillegg foreslår byrådet at erfaring fra drift av gårdsbruk med lignende rammebetingelser skal vektlegges. Byrådet ønsker likevel å komme forpakterne delvis i møte, ved å tilby dagens sittende forpaktere fornyelse av kontrakt i forkant av en eventuell utlysning. Dette skal bidra til større grad av forutsigbarhet for forpakterne, og et langsiktig perspektiv i driften av gårdsbrukene.

Kontraktene vil da lyses ut kun dersom en forpakter ikke ønsker å fortsette kontraktsforholdet, eller det foreligger andre særskilte grunner til ikke å videreføre et forpaktningsforhold. Sittende forpakter må fortsatt oppfylle de kriteriene som det er redegjort for over, skriver byrådet. Hele innstillingen kan du lese her.

Da forpakteravtalene var til behandlingen i finansutvalget i bystyret torsdag i forrige uke, spurte Høyre om det er vurdert salg, slik at forpakterne kan få mulighet til å kjøpe gårdene. Til det svarte byråd Lan Marie Berg (MDG) at det var diskutert i 2018, men at Vann- og avløpsetaten hadde frarådet salg av de kommunale gårdene av hensyn til drikkevannet.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE