Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Nye Tåsenhjemmet:

«Kong Salomo og Jørgen Hattemaker»

Eiendommen i Pastor Fangens vei 26. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

MENINGER: For meg er dette ikke lenger en sak om et altfor stort sykehjem omringet av småhus og bygg på gul liste. Dette dreier seg om en melodi, man som innbygger i Oslo, dessverre har hørt så altfor mange ganger før; Oslo kommune gjør som Oslo kommune vil, skriver Espen Brandt, nabo til Tåsenhjemmet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.03.2020 kl 16:26

Espen Brandt, Pastor Fangens vei-beboer og nabo til Tåsenhjemmet, har sendt dette åpne brevet til bystyret og byutviklingsutvalget i Oslo kommune.

Jeg skriver til dere etter befaring i Pastor Fangens vei 26, reguleringssak 201901423, 27.02.20. Jeg vil starte med og nok en gang presisere at jeg aldri har vært motstander av et sykehjem i Pastor Fangens vei 26.

Dette startet som en byggesak, deretter en reguleringssak som har gått helt til dere i Oslo Bystyre, hvorpå vi i nabolaget inviterte til en befaring på tomten. Denne ble gjennomført 27.02.20.

Tåsenhjemmet ble revet i fjor. Her bilde fra våren 2019. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

For meg som deltager og nabo opplevdes dette slett ikke som en befaring, snarere som et møte mellom Byutviklingskomitéen (BUK), Byrådsavdeling for byutvikling, PBE, BYM, OBY, Sykehjemsetaten og Arkitema. Det kunne, etter min mening, like gjerne funnet sted på et kontor i Oslo Rådhus. Det var satt av 30 min, hvorpå BUK tillot PBE bruke halvparten av tiden til å snakke om hvor klimavennlig det nye Tåsenhjemmet vil være. Noe som for meg ikke har noe med en reguleringssak og gjøre.


Det som er interessant for meg som nabo på en befaring er byggets størrelse og plassering. Dette ble dessverre ikke diskutert, heller ikke befart, enda OBY hadde markert byggets ytre perimeter, på oppfordring fra naboene. PBE og Arkitema kunne fortelle at de i stor grad hadde kommet nabolagets innspill i møte. Dette er noe jeg som nabo ikke kjenner meg igjen i.

Espen Brandt. Foto: Privat

Sykehjemsetaten ble spurt av en representant fra BUK om hva konsekvensen av å stanse dette prosjektet vil være. Sykehjemsetaten svarte at hvis dette prosjektet blir stanset nå, vil de miste finansieringen fra Husbanken. Dette mener jeg er en løgn, dessuten helt uvesentlig i denne sammenheng.

Jeg stiller meg undrende til at dette prosjektet nå må hastegodkjennes pga. økonomiske hensyn. Dette vil jeg gjerne at dere i Bystyret bekrefter eller avkrefter. Vi som naboer har dessuten gang på gang bedt PBE svare ut flere faktafeil i denne saken, uten at dette her blitt gjort. Jeg vil også presisere at tallet på beboere i det eksisterende sykehjemmet er 85, noe Sykehjemsetaten ikke ville svare på da BUK stilte dette spørsmålet på befaringen. Sykehjemsetaten svarte; dette er et komplisert spørsmål. Jeg stiller meg helt uforstående til at dette er et komplisert spørsmål og at BUK godtok dette som svar.

Jeg vil nok en gang få minne om at Fylkesmannen og lokalpolitikerene i Nordre Aker har uttalt at det nye Tåsenhjemmet er for stort!


Nytt Tåsenhjem sett i fugleperspektiv. Nordre Tåsen gård øverst i bildet. Illustrasjon: Omsorgsbygg Oslo KF.

For meg er dette ikke lenger en sak om et altfor stort sykehjem omringet av småhus og bygg på gul liste. Dette dreier seg om en melodi, man som innbygger i Oslo, dessverre har hørt så altfor mange ganger før; Oslo kommune gjør som Oslo kommune vil, uten og forholde seg til regelverket dets innbyggere til enhver tid må forholde seg til.

Som småbarnsfar erfarte jeg tidlig at jeg ikke kan lære barna mine noe med ord hvis mine handlinger sier noe annet. Som innbygger i Oslo må jeg til enhver tid forholde meg til en rekke lover og regler for å kunne være en del av samfunnet. Dette har jeg selvsagt ingen problemer med. Forvirring oppstår imidlertid da de som er satt til å forvalte disse lover og regler, etter min oppfattning, ikke trenger å forholde seg til de samme lover og regler.

Det som i praksis har skjedd i denne saken er at Oslo kommune har regulert en tomt etter et bygg de ønsker å bygge og ikke bygd et bygg etter reguleringen til den aktuelle tomten.

Jeg har full forståelse for at dette er en veldig lettvint, smart og behagelig måte å jobbe på, men jeg som privatperson og innbygger i Oslo har absolutt ikke denne muligheten, retten eller friheten. Dette er for meg selve definisjonen på uttrykket Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør.


Jeg leste litt på kommunens hjemmeside og der fant jeg en rekke etiske regler man som ansatt i Oslo kommune er pliktet til å følge. Jeg legger de for ordensskyld med her: (jeg har fremhevet med fet tekst, det som er mest relevant i denne sammenheng, fra mitt ståsted).

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

1. Formål og virkeområde
Formålet med Oslo kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Oslo kommune. De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte.

2. Generelt
Ansatte i Oslo kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.

3. Møte med kommunens brukere
Ansatte i Oslo kommune skal møte innbyggere og brukere med respekt. Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Sammenblanding av ansattes og brukernes private interesser og økonomiske midler skal ikke forekomme.

4. Forvaltning av samfunnets fellesmidler
Ansatte i Oslo kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Kommunens ansatte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Kommunens ansatte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler.

5. Habilitet
Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Oslo kommune er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler. Ansatte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte forelegge spørsmålet for sin nærmeste leder.

6. Forbud mot gaver og andre fordeler i tjenesten
Ansatte i Oslo kommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser, eller når ytelsen er egnet til eller av giveren er ment å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger. Dette omfatter også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold.

Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, plikter også ansatte i Oslo kommune å gi avkall på gaver og testamentariske gaver fra brukere av kommunens omsorgstjenester, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen.

7. Forretningsetiske regler
Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart. All forretningsvirksomhet skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin virksomhet.

Ansatte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet plikter å sette seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.

Kommunens ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen hvor de selv er ansatt. Kommunens ansatte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens samkjøpsavtaler eller rabattordninger. Det skal ikke foretas privat bestilling fra leverandører de ansatte har kontakt med som representant for kommunen når dette kan skape tvil om sammenblanding av offentlige og private midler.

8. Avstå fra kjøp av seksuelle tjenester
Ansatte i Oslo kommune skal ikke oppføre seg på en måte som er egnet til å bringe kommunen i miskreditt. Ansatte som i Norge eller i utlandet er på tjenestereise eller annet oppdrag for Oslo kommunes regning, skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester. Dette gjelder også i fritiden under slike oppdrag.

9. Åpenhet
Oslo kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter.

10. Ansattes ytringsfrihet og rett til å varsle
Ansatte i Oslo kommune kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Kritikkverdige forhold i en virksomhet bør tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør først skje internt, men ansatte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.

11. Lederansvar
Ledere i Oslo kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske reglene med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelse. Lederne skal påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler.

12. Personlig ansvar
Ansatte i Oslo kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler. Ansatte må ta opp tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin nærmeste leder. Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler.

Brudd på de etiske reglene kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.

(Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007)

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Jeg fant ut at Oslo kommune også har noen kjerneverdier, BRER.
Brukerorientering
Redelighet
Engasjement
Respekt

FORSLAG: Illustrasjon av nye Tåsenhjemmet, sett fra Pastor Fangens vei. Illustrasjon: Omsorgsbygg Oslo KF

Jeg mener på ingen måte og opptre som en dommer med dette brevet, men etter å ha holdt på med denne byggesaken/reguleringssaken fra start, må jeg dessverre si at jeg ikke kan kjenne igjen mye av av disse etiske reglene eller kjerneverdier i kontakt med PBE, OBY og ei heller nå av BUK.

Dere er valgt av folket til å styre denne byen. Dere sitter på en enorm makt som dere, etter min oppfattning, ikke er bevisst. I dette tilfellet er vi som naboer til Pastor Fangens vei 26, nødt til å forholde oss til det nye Tåsenhjemmet i all overskuelig fremtid. Det er jeg usikker på om Oslo Bystyre, BUK, PBE eller OBY har oppfattet. Selvom jeg, med mine naboer, har forsøkt å formidle dette gjentatte ganger.


Jeg vet at jeg personlig ikke er unik for Oslo kommune. Men jeg er en bidragsyter. Jeg arbeider i Oslo, jeg betaler ca. 36% av lønnen min til Oslo kommune/Staten og jeg betaler 3 promille av ligningsverdien av min bolig i eiendomsskatt. Penger som Oslo kommune er satt til å forvalte til innbyggerenes beste interesse. Dette gjør jeg selvsagt, eller hvertfall til nå, med den største glede. Jeg liker å bidra til fellesskapet. Jeg må dessverre innrømme at det fra nå av vil være med en bitter/søt ettersmak.

Som sagt er jeg helt innforstått med at Oslo kommune ikke bryr seg om det er Espen Brandt eller Ola Nordmann som bor i Pastor Fangens vei 41A. Det er sikkert ikke meningen heller. Jeg har heldigvis frihet til å velge hvilken kommune som skal få 30%-40% av min lønn. Men det jeg forventer er at kommunen skal behandle meg med respekt og redelighet.

Det er kanskje for mye forlangt av helt vanlige mennesker som er valgt av folket til til å styre en hovedstad.

Håper å høre fra dere.

DELTA I DEBATTEN! Send ditt innlegg til meninger@nab.no.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...