ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Ruter svarer leserne:

Takk for innspill!

Øystein Dahl Johansen, Ruter. Foto: Ruter

KOMMENTAR: I januar spurte Ruter om leserne har forslag som kan bidra til å løse noen av utfordringene kollektivtilbudet i Grefsen- og Kjelsås-området opplever i forbindelse med Grefsenveien-prosjektene. Her svarer pressevakt Øystein Dahl Johansen på innspillene som kom.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

I Nordre Aker Budstikke 21. januar oppfordret Ruter lesere til å komme med konkrete og gjennomførbare forslag til løsninger på en krevende trafikksituasjon for de som ferdes på Grefsen og Kjelsås. Det har ikke manglet på engasjement, så tusen takk til alle dere som har tatt dere tid til å komme med innspill og forslag. Her vil vi forsøke å svare på noen av dem.

Hvorfor settes det ikke inn flere busser?

Erstatningstrafikken (11B) er dimensjonert med bakgrunn i gjennomsnittlige passasjertall for trikk 11 og 12 over en lengre periode. I tillegg er det satt inn noe ekstra kapasitet, fordi vi ventet flere reisende i forbindelse med arbeidene i Grefsenveien.

Passasjertall for linje 56 og 56B viser at det ikke er endring i antall reisende. Litt flere reiste den første uka (uke 49), men antallet som reiser med 56-bussen er på samme nivå nå som det var før arbeidet i Grefsenveien startet, med rundt 15.000 reiser i løpet av en uke.

På 11B (buss for trikk) har vi dessverre ikke tall fordi bussene ikke har automatisk tellesystem. I neste uke gjennomfører vi en manuell telling på denne linjen. Dette vil gi oss et bedre grunnlag for å vurdere om det skal settes inn ekstra busser. Vi er klar over at det er veldig fullt og en del frakjøringer, særlig i rushtiden når mange reiser samtidig. Årsaken til dette er at trikk 11 og 12 har flere enkeltsporpassasjer gjennom Oslo sentrum, noe som igjen fører til at mange trikker gjerne kommer samtidig til Storo. Det vil da typisk være veldig fullt på den første trikken, men det på trikk nummer to og tre er færre reisende. Det er en fin balanse mellom det å sette inn tilstrekkelig kapasitet til at passasjerene kan fordele seg greit på avgangene, og samtidig ikke så mange at bussene skaper kork og kaos for hverandre.

Vi avventer resultatene fra de manuelle tellingene før vi gjør en ny vurdering på antallet busser i rushtiden.

ANNONSE

Buss for trikk og trikk på Storo. Mange mener kapasiteten ikke er god nok. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Hvorfor venter ikke trikken og bussen på hverandre?

Flere trikker kommer ofte samtidig til Storo, og det er her utfordringen oppstår. Veldig mange reisende fra flere trikker skal samtidig over på 11B. Busslinje 11B har regelmessige avganger fra Storo hvert femte minutt i rushtiden. Området er utformet slik at det ikke er mulig for trikk og buss å vente på hverandre. Dette kan føre til tilbakeblokkering - mer kø - og ytterligere trafikkproblemer i området.

Det er høy frekvens på busstilbudet, nettopp for å sørge for at det skal fungere så godt som mulig sammen med trikk og T-bane. Storo har, på godt og vondt, er veldig godt kollektivtilbud med T-bane, buss 23 og 24 på Ring 3, samt trikk. Dette i kombinasjon med mye biltrafikk, gående og syklende, gjør at trafikkavviklingen blir krevende. Hvis bussen skulle vente på trikken på Storo vil det også kreve at det gjøres endringer på infrastrukturen, med de konsekvensene det vil ha.

Hvorfor bruker vi ikke leddbuss?

Mange lurer på hvorfor vi ikke benytter kapasitetssterke leddbusser på 11B. I forberedelsene til oppstarten av arbeidene i Grefsenveien ble det prøvekjørt med leddbuss på traseen. Konklusjonen var at en leddbuss må benytte Kjelsås stasjon for å ha plass til å snu. Det er imidlertid ikke nok ledig kapasitet ved Kjelsås stasjon, fordi buss 54 og 25 stopper her. For å ikke påvirke for mange andre reisende snur derfor 11B i trikkesløyfa på Kjelsås. Her er det ikke plass til å snu en leddbuss. Hadde det vært mulig å sette inn leddbuss på 11B hadde vi selvfølgelig gjort dette.

Hvorfor kjører 56-bussen i ny trasé hele døgnet?

Linje 56 kjører i dag via Kjelsåsveien - Lyngåsveien og Grefsenveien (mot Storo, via Glads vei mot Solemskogen). Traseen er endret og lik hele døgnet. Mange spør om hvorfor den ikke endrer tilbake til gammel trasé, utenom de tidene det er kø i Grefsenkollveien/Kjelsåsveien.

ANNONSE

Bakgrunnen er at ulik trasé noen timer i døgnet er oppskriften på rot og forvirring for reisende som ikke helt vet når, hvor og om bussen går. Dette vet vi at reisende ikke ønsker. En annen grunn er at Ruter, ettersom arbeidene i Grefsenveien skrider fram, blir nødt til å endre traseen for linje 56, uansett. Omleggingen ble gjort etter mange henvendelser fra reisende i området som klagde på forsinkelser, særlig i morgenrush. Effekten er at det blir litt lengre reisetid for linje 56 hele døgnet, men tilbudet blir forutsigbart for de vel 15 000 som bruker bussen i uka.

Gjennomsnittlig kjøretid fra Storo til Akebakken har økt med fire sekunder fra uke 47 til uke 4. I motsatt retning ser vi at gjennomsnittlig kjøretid fra Akebakken til Storo har økt med ett minutt og 43 sekunder.

Buss-56 - mellom Solemskogen og Nydalen –  har fått ny, midlertidig trasé. Foto: Kristin Tufte Haga (Arkivfoto)

Hvorfor åpnes ikke bommen mot Årvoll?

Mange ønsker også å åpne bommen mot Årvoll. Det er Bymiljøetaten som har ansvar for denne bommen. Sett fra et kollektivtrafikkfaglig ståsted kan åpning av denne bommen føre til forsinkelser på linjer som i dag ikke berøres, som linje 25, 31 og 33. For kollektivtrafikken vil det alltid være en fordel at biltrafikken og busstrafikken er separat, dette sikre fremkommelighet og forutsigbarheten for de som reiser kollektivt.

Krevende nå, bedre på sikt

Trafikksituasjonen er, og vil være, krevende i området mens anleggsarbeidene pågår. Vi er opptatt av at det skal være trygt, effektivt og forutsigbart å reise kollektivt. Derfor vurderer vi tilbudet fortløpende, og gjør noen endringer og justeringer når det er nødvendig.

ANNONSE

En stor takk til deg som er tålmodig og reiser kollektivt, og dermed bidrar til at alle kommer raskere fram. Samtidig vet vi at det er ting ved erstatningstilbudet som kan forbedres. Vi følger trafikkbildet tett, og prøver å gjøre endringer som bedrer situasjonen for dere som reiser kollektivt på Grefsen og Kjelsås.

DELTA I DEBATTEN! Send ditt innlegg til meninger@nab.no.

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE