Nordre Aker Budstikke

Noen fikk parkering, andre mistet den igjen:

Nå har lokalpolitikerne gjort det de kan. Slik ble endringene i beboerparkeringen

P.A. Munchs vei sto igjen med kun noen få beboerparkeringsplasser i fjor, selv om veien er over 5,5 meter bred - men har dårlige kanter. Nå graver Vann- og avløpsetaten, og Bymiljøetaten bekrefter at de følger opp at veien skal reasfalteres i full bredde, slik at den kan få beboerparkering i hele lengden. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nå har lokalpolitikerne gjort det de kan for å rette opp i flokene den siste runden med beboerparkering førte med seg, mener lederen i Miljø-, plan og samferdselskomiteen. Det har resultert i flere endringer – og bydelen ber nå om de siste endringene i P. A. Munchs vei, Løvåsveien og Gjennomfaret.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

NORDRE AKER: Det kan nytte å si fra, er muligens konklusjonen. Da beboerparkeringen i Nordre Aker ble utvidet til de fleste områder innenfor Ring 3 i fjor, ble det rabalder allerede før plasthettene var trukket av skiltene. En rekke gater der beboerne trodde de skulle få beboerparkering, ble skiltet parkering forbudt. Årsaken var at veiene ikke oppfylte kravet om bredde på 5,5 meter. Bymiljøetatens argument var at en parkert bil beregnes å ha to meter bredde, og så må det være 3,5 meter fri ferdsel ved siden av for at en brannbil og andre utryknings- og større kjøretøyer kan slippe forbi.

5,5 meterskravet var absolutt – og selv veier med få centimeter for lite ble ikke godkjent. At parkering i gatene som mistet muligheten hadde vært tilgjengelige for parkering tidligere forklares med at veiene før var uregulerte. Det var altså ikke regulert tillatt for parkering, men heller ikke regulert med parkeringsforbud. Da bydelen innførte beboerparkering, måtte veiene reguleres. Og plassene forsvant.

Kløverveien mistet parkeringsplassene da beboerparkeringen kom, og fortsatt er det parkeringsforbud her. Men de har i det minste en parkeringsautomat. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Undersøkelser gjort av beboere, av Nordre Aker Budstikke og andre medier, viste imidlertid at reguleringen ikke var like konsekvent alle steder. Beviselig smalere veier hadde fått beboerparkering, mens veier med strekninger over 5,5 meter var skiltet med parkeringsforbud.

Møllesvingen, fra Sognsveien og opp til svingen mot Berg gård, fikk beboerparkering i fjor. Flere beboere pekte imidlertid på at veien var smalere enn 5,5 meter. Da ryddet Bymiljøetaten opp og skiltet hele gata med parkeringsforbud. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


Nordre Aker skrev som kjent flere spaltemetere om temaet, sannsynligvis mest i lengden, men litt bredde ble det også. Lokalpolitikerne engasjerte seg, med befaringer, og vedtak. (Se lenker til alle saken i bunnen av saken).

Ser flere løsninger

Og det har medført en rekke endringer. Da bydelsutvalget (BU) hadde saken oppe i sitt site møte 25. mars, ble det gjort opp status, etter at BU-leder, MPS-leder og bydelsadministrasjonen var på sin hittil siste befaring i slutten av februar.

Her fikk vi se at det er gjort noen endringer – og at noen flere kan komme. Bydelsutvalget vedtok følgende:

«Bydel Nordre Aker ber BYM om å følge opp arbeidet som Vann- og avløpsetaten skal gjennomføre i P. A. Munchs vei for å sikre at ferdig veibredde blir minimum 5,5 meter. Beboerparkering må innføres i P. A. Munchs vei så snart veien er reasfaltert.


Bydel Nordre Aker ber BYM vurdere hvilke deler av Løvåsveien som kan utvides til 5,5 meter med enkle midler. Disse delene må prioriteres ved f.eks. reasfaltering i området slik at beboerparkering kan innføres i deler av veien.

Bydel Nordre Aker ber BYM gå i dialog med beboergruppe i Gjennomfaret for å avklare hvilke tiltak som må til for å kunne innpasse noen flere beboerparkeringsplasser i veien.

Bydel Nordre Aker ber BYM vurdere behov for fartshumper eller andre fartsreduserende tiltak i veier som nå fremstår som bredere enn før pga av bortfall av parkerte biler. Bredere veier kan invitere til høyere fart enn fartsgrensen på 30 km/t tilsier. Slike vurderinger bør gjennomføres parallelt med skiltreguleringer som gir bredere veier.»

Har gjort sitt

MPS-leder Julie Myhre Barkenæs (MDG), BU-leder bente M. Larsen, og spesialkonsulent i Bydel Nordre Aker, Bent Gether-Rønning har vært på beboerparkeringsbefaring flere ganger. Sist 24. februar i år. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Nå har vi gjort det som gjøres kan, sa lederen i miljø-, plan- og samferdselskomiteen, Julie Myhre Barkenæs (MDG). Hun mente lokalpolitikerne nå har kommet så langt de klarer i saken.


– Nå har vi jobbet bra med saken og legger opp til at en videre dialog med beboere og Bymiljøetaten – bydelsadministrasjonen kan hjelpe til med å tilrettelegge for det. Det reflekteres også i vedtaket, sa hun, og la til:

– På de verste stedene har får vi nå løsninger etterhvert, håper vi.

Venstre ønsket også et tilleggsforslag om at beboere oppfordres til å avgi areal til veiformål der det er hensiktsmessig, slik at veiene kan utvides til nødvendig bredde for beboerparkering, men dette fikk partiet ingen støtte til.

I et brev fra Bymiljøetaten datert 2. februar, som svar på Bydel Nordre Akers henvendelse, skriver etaten blant annet: «Dersom det skal etableres flere plasser må gatene utvides slik at kravet på 5,5 meter fri bredde opprettholdes. Breddeutvidelse på det eksisterende veinettet er noe BYM sjeldent gjør. Likevel ser vi bydelen sitt ønske om dette og vi vil i situasjoner hvor det er aktuelt vurdere om det er gjennomførbart. Dette kan for eksempel gjøres i sammenheng med at gaten reasfalteres. BYM har ingen midler avsatt til dette formålet og hver enkelt gatestrekning må vurderes og tiltaket må avveies opp mot andre tiltak som går på vedlikehold av veinettet. Det må også være mulig å utføre arbeidet i henhold til gjeldende regulering.»

Videre skriver de at de har fått varsel fra Vann- og avløpsetaten om at de graver i gata, og vil følge opp dette med tanke på å utvide veibanen når veien reasfalteres, noe som er i tråd med bydelsutvalgets vedtak.

Befaring

Du kan lese bydelens rapport fra sin egen befaring 24. februar under:

Gjennomfaret (John Colletts Allé-Enden øst)

BU ber Bymiljøetaten gå i dialog med beboerne i Gjennomfaret for å se hvordan det kan reguleres inn noen beboerparkerings- eller kortidsplasser, evt. flere parkeringsplasser på privat eiendom. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


Situasjon: 10 beboerparkeringsplasser i vest. Smal skulder på begge sider. Ikke fortau. Strekning i øst kontrollmålt til mindre enn 5,5 meter bredde. Dagens veistandard tillater ikke parkering.
Befaring: Vi målte veibredde mellom kantsteiner til mellom 5,0 og 5,2 meter. Vi observerte også at ca 2/3 av boligene har garasje. Det er mulig å korttidsparkere langs veien foran garasjene uten at dette hindrer fremkommelighet i veien. Det er regulert inn 10 beboerparkeringsplasser i vestre del av veien. Parkeringsdekningen i Gjennomfaret må sies å være relativt god selv om den var bedre før reguleringen.

Vi har forståelse for at den totale parkeringssituasjonen oppleves som mer utfordrende etter innføringen av parkering forbudt i store deler av veien, men ser allikevel at beboerne i veien har et relativt stort antall parkeringsplasser til rådighet.

Løvåsveien (Tåsenveien-P.A.Munchs vei)

Parkering i Løvåsveien, her fra før parkeringsforbudet trådde i kraft i oktober 2020. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


Situasjon: Parkering forbudt begge sider. Fortau sydøstside. Smal skulder nordvest-side. Kontrollmålt til under 5 meter bredde. Dagens veistandard tillater ikke parkering.
Befaring: De fleste eiendommene har ikke parkering på egen eiendom. Veien må utvides til 5,5 meter for å tillate parkering. Det bør undersøkes om dette er mulig gjennom utvidelse av veien mot nordvest, f.eks. ifbm. reasfaltering.

P.A.Munchs vei (Løvåsveien-Tåsenveien)

P.A. Munchs vei er delvis skiltet parkering forbudt, selv om veien er bredere enn kravet. Nå kan det bli endring. Bildet er fra i fjor høst. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


Situasjon: 6 beboerparkeringsplasser. Fortau på nordsiden. Veibredde kontrollmålt til 5,5 meter, men setningsskader på sydsiden gjør veien uegnet for tunge kjøretøyer. BYM følger opp mot VAV for å sikre 5,5 meter god veistandard når deres gravearbeider er ferdige. Dette bør i åpne for minst 10 nye beboerparkeringsplasser. Tåsenveien mellom Biskop Heuchs vei og Løvåsveien/Godals vei får midlertidig beboerparkering der anleggsarbeider i Tåsenveien ikke hindrer det.
Befaring: Det er ikke mulig eller ønskelig å parkere på eiendommene. Dette forutsetter noe tilgang på gateparkering. Dette vil løses når veien får nytt dekke.

Bergslia (Sognsveien-John Colletts Allé)

Hele Bergslia fikk parkering forbudt i fjor. I denne siste delen av veien manglet skiltene, men nå er de oppe. BU mener parkeringsforholdene i gata er akseptable, i og med at de fleste har parkering på egen eiendom. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


Situasjon: Parkering forbudt på begge sider. Fortau på østsiden. Smal veiskulder på vestsiden. Kontrollmåling viser at veien er mindre enn 5,5 meter bred. Dagens veistandard tillater ikke parkering. Redningsetaten vil ikke fravike breddekrav. Veien må utvides til 5,5 meter for å tillate parkering. Innføring av enveiskjøring vil ikke løse problemet.
Befaring: Alle eiendommer ser ut til å ha parkeringsmulighet på egen eiendom (garasje/garasjevei). Bortfall av gateparkering bør derfor ikke være et problem i det daglige. Dette forutsetter at også besøkende (inkl. hjemmehjelp mv) får plass hos den som skal besøkes. Forholdene vurderes som tilfredsstillende.

Pastor Fangens vei (Langlia-Vinkelveien)

Parkering forbudt erstattet 10 beboerparkeringsplasser som ble regulert inn i 2018. En utvidelse av veien kan gi flere parkeringsplasser, påpeker bydelen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


Situasjon: 42 beboerparkeringsplasser på nordsiden. Fortau på samme side på hele strekningen. Deler av opprinnelig regulering funnet for smal (foran #3-21) og parkering forbudt erstattet 10 beboerparkeringsplasser som ble regulert inn i 2018.
Befaring: Dagens veibredde tillater ikke parkering på hele strekningen. Ikke mulig å parkere på egen eiendom, men det er beboerparkering både syd og nord for strekningen. Mer gateparkering på strekningen må eventuelt løses med utvidelse av veien.

Nils Lauritssøns vei (Langlia-Møllesvingen)

Nils Lauritssøns vei mistet alle parkeringsplassene sine da Beboerparkeringen ble innført, til tross for at veien er bredere enn 5,5 meter. BYM ryddet opp, og har anlagt beboerparkering på deler av strekningen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


Situasjon: Det ble først regulert parkering forbudt på begge sider. Det er fortau langs sydøstsiden og smal skulder på nordvestsiden. Ved oppmåling sammen med BYM ble sydlig ende målt til ca 5,5 meter. Reguleringen ble derfor endret og det ble opprettet 25 beboerparkeringsplasser.
Befaring: Parkering er utvidet gjennom ny forskrift. Forholdene vurderes som tilfredsstillende.

Den smaleste delen av Nils Lauritssøns vei, inn mot Damplassen, fikk beboerparkering i fjor, til tross for at denne delen av veien er smalere enn 5,5 meter. Nå er plassene fjernet igjen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Konklusjon

Etter observasjonene, konkluderer bydelen slik:

Svaret fra BYM på forrige henvendelse er helt klar på at veibredde på 5,5 meter er et ufravikelig krav for å sikre fremkommelighet bl.a. for Brann og redningsetaten (BRE). BYM gir en viss åpning for at beskjeden veiutvidelse kan gjennomføres ved reasfaltering, men mulighetene er begrenset. Generell veiutvidelse gjøres normalt ikke og vil i så fall kreve et mer omfattende og kostbart arbeid. Det er imidlertid viktig å sikre nødvendig veistandard/-bredde når det gjennomføres andre veiarbeider eller arbeider på tilgrensende eiendommer som kan åpne for bedre tilpassing av veien.

Vi ser at spesielt beboere i Gjennomfaret og Løvåsveien står igjen med mindre parkering enn før gatene ble regulert i 2020.

I Gjennomfaret er det parkeringsmulighet i egne garasjer, men tidligere parkeringsmulighet i gaten er redusert. Dersom beboere i Gjennomfaret er bestemt på å øke sin parkeringskapasitet utover dagens nivå kan dette oppnås på to måter, - ved å anlegge flere plasser på egen tomt eller ved å få utvidet veibredden der den er for liten for gateparkering. Dessverre kan begge alternativene vise seg vanskelig eller umulig å gjennomføre. Begge alternativene må i så fall fremmes overfor BYM, Plan- og bygningsetaten og andre berørte etater.

I Løvåsveien har de fleste eiendommene ikke mulighet til å parkere på egen eiendom. Ved bortfall av gateparkering har de nå fått en vesentlig lenger vei til alternativ parkering. Det bør undersøkes om dette er mulig å få innpasset noen beboerparkeringsplasser gjennom utvidelse av veien mot nordvest, f.eks. gjennom reasfaltering.

I Pastor Fangens vei mellom Langlia og Vinkelveien er 10 plasser blitt fjernet der veien var for smal. Her er det imidlertid mye parkering i begge retninger. Det ser også ut som det kan være vanskelig å få utvidet veien til 5,5 meter uten å ta av eiendommene.

Øvrige veier som sto på listen over problemområder (Bergslia og Nils Lauritssøns vei) ved forrige behandling virker nå mindre problematiske. I Bergslia har de fleste eiendommene parkering på egen eiendom som dekker behovet både for parkeringsplasser også for besøkende. I Nils Lauritssøns vei er antallet parkeringsplasser øket.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...