Nordre Aker Budstikke

Nekter jegerne femdagers kveldskurs

Ny forskrift stopper fem sammenhengende dager med kveldsundervisning om jegerprøven. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB /Illustrasjon

Miljødirektoratet mener at jegerprøvekurs over fem dager ikke kan skje etter klokken 18.00, for da går det utover både «holdningsdannelse» og «god pedagogisk tilnærming.»

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 12.04.2021 kl 10:49

KJELSÅS: – Vi opplever at direktoratet har vært i overkant ivrig i å detaljstyre jegerprøvekursene, noe vi finner svært vanskelig å akseptere, sier Emil Andre Os, leder studiearbeidet i Solemskogen Jeger- og Fiskerforening (JFF) i Oslo.

Den er Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, som ble endret i februar i år. Og i den forbindelse reagerer Solemskogen JFF sterkt på at jegerprøven-kursene over fem sammenhengende dager nå må avsluttes allerede klokken 18.00.

Nå anmoder de to store lokalforeningene Solemskogen JFF sammen med Oslo JFF om å arbeide for å tilpasse forskriften, slik at foreningene på en god måte kan drive sitt opplærings- og rekrutteringsarbeid. Disse to lokalforeningene representerer over 60 prosent av de organiserte jegere og fiskere i Oslo, forteller Os.

– Også ved at noe av undervisningen kan gjennomføres noen timer etter klokka 18.00. Beslutningen ligger til syvende og sist hos myndighetene. Det å forskriftsregulere kurs etter klokkeprinsippet ved å forby undervisning etter kl. 18.00 for denne kursvarianten finner vi ganske urimelig, sier Os.

Emil Andre Os.


– Disse femdagerskursene er populære. En slik begrensning som nå ligger i forskriften tyder på at Direktoratet ikke har tillit til arbeidet vi gjør og er uten forståelse for rammebetingelsene vi forholder oss til, som har vår virksomhet i en storby som Oslo. Klokkestyring på denne måten betyr ikke at opplæringen blir mer forsvarlig, eller for å si det på en annen måte; vi ønsker ikke å drive et uforsvarlig opplæringsarbeid. Vi kan legge opp kursene over ni kvelder, og da kan vi gjerne holde på til kl. 23.00, om det skulle være et poeng. Vi gjennomførte i fjor 18 jegerprøvekurs, det er grei matematikk å summere seg frem til vårt behov for kurslokaler, på ni-dagersvarianten. Det er allerede press på osloskolen, og vi har vært i dialog med kommersielle aktører for å få kabalen til å gå opp med kurslokaler. Da blir det plutselig mye dyrere å ta et slikt jegerprøvenkurs.

Ifølge Os blir det - under normale omstendigheter - gjennomført offentlig jegereksamen for rundt 1200 kandidater.

– Solemskogen JFF startet opp med kurs over fem sammenhengende dager i 2020, som et supplement til ordningen over ni dager og to helger. Vi hadde 96 prosent av våre kandidater som bestod den offentlige eksamen i fjor, det bør være tegn på at vi holder godt faglig nivå og arbeider forsvarlig. Folk er i forskjellige livssituasjoner, og derfor er det svært viktig å tilby kurs som er tilrettelagt for flere grupper, som for eksempel fem dagers intensivkurs, og som må vare også etter klokken 18.00. Andre private og offentlige utdanningsinstitusjoner tilbyr studier på kveldstid.

Os forteller videre at i 2020 arrangerte Solemskogen JFF rundt 15 kurs av femdagersvarianten.

Utfordrer landbruksministeren

VG har også omtalt saken, og der utfordrer Arbeiderpartiets jordbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen, landbruks og matminister Olaug Bollestad (KrF). Sandtrøen sier at han har fått flere henvendelser fra jegerforeninger, som har meldt om en regelendring som han mener vil kunne få store konsekvenser for alle de som skal ta jegerprøven i vår. Bollestad derimot, som selv er jeger, sier til VG at hun synes ordningen som nå gjelder, er god:


– Dette gir muligheter til å kunne tilby jegerprøveopplæring for folk flest på en god måte, også for de som jobber på dagtid. Jeg vil oppfordre tilbydere av jegerprøvekurs til å gripe disse mulighetene, noe jeg oppfatter at blir gjort i stort monn rundt om i landet, sier Bollestad til VG og viser til at myndigheten for bestemmelsene er delegert til Miljødirektoratet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Foto: Vidar Ruud / NTB

Solemskogen JFF sier at de sammen med Oslo JFF har sendt en henvendelse til Norges Jeger- og fiskerforund (NJFF) i februar med innsigelser til den nye forskriften, og hva konsekvensene kan bli - særlig da i henhold til endringene for femdagerskurset. Emil Andre Os i Solemskogen JFF sier til avisa at de fortsatt venter på en tilbakemelding fra NJFF.

Miljødirektoratet

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Miljødirektoratet, for å få nærmere svar på hvorfor de ønsket å endre forskriften slik de gjorde. Forrige gang forskriften ble endret var i 2017. Blant annet vises det i høringen til nyeste forskrift til at intensjonen med femdagerskursene var at dette skulle foregå på dagtid, gjennom «camps».

Om bakgrunn for intensjonen svarer direktoratet:


– Intensjonen med dagtid ligger i begrepet "fem hele sammenhengende dager". Begrepet "hele dager" ved forrige revisjon (i 2017, journ. anm.) var ment å regulere at dette skulle gjennomføres på dagtid og ikke på kveldstid. Bakgrunnen for å innføre dette gjennomføringsalternativet var et ønske fra flere lokale arrangører om å arrangere tilbud for ungdom i form av ulike villmarkscamper i tilknytning til skoleferier. Siden kurset gjennomføres på dagtid, vil det være god tid til refleksjon, stoffet modnes og man kan diskutere med andre kursdeltakere før neste dag, utdyper seniorrådgiver i Miljøldirektoratet, Tonje Stubsjøen Kvaløy.

– Hva ligger konkret i at dere mener at det ikke er noen "god pedagogisk tilnærming" å ha slike femdagerskurs til senere på kvelden. Andre studiekurs foregår jo senere på kvelden?

– Miljødirektoratet mener at det kan være utfordrende for kursdeltakerne med et kursopplegg som skal gjennomføres fem kvelder på rad i 6 timer hver kveld etter at man har vært på skole eller jobb først. Jegeropplæringen er mer enn læring frem til en eksamen. Mange læringsmål fokuserer på adferd og holdninger etter fullført opplæring og eksamen. Stoffet skal fordøyes og modnes, noe som kan være utfordrende ved et så intensivt opplegg, sier Stubsjøen Kvaløy.

Redusert yteevne

Hun legger videre til at kurs på dagtid vil gi bedre tid til refleksjon, stoffet modnes og man kan diskutere med andre kursdeltakere før neste dag.

– Ut fra en pedagogisk vurdering vil kursdeltakerens konsentrasjons- og yteevne være redusert ved svært lange dager. Miljødirektoratet og Studieforbundene som arrangør av jegerprøvekurs er samstemte i sitt synspunkt på dette. Miljødirektoratets fokus på å ha rammer for kursgjennomføring som sikrer langsiktig læringsutbytte gjorde det nødvendig å spesifisere krav til gjennomføring av kurs over fem hele sammenhengende dager.


Om «holdningsdannelse», som også er nevnt i høringen og i endring av forskriften, utdyper hun:

– Jegerprøven er en grunnutdanning som består av fagkunnskap, ferdigheter og holdninger. Fagkunnskap kan måles gjennom dagens elektroniske eksamen. Grunnleggende ferdigheter innøves på de praktiske samlingene. Men det er holdninger som er styrende for jegerens adferd og praktiske valg. Derfor er det å utvikle gode holdninger tungt vektlagt i læringsmålene. Hensynet til human og sikker jakt skal ligge til grunn for alt jegeren foretar seg mens man er på jakt. Etter endt jegerprøve blir man registrert i Jegerregisteret og kan utøve jakt, felling og fangst i Norge, og man kan søke politiet om tillatelse til erverv av våpen.

– Men skal femdagers jegerprøvekurs nå avholdes gjennom camper og på dagtid, så kan det bety at eksempelvis Solemskogen JFF må leie andre type lokaler enn klasserom, og med overnatting, noe som kan bety at kursene blir dyrere. Har direktoratet tatt høyde for slike problemstillinger ved å vedta ny forskrift?

– Forskrift til voksenopplæringsloven gir studieorganisasjoner (her arrangør av jegerprøven) rett til gratis lokaler frem til kl. 21 på hverdager. Det er kurs som gjennomføres utover kl. 21 som må forvente å betale leie av offentlige undervisningslokaler. Kursalternativet over ni dager vil med gjennomføring for eksempel innenfor tidsrommet 18-21 slippe dette. Miljødirektoratet ser derfor ikke at dette vil ha negative sider for deltakeren, sier Stubsjøen Kvaløy.

– Hvorfor er det nye klokkeslettet i relasjon til femdagerskursene satt til klokken 18.00, og ikke eventuelt klokken 21.00?

– Kursvarianten over fem hele sammenhengende dager skal gjennomføres på dagtid. Hvis man for eksempel hadde satt kl. 21 ville kursene blitt gjennomført etter skole/jobb, og ikke som camper på dagtid.

– Solemskogen JFF forteller at de ikke mottok noen høring av den nye forskriften. Hvorfor gjorde de ikke det?

– Alle høringer kunngjøres og legges ut på våre hjemmesider slik at alle som ønsker det kan sende inn sine synspunkter via den elektroniske løsningen på siden. I tillegg sendes høringen direkte til relevante høringsparter, deriblant Norges Jeger- og fiskerforbund der Solemskogen JFF er tilknyttet.

Det er opp til organisasjonene sentralt å bestemme hvordan de velger å involvere sine medlemmer eller organisasjonsledd, avslutter Stubsjøen Kvaløy.

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges Jeger- og fiskerforbund svarer Nordre Aker Budstikke at de ikke i denne omgangen tenkte på å sende høringen til underforeningene.

– NJFF besvarer gjennom året en rekke høringer og vurderer fra sak til sak nødvendigheten av å gjennomføre en organisatorisk høring før endelig besvarelse. Vi vurderte det i dette tilfellet ikke som nødvendig å gjennomføre en organisatorisk behandling, sier Knut Erik Risvik, organisasjonssjef i NJFF.

NJFFs høringssvar:
«Intensjonen med å tillate jegerprøvekurs over fem dager var i hovedsak en tilpasning til å kunne gjennomføre kurs på jegerprøvecamper for ungdom. Endringen har til hensikt å sikre gjennomføring i tråd med det som opprinnelig har vært intensjonen med bestemmelsen. NJFF mener likevel det vil være en unødvendig begrensning å måtte avslutte kursdagen kl. 18. Det vil utgjøre en helt unødvendig begrensing i fleksibiliteten til å legge opp kurs for de som gjennomfører etter §9 annet ledd pkt.2.

Ved gjennomføring av jegerprøvecamper er det vanlig å legge inn hviletid og studietid mellom øktene. Tidsrammene for gjennomføring må ikke settes så strengt at gode pedagogiske opplegg begrenses av å måtte avslutte innen kl. 18. Videre vil det kunne by på utfordringer ved gjennomføring av den praktiske delen av kurset. Ved mange skytebaner er det fastsatte skytetider, og i ukedager er det ikke uvanlig at det kun er ettermiddag/kveld som lovlig kan benyttes til skyting. I tillegg vil det i mange tilfeller være lettere å oppnå høyere instruktørtetthet under den praktiske delen når denne legges på ettermiddag/kveld. Forbundet kan ikke se at en utvidelse av tidsrommet for avvikling av kurs til kl. 20 vil være i strid med intensjonen i paragrafen.

Forslag til ny tekst:
§ 9 annet ledd pkt. 2 skal lyde: 2. Over fem hele sammenhengende dager. Den obligatoriske undervisningen må hver dag gjennomføres innenfor tidsrommet 08.00 - 20.00.»

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...