ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Vil enveisregulere veien:

Men også naboveien skal tilrettelegges for sykkel

Lettvintveien - mellom Grefsenveien og Kjelsåsveien. Foto: Kristin Tufte Haga

Forprosjektet med sykkeltilrettelegging og enveiskjøring i Lettvintveien er påbegynt, og etaten velger også i samme prosjekt å tilrettelegge for syklister langs Lofthusveien – mot Årvoll.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

GREFSEN: I fjor høst omtalte Nordre Aker Budstikke Venstres forslag om sykkelfelt og enveiskjøring i Lettvintveien, noe som ble godt mottatt av bystyrets flertall.

Nå er forberedelsene i gang. I brev av 21. desember 2021 til miljø- og samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG), skriver Bymiljøetaten:

«Vi viser til deres henvendelse datert 26. oktober 2021 angående oppfølging av bestilling av tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter i Lettvintveien, og i krysset Lettvintveien/ Lofthusveien/ Kjelsåsveien. Bymiljøetaten har igangsatt forprosjekt for å bedre tilrettelegging for sykkel og gange på strekningen. Konseptet vi tar utgangspunkt i er enveiskjøring i Lettvintveien med sykkelfelt mot kjøreretningen. Bussrute 56 må da benytte en annen gate i motsatt retning, og vi har derfor inkludert Kapellveien, på strekningen mellom Grefsenveien og Kjelsåsveien, i prosjektet. En innstramming av krysset Lettvintveien/Lofthusveien/ Kjelsåsveien er også beskrevet som en del av tiltaket. I samme prosjekt ser vi også på å tilrettelegge for syklister langs Lofthusveien videre østover mot Årvoll».

Per i dag kjører 56-bussen begge veier i Lettvintveien, mellom Grefsenveien og Kjelsåsveien. Foto: Kristin Tufte Haga

Kapellveien er i dag enveiskjørt – fra Kjelsåsveien mot Grefsenveien.

Planen er ferdig bygget anlegg sommeren 2023.

ANNONSE

Kjøreretning

Det står ikke noe om hvilken retning i de nevnte veiene kjøreretningen skal være:

– Det er ikke bestemt hvilken retning gatene skal enveisreguleres. Det skal vurderes som en del av forprosjektet, svarer pressekontakt Monica Thorud Olsen i Bymiljøetaten på oppfølgingsspørsmål fra avisa.

Det var som nevnt Venstre i bystyret som i 2021 kastet øynene på Lettvintveien på Grefsen. De mente det slett ikke er lett på den korte strekningen mellom Grefsenveien og Kjelsåsveien, og fremmet et privat forslag for å gjøre det tryggere i veien for gående og syklende, og at veistrekningen igjen må bli enveiskjørt, slik den var tidligere.

ANNONSE

Byrådens mening

Byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG), skrev blant annet i sitt notat til saken i forkant av komitebehandlingen:

«Jeg har innhentet innspill fra Bymiljøetaten som underlag for min uttalelse. Jeg deler representantenes ønske om god trafikkavvikling og tilrettelegging for myke trafikanter, også i Lettvintveien. Enveiskjøring i Lettvintveien kan være et godt tiltak. Det er imidlertid nødvendig med en grundigere vurdering før det gjøres vedtak om endringer i trafikkmønsteret, blant annet av hensyn til kollektivtrafikken. Det er behov for å finne gode løsninger for busslinje 56 og 56B. Det er gjort flere endringer i det siste, blant annet i Kapellveien, som påvirker trafikkflyten i området. Det er derfor viktig at man i forkant av eventuelle endringer i kjøremønster i Lettvintveien vurderer den trafikale situasjonen i området som helhet, før man konkluderer på om det vil være egnet og hva konsekvensene vil være.»

Byråden viste videre til at sykkeltilrettelegging i Lettvintveien er en del av det fremtidige sykkelveinettet, og ligger inne i plan for sykkelveinettet etter 2025. Hun anbefaler ikke toveis sykkelfelt i Lettvintveien, noe som vil medføre oppkjøp av grunn og reguleringsplan.

ANNONSE

Byråd for miljø- og samferdsel Sirin Hellvin Stav (MDG), som her tester elsykkel på Tåsen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Kjelsåsveien

På slutten av året i fjor, spurte også Nordre Aker Budstikke Bymiljøetaten om hva planene er for andre veier i samme område, som Kjelsåsveien, med tanke på eventuell sykkeltilrettelegging.

– Når det gjelder Kjelsåsveien, har vi ingen aktive prosjekter her p.t., men den ligger i plan for sykkelveinettet - fremtidig nett - med sykkeltilrettelegging i blandet trafikk, men etter 2025, svarer pressekontakt Arve Rosland i Bymiljøetaten.

Videre at strekningen i Kjelsåsveien, fra Grefsenveien til Maridalsveien er planlagt med sykling i separat anlegg. Strekningen fra Disen til Grefsenveien er planlagt for sykling i blandet trafikk, slik kartet under viser. Det er også Lofthusveien:

Eksisterende og fremtidige sykkeltraseer på Grefsen, Kjelsås og Disen/Lofthus i perioden frem mot 2025, følge Plan for sykkelveinettet i Oslo, vedtatt i 2018.

Se Plan for sykkelveinettet i Oslo her (pdf).

ANNONSE

Ellers har Nordre Aker Budstikke også flere ganger omtalt Grefsenveien fra Disen og opp til Kjelsås, der det blant annet skal etableres opphøyde sykkelfelt.

Fakta: Egne sykkelanlegg - og sykling i blandet trafikk

Nettet er differensiert mellom eget anlegg for sykkel og tilrettelegging for sykkel i blandet trafikk. Hovedregelen har vært at det i sykkelveinettet skal være egne arealer til syklister.

Fartsgrense og trafikkmengde har vært grunnlaget for differensiering mellom eget sykkelanlegg og blandet trafikk på ulike strekninger.

Sykkelhåndboka og ny Oslostandard (som er under utarbeidelse) skisserer løsninger for ulike gater med ulik trafikkmengde og fart.

Dette skal også være utgangspunkt i kommende revideringer av plan for sykkelveinettet i Oslo og ved detaljplanlegging av strekninger i foreliggende plan. Strekninger vist tilrettelagt for blandet trafikk kan kreve eget anlegg ved endrede forutsetninger, for eksempel ved fortetting som gir økt trafikk.

Med sykling i blandet trafikk menes anlegg hvor syklister deler areal med enten motorkjøretøy eller fotgjengere. Gang- og sykkelvei inngår i denne kategorien sammen med kjøreveier og kollektivfelt.

På strekninger der det er vist løsninger med blandet trafikk mellom fotgjengere og syklister (gang- og sykkelveier), er det kapasitet som har vært vurderingskriteriet; Dersom mengde av gående og syklende er moderat kan en blandet løsning fungere. Ved økt trafikk av gående og syklende kan konfliktnivået øke, noe som gir behov for en separat løsning, eksempelvis sykkelvei med fortau.

I planen er det ikke konkretisert hvilke tiltak som er aktuelle innenfor de to kategoriene på ulike strekninger. Dette gjøres i senere planfaser som reguleringsplan og konseptvalgutredninger.

Sykkelhåndboka og kommende Oslostandard for sykkel vil danne grunnlag for valg av løsning i hvert enkelt prosjekt.

Kilde: Bymiljøetaten

Tips oss!

Tips Nordre Aker Budstikke – tips@nab.no.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE