ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Idrettslaget reagerer på svaret fra etaten:

Ønsker å utvide speakerbua og støyskjerm mot Ring 3

Langs Bergbanen, til høyre i bildet, går Ring 3, og idrettslaget ønsker seg en støyskjerm mot veien. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Det føles unaturlig at Ullevål IL skal bli stående som byggherre og tiltakshaver for en støyskjerm, som andre for lengst burde fått på plass, sier daglig leder av Ullevål IL, Leif Houck.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 04.01.2022 kl 15:22

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

ULLEVÅL: I oktober omtalte Nordre Aker Budstikke at Ullevål IL ønsker å utvide speakerbua, som står på langsiden av Bergbanen, også slik at medlemmer i rullestol kan få se kampene innendørs.

«Vi ser for oss å forlenge speakerbua en meter til hver side. Et annet behov, er å legge til rette for streaming av kamper. Det er derfor et ønske å bygge rekkverk på tak, samt et tak slik at man kan stå på taket og filme under tak,» skriver klubben i en søknad om forhåndskonferanse til Plan- og bygningsetaten, fra 1. september i fjor.

– Det er ikke så dyrt å streame lenger, man trenger et greit videokamera. Det er bandykampene vi ønsker å streame, det gjøres på mange baner i Oslo allerede. Nå har vi også fått nytt, bedre lys på banen, det ble montert i september, sa leder for Ullevål IL, Leif Houck, til Nordre Aker Budstikke i samme sak.

Nåværende speakerbu på Bergbanen. Foto: Christian Fredrik Borg/Arkiv Nordre Aker Budstikke

ANNONSE

Støyskjerm

I tillegg nevner idrettslaget i søknaden at det også er behov for å få etablert støyskjerm mot Ring 3.

Eiendommen er regulert til grøntområdet og friområde, anlegg for lek, idrett og sport i reguleringsplan S-4190, vedtatt 16.11.2005, går det frem av saksinnsyn i Plan- og bygningsetaten.

I oppsummeringen fra forhåndskonferansen, som fant sted i slutten av november, står det blant annet at Plan- og bygningsetaten mener speakerbua og en utvidelse av eksisterende - antatt - godkjent speakerbu, vil være et tiltak i tråd med arealformålet «anlegg for lek, idrett og sport».

Selv om tiltaket ligger på lokk (over parkeringskjeller), er Plan- og bygningsetaten av den oppfatning at tiltaket vil være ytterligere i strid med reguleringsplanens byggegrense, og derfor vil kreve dispensasjon.

ANNONSE

– Vi ser ikke at det er behandlet dispensasjon i opprinnelig byggesak for den delen av anlegget, herunder støttemurer og trapp som er plassert utenfor byggegrensen. Dette er en mulig saksbehandlingsfeil, men setter ikke føringer for videre saksbehandling på tiltaksområdet, skriver etaten.

Om ønsket om støyskjerm mot Ring 3, skriver Plan- og bygningsetaten at en slik skjerm plassert oppe på eksisterende mur, ikke vil være i strid med reguleringsplanen. Men tiltaket plasseres derimot utenfor byggegrensen, og krever derfor dispensasjon:

– Oppføring av støyskjermen er søknadspliktig etter pbl. § 20-3. Det må i tillegg til byggesøknad sendes inn en begrunnet og nabovarslet søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense. Det kreves også uttalelse fra Statens vegvesen (…). I vurderingen av hvilke naboer og gjenboere som skal varsles etter pbl. § 21-3, bør det legges vekt på eventuell lydrefleksjon til området nord for Ring 3.

UIL: – Urimelig

Leder i Ullevål IL, Leif Houck, sier til Nordre Aker Budstikke at de opplever det som urimelig at idrettslaget skal pålegges ansvaret for å bringe disse forholdene i orden. Det vil si universell utforming av speakerbua og støyskjerming – når idrettslaget ikke er eier av eiendommen.

– En måte å se dette på er at enten så er en større del av anlegget bygget uten å være i tråd med reguleringsbestemmelsene, og det vil normalt ha den konsekvensen at forholdene blir ansett som ulovlige, og må bringes i orden. I motsatt fall, om Plan- og bygningsetaten anser eksisterende tiltak som lovlige innenfor reguleringen, så er det vanskelig å se at Ullevål ILs ønsker om utvidelse av speakerbu skal behandles annerledes, sier Houck, og legger til at det også er sendt svar til Plan- og bygningsetaten om det samme.

ANNONSE

– Når det gjelder støyskjerm, så mener vi at etaten kan være fleksibel og anse dette som et gjerde, noe man kan sette opp i tomtegrenser uten å søke. Vi har også stilt spørsmål til etaten om hvordan det kunne bli regulert til friareal her - uten støyskjerming mot Ring 3? Dette må være en glipp fra Plan- og bygningsetaten under reguleringen av eiendommen. Derfor føles det unaturlig at Ullevål IL skal bli stående som byggherre og tiltakshaver for en støyskjerm, som andre for lengst burde fått på plass. Vi avventer nå svar fra Plan- og bygningsetaten, sier Houck.

Svaret fra idrettslaget

I etterkant er svaret fra idrettslaget publisert i Plan- og bygningsetatens (PBE) saksinnsyn. Der går det også frem at Ullevål IL mener at gebyret for saksbehandling burde frafalles, da fristen for forhåndskonferansen ikke ble overholdt av PBE.

«Vi stiller også spørsmålstegn ved hvorfor det skal betales gebyr av følgende årsak:

Reguleringsplanen burde vært entydig og klar, noe som er et ansvar Plan- og bygningsetaten har. Årsaken til at det var behov for å avholde forhåndskonferanse, er nettopp at reguleringsplanen har en rekke uklarheter. Selv med mangeårig kompetanse innen feltet, er det ikke mulig å forstå sammenhengen mellom planen og de fysiske omgivelsene som er bygd i tråd med denne. Reguleringsplanen er utarbeidet for nettopp det prosjektet som går utenfor byggegrensen, og at det bevisst utenfor denne grensen er oppført et omfattende bygg som inneholder parkeringsgarasje, trafo, trappeanlegg og rømningsdører, betonggjerde inn mot banen og oppå dette et 10 meter høyt gjerde i stålkonstruksjon og netting - et krav fra veivesenet.

Alt sammen utenfor byggegrense, og uten at det er avkrevd dispensasjoner. Da er det underlig at PBE forlanger dispensasjonssøknad for et gjerde. Enten må støygjerde kunne bygges og speakerbu utvides innenfor gjeldende reguleringsplan, eller så må eksisterende konstruksjoner være ulovlige. Det er nødvendig at PBE legger mer ressurser i å avklare dette spørsmålet. Og det kan ikke være en frivillig idrettsklubb sin oppgave å finne ut av dette.

ANNONSE

Det kan dessverre se ut som PBE ikke har ivaretatt sin oppgave med å sikre forsvarlige støyforhold på Bergbanen som er et friareal. Etter miljøverndepartementet sitt rundskriv T-8/79 heter det at retningslinjene skal legges til grunn for støyømfiendtlige områder, herunder friområder. Dette ser ikke ut til å være behandlet i reguleringsarbeidet. Det er nødvendig å kunne ha en dialog rundt dette uten at PBE fakturerer en frivillig idrettsklubb. Det er kommunen som burde rydde opp i dette og legge til rette for levelige forhold for barn- og unge brukere av Bergbanen, ikke Ullevål idrettslag. Vi ber om at faktura frafalles og at PBE går dypere inn i saken. Vi bør ha felles interesser i å få dette på plass på en konstruktiv måte.»

Nordre Aker Budstikke følger saken.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE