ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Må spare inn 19 millioner kroner i 2022, det rammer blant annet frivillighetsmidlene

Bydelsdirektør Rune Hallingstad i Nordre Aker. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydelsdirektør Rune Hallingstad i Nordre Aker vil styrke frivilligheten neste år, men foreslår likevel et potensielt kontroversielt kutt i frivillighetsmidlene. Det er størst usikkerheten knyttet til barnevern, BPA og hjemmetjenesten – og han har i år ikke funnet rom for å sette av mer penger til en reservebuffer om noe går «galt».

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 26.11.2021 kl 08:37

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NORDRE AKER: Rune Hallingstad, som tiltrådte stillingen som bydelsdirektør i høst, la torsdag frem sitt første Nordre Aker-budsjett. Noen nykommer i kommunal budsjettering er han imidlertid ikke. Som mangeårig kommunalsjef og rådmann er dette hans ellevte eller tolvte i sjangeren.

– Jeg har nok vært litt forsiktig, etter å ha vært her tre-fire måneder, ler han på Nordre Aker Budstikkes spørsmål om hvordan dette budsjettet har den nye bydelsdirektørens «stempel».

Realnedgang på 19 millioner neste år

Arbeidet med å meisle ut neste års Nordre Aker-budsjett startet allerede like etter sommeren. Etter at byrådets forslag til 2022-budsjett for Oslo ble presentert i oktober, har det blitt intensivert. Det er byrådets budsjettforslag som legger rammene for hvor mye bydelene får å rutte med neste år. Det endelige Oslo-budsjettet skal imidlertid vedtas av bystyret i desember. Der trenger byrådspartiene støtte av Rødt for å få flertall. I fjor sørget dette samarbeidet for å oppheve hele det foreslåtte rammekuttet til bydelene.

– Totalt sett viser tildelingen fra byrådet at vi må ned 19 millioner kroner. Det er i utgangspunktet ganske trange rammer i forhold til fjorårets budsjett, sier Hallingstad.

Det består av et rammekutt på om lag syv millioner kroner, samt en reduksjon på ca. 13 millioner på grunn av oppdateringer av kriteriene i kommunens fordelingssystem. Bydelenes midler fordeles nemlig ut fra blant annet demografisk sammensetning. Når befolkningssammensetningen endres, eller kriteriene oppdateres, kan det slå ut positivt eller negativt for bydelene. For Nordre Aker er svaret negativt i år.

ANNONSE

1,85 millarder kroner

Totalt er Bydel Nordre Aker tildelt en netto ramme på 1,85 milliarder kroner neste år. Det meste av dette er allerede fordelt på funksjonsområdene, der Helse og omsorg (48 prosent) og Barnehager (38 prosent) er de største postene.

Slik ser det ut:

Det faktiske handlingsrommet bydelsdirektøren har til å gjøre egne grep og satsinger, og det politikerne videre kan flytte på i sin behandling, er dermed begrenset ned til noen millioner kroner, bare promiller av den totale rammen. Det betyr imidlertid ikke at det er umulig til å styrke uttalte satsinger eller drive politikk:

– Vi skal levere innenfor rammene våre, men vi ønsker også å støtte oppunder den retningen vi skal ha framover, som skal begrense behovet for tjenester senere, sier Hallingstad.

ANNONSE

Dette er fastsatt i bydelens politisk vedtatte strategiske plan, som løfter frem fire satsingsområder. Disse er: samskaping, nyskaping, forebygging og bærekraftig utvikling.

– Vi har tenkt i budsjettet at vi må gi realistiske rammer til tjenestene, samtidig som vi må klare å ta det neste skrittet, og som gjør at det blir litt lettere neste år og årene deretter, legger han til.

Slik er bydelens funksjoner og tjenestesteder bygget opp:

Overgang fra institusjon til hjem

Dette gjelder blant annet innen psykisk helse, der bydelen over tid har fått til en vridning med å redusere kjøp av heldøgns omsorgs- og institusjonsplasser, og øke antall årsverk i egne team som følger innbyggerne i kjeden fra bemannede boliger, til boliger med oppfølging og boliger med lavterskeltilbud.

Den samme dreiningen foregår også i eldreomsorgen, hvor antallet innkjøpte sykehjemsplasser neste år reduseres fra 318 til 307.

ANNONSE

– Kvalitetsreformen Leve hele livet handler om at man skal bo hjemme så lenge man vil, og så lenge det er ønskelig og forsvarlig. Og så skal vi selvfølgelig ha sykehjemsplasser, men det betyr at man bygger opp noe samtidig som man bygger ned noe annet, sier Hallingstad, og viser til at reduksjonen i sykehjemsplasser relativt sett er større enn det faktiske antallet, fordi eldrebefolkningen har økt.

Derfor foreslår han å øke grunnbemanning blant turnusansatte i hjemmetjenesten med tre årsverk, og i tillegg videreføre 1,4 millioner kroner til grunnbemanningen fra to sykehjemsplasser, forutsatt at man når måltallet på 307 i april neste år.

Her er det risiko

Innenfor budsjettrammen bydelen har i år, leverer omtrent alle tjenestene på budsjett.

– Så ser vi at vi får en potensiell økning neste år, basert på flere innbyggere, flere eldre, flere barn i barnevernet også videre, sier Hallingstad.

Han peker på tre områder der risikoen neste år er størst: Dette gjelder barnevernstjenesten, og antall omsorgsovertakelser.

ANNONSE

– Her har man noen historiske tall, men vi vet ikke om 2022 blir et historisk normalt år eller om det på grunn av pandemien og ettervirkninger blir et historisk unormalt år.

Hjemmetjenesten er som nevnt et annet risikoområde, når det blir flere eldre innbyggere, og flere skal bo hjemme – og pasienter skrives ut raskere fra sykehus.

– Det gjør at grunnbemanningen i hjemmetjenesten har potensiale til å bli litt større.

Den siste risikoutsatte posten er BPA - Brukerstyrt personlig assistanse. En rettighetsbasert tjeneste, innbyggerne har fra den bydelen de bor i, eller flytter til. Dermed vet ikke bydelen hvordan det fremtidige behovet blir, før det kommer. Ett BPA-vedtak kan fort koste brutto 3 millioner kroner i året, der bydelens andel kan være over halvparten, får vi opplyst.

Bydelsdirektøren har imidlertid behov for å understreke at i den grad det er snakk om risiko – usikkerhet knyttet til en eventuell aktivitetsendring utover det bydelen har budsjettert med – så er det en ren økonomisk risiko, at det må kjøpes flere plasser.

– Det er ingen brukerrisiko, verken i eldreomsorg, barnevern eller BPA. Kommer du til bydelen og har behov for tjenester, så får du det du skal ha. Det ikke økonomien som skal styre det, det er den enkeltes rettigheter, sier Hallingstad.

Vil styrke disse områdene

Bydelsdirektør Rune Hallingstad (foran) har utarbeidet 2022-budsjettforslaget sammen med avdelingsdirektør Økonomi, Eivind Marthinsen, og resten av staben sin. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Til tross for noen usikkerheter, har han klart å styrke noen tjenester, innenfor de fire satsingsområdene i den strategiske planen.

Et av disse områdene er frivillighet. Bydelsdirektøren foreslår derfor å sette av midler til en prosjektstilling i tre år for å styrke samarbeidet mellom bydelen og frivilligheten. Den skal favne bredt, fra psykisk helse, til eldre og barn og unge.

– Det er en satsing vi mener er riktig og god. Og forhåpentligvis på sikt kan gi bedre tilbud til de som er frivillige, men også som et supplerende tilbud til våre brukere, sier Hallingstad.

I tillegg styrkes bydelsoverlegefunksjonen med en halv stilling. I praksis betyr det at stillingen som Anders Danielsen Lie har innehatt som assisterende bydelsoverlege gjennom pandemien, videreføres.

– Pandemien har lært oss at det er noen funksjoner som man hadde behov for å gjøre noe med. Bydelsoverlegefunksjonen var én av dem. Men vi ser også at i samhandling med fastlegene når det gjelder bydelens andre tjenester, er det mye å hente på den relasjonen.

I tillegg foreslår bydelsdirektøren å sette av 300.000 kroner til en Koordinerende enhet (KOE) i løpet av 2022 ved å ansette en prosjektleder i full stilling (prosjektet er delfinansiert i 2021). KOE skal være et verktøy for «å løse komplekse enkeltsaker knyttet til pasient- og brukerrettigheter og tjenestebehov samt bidra til å styrke samhandlingen mellom seksjoner og avdelinger.»

Det skal også etableres treningsbolig for unge i alderen 15-25 år med blant annet funksjonsnedsettelser. Unge som trenger botrening, og ikke er klare til å flytte hjemmefra, men der foreldre har behov for avlasting. Bydelen øker derfor budsjettrammen i Tåsenveien 13 med 4,1 årsverk for å etablere avlastningstilbud og ambulerende miljøarbeidertjenester.

Kutter i Frivillighetsmidlene

I oktober la bydelsdirektøren frem rammene for neste år og redegjorde for budsjettarbeidet, i en åpen budsjettkonferanse med bydelspolitikerne. I desember skal de vedta 2022-budstjettet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Lokalpolitikerne er opptatt av Frivillighetsmidler og innførte også Grønne midler for noen år siden, tilskudd som generer mye frivillig aktivitet. Dette er det funnet rom for i neste års budsjett, men deler av den foreslåtte frivillighetskoordinatorstillingen er finansiert av den opprinnelige firivllighetsmiddel-potten.

Frivillighetsmidlene reduseres derfor med 400.000 – fra 1 million til 600.000 kroner – samtidig som satsingen på den treårige stillingen som frivillighetskoordinator styrkes med ytterligere 800.000, til 1,2 millioner i 2022.

– Så totalsatsingen på frivillighet er stor – fra totalt 1 million i år, til 1,8 millioner neste år. Men de søknadsbaserte midlene reduseres altså noe med vårt budsjett, sier Hallingstad, som opprettholder Grønne midler uendret på 500.000 kroner neste år.

Frivillighetsmidlene er noe av det som har skapt mest engasjement i bydelsutvalget de siste årene, og foreslåtte kutt er tidligere reversert. Venstre har hatt det som en hjertesak å øke potten ytterligere, uten å ha fått flertall til det ennå.

– Selv om du øker satsingen på frivillig sektor, tror du at du møter noe motstand på å kutte frivillighetsmidlene?

– Ja – og kanskje ikke motstand – men det tenker jeg er litt av politikkens ansvar. Vi har lagt frem et forslag der vi ønsker å styrke frivilligheten med en stilling, en ny ressurs, som kan dra dette videre. Og så har vi måtte finne disse midlene, med et bakgrunnsbilde at vi måtte 19 millioner ned. Når vi likevel har ønsket å skape et handlingsrom, så har vi gjort noen tøffe og harde valg. Men vi mener at det er en riktig prioritering, gitt situasjonen. Så har politikerne full anledning til å reverse det, og det er handlingsrom for dem å drive politikk i, ved å si at de forslagene vi har er gode, «men vi ønsker noe annet». Det er deres ansvar og rolle, sier bydelsdirektøren.

Har ikke råd til å spare neste år

Etter flere år med utfordrende økonomi på begynnelsen av 2000-tallet, bygget Bydel Nordre Aker opp en økonomisk buffer som i 2014 nådde 30 millioner kroner. Dette kom godt med i de påfølgende årene med flere uforutsette kostnader, og i 2018 var de oppsparte midlene nesten borte. Tidligere bydelsdirektør Øyvind Henriksen startet derfor arbeidet med å bygge opp bufferen igjen.

Bydel Nordre Aker gikk fra underskudd i 2011, til en buffer på 30 millioner i 2014. Etter flere år med høyere forbruk, forsøkes det nå å bygge opp en ny risikoavsetning. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Vi hadde ambisjon om å sette av midler som en buffer. Det er tidligere sagt at man ønsker at den bufferen skal være mellom 20 og 30 millioner kroner. Og inneværende år ligger den på 11 millioner.

Hallingstad har imidlertid ikke funnet rom i budsjettet til å sette av mer penger til en slik risikoavsetning neste år. Men årets mindreforbruk, eller overskudd om du vil, som trolig ender på 6-7 millioner kroner, kan settes av som buffer.

– Den blir da i størrelsesorden 17-18 millioner. Så vi har ikke funnet rom til øke bufferen neste år, men til å holde den.

– Er det noe i budsjettet innbyggerne – folk flest – spesielt vil merke?

– Ja jeg tror at de vil merke at de gode tjenestene som produseres fortsatt videreføres. De vil ikke merke noen nedgang i tjenester. Og det tenker jeg er en bra ting. Og så håper og tror jeg noen av de satsingene vi gjør, både koblingen mot fastlegene, og økningen for frivilligheten, for mange vil være et positiv supplement. Det er ikke noe revolusjonerende, men det kan gjøre ting enda bedre, sier Hallingstad, og oppsummerer:

– Mange vil ikke merke noen ting, men de som merker noe vil forhåpentligvis merke noe positivt.

Bydelsutvalget skal vedta budsjettet i sitt møte 16. desember. Du kan lese hele budsjettforslaget her.

Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2022 – hovedoversikt

Avdeling for folkehelse, samfunn og miljø

 • Økt med ett nytt årsverk koordinerende enhet. For å finansiere stillingen er rammen til avdelingen økt med 0,35 millioner kroner, i tillegg til at avdelingen reduserer driftskostnader knyttet til Rachel Grepp.
 • Overføring av ett årsverk folkehelsekoordinator til bydelsdirektørens stab.
 • I 2022 ansettes en assisterende bydelsoverlege i 50 prosent stilling.
 • Servicegruppa utvides med 0,5 årsverk som blant annet skal jobbe med vedlikehold av parker og er finansiert med reduserte kostnader til kjøp av tjenester.

Økonomiavdelingen

 • Risikoavsetning i budsjettet er redusert til 0.
 • Videreført møtestruktur med syv møter i bydelsutvalget og økt til syv møter i alle komiteer og tilhørende brukerråd.
 • Overføring av ett årsverk fra avdeling Folkehelse, miljø og samfunn til bydelsdirektørens stab.
 • Avsatte midler til felleskostnader IKT på drift og systemer er redusert med 5,3 millioner på grunn av ny finansieringsmodell av Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) hvor rammene til virksomheten reduseres, men blir heller ikke fakturert for tjenestene som rammefinansieres.
 • Avsatte midler til innkjøp av IKT utstyr er videreført på samme nivå som i 2021
 • Avsatt forventet refusjonsinntekt på 66,9 millioner knyttet til tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester.
 • Redusert diverse drifts og felleskostnader med totalt 0,16 millioner korner.
 • Avsatt 10,3 millioner i forventet trekk på grunn av redusert antall barn i kommunale barnehager.

HR- og innovasjonsavdelingen

 • 0,5 årsverk i publikumsmottak går av med pensjon og stillingen inndras.
 • Arkivfunksjon blir overført til sentralt arkiv i løpet av våren 2022. Noen oppgaver (tilsvarende 50 prosent stilling) blir igjen. Disse oppgavene ivaretas av vikar i 2022.
 • Økt omfang tidligpensjonister og avsetning til å dekke kostnader AFP 62-65 år økes med 1,0 millioner kroner.

Oppvekst- og familieavdelingen

 • Psykologstilling i Oslohjelpa holdes vakant fire måneder i påvente av ny ansettelse.
 • Frivillighetsmidler er foreslått redusert med 0,4 millioner kroner.
 • Det forventes noe ledige lønnsmidler som følge av sykefravær som ikke dekkes med vikar.

Kommunale barnehager- barnehagekontoret

 • Totalt 1,3 årsverk, med effekt i 2022 på 1,1 årsverk, utover grunnbemanning inndras.
 • Totalt 14 årsverk ute i barnehagene inndras for å tilpasse redusert antall barn og avdelinger per 15.12.2021.
 • Videre forutsettes at alle ledige plasser er fylt per 15.12.2021.
 • Det forventes inntjening knyttet til vakanse og sykelønnsrefusjon i alle barnehager.
 • Midler til utstyr og vedlikehold reduseres i 2022 med 0,3 millioner.
 • Det planlegges vakanse i perioder i ulike styrerstillinger som ikke dekkes med vikar – til sammen syv måneder.
 • Det forslås at hovedrengjøring i kommunale barnehager ikke gjennomføres sommeren 2022, en besparelse som utgjør 0,55 millioner kroner.
 • Prosessen med omgjøring av stillinger fra barnehagemedarbeider til pedagogstillinger i henhold til inngått bemanningsavtale i Oslo pauses i 2022.

Tverrfaglig ressursteam 0-18 år

 • Det forventes inntjening knyttet til vakanse og sykelønnsrefusjon i alle seksjonenes tjenestesteder og fagområder.
 • Seksjonen styrkes med ett årsverk fagkonsulent på grunn av økning i saksmengde innen helse og omsorgstjenester 0-18 år.
 • Berg gård avlastningsbolig 0-18 år overføres fra seksjon Tilrettelagte tjenester.
 • Ett årsverk fagkonsulent SAM tjenester (støttekontakt, avlastning og miljøarbeidertjeneste) overføres fra seksjon Tilrettelagte tjenester, avdeling Helse og mestring.
 • Forventet inntekt fra tilskudd er beholdt på nivå med 2021.
 • Forutsetter redusert bruk av konsulenttjenester som tolketjenester, tjenester knyttet til særskilte spesialkompetanse, kjøp av ferieavlastningstilbud.
 • Økte kostnader på grunn av økt antall og omfang innenfor vedtak avlastning, støttekontakt, BPA og AKS.

Ungdomskontoret

 • Det er forutsatt inntjening knyttet til vakanse og sykelønnsrefusjon tilsvarende en full stilling i barnevernet.
 • Ettervern utvides fra 23 til 25 år uten at det ligger midler til aktivitetsøkning i budsjettet til barnevern.
 • Tiltaksnivået innenfor barnevern er videreført som i 2021 og forutsetter at omfanget ikke øker.
 • Avvikling av finansieringsordning for gratis inngang på Teknisk museum for skoleklasser.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

 • Det forutsettes inntjening i vakanse og sykelønnsrefusjon, tilsvarende 1,0 millioner kroner.
 • 0,8 årsverk helsesykepleier holdes vakant, tilsvarende 0,7 millioner kroner.
 • Økt forventet inntjening refusjon svangerskapsomsorg.

Helse og mestringsavdelingen

 • Øker med ett årsverk vaktmester som skal jobbe i Vinkelveien.
 • Reduserer med en halv stilling prosjektleder.

Hjemmetjenesten Nordre Aker

 • Planlagt å øke grunnbemanning blant turnusansatte med 3 årsverk. I tillegg vil 1,4 millioner kroner bli overført grunnbemanningen fra to sykehjemsplasser forutsatt at man er på måltall 307 i april.

Bo- og dagtilbud for eldre

 • Budsjetterte sykehjemsplasser redusert fra 318 til 307.
 • Avsatt midler til én beboer med behov for kontraktsplass.
 • Satt av et kjøp utover en bloc som skal benyttes til mer avlastning.

Lavterskel

 • Har tatt høyde for effekt av arbeid med aldersvennlig transport ved å budsjettere med lavere TT-kostnader (500 000 kroner). Nedtrekket finansierer deler av assisterende bydelsoverlege.
 • Reduserer TT-kostnader med 1,0 millioner kroner fordi seksjon tilrettelagte tjenester overtar transport.
 • Reduserer TT-kostnader med 1,0 millioner kroner som gevinst av økt effekt av aldersvennlig transport (Rosa buss).

Tilrettelagte tjenester

 • Bydelen øker budsjettrammen i Tåsenveien 13 med 4,1 årsverk for å etablere avlastningstilbud og ambulerende miljøarbeidertjenester for innbyggere i aldersgruppen 15-25 år.
 • To årsverk overføres fra kantina i Nydalsveien og vil organiseres fra dagtilbudet på Berg gård i 2022.
 • Berg gård avlastning 0–18 år og ett årsverk fagkonsulent SAM-tjenester (støttekontakt, avlastning og miljøarbeidertjeneste) overføres til seksjon Tverrfaglig ressursteam.
 • Tilrettelagt bolig i Sognsvannsveien 34 overføres til seksjon psykisk helse. To beboere vil motta tjenester fra andre tilrettelagte boliger i seksjonen.
 • Tilrettelagte tjenester holder en stilling enhetsleder ledig i 2022.
 • De store salderingene i budsjettet gjøres på kjøp av heldøgn bolig fra private leverandører.

Psykisk helse

 • Aktivitetsøkning på to årsverk tilknyttet frisklivssentralen grunnet deltakelse i prosjekt Rusfrisk.
 • Økning på ett årsverk tilknyttet FACT-team på grunn av behov for økt kapasitet. Bydelen ble tidligere fakturert for tilsvarende stilling.
 • Økning på tre årsverk tilknyttet Rusteam. Ett av disse årsverkene er overflytting fra NAV. To er prosjektfinansiert gjennom ordningen kommunalt rusarbeid. Dette gjelder også ett årsverk saksbehandler som skal ivareta økt saksbehandlingsansvar tilknyttet overføring.
 • 1,8 årsverk økning i bemannet bolig grunnet ivaretakelse av tjenestemottakere med økt omsorgsbehov.
 • To årsverk for styrking av rask psykisk helsehjelp delvis finansiert av tilskuddsmidler for økte ressurser i lavterskel behandlingstilbud.

NAV: avdeling kommunale tjenester

 • Økt med ett årsverk markedskonsulent, effekt i 2022 på 0,7 årsverk.
 • Det er gjort endringer i avtaler med private boliger i 2021 som det er en beregnet effekt av i 2022. Dette vil ha en positiv effekt i størrelsesorden 0,2 millioner kroner.
 • Økt innsats i det boligsosiale arbeidet videreføres i første halvår av 2022.
 • Sosialhjelpsreduserende innsats for ungdom videreføres i første halvår 2022.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE