Nordre Aker Budstikke

Bydelsutvalget ber nok en gang Bymiljøetaten vurdere stoppmulighet utenfor seniorboligene

Det digitale bydelsutvalgsmøtet 5. november 2020. (Skjermdump)

Bydelsutvalget gir ikke opp forsøket på å gjøre det mulig for av- og påstigning til seniorboligene i Grefsenveien 78d.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 06.11.2020 kl 14:22

GREFSEN: Ikke uventet skapte behandlingen av saken som gjelder adkomsten til Grefsen Senior Boligsameie i Grefsenveien 78d mye engasjement, høy temperatur, og vel en times diskusjon i bydelsutvalget (BU) torsdag kveld.

Kjernen i problemet ligger i at det med planene om å lage et opphøyd sykkelfelt i Grefsenveien, vil gjøre all stans utenfor hovedinngangen til seniorboligene umulig. Seniorboligene, som er en selvstendig enhet uavhengig av Grefsenhjemmet, ble bygget på taket av sykehjemmet i 1993. Da sykkelfeltene kom i Grefsenveien forsvant også gateparkeringen i veien. I to år har det likevel vært skiltet parkering forbudt – men likevel med mulighet for korte av- og påstigning for beboere utenfor boligens hovedinngang i Grefsenveien 78d. Her kan for eksempel pårørende, drosjer og de rosa bussene (aldersvennlig transport) stoppe for å slippe av og på.

– Det har fungert greit, sa styreleder i boligsameiet, Per Kristiansen, da han tok ordet under åpen halvtime.

Det har vært skiltet parkering forbudt utenfor Grefsenveien 78d de siste to årene. Nå fjernes muligheten også for kortere stopp. Bildet er fra januar i fjor. Foto: Kristin Tufte Haga (Arkivfoto)

Uenighet

Det var høy temperatur da Miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) i forrige uke var på befaring i Grefsenveien 78d, og senere behandlet saken i sitt møte. I etterkant har Grefsenhjemmets styre vedtatt at de ikke kan akseptere ferdsel gjennom sykehjemmet, og det er skrevet innlegg både av politikere og av Bymiljøetaten, som viser til at seniorboligene aldri har hatt formell kjøreadkomst via Grefsenveien 78d, kun for gange.


Seniorboligene fikk da de ble bygget adkomst gjennom Grefsenhjemmet til Ogmunds vei, hvor det nå kan parkeres. Her er det i dag ikke godt nok tilrettelagt for ferdsel med rullestol og gange, mener sameiet. Sykehjemmet mener imidlertid ferdsel gjennom deres lokaler slik det er i dag, påvirker sansehagen for demente, i tillegg til at det under den pågående covid-19-pandemien utgjør en smitterisiko for deres beboer, dersom mange utenfra skal gjennom sykehjemmet.

Fra befaringen i Grefsenveien 78d 26. oktober 2020. Foto: Kristin Tufte Haga

Ber BYM om ny vurdering

Lokalpolitikerne i bydelsutvalget er delt i to i oppfatningen av saken: Flertallspartiene på venstresiden uttrykker at det må finnes en løsning for sikker gjennomgang gjennom sykehjemmet, og at tilrettelegging for syklende forbi Grefsenveien 78d er svært viktig. Det er utfordrende å gjøre passasjen trygg for syklister dersom de må ut i kjørefeltet, og trikkeskinnene i veien.

De borgerlige partiene – også med Rødt denne gangen – mener det er viktig å presisere at Grefsen Senior Boligsameie har hovedinngang i Grefsenveien 78d, og at det må være mulig å kunne hentes og bringes til hovedinngangen, slik praksis har vært frem til nå.

Under bydelsutvalgets saksbehandling torsdag kom det imidlertid frem at samtlige partier ikke er for parkering langs Grefsenveien, men at de mener det må kunne finnes en løsning for korte stopp for av- og påstigning for beboerne i de 33 seniorboligene. Flere av dem er rullestol- eller rullatorbrukere, eller har utfordringer med bevegelighet. Et slikt vedtak gjorde BU allerede i juni, og svaret fra Bymiljøetaten var at dette ikke var mulig i et trafikksikkerhetsperspektiv.


En annen grunn til at stopp ved fortauskanten blir umulig, er at sykkeltraseen i Grefsenveien etter planen skal oppgraderes og opphøyes neste år. BU-leder Bente M. Larsen (Ap) påpekte imidlertid at det ikke er noen garanti for at dette vil skje i 2021 – det kan ligge lenger inn i fremtiden.

Byiljøtatens illustrasjon av situasjonen utenfor Grefsenveien 78d.

Vedtaket

Bydelsutvalget vedtok en todelt uttalelse, der første del var et enstemmig, omforent forslag, opprinnelig fra Høyre:

«Bydelsutvalget ber BYM om at man sikrer en fortsatt mulighet for av- og påstigning for beboerne ved Grefsen Senior Boligsameie, Grefsenveien 78D. Bydelsutvalget ber herunder BYM gjøre en ny vurdering av de foreliggende planene om etablering av opphøyd sykkelfelt i Grefsenveien mellom Glads vei og Grefsenalleen dersom det er nødvendig for å oppnå dette.»

– Problemstilling er at man skal lage et opphøyd sykkelfelt – men det er ikke hogget i stein. Det må gå an å gjøre noe med det. Hvis det går greit i dag å stoppe utenfor, men ikke gjør det hvis det blir et opphøyd sykkelfelt, er det enkelt å løse det ved ikke å lage opphøyd sykkelfelt mellom Glads vei og Grefsenalleen, sa Høyres gruppeleder Erik K. Normann.


SVs Hanne Lyssand, leder i Helse- og sosialkomiteen, sa at dette er en vanskelig sak.

– Vi ønsker at folk sykler til Grefsen skole og Morellbakken skole. Én ting er meg som har syklet hver dagen siden jeg var liten på de rareste steder. Men til ungene må det mer tilrettelegging til. Jeg skjønner at det er problematisk for beboerne, men det har aldri vært regulert kjøreadkomst til Grefsenveien 78d, selv om de har benyttet seg av det. Det er trangt i veien med trikkeskinnene, det er utrygt der og et vanskelig sted.

Hun understreket likevel at det ikke er BU som ha bestemt at det ikke skal være tillatt å stoppe utenfor hovedinngangen, og at det heller ikke er bydelen som tar avgjørelsen. Hun påpekte også at et opphøyd sykkelfelt i denne svingen ikke er optimalt, fordi det gir syklister i stor fart nedover veien liten sikkerhetsmargin, for eksempel når man må svinge unna hindere.

– Vi prøver få saken mest mulig belyst. Jeg har lyst til å sende ballen tilbake til samferdselsmyndighetene og be dem se om det kan være mulig å skilte for kortest mulig stopp for å kunne slippe av og på – ikke parkering. Et alternativ er å ha forbud mot stopp i rushtiden når trafikken er størst, sa Lyssand.

Vedtaket det er uenighet om

Bydelsutvalget opprettholdt vedtaket fra MPS-komiteen, med stemmene fra Arbeiderpartiet, MDG og SV. Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Rødt stemte mot:

«Bydel Nordre Aker ser at bruk av inngangen til Grefsen Senior Boligsameie fra Ogmunds vei er et mulig alternativ for henting og levering med bil når det ikke lenger vil være mulig å stoppe ved inngangen i Grefsenveien.

Grefsenhjemmet og Grefsen Senior Boligsameie anmodes om å samarbeide for å finne en god løsning som kan fungere for begge.»

BU-leder Bente M. Larsen (Ap) påpekte at det første av disse punktene sier noe om en fremtid, basert på at det blir opphøyd sykkelfelt.

Høyre: Underlig

Erik K. Normann (H) sier til Nordre Aker Budstikke etter møtet at han synes det ble et underlig vedtak, der BU først ber om en ny gjennomgang av stoppmuligheter i Grefsenveien, for så å si at adkomsten fra Ogmunds vei er et «mulig alternativ» for henting og levering.

– Men jeg er glad for at BU enstemmig går inn for å sikre adkomst via Grefsenveien.

– Samtidig mener jeg det ikke er opp til politikerne å pålegge gjennomgang gjennom annen manns grunn (Grefsenhjemmet, journ.anm.) slik det blir sagt i siste del av vedtaket. Hvis hovedinngangen til mitt hus stenges, kan man ikke pålegge at jeg skal gå gjennom naboens kjeller, illustrerer han.

– Hvis løsningen er, slik BU ber om, at man revurderer opphøyd sykkelfelt, og BYM allerede har sagt at det ikke er mulig å tilrettelegge for stopp utenfor Grefsenveien 78d, må man da be om at etaten instrueres fra høyere politisk hold?

– Ja, det kan godt være. Ingenting er umulig, siden planene om opphøyd sykkelfelt bare er på planstadiet. Da kan man enkelt gjøre om beslutningen. Dette er jo folkets røst, og ønsket fra et enstemmig BU at man skal legge til rette for av- og påstigning utenfor Grefsenveien 78d, sier Normann.

I tillegg til vedtaket ble to opprinnelige vedtaksforslag, ett fra Høyre, Venstre og Rødt, samt ett fra Fremskrittspartiet, lagt ved som merknader. Du kan lese disse i sin helhet under.

Merknaden fra Høyre, Venstre og Rødt:

«Bydelsutvalget mener adkomsten fra Ogmunds vei ikke er en akseptabel løsning selv med de forbedringstiltakene som er foreslått. Covid-19 har gjort det helsemessig uforsvarlig og umulig å benytte et sykehjem som adkomst til egne leiligheter. Det er også prinsipielt galt å regulere Grefsenveien slik at beboere i Grefsenveien, som har lovlig adkomst til egen bolig, må benytte andres eiendom som gang- og kjøreadkomst.

Bydelsutvalget mener at beboerne i Grefsenveien 78d fortsatt må ha tilgang til egen bolig fra Grefsenveien, herunder at det skal være mulig å stoppe med bil utenfor Grefsenveien 78d. Dersom man må prioritere mellom eldre med rullator og rullestol og funksjonsfriske syklende som må begrense farten i området når en bil skal stoppe foran eiendommen, vil bydelsutvalget prioritere at de eldre får tilgang til egen bolig. Bydelsutvalget forutsetter derfor at Bymiljøetaten ser på alternative løsninger på nytt og kommer frem med en adkomstmulighet på lik linje med alle andre eiendommer langs Grefsenveien som har direkte adkomst fra Grefsenveien.»

Merknad fra Fremskrittspartiet:

«Det er viktig å merke seg at Grefsen Senior Boligsameie og Grefsenhjemmet er to helt uavhengige juridiske enheter. Dessuten er Grefsenhjemmet heller ikke blitt trukket inn som part i saken og prosessen før bydelens anbefaling nå foreligger. Bydelenes anbefaling påfører Grefsenhjemmet, beboere, pårørende, ansatte og naboene i Ogmunds vei vesentlige interne ulemper samtidig som også trafikksituasjonen i denne veien allerede er sprengt. Dette er vel begrunnet i tilsendt brev fra styret i stiftelsen Grefsenhjemmet av 28. oktober 2020 samt tilslutning fra hjemmets daglig leder,
hovedverneombud, tillitsvalgt Fagforbundet og tillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund av brev 2. november 2020.

Undertegnede som også tidligere har vært tilsynsleder for Grefsenhjemmet har god innsikt i betydningen av atriet med sansehage for hjemmets beboere og da spesielt også for de på skjermet avdeling. Løsningen med gjennomgang i denne terapi- og behandlings-orienterte sansehage bærer åpenbart preg av en uheldig saksbehandling. Å pålegge beboere i Grefsen Senior boligsameie å gå over annen manns eiendom for å komme ut og inn av sin bolig synes også helt uakseptabelt.

Nordre Aker FrP anbefaler derfor å følge Grefsenhjemmets sitt vedtak om å sende saken tilbake til ny behandling der alle involverte parter får delta og hvor andre løsninger må utredes.»

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Torsdag skrev Nettavisen at Fremskrittspartiets Aina Stenersen vil ta saken til bystyret:

– Vi kommer til å ta dette opp i bystyre, og opp i muntlig spørretime ved første kommende bystyremøte, sier hun til avisen.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...