ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Bystyreflertallet vil ikke kreve kultur i Vestgrensa 2

Vestgrensa 2 – Gamle Ullevål kino på John Colletts plass. Foto: Oslo kommune / Sturlason

En omregulering av Vestgrensa 2 til kulturformål, slik lokalmiljøet ønsker, er uaktuelt for bystyreflertallet. Onsdag foreslo Venstre at kommunen likevel går inn som leietaker, men fikk ikke gjennomslag.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.05.2020 kl 20:30

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO / ULLEVÅL: I byutviklingsutvalget 29. april avviste utvalget innbyggerforslaget fra foreningen Colletts kulturhus, som blant annet ber om at Vestgrensa 2 omreguleres til kulturformål.

Etter en kronikk av foreningens leder, Geir Knudsen, svarte utvalgsleder og Ullevål-beboer Øystein Sundelin (H), at omregulering av annen manns eiendom ikke er veien å gå, og at han også anbefalte bystyret ikke å ta innbyggerinitiativet fra Ullevål til følge.

I bystyremøtet 13. mai ble forslaget fra Colletts kulturhus avvist av bystyreflertallet, mot stemmene fra Rødt, Senterpartiet og FNB. Flertallet ønsket å koble Vestgrensa 2 opp til UiO og campusstrategien, på eierens premisser.

Venstre fremmet et eget forslag, om at byrådet skulle se på mulighetene til å leie deler av bygget for å opprette et møte- og aktivitetshus for barn og ungdom. Dette forslaget fikk støtte fra Venstre, Rødt, Senterpartiet, KrF og FNB, men falt likevel. Rødts forslag om å omregulere Vestgrensa 2 til kulturformål, i tråd med innbyggerforslaget, fikk bare støtte fra Rødt, Senterpartiet og FNB, og falt også.

Under kan du lese hvordan partiene begrunnet sine standpunkt.

ANNONSE

Arbeiderpartiet

Tone Tellevik Dahl. Foto: Oslo kommune / Sturlason

– Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet mener Vestgrensa 2 har kulturhistorisk verdi. Forslaget om at bygget skal utvikles til et lokalt møtested er god, men vi mener det er feil å vedta et slikt forslag uten at grunneiere og andre lokale aktører blir hørt, og at eiendommen bli satt inn i konteksten til innovasjonsdistriktet Oslo Sciences City, sa Arbeiderpartiets Tone Tellevik Dahl i det digitale bystyremøtet onsdag.

Hun redegjorde for hvordan Vestgrensa 2 ligger helt på kanten av byens nye innovasjonsdistrikt, som er bystyrevedtatt i campusstrategien til Oslo kommune, og at en av de største aktørene i dette området er UiO.

– Hvis virksomheter i distriktet skal lykkes i å omdanne kunnskap til innovasjon og nye arbeidsplasser, så må en rekke funksjoner komme til. Området må få økt areal til kunnskapsintensivt næringsliv, handel og service, boliger og kulturtilbud, sa Tellevik Dahl, og la til:

ANNONSE

– Det pågår samtaler mellom eier av bygget og PBE om flerfunksjonell bruk av bygget, der både forsamlingslokale, kafé, kontorer, undervisningslokaler og utleieleiligheter for en eller flere aktører i området er til vurdering.

Nordre Aker Budstikke har tidligere omtalt de nye planene fra eieren av bygget, som inneholder kontorer, undervisningslokaler eller boliger i etasjene som i dag huser kinosalen.

I sommer skal det utlyses en mulighetsstudie for innovasjonsdistriktet, som igjen skal gi innspill til kommuneplanens arealdel og hjelpe grunneiere, lokale aktører og kommunen til å se hvordan man kan sikre at campusstrategien blir en realitet.

– Om det betyr at hele eller deler av Vestgrensa 2 skal brukes til kulturhus, mener vi er for tidlig å ta stilling til. Den private grunneieren må få anledning til å sjekke ut ulike alternativer, og se på hvordan deres utviklingsplaner kan passe inn i utviklingen av Oslo Science City, både som innovasjonsdistrikt og også som en mer levende bydel enn det den er i dag, sa Televik Dahl.

Høyre

Øystein Sundelin. Foto: Oslo kommune / Sturlason

ANNONSE

Øystein Sundelin (H) er leder i byutviklingskomiteen, og tirsdag svarte på kritikken fra foreningen Colletts kulturhus, i et intervju i Nordre Aker Budstikke. I bystyremøtet sa han at forslaget om kulturhus i Vestgrensa 2 i og for seg er et hyggelig initiativ.

– Utfordringen er at det er andre enn initiativtakerne som eier huset, og som ønsker å finne en bærekraftig måte å beholde og videreutvikle dette huset på. Så lenge de som ønsker et kulturhus ikke har kommet opp med en modell eller finansiering som gjør det bærekraftig over tid, er det vanskelig – og nærmest umulig – for oss å kunne omregulere dette bygget til kulturhus fra de funksjonene eier måtte kunne ønske, sa komitelederen.

Som i intervjuet fra tirsdag, fremholdt Sundelin at det er i dialog med eier at man kan komme nærmest det de lokale initiativtakerne ønsker – ikke gjennom en omregulering.

– Eller så må noen – bydel eller byrådet – komme på banen med de pengene som trengs for å finansiere et bærekraftig kulturhus. Men all den tid det ikke skjer, så tror jeg man skal være i dialog med eier for å finne en best mulig løsning, sa han.

Les intervjuet med Sundelin fra tirsdag her.

ANNONSE

Rødt

Marit Halse. Foto: André Løyning /Rødt

Rødt ønsket allerede i byutviklingsutvalget i slutten av april å gå inn for å støtte innbyggerinitiativet. I bystyremøtet viste Marit Halse til det er den kommunale million-oppgraderingen av John Colletts plass til torg og møteplass for lokalmiljøet, som ligger til grunn for at både bydelsutvalget i Nordre Aker og Colletts kulturhus, med støtte fra lokale velforeninger, går inn for å omregulere også bygget med den gamle kinosalen til kulturhus.

– Vi synes det er rart når flere byrådsavdelinger og etater er positiv til omregulering, så velger bystyreflertallet å trekke opp av hatten at dette er en del av campusstrategien. Da blir det plutselig greit å privatisere bygget og ødelegge for kulturformål og bygge leiligheter der det nå er kinosal, sa Halse.

Hun var uenig i flertallspartienes merknad om kinosalens tilknytning til Universitetet i Oslo, og mente det at UiO leide kinosalen til forelesninger fram til 2013, ikke er relevant.

– Det er mangel på offentlige samlingspunkter og kulturarenaer i Oslo og Vestgrensa 2 egner seg godt til dette. Bydelen er interessert i å ha ungdomsklubb her, og en kulturskole er interessert i langsiktige leiekontrakter i deler av bygget. Så det er mulig å få dette til å gå rundt uten store utgifter for kommunen, sa Halse.

Det er Den Norske ballettskole & Akademi, som tidligere har hatt undervisning i Vestgrensa 2, som har signalisert at de gjerne vil leie kinosalen til sin virksomhet igjen.

– For Rødt er det viktigere å støtte opp under bydelsutvalget, lokalmiljøet og kulturlivet sine behov, enn å sikre at eiere av bygget får mest mulig profitt fra kjøpet sitt, sa Rødt-representanten.

Venstre

Haakon Riekeles. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Haakon Riekeles fra Venstre mente kinobygget har spilt en viktig rolle for lokalmiljøet på Ullevål i mange tiår, både som kinobygning og kultursted.

– I 2013-16 drev Bydel Nordre Aker ungdomsklubb (Abelloftet, journ anm.) og utleie, og i senere år har Colletts kulturhus hatt kulturarrangementer i kinosalen

– Venstre mener kinobygget skal spille en viktig rolle i lokalmiljøet også i fremtiden, og dette nærmiljøet trenger et sånt bygg. Og dette er sannsynligvis også en bedre bruk av bygget, enn som en del av campusstrategien, sa Riekeles, som på vegne av Venstre fremmet forslag om at «byrådet skal vurdere å leie deler av bygget for å lage et møte- og aktivitetssted for barn og ungdom, organisere aktiviteter og kultur, eller liknende aktiviteter, som ballettskole, som det har vært interesse for å ha her».

– Vi mener ikke at det er noen god idé å omregulere bygget uten samtaler og forståelse med eieren, men vi mener at å kreve at byrådet skal vurdere å leie lokaler til dette formålet, er en god måte å imøtekomme intensjonen til forslagstillerne, sa Riekeles.

Senterpartiet

Bjørg Sandkjær. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Bjørg Sandkjær, Senterpartiets eneste bystyrerepresentant, ga sin fulle støtte til innbyggerinitiativet. Hun oppfordret til å lytte til lokale folkevalgte, og legge vekt på at et enstemmig BU i Nordre Aker har bedt om at Vestgrensa 2 brukes til forsamlingslokale med ulike aktiviteter. Hun viste også til Byantikvarens uttalelse om at å styrke byggets historiske funksjoner som fellesskapsbygning.

– Jeg støtter initiativtakerne i at John Colletts plass og kinobygningen må ses som en helhet, med aktiviteter på plassen og i bygget, og slik skape et levende bymiljø, sa Sandkjær.

– I utviklingen av byen må vi sikre at vi ikke privatiserer møteplasser, samt bevarer bygg med spesielle særpreg. Velforeninger, andre lokale foreninger og lokale folkevalgte må være involvert. I det videre arbeidet med utviklingen av bygget og området vil jeg oppfordre de rette instanser i kommunen til å legge vekt på den lokale medvirkningen.

Colletts kulturhus

Geir Knudsen leder i Foreningen Colletts kulturhus. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Geir Knudsen, lederen for Colletts kulturhus som sto bak innbyggerforslaget, er skuffet over at forslaget ble avvist, men tror ikke kinosalen ryker, dersom bygget kobles til campusstrategien.

– Arbeiderpartiet og Høyre ønsket å utvikle bygget i samarbeid med gårdeiere og som ledd i Oslo kommunes campusstrategi inn mot UiO. Men jeg kan ikke tenke meg at UiO er interessert i å ødelegge det bevaringsverdige huset ved å rive kinosalen og bygge ut leiligheter for gjesteforskere, sier Knudsen, og viser til at universiteter rundt om i verden gjerne er interessert i slike gamle hus i nabolaget – fordi de gir mulighet for interaksjon med nabolaget kulturelt og selskapelig.

– Ingen ved universitetet vil finne på å rive kinosalen med alle de muligheter den har å by. Så det viktige temaet i tida framover er hvordan universitetsliv og nabolagsliv kan integreres i dette unike bygget, sier han.

Knudsen ble oppløftet av at Rødt, Venstre og Senterpartiet snakket varmt for kinobygningens muligheter som forsamlingssted og lokal kulturarena, og at Den Norske Ballettskole & Akademi ble trukket fram som en viktig interessent.

– Sundelin hadde tydeligvis glemt valgkampløftet fra i fjor om et kulturhus for ungdom i huset. Og både han og Tone Tellevik Dahl unnlot å kommentere Den Norske Balletskole & Akademi som seriøs interessent som leietaker eller kjøper av deler av huset.

Han synes det er påfallende at flertallspartiene ikke legger mer vekt på å bringe lokalbefolkningen inn i sonderinger og forhandlinger om husets skjebne.

– Velforeningene i nabolaget og Foreningen Colletts kulturhus er åpenbart holdt helt utenfor i prosessen mellom eier og kommune som har pågått denne våren, sier Knudsen.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE