ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Derfor valgte de å droppe ladeplasser på denne p-plassen

Ladeplassene ved Sognsvann skulle etter planen kommet like inntil den grønne adkomsten som nå etableres. Foto: Christian Fredrik Borg (Arkivfoto)

I utgangspunktet var det planlagt 40 ladeplasser på utfartsparkeringen ved Sognsvann, men Bymiljøetaten trakk søknaden om rammetillatelse.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 25.05.2021 kl 16:33

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SOGN: Det var først planen å etablere 40 nye ladeplasser for el-bil på utfartsparkeringen ved Sognsvann. Det ble også sendt en søknad om rammetillatelse for disse ladeplassene, til Plan- og bygningsetaten. Men det ble senere trukket. I mellomtiden, uttalte også Naturvernforbundet i Oslo og Akershus seg om ladeplanen. Forbundet leier Søndre Sandås, det gamle røde huset på parkeringsplassen, av Oslo kommune.

I brevet datert i februar 2020 skriver de:

«[…]prinsipielt må slike «tekniske innretninger» legges utenfor Marka, ladeplassene vil hindre mulighetene Naturvernforbundet mener at Søndre Sandås har, og at ladeplassene vil bryte den kulturhistoriske helheten de to byggene som Sandås utgjør. Blant annet ønsker Naturvernforbundet å få på plass et naturinformasjonssenter på området.»

Naturvernforbundet peker også i brevet på at det er en rotete reguleringssituasjon ved Sognsvann, og at parkeringsområdet der ladeplassene var tenkt, egentlig er et friområde i henhold til tidligere reguleringsplan. Forbundet avslutter brevet med at el-bileiere må forventes å kunne lade bilen før de drar på søndagstur - les mer om dette lenger ned i saken.

Trakk søknaden

21. april 2020 trakk Norconsult søknaden om rammetillatelse for ladeplassene, på vegne av tiltakshaver Bymiljøetaten.

ANNONSE

Bymiljøetaten svarer Nordre Aker Budstikke at dette ble gjort etter en «totalvurdering»:

– Dette ble prioritert ned etter en totalvurdering. Det ble viktigere å prioritere ladeplasser der behovet for å lade bilen var størst, altså særlig i indre by, sier pressevakt Guro Birkeland Tangen i Bymiljøetaten.

– Ble det vurdert færre ladeplasser?

– Vi vurderte et alternativ med å skalere ned antatt ladeplasser ved Sognsvann til seks til åtte plasser, men da ble det vanskelig å forsvare investeringen. Erfaringer fra andre utfartsparkeringer viste at disse ble mindre brukt enn antatt, og kostnaden for arbeidet med å få dette til, ville blitt urimelig høy. For å kunne forsvare investeringen, måtte det være et høyere belegg. Etter en totalvurdering ble arbeidet satt på vent, fordi det ville blitt veldig dyrt per ladeplass, og som nevnt over – fordi etablering andre steder ble mer aktuelt i denne omgang, forklarer Birkeland Tangen videre.

Bymiljøetaten avviser at det var Naturvernforbundets innspill som var årsak tilde endrede planene.

ANNONSE

– For oss var det en totalvurdering som førte til at investeringen på Sognsvann ble lagt på is. I stedet ble det prioritert å intensivere etableringen av ladepunkter i sentrumsnære bydeler, Groruddalen og Oslo syd. Målet er at å etablere elbilpunkter der hvor de hjelper mest per krone.

Erfaringen

Etaten viser til erfaring fra tre andre store utfartsparkeringer: Haraløkka med 42 plasser, Loftsrudveien 282 med 24 plasser og Linderudkollen med 12 plasser:

– Erfaringen fra disse utfartsparkeringene viser at belegget (på utfartsparkeringen ved Sognsvann, journ.anm.) sannsynligvis ville være mer begrenset enn ønskelig. En kartlegging fra høsten 2019 viser også hvor det er nyttig å fokusere innsatsen.

Estimert kostnad for 40 ladepunkter ved Sognsvann var på 2,8 millioner kroner, eller 70.000 per ladepunkt, ifølge Bymiljøetaten.

– Når ønsket om å redusere lokasjonen til kun åtte plasser kom, så endret dette forutsetningene for regnestykket. De største kostnadene som knytter seg til behovet for å etablere ny nettstasjon samt graving og fremføring av kabler, ville fortsatt vært tilnærmet konstant, men noe lavere grunnet mindre hardware og ladestolper, men lengre graving. Samlet ville åtte ladeplasser derfor kostet ca. 2,5 millioner, sier Birkeland Tangen.

ANNONSE

Hun legger til at prisene for ladeplass for elbiler varierer veldig med kompleksitet og tilgang på strøm. Normalt ligger prisen i dag på i underkant av 110.000 per per ladepunkt.

Når det gjelder de etablerte ladeplassene på utfartsparkeringene, så ble de eksempelvis på Linderudkollen etablert i forbindelse med en total reetablering av hele parkeringsplassen, og ifølge Bymiljøetaten var derfor lokasjonen relativt «rimelig» å opparbeide. Regnestykket inkluderer oppsetting av fordelingsskap - tilkoblingspunkt, samt montering av seks stykk ladestolper med 12 ladeplasser med beskyttelsesbøyler og nedsetting av fundament, og kom i alt på litt under 400.000 kroner eks. mva., ifølge Bymiljøetaten.

I tillegg kommer pristilbud fra Elvia på tilknytning av ny installasjon på rett under 60.000.

Belegget

Birkeland Tangen forteller videre at belegget på Linderudkollen hittil i år kun er på 11,8 prosent.

– Dette er et gjennomsnitt for hele døgnet, og man lader i gjennomsnitt tre timer per ladesesjon.

ANNONSE

I fjor ble det også etablert ladeplasser på parkeringsplassen på Grefsenkollen.

– Belegget på Grefsenkollen, en relativt ny lokasjon, har foreløpig et belegg på rundt 4-18 prosent per time per døgn. Ut fra det beregner vi at belegget i gjennomsnitt er rundt fem til seks prosent for hele døgnet. Generelt ser vi at bruken av ladepunkter ved utfartsparkeringer er lavere enn i mer sentrumsnære områder.

Nordre Aker Budstikke har spurt opp igjen om belegget på ladeplasser på utfartsparkeringer, i tidsrommet folk flest er i Marka, og følger opp saken.

På spørsmål om det nå er helt skrinlagt å etablere ladeplasser ved Sognsvann, svarer Bymiljøetaten:

– Hva som vil skje ved her i fremtiden, er ikke bestemt. Vi gjør løpende vurderinger, og vi ønsker å bygge der hvor det hjelper flest mulig med de midlene vi har til disposisjon.

Mer om selve parkeringsplassen ved Sognsvann

I nevnte brev fra Naturvernforbundet til Plan- og bygningsetaten i februar i fjor, og i relasjon til Bymiljøetatens søknad om rammetillatelse for ladepunkter på utfartsparkeringen, skriver Naturvernforbundet videre at de opplever reguleringssituasjonen ved Sognsvann som «kaotisk»:

«En rekke tiltak er gjennomført i strid med gjeldende reguleringsplan. Blant annet er parkeringsplassen nesten doblet og store arealer som er regulert til friområder er lagt under asfalt uten at det er søkt om eller gitt dispensasjon. Bortsett fra en adkomstveien til parkeringsplassen, som aldri er etablert, er hele området som foreslås til ladestasjon regulert til friområde/park i reguleringsplan S-1551 og har formålet grøntstruktur i kommuneplanen.»

Bymiljøetaten svarer til Nordre Aker Budstikke:

– Sognsvann ble tatt ut av Oslos vannforsyning og ble frigitt som friluftsområde i 1969. I den forbindelsen ble området oppgradert med sandstrender, gressletter, turveier og toaletter. I tillegg ble det også parkeringsplassen regulert og etablert. Den opparbeidede parkeringsplassen avviker noe fra reguleringsplanen, spesielt ved at parkeringsområdet rundt Søndre Sandås er regulert til friområde og at en adkomstvei og et mindre areal vest for dagens parkeringsplass ikke er bygget. Den store nordlige delen av parkeringsplassen følger tilnærmet reguleringsgrensen, sier seksjonssjef i Bymiljøetaten, Trond Enkerud.

Han fortsetter:

– Etter at parkeringsplassen ble bygget har det kun vært foretatt et par mindre utvidelser innenfor det regulerte området. Plassen ble asfaltert for cirka ti år siden. Bymiljøetaten kjenner ikke bakgrunnen til at det er et avvik mellom reguleringsplanen og det opparbeidete parkeringsarealet. På grunn av reguleringsplanens alder og den senere vedtatte Markaloven, vil trolig eventuell utvidelse av parkeringsplassen utløse krav om ny reguleringsplan.

Nordre Aker Budstikke har flere ganger omtalt den nye adkomsten til Marka, også omtalt som park, en gangvei langs parkeringsplassen mot Sognsvann, ved veien som går mot bommen per i dag.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE