Nordre Aker Budstikke

Derfor vi bydelen si nei til nytt sykehus på Gaustad og ja til utredning av Ullevål

Nordre Aker-politikere sier nei til bygging på Gaustad: Emil K. Mogstad (Ap), Julie Myhre Barkenæs (MDG), Aase Marie Olafsen (MDG), Bente M. Larsen (Ap) og Berit Riise Kåvik (SV). Foto: Privat

Bydel Nordre Aker vil torsdag konkludere med at planområdet på Gaustad er uegnet for den sykehusetableringen som er foreslått. De er også bekymret for spesialisthelsetjenesten som vil følge av den nye sykehusstrukturen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 17.06.2021 kl 16:36

GAUSTAD/ULLEVÅL: Det kommer frem i vedtakene som er gjort i bydelens Miljø-, plan- og samferdselkomité, og Helse- og sosialkomité i forrige uke. I forbindelse med høringene for sykehusplanene på Gaustad og Aker fra Plan- og bygningsetaten (PBE), og på bakgrunn av vedtakene i komiteene, skal bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker vedta bydelens endelige høringsuttalelse torsdag 17. juni.

– Vi ønsker en utredning av Ullevål som alternativ til sykehuset som nå planlegges på Gaustad. Vi sier nei til omregulering og salg av Ullevål sykehustomt, sier styringspartiene i Nordre Aker – Arbeiderpartiet, MDG og SV – før kveldens møte i bydelsutvalget.

Bekymret for psykisk helse

I tillegg til en høring av planforslaget er det spesielt bedt om tilbakemelding fra bydelen på kommunens egendekning i spesialisthelsetjenesten som vil følge av den nye sykehusstrukturen i Oslo, forklarer BU-leder Bente M. Larsen (Ap).

BU-leder i Nordre Aker, Bente M Larsen (Ap). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Denne store og viktige saken har vært behandlet i Miljø-, plan og samferdselskomiteen (MPS) og i Helse- og sosialkomiteen (HS) med flertallsvedtak i begge komiteene mot planene for nytt sykehus på Gaustad. Bydelspolitikerne stiller seg sterkt kritisk til foreliggende planforslag, og ønsker å utrede Ullevål som alternativ sier BU-lederen.


Styringspartiene i Nordre Aker viser til at det i sykehusplanene er lagt opp til en nedskalering av spesialisthelsetjenesten innen området psykisk helse, en del av helsetjenesten som allerede er under press. Partiene er bekymret for at kommunen og bydelene ikke i tilstrekkelig grad klarer å ivareta innbyggerne med psykiatriske sykdommer. Dagens tilbud til denne pasientgruppene, i grønne omgivelser på Gaustad, er å foretrekke, mener de.

Beri Riise Kåvik (SV). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Den overordnede bekymringen er at det legges opp til en betydelig oppgaveglidning der primærhelsetjenesten skal ta over behandling som i dag gjøres på sykehus både av somatiske og psykiatriske lidelser uten at denne omleggingen av helsetjenestene er kvalitetssikret eller at man har en utarbeidet en trygg plan for oppbemanning med kompetent helsepersonell eller finansiering, sier Berit Riise Kåvik (SV), leder av Helse- og sosialkomiteen.

– Uegnet tomt

Julie Myhre Barkenæs (MDG), leder av Miljø-, plan- og samferdselskomiteen, sier styringspartiene er enig i komitevedtakene som sier at planområdet på Gaustad er «uegnet» for den sykehusetableringen som er foreslått.

– Området er for lite, tomten er ferdig regulert - og det er ikke plass til et nytt sykehus. Dette foreslås løst med 52 meter høye bygg, i strid med gjeldende kommuneplan og høyhusplan. Dette er bygg som vil være synlige fra hele byen og ødelegge inntrykket av byens nærhet til Marka. Gamle Gaustad sykehus og områdene rundt som er vernet, vil bli gjemt i det nye sykehusområdet. Turveier, friområder, Sognsvannsbekken og øvrige grøntområder vil forringes, sier Myhre Barkenæs.


Rikshospitalet på Gaustad, slik det er i dag. Gamle Gaustad sykehus sees til høyre for Rikshospitalet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Hun uttrykker videre stor bekymring for det som i komitévedtaket omtales om irreversible grep i planforslaget.

– Dette gjelder omregulering av sykehustomten på Ullevål eller salg av denne og Sognsvannsbekken med grøntområdene rundt, samt forringing av gamle Gaustad sykehus med tilhørende områder – og ikke minst for bomiljøet rundt Gaustad.

Julie Myhre Barkenæs (MDG), leder av bydel Nordre Akers MPS-komité. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Trafikk og helikopterlanding

Partiene mener at et nytt sykehusanlegg ikke bare bør opprettholde eller erstatte, men øke verdiene i nærområdet og videreutvikle eksisterende grøntstruktur, og at det ikke bygges nærmere enn 20 meter fra Sognsvannsbekken.


– Videre mener vi at gamle Gaustad med omliggende grøntområder, også de i nord, må sikres vern for fremtidig utbygging.

– Vi er bekymret for de trafikale konsekvensene dersom planforslaget blir realisert. Bekymringen gjelder plasseringen av helikopterplattformene med hensyn til støy, støv og vind. Bekymringen gjelder også en planlagt og svært sårbar adkomst for ambulanser fra Ring 3 inn mot planlagt akuttmottak. Våre bekymringer gjelder i stor grad også de berørte beboerne.

Også Venstre vil stanse planene

May-Brith Døssland (V). Foto: PRIVAT

Ogå Nordre Aker Venstre er kritisk til sykehusplanene på Gaustad.

– Viktige grøntområder ned mot Sognsvannsbekken vil gå tapt dersom planene realiseres, sier Venstres BU-representant May-Britt Døssland.


Hun mener også at sykehuset blir for dominerende både i nærmiljøet og på avstand på grunn av høydene, som er i strid med gjeldende kommuneplan og høyhusplan.

– Tomta på Gaustad er for liten, og gir heller ikke noe rom for senere utvidelser. Til tross for gigantplanene vil ikke sykehuset dekke det fremtidige behovet for sengeplasser. Ifølge en rapport som er utarbeidet av Kommunekonsult vil vi mangle 200 til 400 sengeplasser i 2035 hvis Ullevål sykehus legges ned, og det bygges nytt sykehus på Gaustad, sier Døssland.

Illustrasjon av mulig fremtidssituasjon ved Rikshospitalet. (ILLUSYTASJON: HSØ/ ATIO ARKITEKTER / ARKITEMA ARCHITECTS / SWECO NORGE / METIER OEC)

Hun understreker at Venstre vil gå inn for å bevare og utvikle Ullevål sykehus, i tillegg til å satse på Aker.

– Venstre mener bydelen må si et tydelig nei til et gigantsykehus på Gaustad. Den planlagte utbygging med høyhus og fortetting er både i strid med kommuneplanen i Oslo, og i konflikt med nasjonalt viktige kulturminner, natur- og landskapsverdier.

Høyre opplyser at partiet ikke er enig i vurderingene fra Ap, MDG og SV i Nordre Aker. De ønsker å støtte Helse Sør-Østs målbilde som «…innebærer at OUS utvikles med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet», inkludert at det er «…som forutsetning i kapasitetsanalysen lagtvtil grunn at Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg diakonale sykehus videreutviklesvtil fullverdige lokalsykehus, slik at det kan gis et samlet tilbud på lokalsykehusnivå til eget pasientgrunnlag, inkl. akuttkirurgi og psykisk helsevern for voksne».

Vedtakene som er gjort i MPS-komiteen den 7.juni og HS-komiteen den 8.juni:

Miljø-, plan- og samferdselskomiteen: Vedtaket i MPS er omforent og vedtatt med 7 stemmer (2 Ap, 2 MDG, 1 SV, 1 V, 1 H) og 1 mot (H). mot.

Bydel Nordre Aker har behandlet planforslaget for Gaustadalléen 34 - Gaustad sykehusområde som er lagt ut til offentlig ettersyn. Bydelen er enig i behovet for etablering av nye sykehus for å dekke Oslos behov for et tidsmessig sykehustilbud med tilstrekkelig kapasitet tilpasset Oslos befolkning nå og i overskuelig fremtid. Bydelen konkluderer imidlertid med at planområdet på Gaustad er uegnet for den sykehusetableringen som er foreslått.

1. Allerede ved etablering av eksisterende Rikshospital ble sykehuset, i samråd med byantikvaren, gitt nåværende størrelse og utforming for at det ikke skulle bli for dominerende i forhold til fredete Gaustad sykehus og omkringliggende friområder. Denne situasjonen har ikke endret seg. Foreslått bygningsmasse vil bidra til å «pakke inn» Gaustad sykehus og redusere dens historiske verdi. Siktaksen mellom Gaustad sykehus og fjorden vil også få redusert verdi dersom det tillates høyere bygg mellom Gaustad sykehus og Ring 3 enn i dag.

 • Gamle Gaustad og omliggende grøntområder, også de i nord, må sikres vern for fremtidig utbygging. Det er i dagens planer uklart om utbyggere ser på grøntområder rundt gamle Gaustad sykehus som tomter for utvidelse av sykehuset i fremtiden.
 • Planen vil ikke kunne ta tilstrekkelig hensyn til turveidrag og friområder i hele planområdet som er omfattet av Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo gjennomført i 2018/2019.

2. Sognsvannsbekken og tilhørende grøntområde som strekker seg fra Sognsvann via Gaustad og Forskningsparken til Marienlyst er et svært viktig område både historisk og som friområde for Oslos befolkning. Høye bygg på 42 eller 52 meter som er foreslått tett på dette grøntområdet vil redusere dets verdi betraktelig. Dette er grep som ikke kan reverseres.

3. Bydel Nordre Aker støtter PBEs uttalelser om at forslaget ikke følger opp flere av kommuneplanens bestemmelser mht. landskap, kulturmiljø og støy. Gaustad er et høytliggende område der fjernvirkningen av bygg på opptil 52 meter vil gjøre sykehuset synlig i store deler av byen. Dette vil bidra til å forringe den grønne innrammingen av byen som vi verdsetter så høyt. Foreslåtte byggehøyder er også i strid med gjeldende kommuneplan og høyhusplan. Det offentlige bør ikke gå foran med brudd på disse viktige utviklingsstrategiene og forvente at andre skal forholde seg til disse.

Et nytt sykehusanlegg bør ikke bare opprettholde eller erstatte, men øke verdiene i nærområdet og videreutvikle eksisterende grøntstruktur.

PBE er gitt i oppdrag å behandle foreliggende forslag med utgangspunkt i målbildet for Oslo universitetssykehus HF slik det ble godkjent i foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016. Alternative lokaliseringer, spesifikt Ullevål sykehusområde, er derfor ikke vurdert. Bydel Nordre Aker ser imidlertid at Ullevål har mange av de kvalitetene som Gaustad mangler, uten å komme i konflikt med blant annet verne- og friluftsinteresser. Tidligere forslag (sist nevnt i «Rapport om Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad», 28.05.2019) om å legge sykehuset som nå planlegges på Gaustad, til Ullevål må utredes med full tyngde før man gjør et endelig valg.

4. Den samlete sykehuskapasiteten i Oslo må planlegges for byens forventede vekst og befolkningssammensetning. Den skal også ivareta landsdekkende behov for avanserte medisinske tjenester og forskning. Den mulige samlete kapasiteten på Gaustad og Aker er ikke tilstrekkelig for dette, og gir heller ikke nødvendig utbyggingsreserve for å møte nye behov vi i dag ikke kjenner. Den bygningsmassen som nå er foreslått på Gaustad kan lett få plass på Ullevål sykehusområde, og det vil være godt med reserveareal til videre utvidelser ved behov.

5. Det vil være et irreversibelt strategisk feilgrep å avvikle Ullevål som sykehusområde. Oslo må opprettholde gjeldende reguleringsformål for Ullevål, og motsette seg salg til andre formål.

Både alternativ 1A og 1B er uakseptable, begge er for høye og spesielt 1B blir for massivt i forhold til Gamle Gaustad. Dersom man allikevel velger å gå videre med et av de foreliggende alternativene mener Bydel Nordre Aker, i likhet med PBE, at alternativ 1A er å fortrekke til tross for klare brudd på blant annet krav til maksimal høyde.

Grunnlaget for dette er at det vil gi noe mer rom for det fredete Gaustad sykehus til å fremstå som en selvstendig enhet. Bydelen forventer i så fall at HSØ streker seg langt i å inkludere tiltak som kan bidra til å opprettholde og videreutvikle inkluderte friområder både i anleggsperiode og i drift.

6. De innvendingene som PBE har til det foreliggende planforslaget deles av bydelen. Det må gis klare rekkefølgebestemmelser for å sikre gjennomføring av tiltak som er viktig for områdets helhetlige utvikling.

7. All ny bebyggelse på Gaustad Sykehusområde må være minst 30 meter fra Sognsvannsbekken. Det forventes spesielt at terrengoppfyllinger og murer mot Sognsvannsbekken trekkes tilbake slik at friområdet langs bekken ikke forringes.

8. Bydel Nordre Aker er bekymret for de trafikale konsekvensene dersom planforslaget blir realisert.

 • Bekymringen gjelder plasseringen av helikopterplattformene med hensyn på støy, støv og vind, kombinert med den økte hyppigheten av landinger.
 • Det er videre planlagt en svært sårbar adkomst for ambulanser fra Ring 3 og inn mot planlagt akuttmottak. En foreslått nødløsning for ambulansen i gang og sykkelvei ved Sognsvannsbekken er uakseptabel
 • Det må realiseres en bred parkbro over Ring 3 som må utformes slik at man kan bevege seg fritt i et turveidrag fra Sognsvannsbekken nord for Ring 3 til Forskningsparken i sør uten å komme i konflikt med biltrafikk.

9. Flyttekabalen vil medføre at flere relativt nye og velfungerende sykehusbygg på Ullevål må rives. Det vurderes også å rive bygg på Rikshospitalet for å realisere planforslaget. Hva dette betyr i et klima- og miljøperspektiv er ikke utredet.

10. Turveidrag og friområder i hele planområdet er omfattet av Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Oslo som ble gjennomført i 2018/19. Det forventes at det tas hensyn til disse under utviklingen av området og at områdene gis et nødvendig løft for å sikre bruken som en ressurs for befolkningen.

Tillitsvalgte i brukergrupper og blant ansatte må ha reell medvirkning i sykehusplanleggingen i Oslo.

Helse- og sosialkomiteen: Vedtak Helse- og sosialkomiteen er vedtatt med 4 (1SV,1Ap,1Mdg,1uavhengig) mot 3 (2H, 1Mdg) stemmer.

Helse- og sosialkomiteen anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak:

 • Bydel Nordre Aker er bekymret for hvordan den valgte strategien vil påvirke bydelens fremtidige organisering og evne til gjennomføring av tjenestene.
 • Bydel Nordre Aker mener at en nasjonal plan må revurderes/evalueres mtp pandemi, da vi mener dette forholdet ikke er tilstrekkelig belyst i eksisterende plan som var laget i før dette. En samling av alle, nasjonale, regionale og lokale funksjoner til en lokasjon kunne være et alvorlig sårbarhetspunkt. Valg av sykehusstruktur vil også ha betydning for å sikre tilstrekkelig intensivkapasitet der tilgang til egnet sykehusareal utgjør en viktig forutsetning.
 • HSØ beskriver en strategisk utvikling mot mer hjemmebasert behandling. Det knytter seg flere ubesvarte spørsmål og bekymringer til dette. Bydel Nordre Aker er bekymret for at det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for den strategien HSØ velger.
 • Bydel Nordre spør seg hvilke oppgaveglidninger vedtaket vil medføre og hvordan skal de gjennomføres? Hva blir de reelle endringene for bydelen? Med økt hjemmebehandling må grensesnittet mellom kommunens og sykehusets roller og ansvar beskrives og arbeidsprosesser, og overganger må være entydige. Vi er usikre på om dette blir godt nok ivaretatt.
 • Kapasiteten i bydelens tjenesteapparat må samsvare med oppgaveglidninger og den generelle befolkningsøkningen på 15%. Bydel Nordre Aker er bekymret for hvorvidt den planlagte kapasiteten i spesialisthelsetjenesten er tilstrekkelig for å ivareta fremtidens behov og om bydelene vil være i stand til å kunne overta oppgaver som følger av oppgaveglidningen.
 • Definisjoner, avgrensninger for å klargjøre fastlegens rolle og oppgaver i dette nye arbeidsområdet er en annen bekymring. Avgrensninger er for øvrig nødvendig for alle roller og ansvar i en ny strategi
 • Eldrebefolkningen øker mest, og på et tidspunkt vil bydelen forholde seg til mange flere multisyke. Klinisk kompetanse endres. Oppgavegliding gjennom nedbygging av tjenesteproduksjonen internt i spesialisthelsetjenesten må innebære en oppskalering i bydelens tjenester. Bydel Nordre Aker er bekymret for finansieringen av dette.
 • Bydel Nordre Aker er bekymret for at en eventuell konsentrasjon og nedskalering av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse-området fører til at vi ikke i tilstrekkelig grad klarer å ivareta innbyggerne på dette området. Mye kan tilbys som tjenester i hjemmet, men langt fra alt. Det vil også være et område som bydelen ressursmessig må settes i stand til å løse oppgavene.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...