ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Opphøyde sykkelfelt i Grefsenveien:

– Det er jo gullstandarden!

Avdelingsdirektør for sykkel i Bymiljøetaten, Heidi Tomten. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bymiljøetaten kjører på med planen om opphøyde sykkelfelt med mer i Grefsenveien, strekningen forbi seniorsameiet får vente.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 03.12.2021 kl 11:15

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

GREFSEN: De mye omtalte planlagte opphøyde sykkelfeltene i Grefsenveien, fra Disen holdeplass til Myrerskogveien, ble i høst satt på en vent. Seniorsameiet i Grefsenveien 78D klaget prosjektet inn for Statsforvalteren, som opphevde rammetillatelsen, gitt av kommunen i mai i år. Les tidligere sak om det her.

Seniorsameiet får egen løsning

Nylig ble likevel nabovarsel om prosjektet sendt ut til berørte langs veistrekningen. Og Bymiljøetaten sender snart inn ny søknad om rammetillatelse, men da er strekningen forbi seniorsameiet ikke med. Den vil bli behandlet som egen sak, ifølge avdelingsdirektør for sykkel i Bymiljøetaten, Heidi Tomten.

– Vi må ha en ny rammeavtale på plass så raskt som mulig. Som nevnt er nabovarsel sendt ut. Om et par uker kan vi så sende inn ny søknad om rammetillatelse med eventuelle innspill fra beboere til saken. Delen forbi seniorsameiet er ikke med i søknad om den nye rammetillatelsen. Det blir en løsning der, men strekningen forbi sameiet er i nedoverbakke og syklister kommer i større fart. Derfor blir det nok uansett ikke noen optimal løsning forbi seniorsameiet, med biler som skal krysse sykkelfeltet der, sier Tomten til Nordre Aker Budstikke.

Seniorboligene i Grefsenveien 78D. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Når starter de?

Allerede er prosjektet noe forsinket, grunnet behovet for ny søknad om rammetillatelse.

ANNONSE

– Det er vanskelig å si nøyaktig når vi tror vi kan starte arbeidet, men nå er byggestart planlagt i mars 2023 og ferdigstillelse planlagt i august 2024. På grunn av trikken er gjennomføringen komplisert, så vi starter ikke i en ende og jobber oss oppover eller nedover. Detaljene her er ikke klare, men foreløpig er det tenkt å dele prosjektet i tre hovedfaser. Det er helt opp til entreprenør hvor de tenker å starte og hvordan de legger opp faser og gjennomføring. Det vil ikke bli gitt bestemte føringer fra Bymiljøetaten på dette, sier Tomten.

Avdelingsdirektør for sykkel i Bymiljøetaten, Heidi Tomten. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Gullstandarden!

Det har vært reaksjoner på den nye planen, som også inneholder opprusting av fortauene på strekningen.

De nye opphøyde sykkelfeltene har vært mye diskutert, også i kommentarfeltene til avisa. Hele prosjektet for nye Grefsenveien er oppgitt å koste rundt 100 millioner kroner. Særlig er det reaksjoner på at det nå skal lages nye og opphøyde sykkelfelt, når det allerede er røde sykkelfelt på deler av strekningen, fra Disen til Glads vei.

– Det er den vedtatte planen for kommunen å etablere opphøyde sykkelfelt der det er mulig. Så er det slik at man starter trinnvis i forhold til sykkelplanen, noen steder kanskje kun med markert hvitmaling mot veibanen. Så kommer rød asfalt, som ikke krever noen regulering. Altså man starter i det små, men alt er i henhold til en større, helhetlig plan. Opphøyde sykkelfelt er selve gullstandarden, og krever kanskje regulering. Opphøyde sykkelfelt skal føles trygt. Her i Grefsenveien med mye trafikk og trikk, så er det gode grunner til å etablere opphøyde sykkelfelt for å gjøre det tryggest mulig for syklistene. Med sykkelfelt så får jo også fotgjengerne fortauene for seg selv.

ANNONSE

Snitt av veien, med regnbed mellom sykkelfelt og fortau. (Ill.: BYM)

Men ikke alle syklister opplever opphøyde sykkelfelt som trygt. Da Bymiljøetaten skulle etablere slike sykkelfelt i Maridalsveien mellom Nydalen og Tåsen, var det flere som kommenterte at de opplevde det som utrygt å måtte svinge ut i veibanen for å komme forbi andre som sykler saktere.

– Ideelt sett skal opphøyde sykkelfelt være så brede at det greit går å sykle forbi. Men det er ikke alltid mulig, medgir Tomten.

– Hvor bredt blir det i Grefsenveien?

– Gatenormalen sier vel 2,2 meter bredde på opphøyde sykkelfelt. Blir det smalere så må det søkes avvik fra gatenormalen. De nye sykkelfeltene i Grefsenveien blir hovedsakelig 2-2,2 meter brede. Fortau utvides på hele strekningen. Bredden varierer men så bredt som mulig avhengig av tilgjengelig bredde, er svaret til Tomten.

ANNONSE

Tverrsnitt av veibredden på Grefsenplatået. (Ill.: BYM)

Oslo kommunes gatenormal: Om opphøyde sykkelfelt
«Opphøyd sykkelfelt er adskilt fra øvrige kjørefelt og fra fortau med kantstein. Opphøyde sykkelfelt egner seg for sykling i flere hastighetsnivåer og har god kapasitet. På grunn av fysisk skille mot motoriserte kjøretøyer er de også egnet i gatesnitt med kollektivtrafikk, store trafikkmengder og fartsgrense på 40 km/t eller mer. Bredden på det opphøyde sykkelfeltet skal tillate at syklister kan passere andre som sykler i lavere hastighet.

  • Opphøyde sykkelfelt skal være minimum 2,2 meter

brede.

  • Opphøyd sykkelfelt avsluttes på samme nivå som

kryssområdet eller sirkulasjonsarealet i rundkjøring.

  • Opp- og nedramping ved kryss bør skje over 2 meter.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Flytter bussholdeplass

Strekningen er som omtalt fra Disen til Myrerskogveien. Ved sistnevnte så skal nytt fortau utvides til dagens fortau.

– Det skal også etableres bussholdeplass i Myrerskogveien, som flyttes fra Grefsenveien. I tillegg skal fortau utvides fra Myrerskogveien nordover til dagens utvidede fortau. Området strekker seg fra Disen holdeplass til krysset med Myrerskogveien. Vi har overvannstiltak i bakken i selve krysset.

Her kan du se hele strekningen:

Grefsenplatået

Bymiljøetaten bekrefter at det ikke er planlagt lysregulering i krysset mellom Grefsenveien og Lyngåsveien og Saturnveien på Grefsenplatået. Etaten avkrefter også at Saturnveien skal gjøres enveiskjørt.

ANNONSE

Og på spørsmål om Grefsenplatået, og løsningen der med sykkelfelt og fortau, svarer Tomten at det nå er Bymiljøetaten som har overtatt ansvaret for å flytte på holdeplassen som ligger i retning sørover, slik at det også blir plass til et gangfelt mellom holdeplassene.

– Vi har overtatt ansvaret for trikkeholdeplassen og gangfelt der, som en del av sykkelprosjektet. Her er planen - fortsatt - å få dratt holdeplassen tilbake, den ligger for langt inn i krysset. Planen er også at sykkelfeltene legges på innsiden av holdeplassene. Vi er per i dag ikke i mål med dialogen med beboere på eiendommen som her har avkjørsel ut i Grefsenveien, sier Tomten og viser til eiendommen der bygget hvor blant annet Bella Bistro holder til.

Det er mange avkjørsler ut mot Grefsenveien i dag, på begge sider. Bymiljøetaten er fortsatt i dialog med flere av beboerne om dette. Én eiendom har også fått flyttet avkjørselen sin fra Grefsenveien til en sidevei, og dette bekoster Bymiljøetaten, forteller Tomten.

Sykkelfeltene vil primært bli lagt i bakkant av trikkeholdeplassene i Grefsenveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Det er ikke planlagt varsler eller markering om avkjørsler langs sykkelfelt og veien forøvrig. Tomten sier også at planen er at veien skal holdes åpen under arbeidet, og at trikken skal kjøre som normalt. Men det vil bli utfordringer med fremkommeligheten på strekningen under anleggsperioden, sammenliknet med i dag.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE