Nordre Aker Budstikke

Dette svarer bystyrepartiene om nedre Grefsen

Politikerne har vedtatt at småhusområdet nedre Grefsen skal ha plass til flere boliger i fremtiden. Hvordan det vil se ut avhenger av mer detaljerte område- og reguleringsplaner, som ennå ikke er skissert eller vedtatt. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

Både Høyre og Arbeiderpartiet kjente til kommuneplanens omfang på nedre Grefsen, og begge partier er klare på at området egner seg godt til ytterligere fortetting i en by som vokser.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 22.11.2016 kl 13:19

GREFSEN: Bydelsutvalget i Nordre Aker fikk tidligere i måneden full støtte fra Fremskrittspartiets bystyregruppe. Partiet vil bevare nedre Grefsen som småhusområde, og varsler at de vil fremme saken som et privat forslag for bystyret. Frp ønsker å fjerne nedre Grefsen fra utviklingsområdet Storo.

Frps Camilla Wilhelmsen sier hennes parti ikke var klar over at planen potensielt var så omfattende for nedre Grefsen, og sier hun tror utfallet av bystyrebehandlingen av kommuneplanen i 2015 kunne blitt et annet hvis dette var kommet tydeligere frem.

Camilla Wilhelmsen i Frps bystyregruppe, her sammen med BU-politiker Hans Kielland Aanesen, er det eneste partiet som sier klart nei til fortetting på nedre Grefsen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Les bydelsutvalgets vedtak i saken her.
Les Fremskrittspartiets standpunkt, og støtte til BU, her.

Utsnitt av plankart fra Kommundelplan Oslo mot 2030. Gule felt er nåværende bebyggelsesområder, de mørkegule er fremtidige hovedområder, og omfatter områder langt oppover Grefsenveien.


Nordre Aker Budstikke sendte 11. mai fire spørsmål til samtlige andre bystyrepartier. Vi spurte om partiene kjente til at nedre Grefsen var innlemmet i utviklingsområdet Storo, ettersom ingen av lokalpolitikerne hadde greid å fange opp dette da planen var på høring i 2014. Vi har spurt om de vil støtte et forslag fra Frp, om nedre Grefsen bør bevare sitt preg som småhusområde, og om riving av eksisterende bebyggelse bør tillates.

NB! Saken er oppdatert 20. mai med svar fra Venstre. Se under.

Vi presenterer svarene, slik partiene skriftlig har besvart våre spørsmål, under. Miljøpartiet De Grønne og Rødt har til tross for flere henvendelser ikke besvart våre spørsmål.

Høyre

Svarene på vegne av Høyres bystyregruppe kommer fra Pia Farstad von Hall, fraksjonsleder for byutvikling.

1. Var ditt parti klar over at småhusområdet på nedre Grefsen var innlemmet i utviklingsområdet Storo da kommuneplanen ble vedtatt av bystyret i fjor?


«Ja, i kommuneplanen er alle deler av byen vurdert med hensikt å definere knutepunkt som egner seg for tettere og høyere bebyggelse. Nedre Grefsen med nærhet til t-bane, ringvei, togstasjon faller inn i denne kategorien. Samtidig er det viktig for oss å understreke at det skal lages en områdeplan for Nedre Grefsen som skal legge premissene for hvordan området fortettes. Denne planen er ennå ikke laget og bør utformes, og da ønsker vi å lytte til lokalmiljøet. Både tidligere og nåværende kommuneplaner har for øvrig hatt samme strategi for knutepunktsutvikling; boligbehov i byen løses på en bærekraftig måte ved å bygge høyt og tett rundt kollektivknutepunkt. Da kan flere benytte buss og bane i det daglige og det oppstår grunnlag for nærbutikker og servicetjenester.»

2. Vil dere støtte et forslag fra Frp i bystyret om å fjerne nedre Grefsen fra utviklingsområdet Storo i kommuneplanen ved neste rullering?

«Det er nedre Grefsens nære plassering til byens kollektivtilbud som gjør at området egner seg for utvikling, det kommer ikke til å endre seg. Neste rullering av kommuneplanen er planlagt i 2019, da vil hele arealstrategien tas opp til ny vurdering. Høyre mener at en konsentrert utvikling rundt knutepunkt bedre ivaretar byens særpreg fremfor å «teppebombe» byen med enkeltstående boligblokker uten hensyn til bebyggelse og kollektivtilbudet i nærområdet, som Arbeiderpartiet og Frp gikk inn for da kommuneplanen var til behandling.»

3. Bør nedre Grefsen fortsatt bevare sitt preg som småhusområde, i tråd med vedtaket fra BU i Nordre Aker?

«Det er viktig at arkitekturen tilpasses småhusområdet selv om det tillates høyere utnyttelse. Kommuneplanen legger de overordnede planende for arealutnyttelsen i kommunen, men inneholder ikke detaljnivået. Det er naturlig at tillatte høyder på nye bygg blir om lag som på Holtet på Nordstrand der fire etasjer er normalt. Høyre mener at fortettingen på Nedre Grefsen ikke skal tillates før det foreligger mer detaljerte og helhetlige planer. Høyre mener også at de høyeste husene må komme nærmest Ringveien og fungere som en skjerm mot en nedtrappet bebyggelse mot småhusområdene. Dagens støyskjerming kan forbedres og bør inngå i planene.»


4. Bør det tillates at eksisterende boliger på nedre Grefsen rives for at det skal bygges nye, ihht. den vedtatte kommuneplanen (dette krever nye, helhetlige områdereguleringer)?

«Småhusplanen gjelder frem til ny reguleringsplan er vedtatt. Det er alltid den enkelte eier som bestemmer hva han eller hun vil gjøre på egen eiendom så lenge man holder seg innenfor gjeldende reguleringsplan. Reguleringsplaner som vedtas i kommunen er ikke et pålegg, men en mulighet frem til en eier ønsker å realisere planen.»

(Saken fortsetter under bildet)

Kapellveien er en av veiene som ligger innenfor utviklingsområdet Storo i kommuneplanen Oslo mot 2030. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

Arbeiderpartiet

Svarene på vegne av Arbeiderpartiets bystyregruppe, kommer fra guppeleder Frode Jacobsen.


1. Var ditt parti klar over at småhusområdet på nedre Grefsen var innlemmet i utviklingsområdet Storo da kommuneplanen ble vedtatt av bystyret i fjor?

«Ja.»

2. Vil dere støtte et forslag fra Frp i bystyret om å fjerne nedre Grefsen fra utviklingsområdet Storo i kommuneplanen ved neste rullering?

«Dette er noe vi må se nærmere på når kommuneplanen skal rulleres.»

3. Bør nedre Grefsen fortsatt bevare sitt preg som småhusområde, i tråd med vedtaket fra BU i Nordre Aker?

«Vi ønsker varierte boliger over hele byen, og er opptatt av at det i stasjonsnære områder og i kollektivknutepunkt må tilrettelegges for økt boligbygging.»

4. Bør det tillates at eksisterende boliger på nedre Grefsen rives for at det skal bygges nye, ihht. den vedtatte kommuneplanen (dette krever nye, helhetlige områdereguleringer)?

«Ja.»

LES OGSÅ: Dette sier Plan- og bygningsetaten om det videre planarbeidet for nedre Grefsen

(Saken fortsetter under bildet)

Nedre Grefsen, hvordan blir det her i fremtiden? Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

SV

Svarene på vegne av SVs bystyregruppe kommer fra gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll.

1. Var ditt parti klar over at småhusområdet på nedre Grefsen var innlemmet i utviklingsområdet Storo da kommuneplanen ble vedtatt av bystyret i fjor?

«Storo var markert som utviklingsområde og vi visste at det også inkluderte noe på andre siden av Ringveien. Omfanget av det var vi ikke klar over. Til det var antallet endringer for stort.»

2. Vil dere støtte et forslag fra Frp i bystyret om å fjerne nedre Grefsen fra utviklingsområdet Storo i kommuneplanen ved neste rullering?

«Det har vi ikke konkludert på ennå, men vi vil vurdere å foreslå en utviklingsplan for nedre Grefsen/Storo for å sikre god overgang mellom den tette og den mindre tette byen med en god medvirkningsprosess.»

3. Bør nedre Grefsen fortsatt bevare sitt preg som småhusområde, i tråd med vedtaket fra BU i Nordre Aker?

«Intensjonen i vedtaket støtter vi, men en må utvikle Grefsen og Storo sammen slik at byområdet fungerer.»

4. Bør det tillates at eksisterende boliger på nedre Grefsen rives for at det skal bygges nye, ihht. den vedtatte kommuneplanen (dette krever nye, helhetlige områdereguleringer)?

«Ja, når vi har en plan som sikrer at vi får byutvikling med god kvalitet, slik som gode offentlige rom, grøntarealer mm.»

(Saken fortsetter under bildet)

Bjerkealleen er en av veiene som er omfattet av kommuneplanen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

Venstre

Svarene på vegne av Venstres bystyregruppe kommer fra Espen Ophaug, fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.

1. Var ditt parti klar over at småhusområdet på nedre Grefsen var innlemmet i utviklingsområdet Storo da kommuneplanen ble vedtatt av bystyret i fjor?

«Vi var klar over at området på Nedre Grefsen var utpekt som utviklingsområde, det er kartet tydelig på, selv om Nedre Grefsen ikke står eksplisitt nevnt i teksten. Vi var også klar over at området har krav om ytterligere planlegging før noe skjer. De partiene som satt i byutviklingskomiteen og hevder at de ikke var klar over innhold og utstrekning kan umulig ha gjort en grundig jobb i behandlingen av kommuneplanen. Men det ingen av oss visste var at bydelsutvalget ikke hadde fått det med seg, bystyret var dermed ikke kjent med den sterke lokale motstanden.»

2. Vil dere støtte et forslag fra Frp i bystyret om å fjerne nedre Grefsen fra utviklingsområdet Storo i kommuneplanen ved neste rullering?

«Vi har ikke diskutert FrP sitt forslag i vår gruppe ennå. Det er naturlig å diskutere dette nærmere når vi får planprogrammet til Kommuneplanen til behandling. Uansett vil vi kreve en områdeplan, slik Bydelsutvalget legger opp til i sitt vedtak. I områdeplanen kan bystyre bestemme hvordan dette område skal utvikle seg videre, og man kan ta hensyn til de lokale forholdene og tilpasningen til området rundt.»

3. Bør nedre Grefsen fortsatt bevare sitt preg som småhusområde, i tråd med vedtaket fra BU i Nordre Aker?

«Det bør sikres en god overgang mellom den tette byen på sørsiden av krysset og småhusbebyggelsen på nordsiden av det. Det er viktig at området ikke forringes av en utvikling, men at det tilpasses godt.»

4. Bør det tillates at eksisterende boliger på nedre Grefsen rives for at det skal bygges nye, ihht. den vedtatte kommuneplanen (dette krever nye, helhetlige områdereguleringer)?

«Småhusplanen gjelder fortsatt for dette området fram til en ny regulering er vedtatt i bystyret. Reguleringsplaner pålegger ingen å rive. Vi ønsker oss en inkluderende prosess rundt en områdeplan som kan avklare hvordan dette området skal se ut i framtiden, og i den prosessen må bydelen og naboene få mulighet til å si sin mening.»

KrF

Svarene på vegne av KrFs bystyregruppe kommer fra gruppeleder Erik Lunde.

1. Var ditt parti klar over at småhusområdet på nedre Grefsen var innlemmet i utviklingsområdet Storo da kommuneplanen ble vedtatt av bystyret i fjor?

«I en omfattende plan var ikke KrF, som mange andre, oppmerksomme nok på akkurat denne delen av kommuneplanen. Derfor har vi også hatt dette som eget tema på et av gruppemøtene i vår.»

2. Vil dere støtte et forslag fra Frp i bystyret om å fjerne nedre Grefsen fra utviklingsområdet Storo i kommuneplanen ved neste rullering?

«Vi diskutere forslaget fra FrP nøye i vår gruppe, og lytte til innspill fra våre lokale KrF-ere i bydel Nordre Aker. De har vært veldig tydelige og har et stort engasjement i saken.»

3. Bør nedre Grefsen fortsatt bevare sitt preg som småhusområde, i tråd med vedtaket fra BU i Nordre Aker?

«Vi ønsker å bevare området som et godt boområde, og vil gå imot den massive utbyggingen som er skissert i enkelte scenarier. Vi mener vedtaket i BU må tillegges vekt.»

4. Bør det tillates at eksisterende boliger på nedre Grefsen rives for at det skal bygges nye, ihht. den vedtatte kommuneplanen (dette krever nye, helhetlige områdereguleringer)?

«Dette er en del av den diskusjonen vi skal ha i partiet.»

Les alt om «kommuneplan-avsløringen» på nedre Grefsen her!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...