ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Skulle bli torg og møteplass:

Elleve år siden det ble bevilget fire millioner til oppstarten

Grefsenplatået sett fra Lyngåsveien. Foto: Kristin Tufte Haga

Og det ser ut til at det kan drøye en god stund til før det blir noen endringer ved Grefsenplatået, og det som skal bli ny «torg og møteplass».

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 14.01.2022 kl 17:41

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

GREFSEN: Nordre Aker Budstikke har flere ganger omtalt planene om nytt torg og møteplass, ved Grefsenplatået. Penger til forprosjektet ble allerede bevilget i 2011, hele fire millioner kroner. Bydel Nordre Aker er tiltakshaver. Først i 2017 ble det annonsert en oppstart for detaljregulering - om det som var planen for den nye møteplassen.

I april 2018 sendte Plan- og bygningsetaten brev til arkitekten for prosjektet, Østre linje arkitektur og landskap AS:

Plan - og bygningsetaten har foretatt en vurdering av videre prosess for saksnr 201600298 - oppgradering av Grefsenplatået - hvor det ble avklart at oppgradering av område 1a i illustrasjonen under kan gjennomføres innenfor gjeldende regulering, forutsatt at det kun er område 1a det søkes tiltak for. Tiltaket foreslått på område 1a er i tråd med KDP 17 (les kommunedelplan, journ. anm.) torg og møteplasser og består hovedsakelig av kommunal eiendom regulert til offentlig kjørebane/veigrunn. Byggesøknaden skal kun redegjøre for - og illustrere tiltak på område 1a, ikke arealene rundt.

Foto: BYDEL NORDRE AKER

Så ble det ganske så stille om prosjektet, og det ligger heller ingen nyere dokumenter til saken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, til saksnummeret som er nevnt over.

Planlagt torg- og møteplass på Grefsenplatået.

ANNONSE

EBY ba om status

I september i fjor ba også Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) om rapport på status på torg og møteplass-prosjekter rundt omkring i Oslo, også for Nordre Aker.

– Vi fikk ikke svar fra alle, inkludert Bydel Nordre Aker, og det er derfor vi fortsatt avventer statusoppdatering fra dem. Påminnelse til de som ikke har rapportert status vil gå fra oss om kort tid, sier kommunikasjonssjef i EBY, Lena Nesset, til Nordre Aker Budstikke i januar 2022.

Ikke så mye som minner om «torg og møteplass» her ennå. Foto: Kristin Tufte Haga

«Det vises til bystyrets bevilgning av midler til oppgradering av torg og møteplasser. Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ansvar for det administrere arbeidet med tilskuddene til torg og møteplasser. Vi ber nå bydeler/virksomheter som har mottatt midler til prosjekter om å rapportere på status på prosjektene to ganger i året», står det blant annet i brevet fra EBY til Nordre Aker.

ANNONSE

Lena Nesset oppsummerer saksgangen fra 2013: I juni 2013 vedtok bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker at hele torgområdet som inngikk i Kommunedelplan for torg og møteplasser skulle reguleres.

– I juni 2018 besluttet imidlertid Plan- og bygningsetaten at oppgradering kan gjennomføres innenfor gjeldende regulering. Vi har hatt kontakt med Bydel Nordre Aker og mottatt rapporter om dette prosjektet fra tid til annen etter at midler ble bevilget. Ut fra det vi kjenner til er byggestart nært forestående, men vi venter nå på en statusoppdatering fra bydelen på hvor prosessen står.

Bydelens forklaring

Nordre Aker Budstikke har også bedt bydelen om en status for prosjektet, og denne uka får vi svar fra spesialkonsulent Bent Gether-Rønning i bydelsadministrasjonen:

– Det var i sin tid satt av midler til torg og møteplass på Grefsenplatået og tegningene som verserte i lokalmedia var del av ideprosessen den gangen, med en plan om å søke finansiering av en eventuell løsning. Prosjektet strandet imidlertid i sin tid på grunn av at ikke alle interessentene involvert var interessert i et samarbeid og at det var andre store samferdselsprosjekt i planlegging i området - Sporveien, Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten, ifølge Gether Rønning, som fortsetter:

ANNONSE

– Det ble besluttet å avvente, og etter at Sporveien ble ferdig (med oppgradering av trikketrasé fra Storo til Kjelsås, journ.anm.) krevde andre større prosjekter ressurser fra administrasjonen - blant annet det nye parkprosjektet på John Colletts plass. Nå er disse prosjektene avsluttet og midlene som ble øremerket den gangen gjenstår, slik at bydelen kommer til å ta opp igjen tråden nå til våren.

Gether-Rønningen mener videre at det som er realistisk å få til er et prosjekt avgrenset til plassen foran Grefsenveien 105, på «Krogsveen-siden», som kommunen eier selv.

– Ambisjonsnivået på prosjektet avhenger blant annet av om Bymiljøetaten kan ta byggherreansvaret og eventuelle ytterligere finanseringsmidler. Bydelen har en liten pott til disposisjon, men erfaringsmessig koster slike prosjekter mer enn det bydelen har som budsjett per i dag.

Torg og møteplasser

Eiendoms- og byfornyelsesetaten - EBY - har ansvar for å foreslå fordeling av torg og møteplassmidler i tråd med det beløpet som settes av årlig i kommunens budsjett og overordnede føringer for hva midlene skal bidra til.

Det er byrådet som vedtar endelig fordeling av midler. I EBYs arbeid inngår å informere bydelene om mulighetene for å søke torg- og møteplassmidler, noe vi gjør etter at kommunebudsjettet er vedtatt i bystyret i desember.

Bydelene må deretter søke som midler innen fristen som i år er 1. februar. Videre saksgang er da at EBY velger ut prosjekter blant innkomne søknader og foreslår fordeling av midler, hvorpå byrådet vedtar endelig fordeling av midlene som regel før sommerferien.

EBYs rolle er deretter å motta rapportering på fremdrift og ferdigstillelse av prosjektene som har fått midler. Bydelene melder status til EBY og sender også sluttrapport når tiltaket er gjennomført.

Det er bydelene som har ansvar for fremdriften og tiltakene de har fått midler til. Ved bl.a. forsinkelser skal EBY orienteres. Vi ser generelt at pandemien har hatt betydning for fremdriften i flere prosjekter, da bydelene har måtte prioritere andre oppgaver.

Kilde: Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Tips oss!

Tips Nordre Aker Budstikke – tips@nab.no.

ANNONSE

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE