Nordre Aker Budstikke

Forslag om nesten 500 nye leligheter innenfor 200 meter på Tåsen

Illustrasjon sammensatt av tegninger fra forslagsstillerne bak Tåsen senter og Søndre Tåsen gård. Plassering på de to andre prosjektene er markert.

I en radius på rundt 200 meter fra rundkjøringen i Nordbergveien/Kaj Munks vei foreligger det planer om utbygging av over 50.000 kvadratmeter bolig og næring – tilsammen over 460 leiligheter i fire ulike utbyggingsprosjekter.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

TÅSEN: Vi har sett nærmere på status.

Fire prosjekter

Planene om et nytt Tåsen senter, med leilighetsutbygging, har vært kjent i snart syv år. Flere planer er lagt frem, og justert, gjennom årenes løp. Nå har forslagsstiller Tåsen Utvikling AS levert sitt endlige planforslag. Plan- og bygningsetaten melder at de ikke kan anbefale forlaget, og varsler at de vil fremme et alternativt forslag.

Ny bebyggelse på Tåsen senter sett ovenfra. Småhusene som er markert i hvitt øverst i bildet, på oversiden av Tåsenveien, er området rundt Søndre Tåsen gård, der en annen utbygger har kjøpt flere tomter og ønsker å omregulere fra småhus til blokker. Nordbergveien ti ligger utenforbildet, nederst til venstre. Foto: Arcasa Arkitekter (illustrasjon)/Tåsen Utvikling AS/ Plan- og bygningsetaten

Tåsen senter er imidlertid ikke det eneste store utbyggingsprosjeketet rundt rundkjøringen og senteret på Tåsen. I løpet av 2018 ble det sendt inn søknader om oppstart av ytterligere tre boligprosjekter: Nordbergveien 10, Tåsenveien 71 - Blåsbortveien 18-32 (Søndre Tåsen gård) og Tåsenveien 73 (Telenor-tomta).

Planforslagene som ligger tilgjengelig hos Plan- og bygningsetaten viser at forslagsstillerne i disse fire prosjektene ønsker å bygge inntil 463 leiligheter på adressene (anslag gjort på grunnlag av informasjon fra søknader om oppstartsmøte, mulighetsstudier, og andre arealberegninger). Fordelingen, med forbehold om at tallene er anslag, er slik:

  • Tåsen senter: ca. 120 leiligheter i felt A og ca. 30-50 i felt B
  • Søndre Tåsen gård: ca. 200 leiligheter
  • Nordbergveien 10: ca. 32 leiligheter
  • Tåsenveien 73: ca. 60 leiligheter


I den gjeldene kommuneplanen fra 2015, er Tåsen et prioritert stasjonsnært område med følgende strategi: «Ved stasjonsnære områder langs banenettet som er egnet for stedsutvikling med et betydelig antall boliger skal høyere arealutnyttelse vurderes.»

Tåsen senter

Det var helt tilbake i 2012 at Norgesgruppen varslet at de ønsket å bygge ut Tåsen senter, og utvide med boliger. Forslagene er endret i flere omganger, men nå har forslagsstiller Tåsen Utvikling AS og Arcasa Arkitekter sendt inn sitt endelige planforslag. Før den siste justeringen i planen, varslet Plan- og bygningsetaten i november at de ville lage et alternativt planforslag, hvis ikke deres innspill til endringer ble tatt til følge av forsalgsstiller. 28. januar 2019 stadfester PBE at de vil lage et eget alternativ.

Hovedinngangen til senteret vil ha et ganske annerledes uttrykk enn i dag. Foto: Arcasa Arkitekter (illustrasjon)/Tåsen Utvikling AS/ Plan- og bygningsetaten

Atle Jan Larsen, senior kommunikasjonsrådgiver i PBE, utdyper overfor Nordre Aker Budstikke:

– Forslagsstiller har sendt inn sitt endelige planforslag for Tåsen senter. På bakgrunn av en helhetsvurdering har Plan- og bygningsetaten varslet ovenfor forslagsstiller at det vil bli fremmet et alternativt planforslag. Slik saken ligger nå, forbereder vi å legge planforslaget – samt etatens alternative planforslag, ut til offentlig ettersyn innen 13. mars. Da vil de konkrete planforslagene sendes ut til alle berørte parter. Og det blir anledning til å sende konkrete kommentarer inn til Oslo kommune.


Mer om Planene for Tåsen senter i denne saken fra 19.11.2018.

Søndre Tåsen gård

Solon Eiendom/Tåsen Boligutvikling AS og InBY leverte sitt forslag til regulering og utbygging på eiendommene rundt Søndre Tåsen gård, nærmere bestemt adressene Tåsenveien 71 - Blåsbortveien 18-32, i september i fjor.

Dette forslaget ble møtt med stor motstand i lokalmiljøet, og av bydelspolitikerne. Berg Nordberg Sogn Tåsen vel mente planene ville gjøre Tåsen «mørk tett og farlig». Solon Eiendom svarte at de var forberedt på diskusjon, og at de «oppfatter at mye av motstanden er mot fortetting av Tåsen generelt».

Slik skisserer forslagsstiller mulig ny bebyggelse. Foto: Solon Eiendom AS - Reiulf Ramstad Arkitekter AS (Illustrasjon)

– Det er holdt et oppstartmøte sammen med forslagsstillerne, og de jobber videre med sine planer for eiendommen i etterkant av dette. Plan- og bygningsetaten avventer videre prosess på initiativ fra forslagsstillerne, sier Atle Jan Larsen i PBE.


I referatet fra oppstartsmøtet skriver PBE at forslaget viser for høy utnyttelse, og at «eksisterende bebyggelse, kulturminneverdier og vegetasjon gir begrensninger for
utvikling innenfor planområdet». Det går også frem at forslagsstiller og PBE er uenige i hvordan kommuneplanens «strategi for utbygging ved knutepunkt skal anvendes i området og om hva som er områdets karakter».

Nordbergveien 10

Illustrasjon av mulig bebyggelsesstruktur i Nordbergveien 10. Foto: InBy/Stolt Utvikling

Forslaget om utbygging i Nordbergveien 10 ble fremmet i mai 2018. Her er det Stolt Utvikling AS som planlegger bygging av et leilighetsbygg på eiendommen som også har adresse i Rektorhaugen 53.

Oppstartsmøtet ble holdt i august i fjor, og det går fram av referatet at PBE blant annet vil stille krav til bevaring av trær og områdets grønne karakter, samt en avklaring rundt trafikale forhold. I tillegg ligger deler av eiendommen over Tåsentunnelen.

– Forslagsstiller venter på en avklaring fra Statens Vegvesen, før de vil varsle oppstart av planarbeidene, sier Atle Jan Larsen.


Illystrasjon av mulig bebyggelse i Nordbergveien 10, midt i bildet. På motsatt side av rundkjøringen har de skissert inn nytt Tåsen senter. Foto: InBy/Stolt Utvikling

Tåsenveien 73

21. desember varslet Telenor Eiendom at de vil omgjøre telesentralen i Tåsenveien 73 til nye boliger. De ønsker å bygge ut 5000 kvadratmeter, inntil åtte etasjer, noe som skal gi 60 leiligheter. Nordre Aker Budstikke omtalte planene i januar i år.

Bydelsutvalget (BU) skal avgi en første uttalelse om planene i sitt møte 7. feburuar. I forberedelsen av saken, og i vedtaksforslaget til BU sier Miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) at byggehøydene må reduseres.

I tillegg sier MPS at «Tåsenveien 73 grenser opp mot friområde og turvei B8 i vest og har ingen egnet adgang til tomten. Friområdet er ikke egnet som innfartsvei for det antall leiligheter som er foreslått.»

Om status på saken sier Larsen i PBE:

– Plan- og bygningsetaten har plansaken til behandling, og vi forventer at område- og prosessavklaring blir sendt til søker (fagkyndig) nå i månedskiftet januar/februar. Område- og prosessavklaring med etatens vurderinger vil da bli offentlig for allmenheten, og tilgjengelig på saksinnsyn.

Felles planlegging

De enkelte utbyggingsforslagene på Tåsen har hver for seg ikke utløst krav om konsekvensanalyse. Miljø-, plan- og samferdselskomiteen i bydelen ønsker at det lages en samlet plan for utvikling av Tåsen-området, som et prioritert stasjonsnært område.

«Planen må omfatte alle utbyggingsprosjekter som er under oppstart, eller er startet. Utbyggingsprosjekter i området må ikke iverksettes før en slik samlet plan foreligger og er behandlet. Bydelsutvalget forutsetter at eventuell utbygging må skje innenfor rammene av godkjente planer,» sier MPS i vedtaket som legges frem for BU 7. februar.

MPS vil også at planen inkluderer en vurdering av fortettingsområdets påvirkning på omkringliggende småhusområder, friluftsområder, turveier og trafikk.

– Ser PBE behov for at disse reguleringssakene ses på under ett, og vil det kunne bli aktuelt å be om en felles utredning av forslagenes konsekvenser for området?

– Det er Plan- og bygningsetatens oppgave å ivareta helheten og se de ulike planene under ett, uavhengig av de enkelte byggeprosjektenes omfang. I de tilfellene der flere tilgrensende planprosesser foregår samtidig, er det mulig å behandle de ulike sakene parallelt. Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning i disse sakene, men de hensynene som ville måtte utredes i en konsekvensutredning vil i alle tilfelle måtte ivaretas i de enkelte sakene – sett under ett, svarer Atle Jan Larsen.

Vedtaket fra MPS, 28. januar 2019

MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak:

  • Bydelsutvalget ber om at det lages en samlet plan for utvikling av Tåsen-området, som et prioritert stasjonsnært område. Planen må omfatte alle utbyggingsprosjekter som er under oppstart, eller er startet. Utbyggingsprosjekter i området må ikke iverksettes før en slik samlet plan foreligger og er behandlet. Bydelsutvalget forutsetter at eventuell utbygging må skje innenfor rammene av godkjente planer.
  • Tåsenveien 73 føyer seg inn i rekken av store reguleringssaker i Tåsenområdet (Nordbergveien 10, Tåsen senter/torg, Søndre Tåsen gård og Tåsenveien 73). Bydelsutvalget ber om en samlet vurdering av disse sakene. Selv om Tåsen er utpekt som et stasjonsnært område egnet for fortetting i Kommuneplanen trenger man en samlet plan og en klarere avgrensning av fortettingsområdet for å kunne vurdere konsekvensene for området.
  • En samlet plan må inkludere en vurdering av fortettingsområdets påvirkning på omkringliggende småhusområder, friluftsområder, turveier og trafikk. Ansvar for nødvendige tiltak i området må avklares som del av de respektive reguleringsplanene for å sikre at dette kommer på plass parallelt med eventuelle utbygginger.
  • Tåsenveien 73 grenser opp mot friområde og turvei B8 i vest og har ingen egnet adgang til tomten. Friområdet er ikke egnet som innfartsvei for det antall leiligheter som er foreslått. Alternative adkomster må utredes. Evt bruk av friområdet som adkomst må skje på friområdets og turveiens premisser. Turvei B8 er en viktig turveiforbindelse til Marka og en sikker adkomst for skolebarn til Tåsen skole. Turveien må oppgraderes og gjøres mer helhetlig som en del av nye reguleringsplaner i området.
  • Byggehøyder må reduseres og tilpasses omkringliggende småhusbebyggelse slik at solforhold ikke blir forringet for boliger mot øst og sør.
  • Dersom flytting av eksisterende byggegrense mot Rolf Wickstrøms vei kan bidra til en bedre plassering av bebyggelsen på tomten som er til mindre sjenanse for naboer kan det aksepteres.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...