Nordre Aker Budstikke

Kommunikasjonsrådiver Sven Øvergaard og prosjektleder Maria Suhr i Sporveien varsler store utfordringer for bilister på Grefsen og Kjelsås fra november. Da stenges Grefsenveien for biltrafikk. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Gjør deg klar for en helt ny reisehverdag

Grefsenveien stenges for biltrafikk i 16 måneder.

I juli starter forarbeidene. Men det er først i november det virkelig «smeller».

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.04.2019 kl 16:27

GREFSEN: I løpet av halvannet år skal Grefsenveien, mellom Storokrysset og vendesløyfa på Disen, få nytt fundament og ny trikkeinfrastruktur tilpasset de nye Oslotrikkene. I tillegg skal det lages sykkelfelt fra Storo til Disen. Men de mest avanserte arbeidene vil foregå under bakken: En av Oslos gamle hovedvannledninger skal skiftes ut. Det er også hovedårsaken til at det tar så lang tid.

De innledene arbeidene starter allerede i juli. Vann- og avløpsarbeid igangsettes i august.

150 millioner

Løsningen som er valgt er ikke ukontroversiell. Både bydelsutvalget og et innbyggerinitiativ har foreslått andre løsningener, blant annet for plassering av sykkelfelt. Innbyggerinitiativet ble imidlertid avvist av Oslo bystyre 13. juni.

20. juni vedtok bystyret finansiering av det omfattende Grefsenvei-prosjektet, der man nå er i forhandlinger med å velge entreprenør. Prosjektet har en kostnadsramme på 150 millioner kroner.

LES OGSÅ: Nedre Grefsen og småhusområdene i Nydalen som ble foreslått til fortetting kan nå bli tatt ut av kommuneplanen – dermed består småhusområdene

Krevende for alle som bruker Grefsenveien

Det er Sporveien som er byggherre i arbeidet på strekningen Storokrysset-Disen, med Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten som samarbeidspartnere.

– Arbeidet er omfattende og komplisert, hvor det skal graves dypt og bredt – i hele veiens bredde. Det gjør at anleggsfasen blir krevende for alle brukere av Grefsenveien, sier prosjektleder Maria Suhr i Sporveien.

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen)

Dette blir gatesnittet i Grefsenveien. Det har imidlertid fått lokal kritikk fordi syklister fortsat må dele felt med bilene i retning Storo, for at trikken og bilen må dele felt i retning Disen, og for at biler som skal til venstre i Storokrysset må inn foran trikken de siste metrene før Storokrysset. Bydelsutvalget har ønsket alternative sykkeltraseer, men dette har ikke blitt laget. Et innbyggerinitiativ for en alternativ løsning ble 13. juni avvist av bystyret. Foto: Sporveien / Bymiljøetaten

I november begynner hovedarbeidet på strekningen.


Da blir deler av Grefsenveien kun åpen for kollektivtrafikk, med buss for trikk. Med enkelte unntak i noen perioder vil alle holdeplasser fra Storo til Kjelsås opprettholdes, sier Suhr.

Med unntak av et par kortere perioder, vil Grefsenveien være helt stengt for biltrafikk på anleggsstrekningen i 16 måneder, fra november 2018 til tidlig vår 2020. Det vil i denne perioden kun være busser, fotgjengere og syklister som får passere anleggsområdet i veien.

De foreløpig viktigste datoene:

  • Slutten av juli: De innledende arbeidene starter. Noe vil foregå på nattestid (når trikken ikke går). Dette er ikke særlig støyende arbeid, men likefullt vil tid og sted bli varslet om.
  • August: Første del av anleggsarbeidet, med innledende vann- og avløpsarbeid i nedre del av Grefsenveien, nær Storokrysset starter. I denne fasen, som går frem til november, er Grefsenveien åpen for alle trafikantgrupper.
  • November: Den mest krevende perioden for alle brukere av Grefsenveien starter. Deler av strekningen mellom Storo og Kjelsås blir stort sett bare åpen for kollektivreisende (buss for trikk) og utrykningskjøretøy. Bilister må finne alternative veier (her vil prosjektet bistå med informasjon og skilting) eller velge andre reisemåter.
  • Enkelte deler av Grefsenveien kan i noen tilfeller åpnes for biltrafikk, etter hvert som prosjektene jobber seg gjennom ulike faser, men når og hvor dette skjer er uklart. Dette vil det bli informert om underveis.
  • Sporveien vil informere om prosjektet på SMS til numre som er registrert på adresser i området. (NB! Har du et nummer registrert på arbeidsgiver et annet sted i byen, vil du ikke motta varsling).
  • Mer utfyllende informasjon sendes ut på nyhetsbrev fra Sporveien. Det kan du melde deg på her.

Bilistene berøres mest

– Arbeidet er estimert til ca. halvannet år så vi har stor forståelse for at det i denne perioden kan føles frustrerende å bo og ferdes i området. Vi anstrenger oss for å gjøre perioden så smidig og forutsigbar som mulig, men siden Grefsenveien er en hovedpulsåre og hvor det er få alternative veier ut av området, blir anleggsperioden uansett krevende, sier prosjektlederen.

Alternativene «ut» av Grefsen-/Kjelsås-området for bilister er Kjelsåsveien, Maridalsveien og Betzy Kjelsbergs vei, til Ringveien.


– Det er veier som allerede er fulle i dag. Vi er nødt til å få flest mulig av de reisende fra bil og over til kollektivt. Folk må basere seg på andre fremkomstmilder denne perioden, og vi håper på forståelse og samarbeid, sier Suhr.

Størst påkjenning får bilistene, siden prosjektets omfang gjør det nødvendig å stenge Grefsenveien for biler i store deler av anleggsperioden. Dette gjelder ikke bare strekningen Storo-Disen, men også lengre oppe i Grefsenveien, fra krysset ved Platåveien til Grefsen holdeplass, hvor Sporveien skal skifte trikkeskinner.

Hele Grefsenveien skal graves opp i forbindelse med anleggsperioden. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

LES OGSÅ: I sommer skal Bymiljøetaten fjerne gateparkeringen og lage sykkelfelt mellom Disen holdeplass og Glads vei

– De som likevel er avhengige av å kjøre bil går en krevende tid i møte. «Lekkasje» av mye biltrafikk på sideveiene er også utfordrende trafikksikkerhetsmessig, siden det ferdes mange myke trafikanter her. Det betyr at sikkerheten til fotgjengerne må ivaretas parallelt med utfordringene for fremkommeligheten for bilistene, sier Suhr.

Trafikksimulering og risikoanalyser

  • Sidegater som Bymiljøetaten blant annet har kommunisert et fokus på, med tanke på effekter trafikkomlegginger kan gi for trafikkavviklingen og trafikksikkerheten i området, er: Lindealléen, Bråtenalléen, Kapellveien, Betzy Kjelsbergs vei, Othilie Tonnings vei, Dr. Smiths vei, Engebråtveien, Kjelsåsveien, Rolf Wickstrøms vei (2 stk.)
  • PS! Sporveien presisere at ingenting er bestemt for disse veiene, eller hvilke tiltak som eventuelt kommer, men disse strekningene ser man spesielt på.

Hvilke fremkommelighets- og trafikksikringstiltak som iverksettes er for tidlig å si, men for å få økt kunnskap om dette har prosjektet nylig gjennomført en trafikksimulering.

Trafikksimuleringen har sett på ulike scenarier som følge av at Grefsenveien stenges, og Sporveien er i dialog med blant andre Ruter og Bymiljøetaten om hvordan denne kunnskapen skal omsettes i konkrete tiltak. For mer innsikt i hvilke trafikksikkerhetstiltak som bør iverksettes skal prosjektet også gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse, opplyser Suhr.

– Mange tiltak er aktuelle. For eksempel åpning av stengte veier, fjerne gateparkering enkelte steder for å øke veibredden og gi bedre sikt, skilting, fartshumper, fysiske sperringer som skiller fotgjengere fra bilistene m.m. Hva som blir gjort – og når – blir en kontinuerlig prosess under hele anleggsperioden siden slike tiltak må evalueres underveis.

Åpning av Lofthusbommen vurderes også, men prosjektleder Suhr tror ikke det vil bli aktuelt.

– Ifølge analysene vil det medføre enormt mye trafikk i veiene på Lofthus, også av bilister som skal nordover på Riksvei 4. Vi har ikke lagt det helt bort, men det skal nok mye til før det skjer, sier hun.

Mange av småveiene i området, som vil kunne få økt trafikk som følge av at Grefsenveien stenger, er skolevei for elever til Grefsen, Kjelsås, Disen, Morellbakken og Engebråten skoler. I tillegg til at det ligger mange barnehager i området. Sporveien vil jobbe tett opp mot skoler og barnehager for å informere om hvilke tiltak som skal settes inn når de store trafikkomleggingene nærmer seg, og underveis i prosessen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Sven Øvergaard.

Slik kjører buss for trikk

Trikkerutene 11, 12 og 13 kjører fra sentrum til Storo under hele anleggsperioden. Buss for trikk vil gå fra Storo, og i utgangspunktet betjene de samme holdeplassene på strekningen opp til Kjelsås. Avvik vil bli varslet. Bussene vil snu i trikkesløyfa ved Trikkehallen i Midtoddveien. Det vil ikke bli busstrafikk forbi Kjelsås skole for å snu busser ved Oset, slik tilfellet har vært tidligere.

– Årsaken til at det kun åpnes for kollektivtrafikk i Grefsenveien handler om å skape tilstrekkelig arbeidsrom. Spesielt utskiftingen av hovedvannledningen medfører massiv utgraving i veien og det å slippe privatbiler inn på et område med tung anleggstrafikk er ikke bare utfordrende, det er også uforsvarlig. Det ville utvilsomt komplisert og forlenget anleggsperioden, sier Suhr.

Buss for trikk vil gå med samme frekvens som i dag. Én trikk erstattes med én normalbuss.

Ifølge Oslo Vognseskap har SL79-tikkene ca. 75 sitteplasser, og totalkapasitet på inntil 139 passasjerer. Nordre Aker Budstikke kjenner ikke til hvilken bussmodell som skal brukes som erstatning, men til sammenlikning har normalbussene fra Man, som Sporveiens busselskap Unibuss kjøpte inn i 2015, totalkapasitet på 86 passasjerer, ifølge Teknisk Ukeblad.

– Det passerer ca. 11.000 biler i Grefsenveien i døgnet, hvis ønsket er å få disse over på kollektivtransport, må da kapasiteten økes, ikke reduseres?

– Ja, vi må få disse over på kollektivtransport. Det er imidlertid ledig kapasitet i dagens system, i tillegg til at erfaringer fra andre anleggsperioder, og midlertidig nedleggelse av trikk, viser at en del av passasjernee «forsvinner», uten at det foreligger dyptgående analyser av hvor de blir av. Det kan være at de finner andre reisemetoder, reiser på andre tidspunkt, eller jobber hjemmefra, sier Maria Suhr.

– Erstatningstilbudet med buss bør derfor være tilstrekkelig, basert på erfaringer. Men vi vil følge utviklingen tett, og det kan bli justert underveis i samråd med Ruter, basert på antall reisende, legger hun til.

Arbeidene vil ifølge Sporveien foregå fra Engeveien (bildet) og oppover. Etterhvert som arbeidene kommer lenger opp i veien, vil det åpnes for utkjøring fra de nedre gatene. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Tog og bysykkel?

Et reisealternativ noen kanskje vil benytte, er toget fra Kjelsås stasjon. Suhr forteller at prosjektet er i dialog med NSB om et samarbeid med Gjøvikbanen. Men kapasitetsbegrensninger inn mot Oslo S gjør at det ikke uten videre kan settes inn ekstra tog, forklarer hun. I tillegg er Sporveien i samtaler med Oslo Bysykkel om plassering av bysykkelstativ på Grefsenplatået.

– Å plukke opp en sykkel på platået og rulle ned til annen kollektivtransport på Storo, vil kunne være et alternativ mellom april og november, sier Suhr, men understreker at heller ikke på dette området er det gjort noen endelige avtaler.

– Alt må på bordet, og vi vil frem mot stengingen i november vurdere alle tiltak og
tilrettelegge så godt vi kan for å gjøre det enklere å komme seg til og fra Grefsen/Kjelsås. Vi vil prioritere kollektivtrafikk, gående og syklende i denne perioden, og håper folk har forståelse for at arbeidene som gjøres i Grefsenveien er svært viktige. Forholdene i vinter har vist at både Grefsenveien og trikkeinfrastrukturen der er overmoden for utbedringer. I tillegg er vann- og avløpsarbeidene også helt nødvendige for vannforsyningen i byen, sier Suhr.

Gransjordet

Sporveien vil bruke deler av Gransjordet (Disenjordet) som riggplass i de 18 månedene arbeidene foregår. Allerede i juli stenges områdene nærmest vendesløyfen. Størrelsen på det midlertidige arealbeslaget her vil variere gjennom anleggsperioden.

Bydelsutvalget i Nordre Aker ønsker at Sporveien etter bruk skal klargjøre jordet for utvikling til andre aktiviteter, blant annet med å planere ut området de bruker. Dette er det imidlertid ingen planer om foreløpig, opplyser Suhr.

– Vi er i samtaler med Bydel Nordre Aker og Grefsen og Disen vel, men har ikke landet noen avtale. Vi vil i utgangspunktet rydde opp etter anlegget og sette arealet tilbake til den tilstand det har i dag, sier hun, og legger til at Sporveien er innstilt på å samarbeide.

LES OGSÅ: Bydel Nordre Aker: Vil ha mer ut av Disenjordet når prosjektet er ferdig

Spørsmål og svar

Sporveien svarer på spørsmål om løsningen og anleggsperioden:

Hva skal gjøres?

For å bedre fremkommeligheten for trikk og buss blir det eget adskilt kollektivfelt fra Lettvintveien ned Grefsenveien frem til 100 meter fra Storokrysset. Her deler kollektivtrafikken felt med biler som skal østover på ring 3. Det vil redusere bilkøen foran kollektivtrafikken, og ved å gi ekstra veikapasitet til venstresvingende/østgående biler, reduseres risikoen for tilbakeblokkering av biler opp mot Disen.

Hvorfor etableres ikke kollektivfelt hele veien, også gjennom krysset?

Uten å bygge om Storokrysset (som det nå startes en reguleringsprosess på) så er det ikke plass til flere enn to inngående kjørefelt i retning sentrum. Med bakgrunn i trafikkfaglige vurderinger er det valgt å utnytte kapasiteten mest optimalt på disse to feltene, slik at man ikke risikerer tilbakeblokkering av biler til Disen.

Hva annet skal gjøres?

Det blir sykkelfelt fra Storokrysset og opp til Disen vendesløyfe. Sykkelfelt i motsatt retning er en del av reguleringsarbeidet rundt Storokrysset. For å unngå mer graving i veien i nær fremtid benytter Vann- og avløpsetaten anledningen til å skifte en eldre og underdimensjonert forsyningsledning for vann.

Når startes og avsluttes arbeidene?

Forberedende arbeider starter i slutten av juli. I august startes vann- og avløpsarbeid nederst i Grefsenveien, nær Storokrysset. Biler og kollektivtrafikk vil bruke veien som normalt frem til november. Da overtar buss for trikk på strekningen, mens deler av Grefsenveien blir stengt for biler frem til tidlig vår 2020, når veien er ferdig.

Hvor skal bussen kjøre, hvor ofte går den og hvilke holdeplasser opprettholdes?

Bussen følger i størst mulig grad dagens trikketrasé mellom Storo og Kjelsås. Når det blir endringer varsles dette. I utgangspunktet opprettholdes samme rutefrekvens som dagens trikk, men dette kan bli justert underveis i samråd med Ruter, basert på antall reisende. I størst mulig grad vil bussen betjene de samme holdeplassene. Når det blir behov for midlertidige holdeplasser vil dette bli varslet. Vedrørende trikkerutene 11, 12 og 13, så kjører de til Storo under hele anleggsperioden. Deretter svinger de ned mot Grefsen vognhall for å vende i dette området.

Hvorfor tar dette så lang tid?

Midt i Grefsenveien ligger en av Oslos hovedvannledninger. Å skifte ut denne med en større ledning er krevende og komplisert, og det er ikke forsvarlig å legge opp til å gjennomføre dette arbeidet på kortere tid.

Hvorfor kan ikke også biler kjøre i Grefsenveien?

Prosjektet trenger arbeidsrom for å bli ferdig i tide. Biltrafikk i anleggsområdet vil forlenge byggeperioden ytterligere. Det er det ingen som vil – heller ikke bilistene.

Hvor skal bilene kjøre de månedene Grefsenveien er stengt?

Prosjektet vurderer fortløpende forbedrende tiltak, for eksempel åpning av stengte veier, fjerning av gateparkering på sideveier, gjøre midlertidige trafikksikkerhetstiltak m.m.

Hvordan ivaretas trafikksikkerheten på sideveiene?

Det blir flere sikringstiltak; som fjerning av gateparkering på enkelte veier for bedre sikt, skilting og belysning, fartsdumper, midlertidige fotgjengerfelt, byggegjerder som skiller fotgjengerne fra bilene m.m. Prosjektet vil også ha tett dialog med områdets skoler og barnehager.

Hvordan skal beboere i området holdes orientert?

Dette skjer gjennom flere kanaler; nabovarsling i posten, varsling på sms, elektronisk nyhetsbrev som man kan abonnere på, nyhetssaker i Nordre Aker Budstikke og Talefoten m.m.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...