ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Har regnet på hvor mye fortetting Tåsen tåler

Henning Iversen med reguleringskartet fra 1950-tallet fra Oslo kommune. I bakgrunnen fortidens Tåsen senter, og det som kan bli fremtiden. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Ja, Tåsen skal fortettes, men fortettingen må tilføre noe og styrke området, mener Berg Nordberg Sogn Tåsen vel, som «skreller» av 100 leiligheter fra utbyggingsplanene for Tåsen senter.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.04.2019 kl 08:59

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TÅSEN: – Vi er ikke her for utbyggerne, vi er her for stedet Tåsen. Bildene og illustrasjonene som presenteres er ren reklame for utbygger, og Plan- og bygningsetatens alternativ er dessverre det samme. Vi frykter mange bli lurt av urealistiske prospekter, sier Henning Iversen.

Lederen i Berg Nordberg Sogn Tåsen vel presenterer nå et tredje alternativ til utbygging på Tåsen senter. Utbygger Neptune Properties og Norgesgruppen ønsker en utbygging på to felt – på dagens sentertomt, og langs Tåsenveien på østsiden av t-banelinja. Plan- og bygningsetaten la nylig frem sitt alternativ to, som reduserer omfanget noe. Her er i hovedsak høydene tatt ned en etasje, og byggene er trukket litt tilbake fra Nordbergveien, for å gi et større torgareal mellom bebyggelsen og veien.

Vellet, og bydelsutvalget i Nordre Aker, har vært tydelige på at t-banen er en naturlig avgrensning for hvor det kan bygges høyere, og hvor småhusplanen fortsatt bør gjelde.

– Likevel har Plan- og bygningsetaten fortsatt hele østsiden med. Vi er veldig skuffet over det. Etter PBEs uttalelser de siste årene hadde vi trodd de skulle komme med et ordentlig forslag. Istedenfor spiller de på utbyggers lag, ikke på fellsskapets lag, sier Iversen.

Møte med utbygger og PBE

Tirsdag kveld 9. april holdt utbygger og Plan- og bygningsetaten et fullsatt informasjonmøte om planene, på Ullevaal stadion. PBE mener, som vellet og bydelsutvalget, at t-banelinjen er en avgrensning mellom småhusbebyggelsen i øst den høyere bebyggelsen rundt Darre Jensens plass. På spørsmål om hvorfor man likevel anbefaler bebyggelsen (riktignok noe lavere enn utbygger foreslår) i felt B, mellom t-banelinja og Tåsenveien, ble det vist til at akkurat dette området ikke er regulert av småhusplanen, i motsetning til resten av området øst for t-banen.

ANNONSE

Utbygger omtaler bebyggelsen øst for t-banelinja som en «megler», som markerer overgangen, mellom den høyere bebyggelsen vest for t-banen, og småhusbebyggelsen i øst.

Det foreligger flere saker med forslag til utbygging på eiendommer i dette området. Til disse har PBE vært klare på at de ønsker at småhusplanen fortsatt skal gjelde i øst, og dermed ikke vil anbefale blokkbebyggelse hverken på Søndre Tåsen gård (Tåsenveien 71), eller på Telenor-tomta i Tåsenveien 73.

Her kan du se illustrasjoner av utbyggers alternativ 1 sammenliknet med PBEs alternativ 2:

Trafikk og grøntdrag

Henning Iversen i Berg Nordberg Sogn Tåsen vel forklarer hva han mener er feil med utbyggingsforslaget.

ANNONSE

Berg, Nordberg, Sogn, Tåsen vels alternativ 3, som de vil sende inn ifbm. at planforlsaget er til offentlig ettersyn.

– Øst for t-banen er grøntdraget kommunalt eid. Utbygging her er en ren privatisering. Hvorfor skal kommunen selge unna grøntområder fra fellesskapet til utbyggere? På vestsiden er torget smalt, lite og skyggefullt. Det oppfyller ikke minimumskravene i kommunedelplan 17. Bebyggelsen er for høy, med seks etasjer, og går for langt ut mot Nordbergveien. Den vil oppfattes som en mur – det nytter ikke å fjerne én etasje her og der, sier Iversen, og legger til at det er uheldig med inngang rett ut mot rundkjøringen på Darre Jensens plass.

– Det er en bevisst dårlig trafikal løsning. Situasjonen ved rundkjøringen oppfatter vi i dag som uoversiktlig, lite trygg og uhensiktsmessig blant annet for myke trafikanter og for bussen. Den trafikale utredningen som er gjort er mangelfull, den sier ikke noe om ulykkene vi har hatt i rundkjøringen, og at det ofte er kødannelse her når barna går til og fra skolen.

Hovedinngangen til senteret vil ha et ganske annerledes uttrykk enn i dag. Foto: Arcasa Arkitekter (illustrasjon)/Tåsen Utvikling AS/ Plan- og bygningsetaten

Han peker også på turveireguleringen øst for t-banelinja, der felt B er tegnet inn, og mener denne fjernes i nederste del av området, der Tåsenveien møter Nordbergveien. Dette området burde heller styrkes som en turvei/skolevei, ifølge vellet.

ANNONSE

– Turveidraget burde styrkes, men i forslagene fra Norgesgruppen og PBE blir det betydelig svekket. Kryssende inn-/utkjørsler til boligene og planlagt servicenæring. Boligene vil føre til økt biltrafikk her, noe vi er sterkt imot, sier Iversen.

Utbygger mener de styrker turveien

I møtet 9. april svarte utbygger at de mener turveidraget tvert imot vil bli styrket i deres planer. I dag er reguleringen ikke effektuert, men vil bli rustet opp i tilknytning til nybyggene, ble det sagt. De mener situasjonen vil bli langt bedre enn den er i dag.

Det ble også vist til at man jobber i saamarbeid med Sporveien for å få lagt inn likeretterstasjonen, det grå bygget ved undergangen mellom Blåsbortveien/Nordbergveien og t-banen, i underetasjen i den nye bebyggelsen ved krysset Nordbergveien/Tåsenveien. Sporveien skal uansett utvide likeretterstasjonen, og ved å legge den inn i den nye bebyggelsen, vil det frigjøre plassen det står på, som er regulert til turvei, mener utbygger.

Lanserer alternativ 3

Vellets "alternativ tre", som de nå skal sende inn til PBE i forbindelse med at planene på Tåsen senter er på høring, er betydelig nedskalert.

– På østsiden ønsker vi å beholde dagens seniorsenter, det fungerer bra, og stenge Tåsenveien for biltrafikk, slik at turveireguleringen i grøntdraget kan effektueres.

ANNONSE

Iversen bretter ut kommunale reguleringskart fra 1950-tallet, som viser en rett akse fra Maridalsveien, langs Blåsbortveien, gjennom undergangen ved t-banen, og dagens Tåsen senter, og i retning Ullevål.

Henning Iversen ved rundkjøringen på Darre Jensens plass. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Dette er en rett, historisk akse, som vil kunne gi et større torg, som oppfyller kravene fra kommunen. Vi ønsker i vårt forslag lavere bygg, 2-4 etasjer, trukket tilbake fra veien. Det vil være bra for den trafikale infrastrukturen, og vi får beholde det grønne på østsiden.

Iversen sier at kommuneplanen har definert Tåsen som et prioritert, stasjonsnært område der fortetting kan vurderes.

– Vi har vurdert hvor mye eller lite fortetting som er egnet for at det tilfører fellesskapet en merverdi - når vi ser på det trafikale, det grønne, på skolen, sol, lys og luft. Og vi har kommet fram til et tall. Tåsen senter kan fortettes med 63 leiligheter, i inntil fire etasjer, og med et større og solfylt torg. Vi kan ikke forstå hvordan eller om Plan- og bygg har vurdert dette ut fra fellesskapets verdier.

Ønsker helhetlig plan

Vellederen støtter BU-lederen og nestlederen, som nylig gikk hardt ut mot at PBE anbefaler byrådet å avvise bydelsutvalgets krav om en helhetlig planlegging på Tåsen. PBE svarer at helheten ivaretas gjennom planleggingen av hvert enkelt prosjekt, og de sier samtidig at de ikke tror det vil komme flere utbyggingssaker rundt Tåsen senter, enn de som er kjent i dag (Tåsen senter, Nordbergveien 10, Tåsenveien 73 og Søndre Tåsen gård i Tåsenveien 71).

– Vi støtter fullt ut behandlingen i BU, om en plan med fornuftige rammer. Men det virker ikke som om PBE er interessert i en helhetlig plan, og det er skuffende. Vi tror heller ikke at PBEs forutsetning om at utbyggingen på Tåsen stopper med dette, er riktig. Og en voldsom utbygging på Tåsen senter tror vi uansett vil sette presedens, sier Iversen.

Skjuler problemer

Han frykter illustrasjonene fra utbygger kan lure mange.

– Illustrasjonene skjuler problemene som vil oppstå. Det ser fint ut med opplyste tegninger i fugleperspektiv, og flertallet kan bli blendet av urealistisk reklame. Blir det slik det nå er foreslått, og som PBE støtter, blir Tåsen mørk og skyggefull. Men slik behøver det ikke være. Dette kan være mulighetene for både å fortette og styrke Tåsen og fellesskapets interesser, det er det vi i vellet jobber for.

– Men å redusere prosjektet med omlag 100 leiligheter, slik dere foreslår, vil kunne sette hele prosjektet i fare – og gjøre at prosjektet ikke lenger er lønnsomt å bygge?

– Vi er ikke her for utbyggerne, vi er her for stedet Tåsen, og for dem som bor og skal bo her. Et slikt argument vil ikke være troverdig, avslutter Iversen.

Utbygger om lys

Utbygger er ikke enig i at torget blir mørkt. Under informasjonsmøtet 9. april viste de hvordan de mener at utbyggers alternativ, og PBEs nedjusterte alternativ, begge oppfyller kravene om solforhold på torget. Se utbyggers soldiagrammer her.

Til magasinet Byplan Oslo fra Oslo kommune, sier Geir Inge Juriks, utviklingsdirektør i Neptune Properties AS, som er deleier i prosjektet:

– Det nye senteret skal også inneholde et torg med riktig orientering, en tilbakeføring til det opprinnelige Tåsen senter. Der var det åpne torget var en sosial arena for beboere i området og en positiv ramme for nødvendig handelsaktivitet.

Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i PBE, oppsummerer følgende, i Byplan Oslo:

– Bebyggelsen langs torget, sammen med blokken, gir følelsen av et trangt torg. I forslagsstillers alternativ må kjøretøy krysse en mye brukt gangvei. Vi er usikre på om dette er en god løsning, da vi er opptatt av å forbedre gang- og sykkelforholdene, spesielt for de mange skolebarna som beveger seg i området. Antall parkeringsplasser er heller ikke endelig bestemt.

Geir Inge Juriks sier i saken at utbyggingen på Tåsen vil tilføre området leiligheter, som er etterspurt. Selskapet ble derfor negativt overrasket over PBEs eget alternativ.

– Erfaringsmessig er det de negative stemmene som høres i en slik reguleringsprosess. Vi tillater oss å stille spørsmålstegn ved om dette alltid er representativt for en opinion. I all kommunikasjon med Plan- og bygningsetaten har vi jobbet samstemte om planfaglige spørsmål. Vi mener at med et slikt utgangspunkt lå alt til rette for positivt å kunne definert et felles gjennomarbeidet prosjekt som kunne vært ute til offentlig høring.

Planforslaget fra Neptune properties og Norgesgruppen, samt PBEs alternativ 2 ble lagt ut til offentlig ettersyn 25. mars, og har frist for tilbakemeldinger 13. mai 2019. Du kan gi tilbakemelding på denne siden, og følge saken i saksinnsyn hos PBE.

Meld deg på nyhetsbrev

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE