Nordre Aker Budstikke

– Har vi kanskje ikke skreket høyt nok?

Det er bra trøkk i rundkjøringen om morgenen ved Sognsveien, Carl Kjelsens vei og Kongleveien, skolene Kringsjå og Nordberg ligger litt lenger opp i veien, på oversiden av rundkjøringen. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

– Helt tilbake til 2016, har FAU vært i kontakt med Bymiljøetaten, om stor bekymring for skoleveien, ifølge Kringsjå skole-foreldrene.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 22.10.2019 kl 13:35

NORDBERG: Det er hektisk i og ved rundkjøringen ved Kongleveien, Sognsveien og Carl Kjelsens vei. Mange små og halvstore er på vei til Kringsjå barneskole og Nordberg ungdomsskole. Ikke bare er det mye trafikk ned mot Ring 3, men også oppover, mot skolene, mot studentbyen og idrettshøyskolen.

– Vi bor 30 meter fra rundkjøringen her, og har barn i barnehage, barneskole og på ungdomsskolen. Spesielt er det ille her mellom klokken 07.50 og 09.00 om morgenen, det er nærmest «krig», mellom barn og halvstore på vei til skolen, og bilister og bussjåfører. At det ikke har skjedd en alvorlig ulykke her mener jeg kun er ren flaks! mener Øystein Wright som møter avisa ved rundkjøringen en høstmorgen.

Bussen har også trasé gjennom rundkjøringen ved Sognsveien, Carl Kjelsens vei og Kongleveien. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Og det er et bra trafikktrøkk i området:

– Jeg som voksen har nesten blitt påkjørt her, på tur med hundene. Det skjer at det er trafikkvakt i regi av skolepatruljen ved den øverste overgangen, ovenfor rundkjøringen. Det hjelper jo litt, men det er jo flere overganger her!


Han peker også på gangveien nordfra og fra t-banen, som i nedoverbakke munner ut rett ved rundkjøringen - ikke trygt, mener faren.

Nordre Aker Budstikke tok kontakt med Bymiljøetaten, i etterkant av møtet med faren i Sognsveien og Carl Kjelsens vei, for å sjekke om det er noen planer for å bedre trafikksikkerheten på skoleveien i området som inkluderer rundkjøringen. Pressesjef Richard Kongsteien i Bymiljøetaten svarte like etter at det ikke var kommet noen innspill om trafikksituasjonen ved og i nevnte rundkjøring.

Dette er nå noen uker siden.

Fra venstre FAU-leder Line Fiskerstrand Blekeli og Cathrine Moksness i FAU er bekymret for trafikksikkerheten langs skoleveien - her ved overgangen mot Kringsjå t-bane. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Foreldrene

Nordre Aker Budstikke tok så kontakt med FAU, foreldrenes arbeidsutvalg, ved Kringsjå barneskole. FAU, ved leder Line Fiskerstrand Blekeli og fra trafikkgruppa i FAU, Cathrine Moksness, stiller seg uforstående til at Bymiljøetaten ikke har registrert henvendelser om området i og ved rundkjøringen:


– Helt tilbake til 2016, har FAU vært i kontakt med Bymiljøetaten, om stor bekymring for skoleveien. Ikke minst i forbindelse med den store studentbyutbyggingen ved skolene, men også om permanente tiltak. Oppsummert i dag, så er det lite vi har fått gjennomslag for. Blant annet kan ikke fartsgrensen i Sognsveien settes ned fra 40 km/t til 30 km/t, fordi det er en vei for utrykningskjøretøy. Det synes vi er en underlig prioritering?

– Vi har bedt om tryggere fortau med fysisk adskillelse fra veibanen, og bedre markerte gangfelt med lys. I dag er det en overgang ved Kringsjå T-banestasjon, litt opphøyd og med "rumlefelt". Bymiljøetaten bør ta seg en tur og se når det ramler ut mange små og store fra nedgangen til t-banen, nesten rett ut i gata her, trygt er det ikke! Gangfeltet lenger ned ved barnehagen oppleves ikke verken som spesielt synlig eller trygt nok det heller.

De forteller om flere nestenulykker og hendelser, og stor uro for skoleveien til barna.

– Har vi kanskje ikke skreket høyt nok overfor politikere, Bymiljøetaten og andre? Vi har sendt inn innspill og argumentert opp igjen når avslagene har kommet, men det virker ikke som vi blir hørt i det hele tatt? Trygg skolevei er kommunens ansvar, vi etterlyser en helhetlig trafikkplan for området. Vi ønsker oss flere fartshindringer i både Sognsveien og Carl Kjelsens vei, enten det er i form av fartshumper eller større prosjekter som miljøgater som tvinger bilistene til å kjøre saktere. En trygg skolevei er vi sikre på at vil gjøre at færre foreldre kjører ungene til skolen.

Sognsveien forbi Kiwi. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Fartsoneplanen

I 2017 kom den store fartsoneplanen til Bymiljøetaten, også på bakgrunn av innspill fra skolene selv. FAU Kringsjå fikk tilbakemelding fra Bydel Nordre Aker at de var sent ute med innspill om nedsatt hastighet i Sognsveien, men avslaget var uansett allerede gitt av Bymiljøetaten, som nevnt over, til FAU Kringsjå, i 2016.

I brev fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Kringsjå skole til Bymiljøetaten, av 20. juni 2017, oppsummerer FAU innspillene til kommunen, og svarer på Bymiljøetatens argumentasjon:

«I en risikoveiing og en kost-nytteavveining der redusert fart står mot sannsynligheten for trafikkulykker i møte mellom myke trafikanter og biler, vil det således være lite å tape ved å redusere farten. Etter det vi kan se er ikke Vegdirektoratets rundskriv 2005/17 til hinder for at 30 km/t-sone også kan brukes «på hoved- og samleveger i bolig- og sentrumsområder med stor aktivitet av gående og syklende og dårlig separering i forhold til motorisert trafikk» (…) Vi leser også Vegdirektoratets rundskriv 2005/17 slik at dersom barneskoler ligger ut mot gater eller veger på en slik måte at et stort antall barn må krysse vegen hver gang de skal til eller kommer fra skolen, skal fartsgrensen være 30 km/t forbi skolen. Det har skjedd en økning i antallet elever ved de to eksisterende skolene og Kringsjå skole har nylig fått Elverhøy skole som «tvillingskole» og elevtallet har på kort tid sett en sterk økning. Historisk statistikk over ulykker i Sognsveien vil derfor ha begrenset verdi når fremtidig ulykkespotensiale skal estimeres. FAU ber Bymiljøetaten vurdere spørsmålet på nytt.»

Per i dag er farten 40 km/t i Sognsveien.


Videre skriver FAU:

«Det bør være et fotgjengerfelt med forsterket merking ved nedkjørselen til Nordberg skole, Kringsjå skole og Elverøy skole, omtrent der det allerede i dag er en fotgjengerovergang (…) Det bør anlegges en fartshump foran fotgjengerovergangen i begge retninger. Fartshump mot retningen rundkjøringen Sognsveien og Carl Kjeldsens vei anses viktigst, da fotgjengerfeltet vil befinne seg i enden av en sving som strekker seg rundt 100 meter fra rundkjøringen Sognsveien / Carl Kjeldsens vei og frem til fotgjengerovergangen. Elever og foresatte opplever at mange biler ikke følger fartsgrensen her og ikke stopper for fotgjengere som skal krysse veien over fotgjengerfeltet.»

FAU ber i brevet om at fotgjengerovergangen må lyssettes.

«Av Bymiljøetaens brev av 10.11.2016 fremgår det at Bymiljøetaten ikke ser det aktuelt med permanent fysisk skille mellom fotgjengere og biltrafikken i Sognsveien, liknende det som SiO nå har etablert midlertidig i forbindelse med utbyggingen av Kringsjå studentby. Tilbakemeldinger fra barn og foreldre, er at dette fysiske skillet har gjort skoleveien mye tryggere og mye mer fotgjengervennlig. FAU ber Bymiljøetaten vurdere forholdet på nytt.»

Kringsjå skole, og Cathrine Moksness og FAU-leder Line Fiskerstrand Blekeli. Nordberg skole og Elverhøy skole ligger på nedsiden av Kringsjå. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Når det gjelder rundkjøringen Sognsveien og Carl Kjeldsens vei, kommenterer FAU Bymiljøetatens tilbakemelding slik:

«Det foreligger ikke forslag om endringer i rundkjøringen Sognsveien/Carl Kjeldsens vei. Som brukere av rundkjøringen som fotgjengere opplever mange barn og foreldre at bilister holder stor fart, spesielt oppover fra Sogn mot Sognsvann/Carl Kjeldsens vei. Rundkjøringen oppleves, spesielt om vinteren som mørk og den «kommer brått på» i bakketoppen. Vi anser det selvfølgelig som Bymiljøetatens oppgave å vurdere ulempen fartsdempende tiltak vil ha for evt. utrykningskjøretøyer til og fra Sognsvannsområdet (jf. Bymiljøetatens brev av
10.11.2016), men vil påpeke at rundkjøringen representerer en fare. Foreldrenes arbeidsutvalg ser uansett stort behov for bedre lyssetting av rundkjøringen,. Lyssetting bør gjøres i hele området langs Damefallet, også under T- banebroen. Dersom Bymiljøetaten av hensyn til utrykningskjøretøyer ikke anser det forsvarlig å lage fartsdempende tiltak som fartshumper på alle sider av rundkjøringen, ser FAU ved Kringsjå skole det i det minste nødvendig med bedre lysetting i rundkjøringen, evt. kombinert med forsterket skilting.»

Rundkjøringen i Sognsveien, på kveldstid i oktober, og med noe ekstra lys, men det er ikke fartshumper inn mot rundkjøringen slik FAU ønsket.

Sognsveien ved skolene Kringsjå, Nordberg og Elverhøy, til høyre, en høstmorgen. Det ferdes på venstre side også, selv om asfalten der ikke er definert som fortau av Bymiljøetaten. Før svingen er gangfeltet, opphøyd, over til skolene. Gangfeltet ved Kringsjå t-bane og rumlefeltet var godt belyst da avisa var innom i mørket, men ingen spesiell ekstra belysning av det neste opphøyde gangfeltet, nærmere svingen og rundkjøringen. Foto: NORDRE AKER BUDSTIKKE

Barnehagen

Frydenlund barnehage ligger også langs Sognsveien, rett ovenfor rundkjøringen, på samme side som t-banen. I et brev barnehagen sendte Bymiljøetaten, høsten 2016, står det blant annet følgende:

«På bakgrunn av at foreldre opplever adkomsten som utrygg bes det derfor om en tilbakemelding fra kommunen om hvilke planer som eventuelt måtte foreligge og hva vi eventuelt kan foreta oss for å bidra til at trafikksituasjonen kan forbedres. Sognsveien er en relativt sterkt trafikkert vei.»

Barnehagen nevner også følgende:

«Barnehagens adkomst ligger på siden som ikke har opparbeidet fortau. Det er riktignok asfaltert det som ligner et fortau i rundt en meters bredde, men siden dette ikke har status som fortau blir det ikke brøytet om vinteren. Situasjonen er derfor at barnehagens adkomst går rett ut i en vei uten fortau, en situasjon som foreldre opplever svært ubehagelig, særlig vinterstid da veiskulderen ofte er fylt med snø. Særlig for de med barnevogn og flere barn kan dette være vanskelig å håndtere på en forsvarlig måte (…) De opphøyde gangfeltene synes å ha liten dempende effekt. Dessuten ser det ut til at strekket fra t-baneundergangen mot Sognsvann er en strekning der fart trolig opp mot 70-80 kmt kan observeres daglig.»

Barnehagen forslår som FAU å senke fartsgrensen fra 40 km/t til 30 km/t i Sognsveien. I tillegg til at det opparbeides fortau fra t-baneundergangen til barnehagen, (journ. anm. på samme side som barnehagen ligger) eller helt til Carl Kjelsens vei.

I Bymiljøetatens svar til barnehagen av 21. oktober 2016, står det blant annet følgende:

«Området langs veien på høyere side er regulert til «friområde». På nåværende tidspunkt foreligger det ingen planer om bygging av fortau langs Sognsveien på den aktuelle strekningen. Vi mottar en rekke ønsker om etablering av fortau, men tilgjengelige budsjettmidler til denne type tiltak er dessverre begrenset. Ønske om tosidig fortau langs Sognsveien er imidlertid notert og vil blir vurdert ved oppsetting av kommende års
arbeidsplaner.»

Som er som svaret FAU har fått om fortau på høyre side fra rundkjøringen og opp mot Kringsjå T-banestasjon.

Sognsveien ved Kringsjå t-bane, og ved overgang med rumlefelt. Foto: NORDRE AKER BUDSTIKKE

Nordre Aker Budstikke sendte saken og med spørsmål til Bymiljøetaten forrige mandag, men har så langt ikke lykkes i å motta noe svar. Blant annet har vi spurt om hva nevnte kommende års arbeidsplaner/planer eventuelt kan innebære for Sognsveien, også forbi skolene og barnehagen, om hvorfor det smale fortauet/asfalten på barnehagesiden, som ikke er definert som fortau, bør fjernes siden det ikke er fortau, og om Bymiljøetaten vil foreta en ny befaring i området med tanke på skoleveien?

OPPDATERT: Venstre har tidligere i år spilt inn ønske om blant annet nedsatt hastighet fra 40 km/t til 30 km/t i Sognsveien, pluss flere trafikksikkhetstiltak, men har foreløpig ikke fått gehør fra Bymiljøetaten i saken, ifølge Venstres Ingeborg Briseid Kraft i Nordre Aker Bydel.

Saken oppdateres når svar fra Bymiljøetaten foreligger.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...