Nordre Aker Budstikke

Se resultatene fra oppmålingene:

Her anbefaler bydelen endringer i parkering forbudt-områdene

Bydelen har målt Nils Lauritssøns vei til over 5,5 meter på strekningen Langlia-Møllesvingen (som har blitt skiltet om med p-forbud på begge sider), og ber om at det lages ny forskrift med beboerparkering i sydenden. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Det er spesielt et par hensyn som tilsier at man bør strekke seg langt for å få til flere parkeringsplasser, mener Bydel Nordre Aker. Bymiljøetaten har allerede konkludert med at de vil fjerne beboerparkering på en ny strekning. Her kan du se hva Bydel Nordre Aker anbefaler for hver av «problemveiene».

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 20.10.2020 kl 16:53

NORDRE AKER: Nordre Aker Budstikke får opplyst fra Bydel Nordre Aker og Bymiljøetaten at de tirsdag 13. og onsdag 14. oktober var på befaring for å måle veibredder i forbindelse med de nye skiltforskriftene som trådte i kraft da beboerparkeringen ble utvidet i Nordre Aker i oktober.

Flere veier på Tåsen, Berg og Ullevål der det tidligere har vært parkering, ble regulert til parkering forbudt med begrunnelse av at veiene var smalere enn 5,5 meter. Beboere i flere veier har ment at målingene som Bymiljøetaten har lagt til grunn ikke er korrekte eller konsekvente.

– De veiene som ble besøkt er de som bydelen har fått innspill om fra beboere i forbindelse med utvidelse av beboerparkeringsområde sone G 5. oktober 2020. De fleste stedene har det vært et ønske om omgjøring fra parkering forbudt til beboerparkering, men det har også vært fremmet bekymring om at det er opprettet beboerparkering der veien oppfattes som for smal (deler av Møllesvingen), sier spesialkonsulent miljø-, plan- og samferdsel, Bent Gether-Rønning i Bydel Nordre Aker.

Han opplyser at befaringen ble gjennomført sammen med Hanne Knudsen fra Bymiljøetaten (BYM).

Oppmålingene ble gjort i Gjennomfaret, Bergslia, Møllesvingen, Nils Lauritssøns vei, Østhellinga, Syrenveien, P.A. Munchs vei, Løvåsveien og deler av Kløverveien. I tillegg har bydelen kartlagt Pastor Fangens vei. Se hele rapporten fra befaringen, og bydelens anbefalinger til skiltregulering, lenger ned i saken!


I Nordre Aker Budstikke for to uker siden sa seksjonssjef Skiltmyndighet i BYM, Freddy Leithe, at etaten ville invitere beboere i veiene med på oppmålingene, slik at man var enige om resultatene. Når dette likevel ikke har blitt gjort, begrunner pressevakt Guro Birkeland Tangen det med at det ville være tidkrevende å "involvere svært mange beboere".

– Koronasituasjonen gjør det utfordrende å arrangere møter med mange personer. Vi måtte også ta hensyn til at vi har fagpersoner i risikogruppen, skriver hun til Nordre Aker Budstikke.

Bør strekke seg langt i disse tilfellene

– Det er spesielt et par hensyn som tilsier at man bør strekke seg langt for å få til flere parkeringsplasser, sier Gether-Rønning i Bydel Nordre Aker, til Nordre Aker Budstikke.

På strekninger som er regulert til parkering forbudt, på grunn av asfaltert veibredde mindre enn 5,5 meter, kan slike hensyn være:

 • Lite eller ingen mulighet for parkering på egen eiendom: Av hensyn til bl.a. vernehensyn er det heller ikke ønskelig at det tilrettelegges for parkering på egen eiendom selv om man kan klemme inn noen plasser mellom bygningene. Dette gjelder spesielt Gjennomfaret og P.A. Munchs vei/Løvåsveien (Øvre Tåsen Boligsameie). Avstand til alternative parkeringsplasser er relativt lang.

P.A. Munchs vei er bred nok, mener bydelen, som ber om flere enn bare 6 parkeringsplasser i veien, slik det er regulert inn nå. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

 • Strekningene blir så lange at det blir uforholdsmessig lang vei til nærmeste parkeringsplass: Dette gjelder spesielt Bergslia, men kan også komme til å gjelde de delene av Møllesvingen og Pastor Fangens vei som muligens står i fare for å miste noen av de plassene som allerede er regulert inn. Lang vei til parkeringsplass er også en utfordring for de kommunale tjenestene som betjener hjelpetrengende ute i bydelen (som for eksempel hjemmetjenesten).

Bergslia er for smal, men bydelen mener man likevel bør se på mulighetene for å bevare noe parkering. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Gether-Rønning sier at bydelen ser for seg at man spesielt vurderer muligheten for å plassere parkeringsplasser på skuldersiden av de veiene som har for smal veibane, men som har fortau på den ene siden. Dette strider mot Bymiljøetatens holdning, som uttaler at de heller vil ha parkering på fortaussiden for å bedre trafikksikkerheten for gående.


– Vi er klar over at primærønsket nå er å plassere parkering på fortaussiden, men mener at det må gjøres unntak der det er mer praktisk. Veibredde sammen med fortau vil da bli bredt nok for utrykningskjøretøyer. Man skal være forsiktig med å benytte fortau til noe annet enn fotgjengere, men med begrenset bruk synes dette allikevel som et akseptabelt kompromiss. For å unngå at fortau benyttes av vanlige kjøretøy som møtes kan man eventuelt også vurdere enveiskjøring av disse gatene. Dette vil spesielt gjelde Bergslia, Pastor Fangens vei og muligens P.A. Munchs vei/Løvåsveien.

Bydel Nordre Aker peker videre på at Gjennomfaret på Berg synes å være i en spesiell situasjon.

– Dette er en blindvei uten gjennomgangstrafikk. Veien er målt til 5 meter, men har flere steder en halv meter fri plass på hver side. Her vil det være ønskelig at det gjøres en spesiell vurdering på om utrykningskjøretøyer allikevel kan komme frem selv om det parkeres på den ene siden. Dette har vært praksis til nå. Her er det liten mulighet for parkering på egen eiendom utover et fåtall garasjer, skriver bydelen.

(Se bydelens vurderinger etter befaringene i boksen under).

Bydel Nordre Akers rapport

Oversikt over de observasjoner som ble gjort av bydelen på de forskjellige veiene som ble vurdert på de to befaringene (13. og 14. oktober 2020):

Bergslia (Sognsveien-John Colletts Allé):

 • Nå: Parkering forbudt på begge sider. Fortau på østsiden. Smal veiskulder på vestsiden.
 • Befaring: Kontrollmåling viser at veien er mindre enn 5,5 meter bred.
 • Anbefaling: Det bør undersøkes om det kan parkeres mot skulder på vestsiden av veien på deler av strekningen, selv om dette vil medføre at utrykningskjøretøyer vil måtte benytte noe av fortauet for å passere parkerte biler. Det er allerede en HC-plass i veien som utløser dette behovet. Slik parkering kan evt kombineres med enveiskjøring for å sikre fotgjengeres daglige bruk av fortauet (hindrer at møtende biler bruker fortau).

Gjennomfaret (John Colletts Allé-Enden øst):

 • Nå: 10 beboerparkeringsplasser i vest. Smal skulder på begge sider. Ikke fortau. Veien er en blindvei uten gjennomgangstrafikk
 • Befaring: Strekning i øst kontrollmålt til 5,0 meter.
 • Anbefaling: Ber om at det vurderes om utrykningskjøretøyer kan akseptere parkering i større deler av veien slik situasjonen har vært til nå. Evt bør det beskrives mulige tiltak for å øke antall p-plasser i nabolaget.

Kløverveien syd (Syrenveien-Nils Lauritssøns vei):

 • Nå: Parkering forbudt på begge sider. Ikke fortau. Smale veiskuldre.
 • Befaring: Kontrollmålt til mindre enn 5,5 meter.
 • Anbefaling: Ingen endring synes mulig pga bredden. Her er det også mer parkering i forholdsvis nærhet.

Kløverveien nord (Irisveien-Syrenveien):

 • Nå: Parkering forbudt på begge sider. Ikke fortau.
 • Befaring: Kontrollmålt til 5,5 meter hele strekningen.
 • Anbefaling: Asfalten er bred nok hele veien. Kan gjøre om til parkering foran parken, men vil være uheldig med fast parkering her. Parkering forbudt tillater lettere henting/levering i barnepark. Fra parken opp til Irisveien er veien også bred nok dersom man fjerner all vegetasjon som henger utover veien på østsiden. Dersom beboere ønsker bør vegetasjon fjernes i nordenden for å tillate parkering der. Ikke avklart med beboere pr nå.

Nils Lauritssøns vei (Langlia-Møllesvingen):

 • Nå: Parkering forbudt begge sider. Fortau langs sydøstsiden. Smal skulder på nordvestsiden.
 • Befaring: Ved oppmåling ble sydlige enden målt til ca 5,5 meter slik at parkering bør være mulig.
 • Anbefaling: Ber om at det lages ny forskrift med beboerparkering i sydenden.

Løvåsveien (Tåsenveien-P.A. Munchs vei):

 • Nå: Parkering forbudt begge sider. Fortau sydøst-side. Smal skulder nordvest-side.
 • Befaring: Kontrollmålt til under 5 meter bredde.
 • Anbefaling: Det bør undersøkes om det kan parkeres mot skulder på vestsiden av veien, selv om dette vil medføre at utrykningskjøretøyer vil måtte benytte noe av fortauet for å passere parkerte biler. Slik parkering kan evt kombineres med enveiskjøring for å sikre fotgjengeres daglige bruk av fortauet (hindrer at møtende biler bruker fortau). Veien har ikke gjennomgangstrafikk. Bør vurdere å utvide skulder enkelte steder for å bedre fremkommelighet.

Nils Lauritssøns vei (Humleveien-Syrenveien):

 • Nå: Parkering forbudt begge sider. Fortau på nordsiden.
 • Befaring: Deler av veistykket er bredt nok, men ville ikke være plass til mer enn noen få biler pga konflikt med utkjøring fra Tåsen gård.
 • Anbefaling: Kan være mulig plassering av HC-plass (se forskrift 473/2020) for Syrenveien 1B og noen ekstra plasser.

Møllesvingen (Bergsalléen-Nils Lauritssøns vei):

 • Nå: 23 beboerparkeringsplasser på sørsiden. Ingen fortau.
 • Befaring: Et lite stykke som nå er regulert til parkering er under 5,5 meter.
 • Anbefaling: Dersom BYMs vurdering er å redusere antall plasserer bør dette holdes på et minimum.

Møllesvingen (Trollsvingen-Bergsalléen):

 • Nå: 47 beboerparkeringsplasser på sørøstsiden. Ikke noe fortau. Smale skuldre på begge sider.
 • Befaring: Kontrollmåling viser veibredde på 4,8-5,2 meter.
 • Anbefaling: Kan være vanskelig å finne tilstrekkelig plass til utrykningskjøretøyer. Vil gjøre det vanskelig med besøksparkering ettersom nærmeste parkering blir i østre del av Kløverveien (mot Nils Lauritssøns vei) og i Trollsvingen i syd. Ved fjerning av alle plasser vil farten i veien muligens øke. Bør i så fall vurdere flere fartshumper.

P.A. Munchs vei (Løvåsveien-Tåsenveien):

 • Nå: 6 beboerparkeringsplasser. Fortau på nordsiden.
 • Befaring: Veibredde kontrollmålt til 5,5 meter, men setningsskader på sydsiden gjør veien uegnet for tunge kjøretøyer.
 • Anbefaling: Bør opprette beboerparkering i hele veiens lengde. Veistandarden bør utbedres der det er store setningsskader for å sikre forsvarlig underlag for tunge utrykningskjøretøyer.

Pastor Fangens vei (Langlia-Vinkelveien):

 • Nå: 52 beboerparkeringsplasser på nordsiden. Fortau på samme side på hele strekningen.
 • Befaring: Ønske fra beboer om befaring for å flytte parkering til andre siden utløste kontrollmåling og deler av veien ble funnet for smal.
 • Anbefaling: Bydelen har blitt informert om at BYM forbereder ny forskrift der noen av beboerplassene blir fjernet. Bydelen ber om at flesteparten av parkeringsplassene beholdes. Om nødvendig bør plassene flyttes over til veiskuldersiden slik at fortau kan benyttes for nødsituasjoner.

Syrenveien (Enden-Nils Lauritssøns vei):

 • Nå: 13 beboerplasser i nordenden av veien (vestsiden).
 • Befaring: Resten av veien er målt til mindre enn 5,5 meter (5,0 – 5,2 meter). Behov for å sette av plass til HC-plass i sydenden (utenfor 1b)
 • Anbefaling: Vurdere mulig HC-plass i sydenden (utenfor 1b) selv om veien er i smaleste laget. Mulig at behovet kan løses gjennom opprettelse av flere plasser (og evt HC-plass) i Nils Lauritssøns vei (se forskrift 457/2020).

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Fjerner beboerparkering i Møllesvingen

Bymiljøetaten sier til Nordre Aker Budstikke at resultatene fra oppmålingen i forrige uke nå skal vurderes, og at skiltet parkeringsforbud opprettholdes inntil eventuelle, enkeltvise endringer blir vedtatt. De skriver at målingene viser at veibredden er for smal flere steder.


– I gater hvor bredden i utgangspunktet er bred nok, må vi også ta hensyn til for eksempel gatens forfatning, bæreevne for større kjøretøy og at vegetasjon kan være til hinder for kjøring og parkering. Vi vil samtidig be driftsavdelingen se på vegetasjonen der det er til hinder eller vokser på offentlig veigrunn, skriver pressevakt Guro Birkeland Tangen.

Nordre Aker Budstikke har bedt om innsyn i Bymiljøetatens egen rapport etter befaringen i forrige uke. Til dette svarer Bymiljøetaten at det ikke er vanlig å rapportere fra en oppmåling, men at de bruker resultatene fra målingen til å lage ny skiltplan. De viser til Bydel Nordre Akers rapport til internt bruk, og at avisen kan be om å få denne tilsendt.

Det har vi fått, og resultatene, med bydelens kommentarer og anbefalinger, leser du over. Vi har i tillegg på nytt bedt om innsyn i Bymiljøetatens rapport etter befaringen.

Bymiljøetaten kan imidlertid opplyse at de etter oppmålingen i Møllesvingen på Berg, har kommet til at det må innføres parkeringsforbud også der.

– Selv om veien er bredere enn i Bergslia er den ved måling mellom 5,1 og 5,3 meter, og den må dermed reguleres. Det blir p-forbud mellom Trollsvingen og Bergsalleen, mellom Bergsalleen og Nils Lauritssøns vei blir det parkering på en side på ca. halve strekningen, opplyser Freddy Leithe, seksjonssjef Skiltmyndighet i BYM.

Møllesvingen fikk beboerparkering 5. oktober, men deler av veien var for smal, og nå fjernes beboerparkeringen her. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Pastor Fangens vei

Nordre Aker Budstikke har skrevet om beboerne i Øvre Tåsen Sameie i Pastor Fangens vei 3-21, som nå opplever at beboerparkeringen som ble innført i veien i 2018 nå er varslet fjernet. Først fikk de varsel om at Bymiljøetaten ville flytte parkeringen fra hagegjerdene til fortauskanten på andre siden av veien. Da de ba om å få beholde dagens ordning, svarte Bymiljøetaten at de nå hadde funnet ut av veien var for smal til parkering i det hele tatt.

– Hvordan har oppmålingene av denne veien skjedd i 2018 og nå i 2020? Har det vært fysiske befaringer her, eller det planlagt en slik?

– Pastor Fangens vei er ikke målt opp fysisk i denne omgang, men ved hjelp av kart. Vi skal også måle denne gaten på nytt med fysisk befaring. Skiltmyndigheten har også fått en henvendelse fra beboerne i denne veien der de presiserer at de har benyttet sitt steinbelagte gangareal til parkering inntil beboerparkeringen ble flyttet over til fortausiden. De frykter at det nå vil bli vanlig å benytte deres sideareal til kjøring siden veien blir så smal. På grunn av fortauet er det ikke aktuelt å flytte beboerparkeringen tilbake. I 2018 hadde vi ikke samme fokus på å ha beboerparkering på fortausiden, ei heller så strengt krav om 5,5 meters bredde. Erfaring har vist at dette skal vi ha mer fokus på. Ved møtesituasjoner det er der trangt om plassen, er det lett av bilister svinger opp på fortauet. Derfor er det bedre at bilene står langs fortauet, så får man ikke kjørt bilene opp på fortauet. Dette er et enkelt trafikksikkerhetstiltak som gjennomføres flere steder, skriver Leithe.

Pastor Fangens vei mister beboerparkering fra 2018, fordi BYM nå mener veien er for smal. Bydelen mener parkeringen bør flyttes tilbake til gjerdesiden, slik at utrykningskjøretøyer evt. kan bruke fortauet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Brann- og redningsetaten ble i Nettavisen i forrige uke sitert på at det ikke er et absolutt krav fra dem med 5,5 meter bredde, og Sigurd Folgerø Dalen sier «Det ligger ikke et absolutt krav fra oss om at etaten skal smekke opp skilting etter forgodtbefinnende - det handler om dialog.» Leithe har uttalt til Nordre Aker Budstikke at Brann- og redningsetaten jobber med å utarbeide en veileder, og at inntil den er på plass bruker Bymiljøetaten alltid 5,5 meter som et prinsipp for å sikre fremkommelighet.

– Hvorfor har BYM låst seg til et absolutt krav om 5,5 meter bredde, når det 1. ikke er et uttalt krav fra OBRE, ifølge Dalen til Nettavisen, og 2. er i henhold til en ikke ferdig utarbeidet veileder - og ikke et krav?

– Vi måler kun bredden på asfalt. Sideareal er ikke beregnet for kjøring. Selv om vi ikke skilter etter vinterforhold vet vi at det oftest kommer snø vinterstid og ved brøyting skyves snø og is ut på sidearealene. Da parkeres det ofte lenger inn i veien og tilgjengelig veibredde blir mindre. For å kunne opprettholde i hvert fall så god fremkommelighet som mulig gjennom året, er 5,5 meters bredde før det tillates parkering et godt mål. Det vil deretter bli en utfordring for vår driftsavdeling å opprettholde bredden i vintersesongen, svarer Leithe.

Nordre Aker Budstikke har spurt opp om det er forankret i en forskrift at veien skal være 5,5 meter bred, eller om det er Bymiljøetaten som har bestemt at anbefalt bredde også skal være et minimumskrav.

Blir tema i politisk møte 26. oktober

MPS-leder Julie Myhre Barkenæs (MDG), BU-leder Bent M. Larsen (Ap) og spesialkonsulent i bydelen, Bent Gether-Rønning. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Fredag 16. oktober hadde Bydel Nordre Aker, representert ved bydelsutvalgsleder (BU) Bente M. Larsen (Ap), leder av miljø-, plan- og samferdselskomiteen Julie Myhre Barkenæs (MDG), og administrasjonen ved Bent Gether-Rønning, et møte med Bymiljøetaten.

– Vi opplevde møtet som godt, og at BYM vil vurdere nærmere bydelens innspill. Vi er optimistiske med tanke på videre samarbeid for å finne gode løsninger for våre beboere, sier Larsen.

Bydelen får i dag vedtak om endrede skiltreguleringer kun til administrativ orientering, og har ikke hatt for vane å kommentere på disse. I forrige ukeuttalte BU-lederen at bydelen nå vil endre praksis, og begynne å gi aktive tilbakemeldinger til BYM når skiltplaner kommer til orientering.

– Det nærmer seg behandling av beboerparkeringssaken i miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS), og vi ønsker å synliggjøre hva som er gjort av betraktninger fra bydelens side når det gjelder de innspill som er innkommet, sier MPS-leder Myhre Barkenæs (MDG).

– Vi oppfordrer de berørte beboere om å ta kontakt hvis de har spørsmål eller kan bidra med løsningsforslag ved å sende inn til bydelen på mailadresse postmottak@bna.oslo.kommune.no.

– Bruk også anledningen til å komme i MPS-komiteens åpen halvtime (som vil bli utvidet) for å stille spørsmål eller gi innspill, sier hun.

Komiteens møte vil avholdes fysisk i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21. På grunn av korona vil antall mennesker i åpen halvtime være regulert. Påmelding til møtet (med navn, epost og mobil) må skje innen fredag 23. oktober kl. 13 til bent.gether-ronning@bna.oslo.kommune.no. Dersom det blir flere påmeldte enn rommet kan håndtere av smittevernhensyn kan det bli aktuelt å begrense antallet. Tilbakemelding vil gis i løpet av fredag ettermiddag.

Komiteen vil behandle saken og gi en anbefaling til bydelsutvalgets (BU) møte 5. november. Frem til BU-møtet vil det jobbes videre med saken i dialog med Bymiljøetaten, opplyser Bydel Nordre Aker.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...