ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Her kan de nye bomstasjonene i Oslo bli plassert

Det blir over dobbelt så mange bomstasjoner i Oslo de neste årene. Og de eksisterende bommene skal registrere passeringer i begge retninger. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I Oslopakke 3 er det enighet om langt flere bomstasjoner enn i dag for å fordele kostnadene, hindre snikkjøring og redusere biltrafikken i hovedstaden. Se listen over alle stedene de blir plassert.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.09.2017 kl 09:47

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Tilsammen 20 av de mulige nye bomstasjonene, eller bomsnittene, vil kunne bli plassert i eller i tilknytning til bydelene Nordre Aker og Sagene.

Se hele lista lenger ned i saken!

Forslaget, utarbeidet av Cowi og Statens Vegvesen på bestilling fra Oslopakke 3-sekretariatet, ble sendt ut på høring i sommer. Nå i løpet av høsten har bydelsutvalgene i begge bydeler avgitt sine høringsuttalelser.

Konseptet det er jobbet ut fra heter «Ring 2 med armer», og innebærer at nye bomsnitt plasseres langs Ring 2, samt utover blant annet i retning Sinsen, Grefsen og Ullevål. Nytt er at bomstasjonene, også de eksisterende, skal registrere passeringer i begge retninger. Det foreslås imidlertid at passeringer av flere bommer innen én time bare belastes én gang.

Tilsammen vil dette gi 60 bomstasjoner i Oslo, mer enn en dobling fra dagens antall.

ANNONSE

Kartet viser forslaget til ny «bomring» - Ring 2 med armer, samt de foreslåtte nye bomsnittene ved bygrensen mot Follo, Romerike og Bærum.

Omlag halvparten av alle bilreiser i Oslo i dag passerer bomringen, ifølge Statens Vegvesen. Hensikten med flere bommer er ikke at de som allerede betaler skal betale mer, men at flere skal dele på kostnadene. Det vil komme nye satser, samt at det innføres tids- og miljødifferensiert trafikantbetaling.

Pris

Den nye ordningen skal etter planen tre i kraft fra 1. mars 2019. Slik vil prisene bli for ordinære (lette) kjøretøyer:

Kilde: Oslo kommune

De nye bomsnittene forventes å generere 60 prosent høyere inntekter enn dagens ordning.

ANNONSE

De økte inntektene vil gå til blant annet økt satsing på kollektivtrafikk, utvikling av sykkelvegnettet og vegprosjekter som "tilrettelegger for ønsket byutvikling".

Forslaget som nå ligger på bordet er en revidert plan som ble vedtatt i juni, og det er politisk flertall for «pakken», både i Oslo og Akershus. Målet, i tillegg til bedre fordeling av kostnadene, er blant annet å hindre snikkjøring, bidra til redusert bilbruk i byen, og legge til rette for en mer miljøvennlig bilpark.

Statens Vegvesen understreker at ingen av de foreslåtte bomstasjonene er prosjektert, og at det derfor er en viss usikkerhet om plasseringene er gjennomførbare, samt rundt kostnadsoverslagene. Totalt vil de foreslåtte bommene trolig koste over 320 millioner kroner å oppføre.

LES OGSÅ: I 2018 innføres beboerparkering i 12 av 15 bydeler i Oslo. Les hva det har å si for Bydel Nordre Aker her, og hva det vil bety for Bydel Sagene her.

Bydelsutvalgene

Bydelsutvalget i Nordre Aker mener de nye bomstasjonene er foreslått plassert på steder som kan fungere i tråd med intensjonen.

ANNONSE

«Bydel Nordre Aker omfatter et geografisk stort område utenfor Ring 3 med varierende kollektivdekning og til dels dårlig sykkelveinett. For å gi befolkningen gode alternativer til bruk av bil er det viktig at man gjør en gjennomgang så snart som mulig av kollektivtilbudet med sikte på å redusere avhengigheten av bil» skriver Nordre Akers BU i sitt høringssvar.

Videre peker de på at skolegrenser og tildeling av barnehageplasser må ta hensyn til at transport skal kunne foregå uten bruk av bil.

Bydelsutvalget i Bydel Sagene er positive til tiltak som vil gi redusert biltrafikk i Oslo, og at inntektene går til økt satsning på kollektivtrafikk og utvikling av sykkelveinettet.

Bydelspolitikerne er likevel bekymret for at foreslått plassering av bomstasjoner vil føre til økt trafikk i lokalgatenettet i bydelen, særlig med tanke på trafikken i retning Storokrysset.

BU har derfor gått nærmere inn på hver av de foreslåtte bomplasseringene i bydelen, og de mener plasseringen av flere av disse bør justeres Du kan lese hele høringssvaret fra bydelsutvalget i Bydel Sagene her.

ANNONSE

Plassering av nye bomsnitt «Ring 2 med armer»

Under følger en liste over alle de foreslåtte bomstasjonene langs Ring 2 og armene ut fra denne. Vi gjengir Statens Vegvesens vurdering av hvert enkelt tiltak:

R2_1 Bygdøy: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Det er sterke vernehensyn i området, spesielt på fjellsiden av veien. Anbefaler derfor en plassering på sjøsiden av vegen. Vegen er ikke bredere enn at den lar seg detektere i begge retninger med utstyr montert i en og samme galge. Det er planlagt ny gang- og sykkelveg på strekningen. Det vil bli sett på et mulig samarbeid med gang- og sykkelveg-prosjektet.

R2_2S Sem Sælands vei: Det har vært sett på en løsning der ett av alternativene var å stenge Sem Sælands vei i kombinasjon med en bom i Blindernveien, (R2_2 Blindernveien v/Problemveien). Denne løsningen er valgt bort bl. a. fordi Sem Sælands vei er privat og er et område som gir en rekke muligheter til snikkjøring. I stedet er det valgt en løsning i Suhms gate som i kombinasjon med eksisterende bom i Slemdalsveien, vil tette snittet.

R2_2 Blindernveien v/Problemveien: Det vanskelig å finne gode løsninger i Blindernveien da det er vanskelig å få til et tett bomsnitt ved å stenge Sem Sælands vei. Bommen flyttes til Suhms gate før Bjørn Stjerne Bjørnsons plass, retning sentrum.

R2_3 Blindernveien: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men foreslås likevel flyttet til ovenfor innkjøringen til Marienlyst og Blindernveien skole. Dette for å unngå mulighet for snikkjøring gjennom parkeringsplassen på nedsiden av innkjøringen. Det settes opp en bom med kun en galge som dekker trafikken i begge retninger. For å få dette til må bussoppstillingsplass reduseres noe. Denne er i dag fylt opp med parkerte biler. Det må også opp et rekkverk i bakkant fortau for å sikre at ingen vil la seg friste til å snike over parkeringsplassen.

R2_4 Sognsveien: Foreslått plassering av bomstasjon vurderes til utfordrende, men mulig å få til. Her går det trikk i egen trasé. Master for kjøreledning går i midtrabatt, og en plassering i denne er derfor ikke mulig. Det må settes opp to separate bommer for å kunne ta trafikk i begge retninger. Det ikke anledning til å sette opp bomstasjonsutstyr på fortauet, da fortauene er veldig smale og det heller ikke finnes noe sted for å lagre snø i området. Regulering ligger i bakkant fortau. En løsning forutsetter derfor en avtale med grunneier.

R2_5 Tåsenveien: Her er det foreslått å plassere bomstasjonen mellom Spångbergveien og innkjøringen til Ullevål sykehus. Plasseringen er valgt blant annet ut fra å få et tett snitt forbi Ullevål sykehus. Med denne løsningen kommer Ullevål sykehus på innsiden av Ring 2-snittet. En plassering her vurderes til gjennomførbar.

Veien er smal og det vil derfor være tilstrekkelig med en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. For å få plass til galgen må parkering fjernes. I tillegg må det også lages en utvidelse av fortauet ut i veibanen for å få en sikker plass der på galgen kan plasseres. Et luftstrekk krysser veibanen, og vil også være med på å avgjøre hvor bomstasjonen skal plasseres. I verste fall må luftstrekket tas ned og erstattes med en grøft, noe som påvirker kostnadene for etablering av bomstasjonen.

R2_6 Kierschows gate: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Bomstasjonen kan plasseres hvor som helst på strekningen mellom innkjøring til kirka og Tåsenveien, men
fortauene er smale og utstyret må derfor plasseres i bakkant fortau. Det anbefales en plassering på samme side som kolonihagen. Det vil være behov for en avtale med grunneier, samt en avklaring med plan- og bygningsetaten om evt. dispensasjon fra gjeldende regulering. Veien er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger.

R2_7 Uelands gate: Dette er et svært krevende sted å plassere en bomstasjon. Det er foreslått en løsning med bomstasjon for begge kjøreretninger i kvartalet mellom ring 2 og Thurmannsgate. For trafikk mot ring 2 er det her tre felt, noe som er utfordrende mtp plassering av saldolys. Det foreligger planer om å bygge om hele ring 2 som kan påvirke dette området i form av bredere sykkelfelt mm.

Det anbefales derfor å flytte bomstasjonen for trafikk mot sentrum til kvartalet ovenfor. Her er det flere muligheter for plassering, f. eks grøntrabatten mellom trærne eller ved fortausarealet utvides mot vegbanen slik at det blir plass til bomstasjon og teknisk skap. Løsningen krever at parkering i Uelandsgate må fjernes på strekningen hvor bomstasjonen skal stå. Parkeringen er beskrevet i reguleringsplanen og det er derfor nødvendig med en dispensasjonssøknad.

Bomstasjon for utgående trafikk plasseres som foreslått. Fortau må utvides for å få plass til bom og teknisk skap. Bussholdeplassen endres slik at det blir kantsteinsstopp i stede for busslomme. En alternativ løsning til å sette en bom i nederste kvartal for utgående trafikk, kan være flytte også den opp til kvartalet over, men det vil kreve at Thurmannsgate må stenges.

R2_8 Maridalsveien: Maridalsveien er en trang, envegskjørt gate med småhusbebyggelse tett innpå. Området er regulert til spesialområde bevaring for bygningene. Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. Vegreguleringen går i fortauskanten. For å få plass til en bomstasjon her er følgende alternativer vurdert:

• «Stramme» opp krysset ut mot ring 2 slik at det blir plass til å sette opp en galge mellom fortau og vegbane.
• Sette den lengre opp i gata ved parken.
• Begge alternativene krever at det settes opp fysiske stengsler på gangveien gjennom parken, da denne kan benyttes som snikvei forbi bomsnittet.

Det anbefales å «stramme» opp krysset og plassere bomstasjonen nederst mot ring 2.

R2_8S Atkomstveg til bl. a. Myrens verksted: Dette er en privat atkomst til et område med mange aktiviteter. Atkomsten foreslås sperret mot ring 2. Må avklares mot grunneier.

R2_9 Sandakerveien: Sandakerveien er en trang gate med bebyggelse tett innpå. Det er kort strekning og her er det flere atkomster, en av dem som også kan benyttes til gjennomkjøring ut i ring2 og dermed en mulighet for å snike forbi bomsnittet. Det er mulig å sette opp en galge på fortauet ved Sandakerveien 17 som kan registrere trafikk i begge retninger. Sandakerveien vil da ha sin ut- og innkjøring i bomstasjonen, noe som er uheldig. De vil bli registrert ved ut- og innkjøring, selv om de ikke passerer bommen. Et evt fritak bør vurderes.

Atkomsten til Sandakerveien 12 må stenges for å hindre snikkjøring gjennom eiendommen. Disse må sikres en atkomst over naboeiendommen til ring 2. Sandakerveien planlegges for eget sykkelanlegg, ligger i planen for 2020-2025. Dersom disse planene åpner for å stenge gata for biltrafikk, bør det vurderes om det er et tiltak som kan i iverksettes allerede nå.

R2_10 Vogts gate: I Vogts er det trikk i vegbanen som setter begrensninger og gir utfordringer for plassering av bomstasjon. En av utfordringene er fare for konflikt med kjøreledning.

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. Det er bebyggelse tett innpå på den ene siden, og ikke mulig å sette noe på fortauet. Kort avstand mellom kryssene og derfor lite rom til å flytte plasseringen i gatas lengderetning. Det er kort vei til jording, likeretter like ved (Torshov), noe som er positivt dersom fundamenter må settes innenfor det området som krever jording.

Vi mener likevel det er mulig å få plassert en bomstasjon her, men at det må gjøres en utredning for å finne en akseptabel løsning.

Vurder:
• Utvide fortauet øverst i kvartalet slik at det blir plass til galge/portal
• Portal over hele vegbredden
• Sette galge-/portalbein i kansteinslinja
• Utfordre leverandøren av innkrevingsutstyret til å levere en løsning som kan detektere i begge retninger fra en galge plassert inntil parksiden av gata

R2_11 Ole Bulls gate: Ole Bulls gate er toveiskjørt, men stengt for alt annet enn buss. Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Veien er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Det må settes opp et rekkverk mot grøntanleggene på siden av gata for å hindre snikkjøring.

R2_12 Askergata: Denne bommen er en del av armen mot Sinsen. Det er vanskelig å få til de nødvendige avstandene da det er dette er en kort veistubb med både innkjøring til parkeringsplasser og atkomst til parkeringskjeller.

Vi har sett på følgende alternativer:

Alt.1. Stenge veien, men det kan gi lang omkjøring. Det blir mindre omkjøring hvis Ole Bulls gate åpnes for all trafikk, ikke bare buss. Behov for å vurdere dette nærmere i samarbeid med blant annet Ruter.

Alt. 2. Bommen flyttes til Fagerheimsgata ovenfor Askergata. Dette vil gi en løsning med to bommer i Fagerheimsgata. De med bombrikkeavtale betaler bare for en av bommene. Med dagens ordning, må de uten Autopassavtale betale for to passeringer. Dette kan bli endret i nytt sentralsystem planlagt innført rundt år 2020. Vurdere tyngre sikring mellom feltene ovenfor Askergata for å hindre ulovlig høyresving for å unngå avgiftsbelastning.

Vi anbefaler alternativ 2. Galge kan settes på fortau.

R2_13 Ring 3 Sinsenkrysset: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. Framføring av strøm og fiber er krevende, samt å finne plass til tekniske skap.

R2_13A Sinsenkrysset påkjøring fra Hans Nielsen Hauges gate: Rampe fra H. N. Hauges gate østg mot Sinsenkrysset. To felt, men trafikk kun i en retning. Det settes en galge i grøntområdet på høyre side. Må stenges ved vedlikehold.

R2_13B Ring 3 Sinsenkrysset avkjøring fra vestgående løp: Rampe fra vestg. løp mot Sinsenkrysset. Ivaretas av bomstasjon i hovedløpet, se bom R2_13C.

R2_13C Ring 3 Sinsenkrysset hovedløpet mot øst: I hovedløpet. Det settes en portal på brua der den krysser Hans Nielsen Hauges gate. Portalen dekker alle tre felt, også det som tar av mot Sinsenkrysset. Utfordrende å finne plass til saldolys. Må stenges ved vedlikehold.

R2_13D Ring 3 Sinsenkrysset hovedløpet mot vest: I hovedløpet. Det settes en portal før påkjøring fra Sinsenkrysset (R2_13E). Det er kun hovedløpet som skal detekteres. Må stenges ved vedlikehold.

R2_13E Ring 3 Sinsenkrysset rampe påkjøring mot vest og mot Hans Nilsen Hauges gate: I rampe fra Sinsenkrysset. Trafikk kun i en retning. Det settes opp en T-galge i splitten mellom rampene. Tverrliggeren lages slik at den kan dekke begge feltene mot Hans Nilsen Hauges gate, og feltet mot hovedløpet mot vest. Må stenges ved vedlikehold.

R2_14 Fagerheimgata: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Fagerheimgata har to felt i hver retning, fysisk delt med en midtrabatt. Her kan det settes en portal over alle fire feltene, alternativt en T-portal i midtrabatt for begge retninger.

R2_15 Jørgen Løvlands gate: Her er det foreslått en bomstasjon ned mot ring 2. Dette er en uheldig plassering p.g.a. bl. a. korte avstander mellom ut og innkjørsler. Det anbefales i stedet å sette bomstasjonen oppe ved Rosenhoffgata. Gata er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger.

R2_16 Trondheimsveien: Her går det trikk. Master for kjøreledning går i midtrabatt. Må sjekke om evt. krav til nærføring med portal for bom. Trangt og vanskelig. Kort vei til jording, likeretter like ved (Rosenhoff). Progressbygget er planlagt revet og det er regulert innkjøring fra svingen i Hasleveien. Det er utfordrende å få plassert en bom mellom Carl Berner krysset og første lyskryss inn til Hasleveien. Her anbefales det heller å plassere to bommer, en i Trondheimsveien og en i Hasleveien. Bommen i Trondheimsveien settes mellom Hasleveien og Rosenhoffgata. Det anbefales to T-portaler som settes i grøntrabattene. Hasleveien er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger.

R2_16.2 Grenseveien: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. En T-portal plasseres i midtrabatt. Medfører at trær i midtrabatten må fjernes. Vanskelig å plassere snittet lengre øst pga kollektivfelt, bussholdeplasser og veger som gir omkjøringsmuligheter.

R2_17 Økernveien: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Bomstasjonen plasseres i Økernveien, mellom Hovinveien og Ensjøveien. Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres på motsatt side av bussholdeplass, i utgående kjøreretning.

R2_18 Ensjøveien: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres i bakkant mur. Unngå å komme for nær undergang. Mulig å plassere taksttavla i gressareal ved innkjøring til forretning eller før butikk. OBS. Nye planer for Jordal Amfi kan skape snikveier.

R2_19 St. Halvardsgate/Strømsveien: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Gata er allerede stengt med bussbom. Bomstasjonen må plasseres på sentrumsiden av bussbommen. Det settes en t-portal i grøntrabatten. Trær må fjernes da de vil forstyrre detekteringen. Eksisterende sperring av Enebakkveien v/Dalehaugen må suppleres for å hindre snikkjøring.

Merk: Omkjøringsvei ved stengt Vålerengtunnel.

R2_20 Kværnerveien: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres på side med fortau, i bakkant fortau.

R2_21 Geitabru: På Geita bru går det trikk, og det er ikke ønskelig å sette opp bomstasjoner i trikketraseer. Bomstasjonen foreslås derfor flyttet til Konows gate mellom Ekebergveien og rundkjøringen med Mosseveien. Ekebergveien ved kryss Ekebergveien/Konowsgate er allerede stengt for gjennomkjøring. Trafikk fra Kongsveien og Mosseveien er allerede fanget opp av bomstasjoner lengre syd. Mellom Ekebergveien og Konows gate går det en privat vei, der det er gjennomkjøringsmulighet. Denne må stenges for at snittet skal bli tett. En slik stengning krever aksept fra grunneier.

R2_22 Mosseveien: Utgår, erstattes av ny løsning for Geita bru.

R2_23 Konows gate: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres i grøntrabatt mellom utkjøringene. I tillegg må det monteres ekstra kameraer for å hindre snikkjøring på fortau.

R2_24A og B E6 Kværnerveien: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. Må sees i sammenheng med bomstasjon for motsatt løp. Vurdere om det er en løsning å sette opp en portal som bære utstyret for begge løp . I tillegg en bom for påkjøringsrampa. Sebrafeltet mellom pårampe og hovedløp kan benyttes til å sette opp et teknisk skap. Framføring av strøm og fiber er krevende, samt å finne plass til tekniske skap.

Lodalen – alternativt forslag: Alternativt forslag flytter Kværnerbyen til utsiden av Ring2-bomsnittene og gjør det umulig å kjøre mellom Kværnerbyen og sentrum uten å betale. I forhold til opprinnelig forslag flyttes bomsnittet i Konows gate øst for krysset i Lodalen til vest for krysset nærmere sentrum.

I tillegg må det plasseres bomstasjoner på de sørvendte rampene til/fra Ekebergtunnelen. Alternativt forslag anbefales da det Kværnerbyen ligger utenfor ring 2 og dermed også skal betale for å passere ring 2. Alternativet er ikke kvalitetssikret med tanke på teknisk gjennomførbarhet (ble lansert 19/5-17), og det er derfor med et forbehold om bl.a. mulighet for fysisk plassering.

R2_25 E6 Svartdalstunnelen/Ryen: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Det er plass til å sette ned fundamenter for portal eller galge både i midtrabatten og på sidearealer. Må ta hensyn til eksisterende portal med lyssignaler.

R2_26 Østensjøveien: Bomstasjonen er foreslått plassert på vestsiden av brua over jernbanen. I dette området er det mye infrastruktur, tog og t-bane og i tillegg teknisk infrastruktur som fjernvarmeledning. Det anbefales å flytte bomstasjonen over på andre siden av brua, da det der er bedre plass. Det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen vurderes satt i et fjellfundament på samme side som t-banen.

R2_27 E6 Adolf Hedins vei: Her er det foreslått en plassering av bomstasjon på broene vest for Brynstunnelen. På grunn av høytspenntledningene som krysser over vegen her, er dette en uheldig plassering. Nærheten til høytspennt kan forstyrre detekteringen. Det anbefales derfor at bomstasjonene flyttes til østsiden av Brynstunnelen. Må også dekke rampene til/fra Østensjøveien. Det er allerede mye skilter og annet trafikkutstyr i dette området, da dette er stengepunktet for Brynstunnelen. Dette må det tas spesielt hensyn til ved oppsetting av bomstasjonen.

R2_28 Jernbaneveien: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Det vurderes om det er mulig med fjellfundament.

R2_29 Tvetenveien: Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Det er bygget ny gang- og sykkelveg med rabatt. Det er plass til å sette galge og skap i rabatten.

R2_30 Ytre Ringvei: Det er foreslått en plassering på sydsiden av bru som krysser E6. Men her er det høytspent og trær som kan forstyrre detekteringen. Anbefaler derfor heller en plassering nærmere rundkjøringen på Alnabru i rabatten.

Kildeveien v/bussbom Lofthus/Årvoll: For å få snittet for den ene armen tett, er det nødvendig å sette opp en bomstasjon ved bussbommen i Kildeveien på Lofthus. Det er ikke ønskelig med en bussbom innenfor de 24 meter som er nødvendig for bomstasjonen, da bomarmen som går opp og ned kan kunne forstyrre detekteringen. Det kan derfor bli nødvendig å flytte bussbommen for å få plass til også bomstasjonen.

Disse eksisterende bomstasjonene utvides til å gjelde i begge retninger (noen kan få justerte plasseringer og tiltak for å hindre snikkjøring): Rv161 Drammensveien, Middelthunsgate, Rv168 Sørkedalsveien, Slemdalsveien, E18 Maritim, Pårampe E18, Store Ringvei v/Ullevål, Trondsheimsveien, Østre Aker vei, Strømsveien (i nord), Djupedalsveien (E6 nordover Ulvensplitten), Rv 190 Ulven Strømsveien mot Helsfyr/E6, Tvetenveien, Lambertseterveien, E6 Europaveien (E6 sørover), Sandstuveien, Ekebergveien, Kongsveien, E18 Mosseveien, Karenslyst Allé, E18 hovedløp, Pårampe Granfoss fra E18, Fornebu, Rampe Fornebu til E18, Rampe Lysaker til E18, Rampe Lysaker til E18 felt 2, Strandveien, Bærumsveien, Griniveien.

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE