Nordre Aker Budstikke

Torger Kjeldstad (t.v.) og Are Qvale i «Ja til stor park i Nydalen» mener PBE ikke klarer å tenke utenfor boksen, til tross for at de mener Nydalen trenger en større park enn 5 daa. Her fra Grønn bydelsdag i september. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

PBE sier park på 5 mål er nok:

– Klarer ikke tenke utenfor sin egen ramme, svarer park-aksjonistene

– Kravet om «større park» kan løses dersom det etableres en park med omfang på minst 5 daa, skriver Plan- og bygningsetaten i vurderingen av innbyggerinitiativet og det private forslaget fra Venstre. Bydelspolitikere ber bystyret se bort fra etatens vurderinger.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 04.10.2019 kl 15:52

NYDALEN: Dette er atskillig mindre enn det aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen ber om i sitt innbyggerinitiativ som samlet 3000 underskrifter, og som Venstres Hallstein Bjercke har fremsatt i sitt private forsalg til bystyret – og ikke minst som bydelsutvalgene i bydelene Nordre Aker og Sagene begge har vedtatt:

Nydalen trenger en stor park på minst 15 mål.

Plan og bygg er enig i behovet

Det er byrådet som har bedt Plan- og bygningsetaten (PBE) som en vurdering av de to private forslagene fra henholdsvis aksjonsgruppa og Bjercke. «Forslaget går ut på at Oslo kommune etablerer en stor, grønn park i Nydalen. Sandakerveien 113-119 og Sandakerveien 121 er de siste egnede områdene, og kommunen må omregulere eller kjøpe tilbake tilstrekkelige deler av disse, slik som i for eksempel Lørenveien 64,» oppsummerer PBE i svaret.

Sandakerveien 113-119 (t.v.) og Sandakerveien 121 (trykkeritomta) sett fra Gunnar Schjelderups vei. Foto: PRIVAT

Etaten skriver videre at de, i likhet med forslagsstillerne, ser behovet for park og møteplasser i området, og at de flere ganger, blant annet ved oppstart av planarbeidene for tomtene i Sandakerveien 113-119 og 121, pekt på at det vil være i tråd med kommuneplankravene:


«Det er også registrert et opplevd behov blant beboere og brukere i området. En videre fortetting vil naturlig nok medføre et økt behov for parker, møteplasser og gode offentlige rom.»

PBE viser til at «Vitaminparken» er under regulering på Vitaminveien 4 og 6 (ifbm. utvikling av Plantasjen-/G-max-tomta), og at denne blir det største, sammenhengende grøntområdet i nærheten, «men vil i overskuelig framtid ikke ha en utstrekning eller utforming som gir rom for plasskrevende aktiviteter (ballspill etc. journ.anm.). Det er også begrensninger for hvilke plasskrevende aktiviteter som vil få plass på parkareal foreslått i utkastet til TOR Nydalen.»

Kan gå betraktelig ned i størrelse

PBE mener det er behov for mer parkområer enn det som ligger i kommuneplanen (KDP17), og at Sandakerveien 113-119 og 121 er tomter som er velegnet til park, på grunn av beliggenheten. Samtidig skriver PBE at en «en park på anslagsvis 15 eller 19 mål vil beslaglegge areal for utbygging», og vil oppta omtrent hele dagens regulerte byggeområde i Sandakerveien 113-119.

Kartillustrasjon fra PBE. Viser omfanget av en park på 15 daa i Sandakerveien 113-119.

Skal man ta hensyn til behovet for park, samt kommuneplanstrategien om å bygge kompakt nært kollektivknutepunkter, mener PBE den beste løsningen er å anlegge en park på bare 5 mål, kombinert med et nettverk av torg og mindre "parker" med trafikksikre forbindelser.


Kartillustrasjon fra PBE. Viser hvordan en 5 mål stor park kan knyttes til mindre torg og parker i området.

Til tross for denne vurderingen skriver PBE at de likevel, i et overordnet byutviklings- og områdeperspektiv, «anbefaler å vurdere etableringen en større park på dette stedet i Nydalen langs Sandakerveien enn de til nå forutsatte ca. 5 daa. Bakgrunnen for dette er da fortettingen i resten av Nydalen er i tråd med kommuneplanens fortettingsstrategi og etablering av en større park vil være svært positivt for beboere og brukere av Nydalen og områdene rundt.»

Aksjonsgruppa: – Ligger i politikernes hender

Aksjonsgruppa som står bak innbyggerinitiativet «Ja til stor park i Nydalen», er naturlig nok ikke enig i PBEs anbefaling, og mener etaten har kjørt seg fast i et spor.

GIR IKKE OPP: Torger Kjeldstad og Are Qvale i Ja til stor park i Nydalen. Her avbildet under Grønn bydelsdag i september. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Her virker det som om at PBE skjønner at det trengs en stor park i Nydalen, slik som både BU Sagene og BU Nordre Aker har vedtatt, men at PBE heller ikke denne gangen klarer å tenke utenfor sine rammer og lander på samme beslutning som utbyggerne, sier Torger Kjeldstad i aksjonsgruppa.


Han mener Plan- og bygningsetaten hopper bukk over vedtakene fra de lokale bydelsutvalgene, på tross av at de «tilsynelatende gjør en helhetsvurdering», og blant annet viser til TOR-en (Tiltaksliste for offentlige rom).

– De medfører at det også denne gangen henfaller til det samme fraværet av styring av området som tidligere. Dette er og har vært hovedutfordringen med utviklingen av Nydalen. Utbyggere med Avantor i spissen har fått lov til å utnytte én og én tomt maksimalt, uten politisk styring, og det har ført til den situasjonen Nydalen er i nå, som også PBE påpeker i sitt svar. På tross av det gir PBE heller ikke denne gangen politikerne et skikkelig råd om etablering av en stor park i Nydalen, selv om det er det de mener er best, sier Kjeldstad.

Han kritiserer også etaten for minimal medvirkning, før TOR-en kom på høring, til tross for at PBE i januar 2018 ba om tålmodighet og lovnader om involvering i prosessene.

– Det er tydelig at her trengs det politisk handlekraft til for å ta styringen tilbake. Vi venter på en byrådserklæring som støtter BU Sagene, BU Nordre Aker og innbyggerne i Nydalen, og tydelig fastslår at byrådet i neste fireårsperiode vil opprette en stor park i Nydalen på minimum 15 daa. Når den erklæringen kommer, kan PBE komme tilbake og fortelle hvordan parken skal etableres. Utviklingen er helt og fullt i politikernes hender, sier Kjeldstad.

Bydelsutvalgene: – Skuffende anbefaling

Bydelsutvalgene både i Nordre Aker og Sagene har helhjertet støttet parkkravet i Nydalen. BU-leder i Bydel Sagene, Helge Stoltenberg (Ap), og kvinnen som kan bli ny BU-leder i Nordre Aker etter at de rødgrønne vant flertallet, Bente M. Larsen (Ap), sier til Nordre Aker Budstikke og Sagene Avis at det er bra PBE ser behovet for en stor park i Nydalen.

Bente M. Larsen (Ap) i bydelsutvalget i Nordre Aker, og Helge Stoltenberg, leder av bydelsutvalget i Sagene. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Det som er skuffende er PBE sin anbefaling. De anbefaler kun en liten park på 5 daa. Dette er under en tredjedel av det bydelsutvalgene i Nordre Aker og Sagene og det innbyggerinitiativet krever. Dette vil bli en altfor liten park til å dekke alle de menneskene som nå bor i Nydalen og alle de om skal flytte hit i løpet av årene som kommer, sier Larsen og Stoltenberg, som mener PBE burde ha lyttet mer til innspillene som kom inn til TOR-en.

– Hadde de det ville de ikke vært i tvil om at behovet er betydelig større enn en park på 5 daa.

De to Arbeiderpartipolitikerne oppfordrer byrådet, som nå sitter i forhandlinger om en ny byrådserklæring, til ikke å ta hensyn til innspillet fra PBE.

– Lytt til folket og til de lokale folkevalgte i bydelene Nordre Aker og Sagene. Nydalen trenger en stor park på mellom 15 og 19 daa. Vi kommer til å jobbe aktivt mot både byrådet og bystyret for å få gjennomslag for dette. Nå må gamle synder rettes opp. Nydalen er planlagt stykkevis og delt og ingen har noen gang tenkt på helheten. Nå har vi muligheten og den bør byrådet og bystyret gripe, sier Larsen og Stoltenberg.

Venstre: – Behovet er trolig større

Bystyrerepresentant Hallstein Bjercke fra Venstre fremmet før valget det private forslaget for bystyret om å vedta en park på minst 15 daa, i tråd med aksjonsgruppas krav, etter tydelige innspill fra Nordre Aker Venstre, og leder Ingeborg Briseid Kraft. Etter å ha sett PBEs anbefaling, mener Kraft etaten lener segfor mye på at Steds- og mulighetsanalysen og TOR Nydalen foreslår en park på bare 5 daa.

Halstein Bjercke, bystyrerepresentant for Oslo Venstre, og Ingeborg Briseid Kraft, leder i Nordre Aker Venstre. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Det er imidlertid aldri gjort vurderinger av om disse tiltakene er nok, og behovet er trolig større. Vi må huske på at det bygges rundt 3000 boliger i Nydalen. Likevel har man aldri vurdert hvilke konsekvenser utbygging og planlagt arealbruk vil få for både det fysiske og det psykososiale miljøet i området. Slike konsekvensutredninger er lovpålagt som en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel. Omregulering av de siste store eiendommene i Nydalen (Sandakerveien 113-119 og 121, journ.anm.) bør derfor ikke skje før arealdelen av kommuneplanen blir behandlet i bystyret, sier Kraft.

Hun mener som Ap-politikerne at bystyret nå må lytte til innbyggerne og lokale folkevalgte, heller enn PBE.

– Innbyggerinitiativet fikk et stort antall underskrifter og to berørte bydelsutvalg har eksplisitt uttrykt behovet for en park på minimum 15 daa. Et større grøntareal er også viktig som klimatilpasningstiltak, særlig med tanke på overvannshåndtering som følge av mer nedbør, sier Kraft.

Plan- og bygningsetaten svarer

Nordre Aker Budstikke har stilt følgende spørsmål til Plan- og bygningsetaten, og avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann svarer under:

– Med de private forslagene som ønsker en stor park (minst 15 daa), og det foreligger vedtak fra BU i Sagene og Nordre Aker som støtter dette, hvorfor velger PBE likevel å anbefale en langt mindre park?

Andreas Vaa Bermann i Plan- og bygningsetaten. Foto: Terje Heiestad

– Plan- og bygningsetaten mener at den planlagte parken på 5 daa på eiendommene vil oppfylle minstekravet til en park i området, som er i tråd med vedtatte planer for Nydalen i kommunedelplan for torg og møteplasser i Oslo og kommuneplanen. I tillegg har vi i vårt innspill til vurdering av innbyggerforslaget anbefalt at det bør vurderes en større park enn dette, da det vil være positivt for innbyggerne og brukerne i Nydalen.

– Hvorfor er innspillene til TOR-en om en større, sammenhengende park ikke er hensyntatt i uttalelsen fra PBE til byrådet?

– Innspillene til Nydalen TOR er i stor grad de samme som de private forslagene vi har kommentert på, så vi mener de da også er hensyntatt gjennom vår anbefaling.

– Hva vil PBE si til innbyggerne i Nydalen som uttaler at dere ikke har holdt det dere lovet om involvering i utviklingen av Nydalen?

– Plan- og bygningsetaten legger til rette for bred medvirkning i alle pågående prosesser, og jeg mener vi også gjør det i Nydalen. Vi har sørget for informasjonsmøter og høring av «Tiltakslisten for Nydalen» og har opplevd et stort engasjement, og vi har fått mange gode innspill som vi har fulgt opp der vi kan, sier Bermann.

– Dessverre har arbeidet tatt lengre tid enn opprinnelig forutsatt, men dette har vært positivt mht medvirkningen. Det er viktig å understreke at Tiltakslisten er et arbeidsverktøy for kommunale etater som vi skal bruke når vi behandler detaljreguleringer i området, og er derfor ikke en endelig plan for området. Det er først når de enkelte detaljreguleringene blir behandlet i byråd og bystyret at de endelige valgene blir tatt.

– Når det gjelder de to nevnte reguleringsplansakene, Sandakerveien 113-119 og Sandakerveien 121, er dette planprosesser som har pågått over tid. Disse planene har dermed blitt litt utsatt, i påvente av arbeidet med tiltakslisten. Derfor kan det oppfattes som at det har vært lite medvirkning i disse den siste tiden, men vi sørger for god medvirkning og involvering i disse også. Sandakerveien 113-119 da den var ute til offentlig ettersyn høsten 2017, og når den nå igjen kommer på en begrenset høring. Og når Sandakerveien 121 kommer ut til offentlig ettersyn så snart planforslaget er klart fra forslagstillerne, sannsynligvis på nyåret, avslutter Bermann.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...