Nordre Aker Budstikke

Har avdekket flere lovbrudd:

Krever over 10 millioner tilbake fra åtte barnehager

100 meterskogen barnehage ligger bak velhuset Svetter'n. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Økonomiske tilsyn utført etter 2016 har avdekket at åtte barnehager i Oslo har brukt over 10 millioner kroner i strid med barnehageloven. Foreldreutvalget i 100 meterskogen barnehage, som må tilbakebetale 1,6 millioner, vil at bydelen skal gjøre en enda grundigere gjennomgang av Nordre Aker-barnehagen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.08.2019 kl 08:00

DISEN: Bydel Nordre Aker varslet i slutten av 2017 økonomisk tilsyn med 100 meterskogen barnehage i Lettvintveien. I forrige uke kom konklusjonen: Lønnen til eier og daglig leder Irina Jonsson, har vært altfor høy, sammenliknet med arbeidsoppgavene bydelen mener hun har utført. I tillegg er husleien barnehagen har betalt langt høyere enn hva som er å regne som markedsleie. Det er barnehageeieren selv som også eier bygget barnehagen leier.

Bydel Nordre Aker mener derfor barnehagen har brutt barnehagelovens § 14a, om at «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode». Bydelen mener derfor 100 meterskogen barenhage AS må tilbakebetale 1.573.186 kroner den fikk i tilskudd i 2015 og 2016.

Fakta 100 meterskogen barnehage

Disse verdiene knytter Bydel Nordre Aker til regelverksbruddene:

 • Lønn til eier i 2015 utover markedsmessig lønn – 686.996 kroner
 • Lønn til eier i 2016 utover markedsmessig lønn – 332.663 kroner
 • Husleie til eier utover markedspris i 2015 – 267.111 kroner
 • Husleie til eier utover markedspris i 2016 – 286.416 kroner
 • Totalt: 1.573.186 kroner

Barnehageloven §14a sier også at en barnehage ikke kan gjøre overføringer til barnehageier eller selskaper eid av barnehageeier, av beløp som avviker eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter. Det er det som har skjedd i dette tilfellet, mener Bydel Nordre Aker.

100 meterskogen barnehage fikk i 2015 6,9 millioner kroner, og i 2016 6,8 millioner kroner i offentlig tilskudd fra Oslo kommune. Det er deler av disse beløpene Oslo kommune nå krever tilbake. Les hele saken fra forrige uke om bydelens tilsyn og konklusjon.

TILSYN: 100 Meterskogen barnehage i Lettvintveien/Kjelsåsveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydelen: Vurderer flere tilsyn

I saken fra torsdag sa Bydel Nordre Aker at de vil vurdere også å gå gjennom barnehagens regnskaper og bruk av offentlige tilskudd i årene 2017 og 2018.

– Da tilsynet ble startet var 2016-regnskapet det siste tilgjengelige godkjente regnskapet for barnehagen. Av kapasitetshensyn gikk man ikke lenger tilbake enn to år. Når denne saken er sluttført, vil det være mulig å føre tilsyn med regnskapsåret 2017 og 2018 når 2018-regnskapet foreligger. Private barnehager har frist til å levere regnskapet for 2018 i løpet av høsten 2019.

På oppfølgingsspørsmål om bydelen også vil gjøre tilsyn med barnehagens bruk av tilskudd også lenger tilbake i tid, til årene før 2015, svarer Hilde Tomta Strønen, spesialkonsulent ved barnehagekontoret:

– Det er flere omstendigheter som gjør at vi ikke vurderer det. Blant annet fordi slike økonomiske tilsyn er veldig ressurskrevende, og vi har ikke hatt grunn til å tro eller blitt varslet om mulige misligheter fra tidligere år.


Denne avgjørelsen er i samråd med byrådsavdelingen, opplyser hun.

Strønen ønsker ikke kommentere om det p.t. pågår økonomiske tilsyn av andre private barnehager i bydelen.

Foreldreutvalg: – En hån

Foreldreutvalgsleder i 100 meterskogen barnehage, Terje Morstøl.

Leder av foreldrenes samarbeidsutvalg i 100 meterskogen barnehage, Terje Morstøl, sier at foreldrene er glade for at kommunen nå har bekreftet deres mistanke om at eier har tatt ut millionbeløp til seg selv.

– Penger som skulle kommet barna til gode. Irina Jonsson har drevet barnehagen i omtrent ti år, og mye tyder på at hun har drevet med samme økonomiske mislighold alle disse årene. Tilsynet går kun inn på regnskapsårene 2015 og 2016. Likevel kommer de til at hun disse to årene har tatt over 750.000 i snitt per år fra barna. Det reelle beløpet er sannsynligvis en del høyere, mener Morstøl.


Nordre Aker Budstikke har sett regnskapene for 100 meterskogen barnehage for 2013 og 2014, og begge disse årene ligger lønnen til daglig leder på over én million kroner. For de to årene det ble utført tilsyn for, 2015 og 2016, tok daglig leder ut henholdsvis i overkant av én million kroner, og 642.000 kroner i lønn. I 2017 var lønnen redusert til en halv million.

I perioden tilsynet er utført hadde barnehagen i tillegg en styrer i 100 prosent stilling. I tilsynet for 2015 og 2016 mener Bydel Nordre Aker at daglig leders lønn, på bakgrunn av arbeidsoppgaver og etter sammenlikning med liknende private barnehager i bydelen, ikke burde ha oversteget 280.000 kroner i året.

100 Meterskogen barnehage i Nordre Aker. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Estimerer man over en tiårsperiode, får man et relativt høyt millionbeløp. Det føles da som en hån mot foreldre og skattebetalere i Oslo kommune at hun kun må tilbakebetale en brøkdel at dette. Foreldre og skattebetalere i både Oslo og Norge kan ikke akseptere at midler misbrukes av private barnehageeiere på denne måten, sier Morstøl.

Barnehageeier Irina Jonsson har ikke besvart Nordre Aker Budstikkes henvendelser, men sier til Utdanningsnytt at hun vil klage vedtaket inn til Fylkesmannen. Nordre Aker Budstikke har 1. juli vært i kontakt med Jonssons advokat Kim Torneus, som sier de ikke ønsker å kommentere saken utover at den skal ankes.

Byråden: – Grove brudd

Oppvekstbyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), er glad for flere økonomiske tilsyn i private barnehager.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Oslo kommune / Sturlason

– Dette tilsynet har avdekket grove brudd på barnehageloven, og det er svært alvorlig. Det viser hvor viktig det er at kommunen gjør tilsyn i økonomien til private barnehager. Vi er nødt til å sjekke om offentlige skattekroner og foreldrebetaling faktisk går til barna og barnehagene. Byrådet gjennomfører derfor økonomiske tilsyn i private barnehager – noe som ikke ble gjort i det hele tatt under Høyre-byrådet. I en sektor som blir stadig mer kommersialisert, og der private aktører ser gode muligheter for lukrative investeringer, skulle det bare mangle at kommunen driver tilsyn med hva pengene faktisk går til. Noe annet er naivt, sier Thorkildsen.

Det opplyses at siden 2016 har Oslo kommune gjennomført 15 økonomiske tilsyn i private barnehager. Vedtaket om at 100 meterskogen barnehage må tilbakebetale nesten 1,6 millioner kroner er det nest største enkeltvedtaket. Totalt er det fattet vedtak om tilbakebetaling av 6,1 millioner kroner fra syv ulike barnehager. Flere av disse er klaget inn til Fylkesmannen, og enkelte av klagene er fortsatt til behandling der.

Gjennomførte tilsyn i barnehager:

 • Bolteløkka: Saken er endelig avgjort og barnehagen har betalt tilbake 0,5 mill. kroner
 • Waldemars: Saken er endelig avgjort og barnehagen har betalt tilbake 0,7 mill. kroner
 • Økernly: Kravet er 0,8 mill. Kommunen har fått medhold av Fylkesmannen, men PBL har på vegne av barnehagen begjært om omgjøring av vedtaket grunnet feil lovanvendelse. Fylkesmannen har avslått begjæringen. Saken er klaget videre til Udir.
 • Kanonen: Kravet er 0,4 mill. Vedtaket er påklaget og klagen er til behandling hos Fylkesmannen.
 • Langaard: Kravet er 0,4 mill. Vedtaket er påklaget og klagen er til behandling hos Fylkesmannen.
 • Månestråle: Kravet er 1,76 mill. Vedtaket er påklaget, og er til behandling hos Fylkesmannen.

Kilde: Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap

I tillegg til disse sakene må Torshovhagen barnehage, etter et tilsyn fra Fylkesmannen i 2018, tilbakebetale hele 4,7 millioner kroner av offentlige tilskudd, etter brudd på barnehageloven. Her skal offentlig tilskudd ha gått til leasing, bompasseringer, forsikringer, reparasjoner, service, bøter, bensin, bilvask og parkering tilknyttet en BMW 2013-modell. Fylkesmannen mente også at spa-behandliger og hudpleieprodukter i forbindelse med seminarer ble feilaktig belastet barnehagen.

Private barnehager i Oslo mottar totalt 2,8 milliarder kroner årlig i kommunale tilskudd og foreldrebetaling.

LES OGSÅ: I 2017 avdekket tilsyn at en et selskap som drev familiebarnehager i Nordre Aker og Nordstrand bydeler tok mer i matpenger fra foreldrene enn det som ble brukt. Barnehager har ikke anledning til å ta mer mapenger enn kostpris. Den gang gikk ikke byråden videre med saken, fordi dette ble sett på som et anliggende mellom barnehage og foreldre. Barnehagen er senere avviklet.

Endringer i barnehageloven

– Vi er opptatt av at disse pengene skal gå til økt bemanning, økt kvalitet, skikkelige lønns- og pensjonsforhold, og alt det som sikrer at barna våre får det beste barnehagetilbudet. Det er derfor en svært alvorlig utvikling at barnehagesektoren domineres stadig mer av barnehageeiere som beriker seg på bekostning av tilbudet til barna, sier Inga Marte Thorkildsen.

Hun trekker også frem at Kunnskapsdepartementet nå har på høring et forslag til endringer i barnehageloven om regulering av private barnehager.

– I denne foreslår regjeringen at det skal opprettes et nasjonalt, økonomisk tilsyn. Jeg reagerer sterkt på at regjeringen vil frata kommunen muligheten til å føre økonomisk tilsyn med private barnehager. Det er kommunen som finansierer barnehagene. Da skulle det bare mangle at kommunen også har innsyn i private barnehagers regnskap. Jeg kan heller ikke forstå at regjeringen ikke endrer reglene for bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Det betyr at private barnehageeiere fortsatt kan ta ut store overskudd. Det er et problem som Høyre åpenbart lukker øynene for.

– Etterslep

– Bydelen viser til at beslutningen om ikke å gjøre økonomisk tilsyn i 100 meterskogen barnehage i Nordre Aker også i årene før 2015, er i samråd med byrådsavdelingen. Hvorfor går man ikke lenger tilbake?

– Vi måtte rett og slett starte et sted. Det er viktig å huske på at det ikke ble ført økonomisk tilsyn med private barnehager før dette byrådet kom til makten. Nå gjøres det tilsyn med flere barnehager, men det har tatt tid og ressurser å få avklart hvordan det uklare statlige regelverket skal forstås. Det viktigste for oss har vært å komme i gang, og så er vi veldig klar over at det er et stort etterslep med det økonomiske tilsynsarbeidet. I denne konkrete saken gjorde vi en vurdering at de siste to årenes regnskap var et godt utgangspunkt. Når saken er endelig konkludert etter en forventet klageprosess til Fylkesmannen, så kan vi se om vi skal ta for oss flere regnskapsår.

Byrådsavdelingen sier også at man i teorien kan føre tilsyn lenger tilbake i tid:

– Men før regelverket ble endret i 2012 (endring i barnehageloven og ny § 14 a ble vedtatt i 2012, journ.anm.) var det veldig vanskelig å finne barnehager som ikke oppfylte de kravene loven stilte. Regelverket var rett og slett for dårlig – for mye var innenfor. Dette har heldigvis blitt skjerpet siden den gang. Nå er jo forslag til ny barnehagelov på høring, som vi hadde håpet skulle skjerpe muligheten for å ta ut store overskudd ytterligere. Men dessverre ser vi at forslagene fra Regjeringen og Høyre ikke vil løse de store utfordringene med profitt i barnehagesektoren, og som vi ser stadig nye eksempler på, skriver byrådsavdelingen i en e-post til Nordre Aker Budstikke.

Høyre: Utfordring med for lite tilsyn

Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: OSLO KOMMUNE / STURLASON

Høyre er kjent med byrådens uttalser, og stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde svarer følgende i en e-post til Nordre Aker Budstikke:

SV møter seg selv i døra, og røper hvor lite de bryr seg om kvalitet i barnehagene. Alle er for at pengene skal gå til gode barnehager. Det er en utfordring at mange kommuner har ført for lite tilsyn med økonomien i barnehagene. Derfor foreslår regjeringen å opprette et nasjonalt økonomisk tilsyn. Med et nasjonalt tilsyn blir det lettere å få innsyn i regnskapene til barnehagekjeder som driver barnehager i flere kommuner.

Vi skal også tydeliggjøre regelverket for bruk av tilskudd, så her slår SV inn åpne dører. Hvis SV hadde vært oppriktig opptatt av gode barnehager, burde de vært like engasjert i at Oslo skal føre tilsyn med kvaliteten i barnehagene, både de kommunale og de private. Det nevner de ikke med et ord.

De er heller ikke opptatt av at Oslo mangler 400 barnehagelærere og at mange barn starter på skolen uten å kunne godt nok norsk. I stedet prøver de å dekke over at foreldre er mer fornøyd med private barnehager enn de kommunale. Byrådets politikk er velkjent. På Økern står en splitter ny privat barnehage som byrådet nekter foreldre å ta i bruk, til tross for at folk står i barnehagekø. I motsetning til SV, har ikke Høyre noe ideologisk motstand mot private barnehager som også kan tjene noe penger, så lenge foreldre og barn er fornøyde. Private barnehager får ikke en krone mer i tilskudd enn de kommunale barnehagene får. I tillegg stiller vi strenge krav til bemanning og antall pedagoger. Sannheten et at 1 av 3 private barnehager går med underskudd. Det er bra med økonomisk tilsyn, men jeg skulle ønske venstresiden også var opptatt av kvalitet. Trygge, gode barnehager er det viktigste for Høyre.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...