ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Mener det jukses med tegninger og informasjon

Marianne Opperud og Alf Sandsør i Tåse terrasse, her ved nummer 32. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Beboere på Nordberg er svært kritiske til utbygginger på to tomter i nabolaget, og mener tiltakshaverne tar seg til rette. Plan- og bygningsetaten og arktitekten er helt uenig.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 07.12.2017 kl 13:08

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TÅSEN: Tidligere i høst viste NRK Brennpunkt et program om eiendomsmarkedet i hovedstaden: Boligbobla.

Programmet handler om boligkjøpere som føler seg lurt, samrøre, og beboere som føler at Plan- og bygningsetaten ikke lytter til naboene og nærmiljøet i utbyggingssaker.

Tåsen terrasse

En av byggesakene som ble belyst i programmet, var Tåsen terrasse 19, på Nordberg. Naboer mener at utbygger og arkitekt har jukset og fikset på tegninger og informasjon, som ligger til grunn for rammetillatelsen på tomta. Arkitektprofessor Bente Kleven blir innkalt, og i programmet sier hun seg enig i at Plan- og bygningsetaten burde ta seg en tur og se på tomta.

Direktør Ellen de Vibe i Plan- og bygningsetaten må også svare for hvorfor ikke etaten har vært på befaring på tomta, men kun forholdt seg til tegninger og informasjon fra utbygger og arkitekten. Hun forteller blant annet at etaten bruker Google street view, og at de noen ganger også rykker ut "live". Burde kanskje etaten vært en tur i Tåsen terrasse 19 og sett selv?

Skjermbilde fra NRK Brennpunk: Boligbobla.

ANNONSE

Både i nummer 19 og nummer 32

Nordre Aker Budstikke møter naboene Marianne Opperud og Alf Sandsør i Tåsen terrasse. De forteller at de har vært på et møte med etaten etter NRK-programmet, uten at noe særlig nytt har kommet frem for Tåsen terrasse 19.

De har heller ikke sett noen befaring fra plan- og bygningsetaten. Men naboene kan bekrefte at det slett ikke er ro i Tåsen terrasse.

For det er ikke bare i nummer 19 det skal skje store endringer, men også litt lenger opp i veien, i nummer 32. Tomta i nummer 32 er nærmeste nabo til Alf Sandsør, og det pågår graving for fullt da lokalavisa var innom i forrige uke.

Etter planen skal det settes opp tre nye boliger i nummer 32.

ANNONSE

– Jukser

I likhet med utbyggingen i nummer 19, er også planene for nummer 32 klaget inn for Fylkesmannen.

– Det er mange naboer bak alle klagene som er sendt inn for begge tomteplanene. Det har underveis vært mange ting vi naboer har reagert på. Og til felles for begge eiendommene, så mener vi at Plan- og bygningsetatens saksbehandlere ikke bryr seg særlig mye om det vi, med underbyggende dokumentasjon, har klaget på underveis, sier Opperud og Sandsør.

– Men vi har ikke tenkt til å gi oss. Vi har avdekket at både utbyggerne og arkitektene jukser med tegninger og informasjon, fortsetter de, og viser til at det for begge eiendommer nå ligger klage hos Fylkesmannen.

Brennpunktprogrammet på NRK taler for seg, når det gjelder Tåsen terrasse 19, og naboenes innsigelser på prosessen og planene.

ANNONSE

For Tåsen terrasse 32, er også lista ganske lang over hva naboene mener utbygger og arkitekt har gjort feil. Her kan du se hele saken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Det eneste treet

Naboene har tatt bilde av hvordan røttene på treet ser ut, etter gravingen. Foto: PRIVAT

Blant annet hevdes det at det er gjort for store terrenginngrep på tomta, og at det ikke er i samsvar med Plan- og bygningslovens regler om å legge stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Oslo kommune er selv nærmeste nabo på ene siden av tomta. For øvrig er også Oslo kommune nærmeste nabo til tomta i Tåsen terrasse 19, nevnt ovenfor.

– Når det gjelder det eneste og store treet på denne tomta i nummer 32, så skriver jo utbygger i sakspapirene at de skal gjøre alt for å forsikre seg om at treet bevares, det er jo også forbud mot å bygge hus under store trær. For en utbygger kan dette bety den den store forskjellen mellom å få kunne bygge to små hus versus to store hus. Eller kanskje to hus versus tre hus.

– Står det store trær i veien, så kan man søke dispensasjon. Men det har ikke utbygger gjort i Tåsen terrasse 32. Men det som derimot er gjort, er å grave over og kutte store deler av røttene på dette gamle, store treet. I tillegg har diameteren på treet også betydning for treets størrelse, i forhold til bevaring. Så på disse før og etterbildene, så ser man jo tydelig hva utbygger har gjort, ikke bare kuttet røtter, men også av krone. Så treet ser mindre ut enn det var opprinnelig, sier de oppgitte beboerne i Tåsen terrasse.

ANNONSE

FØR: Slik så trærne i Tåsen terrasse 32 ut.

ETTER: Etter at arbeidene på tomten startet, ser det slik ut.

Fra Småhusplanens § 6.7:

«Nye tiltak skal plasseres slik at større trær bevares. Med større trær menes trær med
stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over terreng. Det skal avsettes plass på
eiendommen i plan og dybde til utvikling av rotsystem og krone. Treets rotsone regnes
som største omkrets for treets krone. Tiltak eller byggegroper innenfor denne sonen
tillates ikke.»

Fylkesmannen vil ha mer informasjon

Fra saksinnsyn går det også frem at Fylkesmannen har bedt Plan- og bygningsetaten om ytterligere informasjon både om forholdene rundt nevnte tre på tomta i nummer 32, men også i forhold til BYA - altså hvor mye bebygd areal det er tenkt på tomta. Noe også Alf Sandsør har reagert på, og tilskrevet Plan- og bygningsetaten om.

«For å ta stilling til anførsler om at balkongene skal medregnes i tiltakets BYA ber vi om å få oversendt målsatte tegninger som viser høyde og dybde på balkongene,» skriver også Fylkesmannen i samme nevnte brev tilbake til etaten.

Nordre Aker Budstikke har også vært i kontakt med Henning Iversen, leder i Berg, Nordberg og Sogn vel, som bekrefter at vellet stiller seg bak klagene til Fylkesmannen om Tåsen terrasse 19 og 32.

Plan- og bygningsetaten svarer

Plan- og bygningsetaten sier at de har forståelse for at naboer kan oppleve endringer i et område som en ulempe.

– Vi har forståelse for at naboer kan oppleve endringer i et område som en ulempe. Dette kan for eksempel være at en nabotomt med én opprinnelig enebolig i stedet får to eller flere nye boliger. Dette er likevel noe naboer må forholde seg til som en realitet, dersom en nabotomt utvikles i tråd med reguleringsplanens bestemmelser, sier avdelingsdirektør for byggeprosjekter, Per-Arne Horne i Plan- og bygningsetaten.
 

Plan- og bygningsloven: – En «ja-lov»

– Det er forståelig med stort engasjement, når småhusområdene endres og utvikles, slik som i Tåsen terrasse. Det rører ved den etablerte situasjonen som folk kjenner til og er vant til. I så måte er ikke de to sakene i Tåsen terrasse spesielle, og prosjektene skiller seg heller ikke vesentlig fra andre prosjekter innenfor småhusplanen.  
 
Horne viser til at plan- og bygningsloven, som Plan- og bygningsetaten er satt til å forvalte, er bygget opp etter et system som gir eier av en eiendom store rettigheter for sin eiendom. Dette er likt for alle eiere av en tomt.

– Plan- og bygningsloven er en «ja- lov». I dette ligger at dersom et byggetiltak er i tråd med lover, regler og gjeldende arealplaner, så har tiltakshaver krav på tillatelse. Naboene har rett på å bli varslet, og de har mulighet til å komme med merknader. Videre har de også rett til å klage på det vedtaket som kommunen fatter. Som kommune skal vi vurdere merknader fra naboene, og vi skal også vurdere eventuelle ulemper som et prosjekt kan medføre for naboene.
 

Skal på befaring

– I saksbehandlingen på Tåsen terrasse har vi gjennomgått og vurdert alle innkomne merknader fra naboene. At naboene ikke har fått gjennomslag for sine synspunkter, betyr ikke at merknadene ikke er blitt vurdert i saksbehandlingen. Dette var også tema i møtet Plan- og bygningsetaten har hatt med naboene i Tåsen terrasse. Vi ble også enige om å gjennomføre befaring i Tåsen terrasse 19.

Tidspunkt for denne befaringen blir satt når tiltakshaveren har gjennomført oppmåling av eiendommen.
 
– Vi har fått opplyst at de nå er i gang med oppmålingen. Ut fra vår gjennomgang av kart og tegninger som er lagt til grunn for våre vedtak og som er godkjent i sakene, har vi ikke grunnlag for å si at disse er manipulert, sier Horne.

Har gitt igansettingstillatelse

– Status for Tåsen terrasse 32 er at vi har gitt igangsettingstillatelse, og vi kan opplyse at Plan- og bygningsetaten har gjennomført flere byggeplasstilsyn etter at gangsettingstillatelsen ble gitt, sier Horne.

Han kan også opplyse at hvis befaring på tomtene, eller andre opplysninger, skulle føre til endringer, blir Fylkesmannen varslet underveis. I tillegg: klagene er ikke gitt oppsettende virkning, det betyr at setter utbygger i gang før klagene er behandlet hos Fylkesmannen, bygger de på egen risiko.

Arkitekten

Det er Code AS som har tegnet opp for tomten i Tåsen terrasse 19.

– Vi har søkt om rammetillatelse for to boliger  i Tåsen Terrasse. Rammesøknaden er godkjent av Plan- og bygningsetaten. Plan- og bygningsetaten har ikke funnet feil eller mangler ved byggesøknaden. Naboenes påstand om at det er jukset eller manipulert med tegningene er ikke riktig, svarer Ole Henrik Einejord i arkitektfirmaet.

– Også professor Kleven (fra NRK Brennpunkt-programmet, journ. anm.) har i samtale med oss bekreftet at byggesaken er korrekt, men Kleven har påpekt ett mindre forhold hun mener det er usikkerhet rundt. Usikkerheten omhandler beregning av BYA. Professor Kleven oppfordret oss til å ta kontakt med Plan- og bygningsetaten (PBE) for å gå gjennom beregningen av BYA. Vi har gått gjennom beregningen av BYA på nytt og bedt om å få møte PBE for å diskutere saken. PBE har svart at de mener vår måte å beregne BYA på er korrekt og at det ikke er behov for et møte, ifølge Einejord.
 
Naboene har som nevnt klaget vedtaket inn for Fylkesmannen.

– I forbindelse med klagebehandlingen har kommunen på nytt gått gjennom byggesaken. Kommunen konkluderer på nytt med at våre tegninger er korrekte. I etterkant av Brennpunkt-programmet inviterte PBE nabo Opperud, professor Kleven og undertegnede til et møte for å diskutere opplevelsen av byggesaken. Professor Kleven ønsket ikke å komme, sier Einejord.

– I møtet hevdet naboene at vi som arkitekter ikke hadde forstått situasjonen riktig og at kartunderlaget vi hadde brukt  ikke var korrekt. Kartgrunnlaget vi har brukt er kommunens kart. Konklusjonen på møtet var at vi måtte få tomten oppmålt og at vi etter oppmålingen skulle ta en felles befaring. Tomten er nå oppmålt av et oppmålingsfirma. Resultatet fra oppmålingen viser at kartunderlaget vi har brukt er korrekt. Vi venter på at kommunen skal få organisert en felles befaring på tomta, sier arkitekten videre.

Nordre Aker Budstikke har ikke lykkes i å få en kommentar fra arkitektfirmaet for Tåsen terrasse 32.

PBEs nettsider:
HER KAN DU FØLGE OG SE SAKSBEHANDLINGEN FOR TÅSEN TERRASSE 32

HER KAN DU FØLGE OG SE SAKSBEHANDLINGEN FOR TÅSEN TERRASSE 19

NRK Brekkpunkt: «Boligbobla» kan du se her (Lenke til NRKs nettspiller).

LES OGSÅ:

Departementet sier nei til tennishall på Disenjordet

Her ødelegger søppelbilen en av landets mest brukte skiløyper

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE