Nordre Aker Budstikke

Nå har Vann- og avløpsetaten flyttet riggen i akebakken

Det øverste bildet viser brakkeriggens plassering i forrige uke. Torsdag 12. november var den flyttet mot vesntre. Foto: Kristin Tufte Haga

Det har kommet mange reaksjoner på brakkeriggen på Havnajordet. Riggen skal nå flyttes, men bydelspolitikerne frykter for sikkerheten. Vann- og avløpsetaten forsikrer at sikkerheten til brukerne av friområdet og anleggsarbeiderne står i høysetet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.11.2020 kl 10:57

NORDBERG: I forbindelse med oppgradering av vannledningsnettet i Korsvoll-området, har Vann- og avløpsetaten anlagt en brakkerigg nederst i bakken på Havnajordet.

Det har skapt reaksjoner i nabolaget: «Brakkene ligger akkurat i «målområdet» for akebakken - der farten er størst, der alle sliter med å stoppe når de har hatt en deilig tur ned bakken. Kommunen kunne like gjerne satt en brakke midt i overgangen i Holmenkollbakken. Den er i hvert fall mye mindre brukt enn Havnabakken,» skrev Snorre Tønset i et leserbrev til Nordre Aker Budstikke 29. oktober.

Så ble det varslet fra Vann- og avløpsetaten at de ville flytte på riggen, og gjøre den mindre, på samme område.

Det er Bymiljøetaten som forvalter området, og har gitt tillatelse til riggen. Dog mente Bymiljøetaten i forrige runde at det kunne se ut som om riggen ikke var plassert helt i henhold til avtale.

Slik så brakkeriggen ut fra toppen av Havnajordet i forrigge uke. Den er nå flyttet mot vest (mot høyre i bildet). Foto: Kristin Tufte Haga

Sterke reaksjoner i bydelsutvalget

Også lokalpolitikerne har engasjert seg, og torsdag 5. november nådde saken bydelsutvalget (BU), både gjennom en beboer som stilte i åpen halvtime, og gjennom skriftlige spørsmål til bydelsadministrasjonen, fra både fra Venstre og Fremskrittspartiet, om hvordan denne plasseringen kunne ha blitt tillatt.

– Jeg kan vel si fra alle i bydelen at vi ble litt overrasket. Vi prøver å følge dette, og vet at vannforsyningen er helt essensiell, men det er poeng å prøve å minimere problemene, sa SV-representant Hanne Lyssand.

Bydespolitikerne under det digitale BU-møtet 5. november. (Skjermdump fra Zoom)

Spesialkonsulent Bent Gether-Rønning fortalte at bydelen kjente til prosjektet – og har uttalt seg til det i fjor.


– Men det uheldige her er at de ikke har undersøkt med eller informert bydelen om plasseringen av brakkeriggen i forkant, så vi visste ikke om det før det skjedde.

I det skriftlige svaret til Venstre og Frp skriver bydelen: «Bydelen hadde ønsket å bli forespurt i forkant av etableringen av riggområdet idet en slik etablering kan påvirke fremkommelighet og bruk av veier og friområder i bydelen. Etter at bydelen ble klar over plasseringen har bydelen derfor sendt en epost til VAV og BYM der vi fremmet følgende ønsker:

1. Revurdere/flytte plasseringen til et mindre utsatt område som er bedre egnet ift lokal bruk
2. Komme i dialog med sikte på å komme til en forståelse om hvordan bydelen kan informeres bedre i forkant av at bydelens områder (veier og friområder) tas i bruk til langvarige anlegg som får konsekvens for bruk av og trafikkflyt i området. Tidlig involvering fra bydel vil potensielt kunne avverge større konflikter som kan få konsekvenser for fremdrift mv. Bydelen vil i mange tilfeller, gjennom sin lokalkunnskap, kunne bistå med å finne bedre løsninger der det i større grad tas hensyn til lokale forhold.

Av nylig artikkel i NAB ser det ut som riggområdet ble plassert delvis i strid med avtalen mellom VAV og BYM. VAV har derfor uttalt at de vil flytte på riggområde for å ta bedre hensyn til lokale forhold».

– Med flytting av brakkene blir det faktisk enda farligere enn det var i utgangspunktet. Her kommer barn til å skade seg hvis det blir mye snø i vinter. Og vi kan gjerne komme med noen forslag til løsninger. Det er en asfaltert snuplass øst for Havnabakken som er asfaltert. Der kunne eventuelt brakkene ha stått, så de er utenfor akebakken, sa Aase Marie Olafsen (MDG).


– Når man får slike etater som Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten som fullstendig overkjører en hver fornuft, så er det mange av oss som blir rimelig oppgitte. Tilliten til de etatene og kommunen som sådan blir veldig dårlig. De som driver disse virksomhetene må ta seg litt i nakken, se seg litt rundt og prøve å samhandle med de som har kompetanse om hvordan ting er og fungerer i nærmiljøet. Dette er en av mange eksempler. Vi kan ikke ha den brakka der, sånn at ungene får maksfart ned bakken og kjører rett i brakkene, sa Erik Kreyberg Normann (H).

– Det er en katastrofe å gjøre dette uten å informere. Det finnes jo andre løsninger. Vi må gjøre mer enn å håpe på bedre dialog i fremtiden, det må vi kunne kreve. Og det som er så utrolig uheldig – for det er så mye bra som skjer også – er at slike ting blir folk natulitgvis sinte av, sa Yngvar Andersen (SV).

Bydelsutvalget bestemte å sette saken på kartet til neste møte i Miljø-, plan- og samferdselskomiteen 7. desember.

Er flyttet

Torsdag denne uka informerte Vann- og avløpsetaten om at Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten nå har gjennomført befaring av riggområdet etter tilbakemeldinger fra nærområdet:

– Vi har forståelse for dette og flytter brakkene på riggområdet noe for å gjøre bedre plass til aktivitetene. Vi må bruke riggplassen til arbeidsbrakker (kontor til anleggsleder, garderobe og toalett til anleggsarbeidere) parkering av anleggsmaskiner, midlertidig lagring av utstyr og rørdeler, sier prosjektleder Rosario Fagre i Vann- og avløpsetaten.


Videre sier Vann- og avløpsetaten at startet arbeidet med å flytte brakkene på riggen onsdag 4. november.

– Riggen reduseres til om lag halvparten i bredden, og arbeidet med å flytte brakkene blir ferdig i løpet av denne uken.

Bildet, tatt torsdag, viser at brakkeriggen er flyttet. Gjerdet var da ikke flyttet, men det skal utføres fredag. Gjerdet skal ligge en meter fra brakkeriggen ved kanten, ifølge VAV. Foto: Vann- og avløpsetaten

Det legges til at riggen er reduseres rundt 12 meter i bredden. Da Nordre Aker Budstikke var innom torsdag, var ikke gjerdet flyttet ennå, men Vann- og avløpsetaten sier at det skal skje fredag. Gjerdet skal ligge en meter fra brakkeriggen ved kanten.

– Riggen må stå så nær som mulig arbeidene. En viktig parameter for plassering av rigganlegget, er beboernes og anleggsarbeidernes sikkerhet. Vi må hindre risiko for ulykker under anleggstrafikk i området, og valg av riggplass er viktig. Det er derfor nødvendig å bruke en del av friområdet under anleggsperioden på 18 måneder, siden det ikke er flere ledige områder i nærheten med et så stort areal, fortsetter prosjektleder Fagre.

– Ikke ett ord om barna

– Jeg synes det er en særdeles dårlig idé å plassere denne riggen på tvers av en av byens fineste akebakker! Området er veldig mye brukt - hele året, men særlig om vinteren, sier Erik Kreyberg Normann (H) til Nordre Aker Budstikke.

Han mener at riggen ikke bør stå plassert på friområdet:

– Riggen er flyttet noe, men etter min mening kan den ikke stå i bakken i det hele tatt. Den er til fare for barna som normalt aker og står på ski der om vinteren. Det er interessant at det i kommentarene her fra Vann- og avløpsetaten at det ikke blir sagt ett ord om barna og fare for at det kan skje en ulykke i bakken, sier han til Nordre Aker Budstikke etter å ha sett hva Vann- og avløpsetaten sier her.

– Ingen betviler nødvendigheten av arbeidene som skal utføres. Det er måten dette planlegges og gjennomføres på som er bekymringsfullt og som gjør at man reagerer. Dette skjer uten involvering av naboene og/eller bydelenes politikere. Brakkeriggen må flyttes bort fra dette friluftsområdet, er Normanns mening.

Parkeringsbestemmelser ved riggområdet

Prosjektleder Rosario Fagre sier videre om parkeringen i relasjon til prosjektet:

– Parkeringsområdet som er stengt reduserer muligheten for ulykker mellom privatbiler og anleggsmaskiner. Vi var på befaring forrige onsdag med Bymiljøetatens skiltmyndighet. Skiltplanen vår for området beskriver hvordan skiltene skal plasseres og hvilke undertekster det skal være. Befaringen med skiltmyndighetene ble gjennomført for å se om vi kan gjøre skiltingen enda tydeligere for å unngå misforståelser. Dagens skilt henviser beboerne til ikke å parkere i et angitt område. Vi skal påføre en ekstra pil på skiltene som viser klart hvor beboere ikke kan parkere.

Parkering i Havnabakken. Foto: Vann- og avløpsetaten

– Vi vil også flytte skiltet som er langs parken (ved riggplassen) for å bedre parkeringsforholdene. Parkering tillates utenom arbeidstiden kl. 07-19. I helgene er det lov å parkere i området. Årsaken til parkeringsforbud innen arbeidstiden er for å sikre god nok plass til anleggsmaskinene. Dersom man parkerer for nærme disse, vil sikkerheten til publikum og til anleggsfører være redusert. Om kort tid vil entreprenøren sende ut nærmere informasjon til alle berørte naboer om parkeringsbestemmelsene. Vi håper at dette oppklarer misforståelsene rundt parkeringssituasjonen.

– Selv om vi legger til rette så godt vi kan, vil arbeidene medføre ulemper som vi vil informere om underveis. Vi ønsker å ha en åpen dialog med beboerne og andre under anleggsarbeidet. Vi beklager ulempene arbeidene medfører, og håper på godt samarbeid, legger Rosario Fagre til.

Foto: Kristin Tufte Haga

Sikkerhetstiltak

Nordre Aker Budstikke har spurt opp igjen om det er tenkt sikkerhetstiltak, særlig med tanke på når det kommer snø og aking:

– Vi er opptatt av sikkerheten for både anleggsarbeiderne og brukere av området. Vi har forstått at bruken av parken er viktig for nærmiljøet, og vil gjøre en ekstra vurdering på mulige tiltak her, svarer Vann- og avløpsetaten.

Fredag supplerer prosjektleder Rosario Fagre om sikkerheten:

– Prosjektledelsen og entreprenøren har sikkerheten til beboerne, brukerne av friområdet og anleggsarbeiderne i høysete gjennom hele anleggsperioden.

– På befaringen med Bymiljøetatens parkforvalter i forrige uke, diskuterte vi ulike sikkerhetstiltak for å hindre ulykker for brukere av vinteraktiviteter i området. Vi skal sammen med entreprenør ta beslutninger om kort tid i felles byggemøte.

Prosjektledere sier at riggplassen ennå ikke er 100 prosent på plass, og flyttingen av gjerdet cirka 12 meter mot brakkeriggen, blir utført senest mandag morgen.

– Det er ikke mulig å flytte riggplassen lenger ned til snuplassen fordi vi må ta hensyn til sikkerheten ved anleggstrafikken.

– Friområdet kan fortsatt brukes til vinteraktiviteter. Under anleggsperioden blir det dessverre noen ulemper for beboerne i en begrenset periode. Vi må gjennomføre nødvendige utskiftninger på vann- og avløpssystemet og sikre brannvannsdekningen til området, sier Fagre.

Vann- og avløpsetaten om arbeidene

Vann og avløpsetaten forklarer videre om selve arbeidet: For å sikre vannforsyningen i området og ha tilstrekkelig kapasitet og unngå sammenbrudd på enkeltledninger, skal det legges nye kommunale vann- og avløpsledninger i Kongleveien, Nilserudkleiva, Østhornveien og Havnabakken. Strekningen blir totalt rundt 800 meter. Arbeidet utføres for å bedre kapasiteten på ledningene og for å sikre brannvannsdekningen i området. I tillegg til å legge nye vann-, avløps- og overvannsledninger, skal det også bygges nye kummer. For å sikre god drikkevannskvalitet bygger vi to nye kummer for hver av de gamle: En kum for vannledninger og én for avløpsledninger.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...