ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Hør intervjuene her:

Kjemper for å få bli på gård og grunn!

Flere av forpakterfamiliene i Maridalen hadde møtt opp søndag for å mise sin misnøye mot forslag til nye forpakteravtaler. Foto: Christian Fredrik Borg

Budskapene er klare på høyballene. Bøndene og Ola Elvestuen (V) samlet seg til aksjon på jordene i Maridalen, de nye forpakteravtalene provoserer - hør intervjuene her.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 23.02.2021 kl 20:56

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

MARIDALEN: Søndag i gnistrende vintervær møtte de opp like innenfor Brekke, langs Maridalsveien, i Maridalen. Forpakterfamiliene fra ni gårder frykter de nye forslagene til forpakteravtaler, som byrådet, MDG, Ap og SV, la frem i slutten av januar. 24. mars skal byrådets innstilling behandles i Oslo bystyre.

De ni gårdene dette gjelder er:

  • Lille Brennenga
  • Store Brennenga
  • Skjerven
  • Ødegården
  • Sander
  • Øvre Vaggestein
  • Øvre Kirkeby
  • Nes
  • Sørbråten

Talsperson for forpakterfamiliene i Maridalen, Per Skorge, og Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen. Foto: Christian Fredrik Borg

Nordre Aker Budstikke har ved flere anledninger omtalt saken, denne uka var også avisa på besøk på Sander gård, hvor familien har bodd siden 1912, og hvor 5. generasjon Sander på 11 år, også har planer om å bli bonde. Helst på Sander gård.

ANNONSE

Det handler ikke bare om forpakteravtaler og gårdsdrift som skal lyses ut. Det handler også veldig mye om menneskene som bor på disse gårdene, og det som har vært hjemmene deres i generasjoner.

Kårboligene og sidebygninger skal ikke lenger være en del av forpakteravtalen, men leies ut på vanlig måte, som en kommunal bolig hvor kommunens generelle regler for utleie av eiendom vil ligge til grunn. Også disse med et tiårsperspektiv.

Forpakterne er glade i hjemmene sine og gårdsdriften. De er glade for å bo i Maridalen. Det vil de gjerne fortsette med. De vil ha et langsiktig tidsperspektiv på livene sine i Maridalen – ikke bare for ti år av gangen.

– Vi driver av lidenskap til gården og det å dyrke jorda, og til hestene, som vi fortsatt har her. Og selvfølgelig også lidenskapen til historien og familiebåndene som er på denne gården, sa Wenche Klever, da Nordre Aker Budstikke var på besøk denne uka.

ANNONSE

Tore Klever fra Sander går kom i hest og kjerre. Også hesten har linjer tilbake til da Tores bestefar var forpakter på Sander gård. Foto: Kristin Tufte Haga

Bønder og Ola Elvestuen

Søndag hadde bøndene også med seg stortingsrepresentant Ola Elvestuen fra Venstre. Han tok med seg sprayboksen og malte slagord på høyballene på jordet. Elvestuen viste til den store interessen for Maridalen, og at hele Oslo bruker landskapsvernområdet.

Ola Elvestuen (V) med sprayflaska i Maridalen. Foto: Christian Fredrik Borg

Han mener det er på tide at byrådet og bystyret samarbeider med folka i Maridalen og landskapsvernområdet - Maridalen bør være et ustillingsvindu langt utover landegrensene:

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen dro søndag til Maridalen for å støtte forpakterne i dalen. Video: Christian Fredrik Borg

Per Skorge er talsmann for forpakterfamiliene. Han har tidligere sammenlignet kommunens forslag til nye forpakteravtaler med et gufs fra fortiden, og kommunen som jordeieren og som kan kaste ut sine leilendinger.

ANNONSE

Forpakternes talsperson Per Skorge. Foto: Christian Fredrik Borg

Han mener også at kortvarige forpakteravtaler uten forutsigbarhet vil gjøre gårdsbrukene til nedfallsgårder:

Per Skorge er talsperson for forpaktergårdene i Maridalen. Nå sier han at de skal jobbe frem til saken skal opp i bystyret 24. mars. Video: Christian Fredrik Borg

Gerd Myrvoll (72) frykter også for fremtiden. Hun ble enke for fire år siden, og er redd hverken hun eller datteren har bakgrunnen som skal til for å komme først i en eventuell kø for å fortsette forpakterdriften på Store Brennenga.

Gerd Myrvoll håper datteren kan overta gården. Video: Christian Fredrik Borg

Jon Ivar Bakke er forpakter på Skjerven gård, og sønnen Jens Martin har ønske om å selv bli bonde, på Skjerven. Førstnevnte overtok i sin tid, etter sin far, Ivar Bakke:

ANNONSE

– Jeg har bodd på Skjerven siden 1986, og vi ser jo på gården som vår egen. Dette er vårt lokalmiljø, og det har vært, og er en fryktelig tung og vanskelig tid. Ikke minst har disse årene med venting vært vanskelige, sier Bakke og viser til at det har gått syv år siden det ble kjent at forpakteravtalene skulle revideres.

Jon Ivar Bakke er forpakter på Skjerven gård og sønnen Jens Petter ønsker å overta. Foto: Christian Fredrik Borg

I tillegg til usikkerheten ved utlysning av avtaler hvert tiende år, dog ikke hvis nåværende forpakter anses "skikket" til videre forpakterleie, så er det også andre endringer som kan bli tøft for forpakterfamiliene.

– Det har vært levelig til nå, men med rundt dobbel forpakterleie, i tillegg til vedlikeholdet vi selv skal besørge, så blir dette dyrt. Og hvis man vet at man kanskje må flytte etter ti år, hvordan skal man holde motivasjonen oppe for å investere og vie livet sitt til gårdsdriften?

Foto: Christian Fredrik Borg

Signaler fra SV

Det er signaler om at SV, som ett av byrådspartiene, muligens er på andre tanker. Ola Wolff Elvevold (SV) skrev nylig følgende på egen facebookside:

«Denne saken, om forpakterne på gårdene i Maridalen, skaper engasjement nå. Det er forståelig, og det er bra.

Jeg har behov for å si fra om at Oslo SV ikke støtter forslaget om å fjerne fortrinnet for arvinger, slik byrådet nå har foreslått. Og på grunn av måten denne saken har blitt behandlet i byråd, føler ikke jeg og SVs bystyregruppe oss forpliktet til å støtte forslaget. Vi kommer til å jobbe for flertall for en annen løsning. En løsning som gir forutsigbarhet for forpakterne, og for den langsiktige forvaltningen av Maridalen.»

OPPDATERT: Søndag kveld bekrefter Wolff Elvevold at SV ikke vil støtte eget byråd når saken skal opp i bystyret:

Byrådsinnstillingen

For mer enn 100 år siden ble flere av gårdene i Maridalen kjøpt opp av Oslo kommune, av hensyn til drikkevannet. Like lenge har gårdene vært forpaktet av bondefamilier – flere av dem gjennom generasjoner. Men nå er avtalene sagt opp, og byrådet har avgitt sin innstilling til ny standardkontrakt for inngåelse av forpaktningskontrakter for de ni gårdene i Maridalen som kommunen eier: Lille Brennenga, Store Brennenga, Skjerven, Ødegården, Sander, Øvre Vaggestein, Øvre Kirkeby, Nes og Sørbråten.

Byrådet foreslår i sin innstilling at det skal inngås nye forpaktningskontrakter med en varighet på 10 år, at Regionkontor Landbruk sin fastsatte forpaktningsavgift, justert for innmarksbeiteareal og utgifter til drenering, legges til grunn, og at dagens bestemmelser knyttet til vedlikehold videreføres. Saken skal til behandling i bystyret 24. mars.

Når kontraktene løper ut, eller det foreligger andre grunner til å avslutte kontrakten som mislighold av tidligere kontrakt, skal de lyses ut med mindre sittende forpakter ønsker å videreføre kontraktsforholdet og kommunen samtidig vurderer det slik at vedkommende oppfyller vilkårene for å få tildelt ny kontrakt.

Tidligere har det vært praksis at forpakteravtalene har gått videre til neste generasjon, dersom de har ønsket å overta etter foreldrene. Men det ønsker ikke byrådet at skal fortsette:

«For å sikre likebehandling mener byrådet at alle kontrakter bør lyses ut når kontraktsperioden utløper. Byrådet mener det er viktig å sikre at alle kvalifiserte søkere gis anledning til å søke, særlig fordi de sentrumsnære gårdsbrukene utgjør et offentlig gode som flere har vist interesse for.»

Byrådet slutter seg også til Bymiljøetatens forslag om at eventuelle kårboliger og/eller sidebygninger ikke skal inngå i forpaktningsavtalene.

Kriteriene

Byrådet foreslår at dagens kriterier om agronomutdanning og driftserfaring skal videreføres som kriterier for valg av nye forpaktere. I tillegg foreslår byrådet at erfaring fra drift av gårdsbruk med lignende rammebetingelser skal vektlegges. Byrådet ønsker likevel å komme forpakterne delvis i møte, ved å tilby dagens sittende forpaktere fornyelse av kontrakt i forkant av en eventuell utlysning. Dette skal bidra til større grad av forutsigbarhet for forpakterne, og et langsiktig perspektiv i driften av gårdsbrukene.

Kontraktene vil da lyses ut kun dersom en forpakter ikke ønsker å fortsette kontraktsforholdet, eller det foreligger andre særskilte grunner til ikke å videreføre et forpaktningsforhold. Sittende forpakter må fortsatt oppfylle de kriteriene som det er redegjort for over, skriver byrådet. Hele innstillingen kan du lese her.

Da forpakteravtalene var til behandlingen i finansutvalget i bystyret torsdag i forrige uke, spurte Høyre om det er vurdert salg, slik at forpakterne kan få mulighet til å kjøpe gårdene. Til det svarte byråd Lan Marie Berg (MDG) at det var diskutert i 2018, men at Vann- og avløpsetaten hadde frarådet salg av de kommunale gårdene av hensyn til drikkevannet.

Byrådssekretær Sindre Buchanen (MDG) svarte på kritikken fra forpakterne tidligere denne uka. Du kan lese hele saken, og byrådets svar, her, eller under:

Byrådsavdelingen: – Skjevfordelte goder

– Hva oppnår byrådet ved å endre på praksisen ved å ikke la forpaktergårdene gå videre til neste generasjon, sett opp mot konsekvensene dette kan ha?

– Disse gårdene ligger ved den viktigste drikkevannskilden til hele Oslo. For å være trygg på at vi har sikkert drikkevann fremover, er det viktig at gårdene rundt eies av kommunen. Jeg skjønner at leietakerne der vil sikre seg for fremtiden, men kommunen må likebehandle. Det er viktig å minne om at det her ikke er snakk om selveierbruk, men leieavtaler. Og i de nye avtalene vil barn til dagens forpaktere få et soleklart fortrinn ved nye anbud. Men om vi skulle innført arverett på leieavtaler med kommunen, ville godene blant befolkningen blitt enda mer skjevfordelt.

– Det er ikke god sosialpolitikk. Men vi setter pris på arbeidet dagens forpaktere gjør, og har også derfor gjort mye for å komme dem i møte, svarer byrådssekretær Sindre Buchanan (MDG).

Det hviler sterke restriksjoner på gårdsdriften av hensyn til drikkevannet, blant annet på grunn av drikkevannsforskriften. Forpakterne på gårdene må i tillegg overholde forskrift og forvaltningsplan for Maridalen landskapsvernområde. Gårdsbrukene ligger dessuten innenfor markagrensen og er underlagt markaloven, og de fleste bygningene er registrert på Byantikvarens gule liste. Det er blant annet kunnskapen om dette som gir arvingene et fortrinn når forpaktningsavtalene lyses ut, ifølge byrådsavdelingen.

Forpaktningsloven

Ifølge Skorge har Buchanan (MDG) bekreftet overfor bondefamiliene at det er juridisk handlingsrom for å videreføre dagens praksis med overføring mellom generasjonene.

– Forpaktningsloven, som regulerer et leieforhold, har ikke bestemmelser om odel. Men å la disse gårdene gå i arv innad i noen få enkeltfamilier, uten at andre får muligheten til å bli vurdert, vil kunne være i strid med likebehandlingsprisippet i Oslos kommunes etiske regler, og brudd på god forvaltningsskikk. Å få leie disse relativt store, sentrumsnære gårdene i vakre Maridalen til en pris under en kommunal sosialbolig, er nok attraktivt for mange, ikke bare dagens forpaktere. Men at de ønsker å bli boende, det skjønner jeg godt, sier Buchanan.

Forpakterne i Maridalens budskap. Foto: Christian Fredrik Borg

Forpaktningsloven gir forpakterne et sterkt vern, og en inngått forpaktningsavtale kan kun «heves ved vesentlig mislighold». Utover dette er det ikke adgang til å si opp en forpaktningskontrakt i løpet av leietiden.

I følge byrådsavdelingen er prisen byrådet legger opp til på mellom ca. 5000 og 12.000 kroner i måneden. Det er gjort fratrekk for de vanligste/største utgiftene forpakterne har ved gårdene, slik som grøfting/drenering. Kommunen har, ifølge byrådsavdelingen, større utgifter på gårdene enn det forpakterne betaler i leie.

– Denne prosessen om forpakteravtalene har pågått i syv år, hva er årsaken til at dette har tatt så mange år?

– Vi har ønsket, og forsøkt, å bli enige om en felles avtale med dagens forpaktere. Forhandlingene har tatt tid, og jeg er glad for at vi nå har en mer langsiktig løsning å tilby. Vi skjønner godt at forpakterne ønsker seg forutsigbarhet, og det er vi glade for å ha kunnet komme dem i møte på svært mange punkter, sier byrådssekretæren.

– I Finansutvalget torsdag kom det også opp spørsmål om det er innenfor Forpakterloven å la forpaktere gå på midlertidige avtaler - ett år forlengelse av avtalene - utover fem år, slik forpakterne i Maridalen nå har gjort. Er dette innenfor loven?

– Loven åpner for at en forpaktning kan forlenges med ett år av gangen, sier han, og viser til at Forpaktningsloven § 8.

– Vi har likevel stor forståelse for at det har vært frustrerende med ettårige forlengelser over tid, og ønsker å få på plass mer langsiktige avtaler, sier Buchanan.

Ikke enig i at forventning gjelder

– Hvordan mener byråden/byrådet at hensynet til forpakternes forutsigbarhet er hensyntatt i disse syv årene som denne prosessen har pågått?

– Kommunen har hatt løpende dialog med forpakterne. Hensikten har hele tiden vært at de av de sittende forpakterne som ønsker det, skal gis mulighet til å inngå nye mer langsiktige kontrakter, sier Buchanan.

– Ifølge Skorge og advokaten familiene har engasjert, så konkluderes det med at forpakterne har en berettiget forventning om å kunne overføre forpakteravtalen til neste generasjon, såfremt de oppfyller kvalifikasjonskravene. Er byråden enig i dette?

– Nei. Vi har forståelse for at forpakterne ønsker seg å kunne gi gården videre til sine barn, men det er kommunen, ikke forpakterne, som eier gårdene. I dag får forpakterne tilgang til gården for å drive gården og ha inntekter som bønder, ofte ved siden av annet arbeid. Denne saken dreier seg i bunn og grunn om vi skal la kommunale eiendommer, som Oslo har millioner i utgifter på årlig fordi vi er eiere, gå i arv for noe få familier så lenge de kan og ønsker å drive der.

– I Finansutvalgets behandling torsdag så ble det også etterspurt innsyn i kommuneadvokatens vurderinger rundt saken, noe forpakterne ikke har fått. Forpakterfamiliene har derfor ikke hatt mulighet til å komme med tilsvar til kommuneadvokatens vurderinger. Hvorfor har de ikke fått innsyn og mulighet for tilsvar?

– Kommunen og forpakterne har vært i forhandlinger over tid. I en forhandlingssituasjon er det ikke naturlig å dele interne saksforberedende dokumenter.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE