ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Gangveien skal brukes til maskintransport:

Naboene protesterer

Her i Gjerdrums vei 9 kommer det ni nye boliger. Men det er uenighet mellom naboer og utbygger om hvordan anleggstransporten skal komme fram til eiendommen. Foto: Kristin Tufte Haga

Aase utvikling skal bygge rekkehus i Gjerdrums vei 9, men adkomsten til tomten begrenses av en jernbanebru – nå skal maskintransporten foregå på naboenes gangvei.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 12.01.2022 kl 18:51

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: Alle de ni boenhetene er solgt, og igangsettingstillatelsen er gitt, men det er uenigheter om hvordan de store maskinene skal fraktes til byggestedet. Den opprinnelige adkomsten er for trang, og flere naboer protesterer mot den alternative løsningen. Likevel varsler Aase utvikling om at de setter i gang uansett.

Slik skal det bli. Foto: PUSHAK Arkitekter

Ni nye boliger

Prosjektet, som originalt tilhørte Avantor, ble siden solgt og består av to rekker med totalt ni boliger som vil ha en størrelse på omtrent 150 kvadratmeter. Boligene vil være over tre etasjer, og skal blant annet ha en felles parkeringskjeller med sykkelverksted, smørebod og sportsboder.

Arktitektbyrået Pushak skriver at målsettingen med prosjektet er å skape et boligområde som er godt tilpasset den verneverdige bebyggelsen i nabolaget.

Det første dokumentet hos Plan- og bygningsetaten kom i november 2019, og etter få dager dukket de første nabomerknadene opp.

Gjerdrums vei 9.

ANNONSE

Bekymret og betrygget i 2020

Solhellingen boligsameie og beboere i Tverrveien er blant de som sendte inn nabomerknader, og de var blant annet bekymret for nybyggenes høyde, takvinkel, rasfare og nærhet til tomtegrensen. I januar 2020, gikk beboerne i Skolebakken 10 A-D sammen om en protest.

Først og fremst lurte de på hvordan større kjøretøy skulle fraktes til tomten:

«Søker skriver at adkomst er tenkt via jernbaneundergangen i Gjerdrums vei [2,4 meter høy og ca. 3 meter bred]. Denne er for smal og lav for større kjøretøy, som f.eks. utrykningskjøretøy. Søker skriver at nødetater skal ha adkomst via Tverrveiene. Vi kan ikke forstå hvordan dette skal kunne la seg gjøre. Tverrveiene er smale, og til dels bratte grusveier. De er blindveier som ender ved tomtegrensene mellom det bevaringsverdige boligområdet i øst og Gjerdrums vei 9. Dette er litt unna der de nye rekkehusene er planlagt satt opp. Ved tomtegrensene starter en bratt skråning. Der står det vernede trær, og vi regner med at dette faktum og områdets bevaringsverdige status ikke vil gjøre det mulig eller ønskelig å anlegge en ny kjørevei i forlengelsen av Tverrveiene. Tverrveiene er dessuten, så vidt vi vet, privateide.

Dette er i dag forbindelsen mellom Gjerdrums vei og eiendommen i Gjerdrums vei 9. Undergangen under Gjøvikbanen er ikke dimensjonert for anleggsmaskiner. Foto: Kristin Tufte Haga

ANNONSE

Videre skriver naboene at bruk av Skolebakken, som er en gang-/sykkelvei, ikke er et alternativ, og dessuten er veien trang og bratt, og på vinterstid er den gjerne isbelagt og ubrøytet.

I mai 2020 kommenterte Pushak protesten fra Skolebakken, og avkreftet planer om bruk av veien:

«Det presiseres innledningsvis at det ikke er planlagt noen form for adkomst via Skolebakken, verken når det gjelder renovasjonsbil, utrykningskjøretøy/mannskapsbil eller anleggstrafikk i byggefasen.»

Pushak skriver videre at de vil starte en dialog med eiere av Tverrveien 3 eller 4, for å diskutere mulighetene for å få inn enkelte større maskiner på tomten. Likevel skal man være enige, fortsetter de:

«Dette vil uansett ikke skje uten samtykke fra eiere av veien, og dersom samtykke ikke oppnås må man finne andre løsninger som f.eks. bruk av mindre maskiner som kan heises over ved hjelp av lift eller helikopter.»

ANNONSE

Brukte Skolebakken likevel

Dårlig stand. Ikke bare er Skolebakken bratt. Den er også i ordentlig dårlig stand. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Ett år senere kommer det nok en klage fra beboerne i Skolebakken – veien har blitt brukt til å frakte både sementbil, gravemaskin og kvistemaskin.

Ifølge Pushak har det blitt inngått en avtale med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) om midlertidig bruk av veien. Naboene mener at dette ikke er nok.

«EBY eier kun en del av denne veien. De øvrige eierne av veien er ikke bedt om samtykke til at veien kan brukes, og vil heller ikke gi slikt samtykke. Dette har vi opplyst i tidligere korrespondanse om saken, og det burde nå være kjent for Pushak.»

ANNONSE

I september 2021 får Pushak og Aase utvikling igangsettelsestillatelse fra Plan- og bygningsetaten, samtidig som etaten påpeker at avtalen med EBY ikke er tilstrekkelig. Likevel vil ikke PBE blande seg videre uten en offisiell søknad:

«Utover dette vurderer etaten anførslene som privatrettslige, jf. pbl. § 21-6, og vi tar derfor ikke ytterligere stilling til dette. Det er den enkelte eier som må ivareta sin egen tomt, og eventuelt hindre at denne blir tatt ulovlig i bruk av utbygger.»

På naboeiendommen på andre siden av Gjøvikbanen, i Gjerdrums vei 11, har Avantor planer om å bygge boliger. Den saken er på et svært tidlig stadium:

Varsler start

I en e-post til de berørte, skriver Aase utvikling at de kommer til å benytte seg av Skolebakken. Styreleder Elisabeth Aase, skriver at en avtale er blitt inngått med to av de fire bekymrede i Skolebakken, som har akseptert at veien blir benyttet mot en kompensasjon på 50.000 kroner.

En av de andre beboerne krever en kompensasjon på 250.000 for å vurdere å gi tillatelse. Aase utvikling har foreløpig ingen planer om å oppjustere beløpet:

«Videre har vi tilbudt dere en økonomisk kompensasjon for å komme frem til en avtale om bruk av veien. Skolebakken 10 B og 10 C har akseptert at veien benyttes, mens 10 D har ytret at de ønsker en høyere kompensasjon dersom en avtale skal kunne inngås. Vi mener at vi har strukket oss meget langt da vi tilbød en kompensasjon på kr 50 000,- til hver enkelt av naboeiendommene for at vi skal kjøre forbi huset deres i normal arbeidstid gjennomsnittlig et par ganger i måneden, og det er ikke aktuelt for oss å la oss presse til å betale et høyere beløp.»

Utvikler skriver også at 10 A sin eiendom ligger inntil Skolebakken, men at veien ikke er en del av tomta, og dermed trengs det ingen tillatelse fra 10 A. I tillegg har de konsultert en advokat som mener at samtykke fra 10 D ikke er nødvendig.

«I henhold til avtalen med EBY er vi pliktig å varsle beboerne i veien før vi igangsetter bruken, og vi vil med dette varsle om at vi vil benytte veien til inntransport av maskiner vi ikke får transportert under jernbanen.»

Har fått biler inn i huset

Ned skolebakken fra Betzy Kjelsberg vei. Foto: Kristin Tufte Haga

Beboerne forteller at det ikke er selve byggeprosjektet, men fremgangsmåten de har problemer med. Det er heller ikke helt klart akkurat hvor mye trafikk det faktisk vil bli i veien. I én e-post, skriver Aase utvikling «et par ganger i måneden», mens det i ett avtaleforslag står «ca. 20 inn- og uttransporteringer», og i et annet forslag står det ingenting om antall gjennomkjøringer.

Kjersti Botnen bor i Skolebakken 10 A, og er fortvilet:

– Det er noe med den fremgangsmåten. At de bare kjører på uten å ta hensyn til hverken lovverk eller beboere. De bare presser seg gjennom, også er det plutselig vi som er urimelige. De tenker vel at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse.

Botnen er ikke sikker på hvor mye de gamle veiene fra 1800-tallet tåler, i tillegg til at Skolebakken ikke er helt enkel å manøvrere, selv med en vanlig bil. Hun har selv hatt noen rimelig ubehagelige opplevelser.

– Det er ikke anledning til å kjøre på denne veien. Det er dårlige veier, og det skal ikke være trafikk her som kan skade hageanlegg og hus. Det er rett som det er at større biler og varebiler har kjørt inn i huset vårt. Og det er ikke snakk om kjempestore biler. Og nå skal de frem med biler opp til 20 tonn.

Hun har problemer med å forstå hvordan Plan- og bygningsetaten ikke griper inn i situasjonen, og forteller at igangsettelsesplanen hadde som forutsettelse at Skolebakken ikke skulle brukes.

– Jeg synes det er veldig rart at Plan og bygg ikke trekker tilbake igangsettelsestillatelsen. Det er helt merkelig hvis utbyggere driver på sånn i Oslo, og Plan og bygg har tydeligvis ikke noe de skulle sagt.

– Har dere noen tanker om hva de kan gjøre i stedet?

– Jeg tenker at dette er ikke vårt problem. Vi har sagt ifra i god tid, helt uoppfordret. Det er synd for dem, men det er ikke vi som skal fikse det.

Botnen mener også at det er viktig å påpeke hvor mange myke trafikanter som benytter seg av veien. Det er ikke uten grunn at den heter Skolebakken.

– Det er også viktig å få fram at gangveien er veldig mye brukt av fotgjengere, syklister og skolebarn.

– Så nå har de tenkt til å kjøre i Skolebakken, uten å søke om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser, eller å få tillatelse fra 10 D.

Oppdatering 5. januar: Beboerne i Skolebakken 10 D bestrider at de har bedt om 250.000 kroner. De vil ikke ha tungtrafikk i bakken i det hele tatt.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE