Nordre Aker Budstikke

Naboene til Oset vannbehandlingsanlegg har samlet seg for å bli tatt mer hensyn til når Oslos vannforsyning skal bygges ut. Foto: Privat

Frykter seks år med anleggsarbeid. Nå stiller de klare krav, og starter underskriftskampanje

Naboene til Oset vannbehandlingsanlegg frykter seks nye år med støy, støv og omfattende anleggsarbeid når det skal tilrettelegges for ny vannforsyning til Oslo. Nå har de startet underskriftskampanje, og håper på bydelsutvalgets støtte 14. mai.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 16.05.2020 kl 19:02

KJELSÅS: – Det har vært en belasting på nærmiljøet i et par tiår. Slitasjen er ganske stor, sier Erik K. Normann.

Han er en av naboene til Oset vannbehandlingsanlegg. Nylig tok han initiativ til et møte i nabolaget for å samle kreftene mot det som kan bli seks år med ytterligere anleggstrafikk, støy og støv som følge av nye arbeider i tilknytning til at den planlagte reservedrikkevannskilden i Holsfjorden skal kobles til Oslos hoveddrikkevannskilde Maridalsvannet, og vannbehandlingsanlegget i fjellet på Oset.

I nabolaget er det en tydelig frustrasjon over Vann- og avløpsetaten. Naboene mener informasjonen og oppfølgingen både fra etaten og Bydel Nordre Aker har vært mangelfull gjennom mange år med ulike prosjekter i tilknytning til anlegget. Resultatet av møtet ble opprettelsen av en nabolagsgruppe, med Svein-Erik Kræmer som leder. Initiativtaker Erik K. Normann er lokalpolitiker i Nordre Aker, og gruppeleder for Høyre i bydelsutvalget.

Naboene til Oset vannbehandlingsanlegg har samlet seg for å bli tatt mer hensyn til når Oslos vannforsyning skal bygges ut. Foto: Privat

Nabolagsgrupperingen ber om et møte med bydelen og VAV så tidlig i prosessen som mulig, og vil vite hva som er fakta og mulighetsrommet i prosjektet.


De stiller også noen klare krav til den videre prosessen, og har opprettet en underskriftskampanje, som henvender seg til bystyret. Der ber de om en rekke tiltak, slik som at det skal utredes andre alternativer for masseutkjøring enn Oset, at man skal ha åpenhet rundt valg av anleggsmetoder, at støy og støv skal reduseres, samt at skoleveier og turveier i området skal sikres.

Underskriftskampanjen: JA til vern av Oset!

Til: Oslo Bystyre

De mange prosjektene knyttet til Oset vannverk/vannforsyningen har over mange år vært en betydelig belastning for de som bor i nærområdet. Siden 2002 har det vært anleggsplass, sprengning, omlasting av masser, anleggstrafikk og bo- og kontorrigg i forbindelse med Oset vannrenseanlegg. Støy, støv, trafikk, rystelser til alle døgnets tider, samt skader på hus og eiendom, har påført beboerne en belastning over svært lang tid, noe som er utover det som kan forventes og hva som er akseptabelt.

Det planlegges nå nye prosjekter som med stor sannsynlighet vil påføre beboerne ytterligere belastninger. Prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning, noe som er viktig. Det er Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune som har ansvar for prosjektet, som etter planen skal være ferdigstilt januar 2028. I november 2019 vedtok Oslo bystyre planene for prosjektet. Mattilsynet har i brev av 3. april 2017 gitt Oslo kommune pålegg om å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2028. Her planlegges det med døgnkontinuerlig arbeid, 7 dager i uken, over fire år.

Uten nærmere forklaring kommer det frem at utkjøring på Huseby er forkastet, etter at denne lokasjonen først var inkludert i prosjektet, og at på grunn av disse endringene nå planlegger masseutkjøring på Oset. I løpet av planarbeidet har det kommet frem at man også vil etablere høyde/beredskapsbassenger. Dette er kommet som en tilleggsopplysning, og man angir Grefsen/Årvoll eller Østmarka som mulige lokasjoner. Etablering av disse bassengene i Grefsen/Årvoll vil medføre ytterligere sprenginger og bortkjøring av masse, som må tas med i betraktningen av den samlende belastningen man påfører beboerne i ett og samme område kontinuerlig i snart 20 år.

Naboer og andre som blir berørte av planlagte arbeider ved Oset vannrenseanlegg stiller seg bak dette oppropet:

• JA til videre utredning av mulighet for masseutkjøring ved andre lokasjoner enn Oset. Det faktum at det allerede er, og i mange år har vært, anleggsvirksomhet her blant annet i forbindelse med rentvannsbassengene bør være et argument mot masseutkjøring her i NVO-prosjektet fremfor et argument for.

• JA til full åpenhet om utbyggingsalternativ inkludert bruk av tunnelboremaskiner eller sprengning i valg av drivemetode. Vi krever åpenhet og god redegjørelse for hvordan man vekter både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser (bl.a. nærmiljø, støy og trafikk) før anbefaling for valg av løsning ferdigstilles.

• JA til god informasjon
o Gjennomføring av planprogram for å sikre grundige redegjørelser og opplegg for blant annet medvirkning for grupper som antas å bli berørt.
o Ett ansvarlig kontaktpunkt hos VAV.
o Informasjonsmøter i forkant av oppstart
o Informasjonsmøter underveis i prosessen - minimum 4 pr. år - to om våren og to om høsten, og ellers ved behov
o Månedlige informasjonsskriv til alle berørte beboere, og svare på henvendelser fra beboere innen en ukes frist.

• JA til ro om natten! Aktivitet må begrenses til hverdager mellom 07:00 og 23:00. Dette må kontinuerlig monitoreres og kontrolleres. Brudd på stilletid må utløse strenge sanksjoner som bøter og erstatninger for påført belastning.

• JA til støyreduserende tiltak
o Etablere døgnkontinuerlig støymåling på flere steder
o Lydskjerming av boliger
o Installasjoner som pumper og vifter må fullstendig lydisoleres og plasseres slik at lyd og vibrasjoner ikke forplanter seg

• JA til støvreduserende tiltak
o Etablere målinger av støv og forurensing av luft
o Fukting av svevestøv fra tunnelen/fra sprengningen
o Kontinuerlig spyling/feiing av asfalterte området
o Bruk av bindemiddel der det ikke er asfalt
o Spyling av dekk på lastebilene slik at ikke jord og leire følger med ut av anleggsområdet
o Årlig rengjøring av berørte hus og tilhørende områder

• JA til et sikkert nærområde
o Trafikkregulering av tider for transport, omlasting og parkering
o Implementere tiltak for å sikre trygg skolevei på veier med anleggsrelatert trafikk
o Gjennomføre risikovurdering for steinsprang, og iverksette risikoreduserende tiltak
o Etablere kontinuerlige målinger av rystelser og bevegelser i grunn og bebyggelse
o Måling og tiltak mot økte verdier av gasser som svovel og radon på grunn av endrede grunnforhold
o Brøyting av veier, stier og parkeringsområder

• JA til vedlikehold og tilbakeføring av nærområdet etter prosjektet.
o Veier, parkeringsplasser og fortau asfalteres
o Grøntområder klippes og ryddes
o Bruer og stier tilbakestilles

• JA til vern av Oset.
o Prosjektet skal ikke utvides, området Oset skal fredes, og beboerne skal ikke påføres belastninger de neste 10 årene.

Signeres av: Alle som direkte eller indirekte berøres av anleggsvirksomhet ved Oset

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

En nabo forteller

Ida Døssland er en av naboene til Oset, og familien har de siste 1,5 årene ikke kunne bo i huset sitt på grunn av arbeidene som foregår ved Oset. Les hennes historie her:

I mars i fjor opplevde Erik K. Normann at en stor stein løsnet i forbindelse med sprengningsarbeidene, og traff huset hans. Les mer om det her.

Bakgrunnen

For å sikre vannforsyningen til Oslo ved å etablere en alternativ vannkilde til Maridalsvannet, som i dag forsyner om lag 90 prosent av Oslo med drikkevann, ble det i 2019 vedtatt i Oslo bystyre en fremføring av vann fra Holsfjorden, i tunell frem til et nytt vannrenseanlegg på Huseby.


Det nye renseanlegget på Huseby skal knyttes sammen med det eksisterende på Oset, slik at vann kan ledes fra begge anleggene frem til abonnenter i Oslo. Dette vil kreve nye vanntuneller mellom Huseby i vest, Oset i nord og Stubberud i øst. Mattilsynet har pålagt Oslo å gjennomføre disse tiltakene innen 1. januar 2028.

Anlegget på Oset har siden opprettelsen vært modernisert og utvidet i flere omganger. De siste årene har det vært jobbet med utsprenging av rentvannsbassenger i fjellet der ferdig renset vann kan lagres for å sikre vannforsyningen ved kortvarige problemer med vannkilde eller renseanlegg.

Da bydelen sist hadde saken til uttalelse på tampen av 2019, lå det seks alternative uttakssteder på bordet, i forbindelse med nye forsyningstuneller fra Sagene via Disen til Stubberud, og fra Oset til Disen. Den gang ble det pekt på to uttakssteder i Nordre Aker: Disen og Oset. I tillegg var det foreslått et uttakssted ved Ullevål sykehus.

I sin uttalelse i 2019 sa bydelen at «Bydel Nordre Aker mener beskrivelsen av de 6 alternative uttakspunktene tilsier at det finnes bedre alternativer enn både Oset og Disen i forhold til ulemper for bebyggelse, skoleveier og bruk av områder som friområder. Dette fremgår også av flere av oversiktene som er vedlagt stedsanalysen. Bydel Nordre Aker ber derfor om at man primært benytter noen av de øvrige forslagene i analysedokumentene vedlagt saken. Dersom et av de to forslagene plassert i Bydel Nordre Aker allikevel må benyttes av tekniske grunner vurderes Oset å ha minst negative konsekvenser.»

Når vi nå skriver mai 2020 er planene endret, og den største forskjellen ligger i at det foreslås å benytte tunellborremaskin fra Huseby til Stubberud, noe som betyr at alle masser for denne tunellen blir tatt ut på Stubberud. Tidligere bebudet uttak av masser ved Ullevål sykehus blir da ikke nødvendig. Tilsvarende blir det ikke nødvendig å ta ut masser på Disen. Det vil imidlertid likevel være behov for riggplass på Disen der vannledninger skal kobles sammen.


En ny 3 kilometer lang tunnel fra Oset til Disen er det imidlertid ikke mulig å gjennomføre med tunellborremaskin, ifølge VAV. Den må sprenges ut, og eneste alternativet for uttaket av disse massene er på Oset.

Vann- og avløpsetaten foreslår å videreføre riggplass i Midtoddveien og utkjøringsveier som benyttes til dagens arbeid på rentvannsbasseng. Dette vil kunne gi fortsatt trafikkbelastning både i Frysjaveien og Maridalsveien.

Politisk behandling

I begynnelsen av mai var saken oppe til forberedende behandling i bydelens Miljø-, plan- og samferdselskomité (MPS), før den skal opp i bydelsutvalget (BU) torsdag 14. mai.

Naboene til Oset vannbehandlingsanlegg har samlet seg for å bli tatt mer hensyn til når Oslos vannforsyning skal bygges ut. Foto: Privat

Vedtaksforslaget som sendes fra MPS til BU, ber blant annet VAV om å gjøre maksimalt for å redusere ulempene rundt uttakspunktene på Oset og Disen. Det bes også om at VAV så raskt som mulig, og før de endelige planene for prosjektet er lagt, inviterer beboere til et dialogmøte der erfaringer fra tidligere prosjekter på Oset kan spilles inn, slik at disse kan bli hensyntatt i den videre saksbehandlingen. MPS ønsker at det utarbeides en konsekvensutredning og en miljø-, transport- og anleggsplan, for å belyse utfordringene berørte beboere kan komme til å utsettes for.


I en bestilling av oppstartsmøte fra i fjor høst, blir det skrevet at det må forventes døgnkontinuerlig aktivitet ved utkjøringsportene for å overholde fremdriftsplanen. «Planlagt anleggsaktivitet vil anpasses mot støyretningslinje T-1442, med særlige begrensinger på søn- og helligdager, nattestid og i innsovningsfase.» I MPS-vedtaket påpekes det at T-1442 kun er veiledende, og at beboerne ved Oset har vært sterkt utsatt for belastninger ved tidligere arbeider der. MPS ønsker derfor at det sikres kontroll, oppfølging og retting av eventuelle brudd på tillatte arbeidstider, støy og miljøbestemmelser, og at de som får store negative ulemper av utbyggingen må holdes skadesløse.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...