ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Partier sier nei til Gaustad og ja til å utrede Ullevål

Ullevål sykehus, vil det være her også i fremtiden? Foto: Karl Andreas Kjelstrup

I helgen vedtok både Venstre og Oslo Frp å kreve en fullverdig utredning av å beholde Ullevål sykehus. Skepsisen mot Gaustad-planene øker.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

ULLEVÅL/GAUSTAD: Tirsdag gikk blant andre Legeforeningen i Oslo, Fagforbundet og LO sammen om et fakkeltog for å protestere mot Helse Sør-Østs planer om å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt stort sykehus på Rikshospitalet.

– Vi er nok litt sedate i Oslo når det kommer til å gå ut og vise motstand. Men her bør ansatte, innbyggere, og berørte beboere se nytten av å engasjere seg, sier Wølstad-Knudsen, som mener det burde være grunnlag for et eget «lokalt fakkeltog» på Gaustad.

– Der vil nærmiljøet bli svært berørt. Det er ikke plass på Gaustad til den enorme utbyggingen det legges opp til der, sa lederen i Fagforbundet Helse og Sykehus, Bjørn Wølstad-Knudsen, til Nordre Aker Budstikke.

Styret i Helse Sør-Øst vedtok nylig å legge ned Ullevål sykehus, og bygge nytt på Gaustad.

Oslo Frp

I helgen var det landsstyremøte i Venstre, og årsmøte i Oslo Fremskrittsparti.

ANNONSE

Fra Frps side fremmet Aina Stenersen og Carl I. Hagen et forslag som fikk årsmøtets tilslutning.

«Oslo FrPs årsmøte ser med stor bekymring på planene om et gigantsykehus på Gaustad og nedleggelse av Ullevål sykehus. En har merket seg den bastante faglige motstand mot disse planer fra en mengde ansatte på Ullevål og i folk i nærmiljøet til Gaustad.

Oslo FrPs årsmøte ber derfor bystyregruppen fremme forslag om at bystyret ber Regjering og Storting om å stoppe disse planer og arbeide for å bevare Ullevål sykehus og skrinlegge gigantplanene på Gaustad. I tillegg bør gruppen fremme forslag om å beordre stans i Plan og Bygningsetatens arbeid med de planlagte skyhøye sykehusbygninger på Gaustad, samt konsentrere seg om raskest mulig behandling av reguleringsplaner for et utvidet Aker sykehus til lokalsykehus for Groruddalen.»

– Oslo Frp har jobbet lenge for å konsekvensutrede alternativet med Ullevål sykehus, da det har vært store protester fra ulike fagmiljøer for at Gaustad-alternativet både er for dyrt, for dårlig utredet, og ikke tar hensyn til økt pasientkapasitet i årene som kommer i Oslo, sier Stenersen.

– Nå har vi også fått med oss Venstre, som vedtok på sitt landsstyremøte nylig, å konsekvensutrede Ullevål-alternativet. Dette er vi svært glade for, og ser frem til å jobbe vider med saken både opp mot byrådet i Oslo, Stortinget, og regjeringen, sier Stenersen.

ANNONSE

Venstre

Vedtaket på Venstres landsstyremøte i helgen sier at partiet vil ha en fullverdig utredning om fortsatt bruk av Ullevål og umiddelbar bygging av Aker sykehus.

Uttalelsen fra landsstyret lyder:

«Sykehusutbyggingen er en sak av stor nasjonal betydning, både helsemessig og økonomisk sett. Samlet investeringsbehov for de fire utbyggingsprosjektene i Oslo Universitetssykehus (OUS), nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet, ny sikkerhetsavdeling på Ila, nytt Aker sykehus og tilbygg på Rikshospitalet på Gaustad – samt vedlikehold av gammel bygningsmasse til nytt står ferdig – er beregnet til 59 milliarder kroner.

I planene er sykehusdriften ved Ullevål sykehus forutsatt lagt ned og tomten solgt for ca. 7 milliarder kroner. Det knytter seg stor faglig motstand, både fra legenes, sykepleiernes og psykologenes organisasjoner til utbyggingsforslaget.

ANNONSE

I følge ekstern kvalitetssikrer for prosjektet, PricewaterhouseCoopers slås det fast at det knytter seg «betydelig usikkerhet til investeringskostnadene og de driftsøkonomiske gevinstene (ved byggeprosjektene).

Denne usikkerheten vil igjen kunne påvirke økonomisk og finansiell bæreevne for prosjektene. Det ligger også til grunn en betydelig effektivisering av driften ved OUS i perioden 2019-2027, samt gevinstrealisering fra andre prosjekter i OUS, for å sikre økonomisk bærekraft for prosjektene. Å realisere dette vil kreve mye av OUS i årene som kommer.»

I debatten om utbyggingsprosjektet er det også risiko knyttet til:

  • De miljømessige konsekvensene av høyden og omfanget av bygningene på Gaustad-området
  • Beredskapssituasjonen ved OUS, herunder oppbrytningen av det faglige miljøet på Ullevål, i særdeleshet knyttet til traumebehandlingen og omfanget av de forutsatte store effektiviseringsgevinstene ved driften ved OUS
  • Inntektsgrunnlaget for de velfungerende ideelle sykehusene i Oslo, Lovisenberg og Diakonhjemmet
  • Overføringen av pasientgrupper fra OUS til Oslo Kommune
  • Reguleringen av områdene (Ullevål og Gaustad) og Riksantikvarens holdning til de foreliggende planene
  • Befolkningsutviklingen i hovedstadsområdet, herunder situasjonen på Akershus Universitetssykehus (Ahus)
  • Situasjonen for Universitet i Oslo som i henhold til utbyggingsplanene må forvente en betydelig økning i husleien til OUS
  • Inntektspotensialet knyttet til salg av tomtearealene på Ullevål der Riksantikvaren kan fremme innsigelser
  • Realiseringen av andre viktige sykehusprosjekter i Helse SørØst, spesielt nytt sykehus i Innlandet
  • Splitting av fødeavdelingen og nyfødtintensiven der den store fødeavdelingen er planlagt lagt til Aker mens nyfødtintensiven er planlagt lagt til Gaustad

Før en fatter beslutning i et slikt stort og komplekst prosjekt må beslutningsgrunnlaget være best mulig. Venstre mener derfor det må igangsettes en fullverdigkonsekvensutredning av fortsatt sykehusdrift på Ullevål.

ANNONSE

På grunn av behov for avlastning av Ahus, som i dag har et pasientgrunnlag som ligger mer enn 60% over det sykehuset er bygget for, mener Venstre det umiddelbart bør legges til rette for et nybygg på Aker – for bydelene Alna, Stovner og Grorud.»

SV forventer handling

Stortinget skal 7. mars, på initiativ fra Rødt, SV og Senterpartiet, behandle en sak om Oslo-sykehusene med krav om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker og en utredning av mulighetene for å utvikle Ullevål sykehus.

Etter vedtakene hos Oslo Frp og Venstre forventer SV på støtte også i Storinget til forslaget fra SV, Rødt og Senterpartiet, fra Carl I Hagen (Frp), Guri Melbye (V) (Oslo-representatnter) og de øvrige stortingsrepresentantene.

– Det er ingen tvil om at Ullevålalternativet burde vært grundig utredet. Siden verken Helse Sør-Øst eller Høie har klart å ta det ansvaret, har vi tatt det til Stortinget. Der har Carl I. Hagen og Venstre mulighet til å stemme for, sier Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV fra Oslo.

– Det er helt uforståelig for meg at foretaket og regjeringen ønsker å gå videre med et prosjekt som har mottatt så alvorlig kritikk. Fagfolkene advarer om at det i ytterste konsekvens kan stå om liv og død, sier Kaski.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE