ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Slik er resultatene fra de nasjonale prøvene på våre skoler

5. klassingene på Berg skole gjør det godt på årets nasjonale prøver, og har blant de høyeste skalapoengene i regning, lesing og engelsk. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Illustrasjonsfoto)

Resultatene fra de nasjonale prøvene på 5. trinn viser at elevenes ferdigheter i engelsk har blitt noe bedre de siste to årene, mens de er stabile i lesing og regning. På 8. trinn er det få endringer i elevenes prestasjoner det siste året.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NORDRE AKER: Denne høsten gjennomførte rundt 60.000 elever på 5. trinn og omtrent 60.000 elever på 8. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. I tillegg gjennomførte cirka 60.000 elever på 9. trinn de samme prøvene som 8. trinn i lesing og regning.

Denne uka ble resultatene offentliggjort. Det store bildet er at det ikke er mange endringer sammenliknet med året før.

Lenger ned i saken kan du se resultatene fra skolene i Nordre Aker.

Flest elever presterer på høyeste mestringsnivå i Oslo

I de ulike fylkene endrer ikke gjennomsnittlige skalapoeng seg nevneverdig fra i fjor. I 2021 skiller det fire poeng mellom fylkene med høyest og lavest gjennomsnittlig skalapoeng i engelsk, tre i lesing og to i regning for 5. trinn. I fjor skilte det tre poeng på alle prøvene.

Fordelingen av elever på mestringsnivå viser at det er størst forskjell mellom fylkene i andelen elever på høyeste mestringsnivå.

ANNONSE

Det er særlig Oslo som skiller seg ut ved at mange elever presterer på høyeste mestringsnivå, og andelen elever på høyeste mestringsnivå i Oslo har økt på samtlige prøver fra i fjor:

Litt over 30 prosent av elevene på 5. trinn i Oslo er på høyeste mestringsnivå i lesning. 18 prosent av elevene på 8. og 9. trinn er på høyeste mestringsnivå i lesning, regning og engelsk, mens andelen elever på høyeste mestringsnivå i de andre fylkene varierer mellom 7 og 12 prosent.

Oslo har også færrest elever på laveste mestringsnivå på alle prøvene, men denne andelen har ikke endret seg særlig fra i fjor.

– Osloskolen har vært spesielt hardt rammet av korona. Disse resultatene viser at elever og lærere har klart å prioritere læring og utvikling i en periode der de samtidig har måttet håndtere mange utfordringer knyttet til pandemien. Jeg er imponert og stolt over disse resultatene, sier direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen, i en pressemelding.

UDE-direktør Marte Gerhardsen (bak t.h.) på besøk på Sommerskolen på Grefsen i 2019. Her med leder Ingvild Vestmoen, rektor Are Enger, og elvene Teodor, Arwen, Marthe og Bertine. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

ANNONSE

I Oslo har rundt 19.000 elever i 5., 8. og 9. trinn gjennomført de nasjonale prøvene denne høsten.

– Korona har vært krevende for elevene våre, og vi vet at mye hjemmeskole og mindre kontakt med venner har gitt oss utfordringer vi må håndtere fremover. Derfor er det godt å se at resultatene har holdt seg på et høyt nivå. Det er en stor annerkjennelse av den stabile og gode jobben skolene våre har gjort gjennom koronaperioden, sier Gerhardsen.

Store kjønnsforskjeller

Samtidig som en stor andel presterer høyt og Oslo har gått opp ett skalapoeng i engelsk på 5. trinn, har Oslo også gått ned ett skalapoeng i regning på 5. trinn og ned ett skalapoeng i lesing på 8. trinn.

Resultatene viser også store kjønnsforskjeller. Generelt presterer jenter bedre i lesing, mens guttene presterer bedre i regning og engelsk. I regning er forskjellen mellom gutter og jenter på alle trinn så stor som fire skalapoeng.

– Lesing, engelsk og regning er viktig for å mestre de andre fagene på skolen. Det er en sentral oppgave for alle oss som jobber med skole å utjevne disse forskjellene, sier Gerhardsen.

ANNONSE

Den viktigste jobben med oppfølgingen av elevene etter prøvene skjer i klasserommet. På hver skole bruker lærerne resultatene til å følge opp elevene. Skolen bruker også resultatene til å finne styrker og utfordringer som hele skolen skal jobbe videre med.

Gerhardsen understreker at resultatene fra nasjonale prøver gir et avgrenset bilde av elevenes ferdigheter og kompetanse.

– Vi ser resultatene i sammenheng med alt annet vi vet om skolene og elevene, sier Gerhardsen.

Hovedfunn 5. trinn:

  • Elevenes prestasjoner i engelsk har blitt bedre de siste to årene.
  • Det er i snitt ingen store endringer nasjonalt i elevenes prestasjoner i lesing eller regning.
  • Guttene presterer bedre enn jentene i regning og engelsk, mens i lesing er det motsatt. Dette er i tråd med tidligere års resultater.
  • Guttene presterer bedre i regning og engelsk sammenlignet med i fjor.
  • Jentene presterer litt svakere i år sammenlignet med i fjor i regning og engelsk.
  • Prestasjonsforskjellen mellom gutter og jenter i regning har økt, og er i 2021 den største siden trendmålingen startet i 2014.

Hovedfunn 8. trinn:

  • Det er ingen endringer nasjonalt i gjennomsnittlige skalapoeng i lesing, regning og engelsk fra vi startet å måle utvikling over tid og frem til 2021.
  • Guttene presterer litt bedre enn jentene i regning, mens i lesing er det motsatt. I engelsk presterer guttene og jentene mer jevnt. Dette er i tråd med tidligere års resultater.
  • Guttene presterer noe sterkere i regning og engelsk i år sammenlignet med i fjor.
  • Jentene presterer noe svakere i regning sammenlignet med i fjor.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Resultatene i Nordre Aker

Resultatene fra nasjonale prøver blir publisert på en skala der det nasjonale gjennomsnittet ble satt til 50 skalapoeng da man startet å måle utvikling over tid. Elevene blir ut fra antall skalapoeng fordelt på ulike mestringsnivåer. Det er tre mestringsnivåer på 5. trinn og fem mestringsnivåer på 8. og 9. trinn. Udir anbefaler å se gjennomsnittsresultat og fordeling av elever på mestringsnivå i sammenheng.

Vi har under samlet resultatene fra skolene i Nordre Aker. I tillegg er resultatene fra 5. trinn på Fernanda Nissen skole i Nydalen (Bydel Sagene) og 8. og 9. trinn på Marienlyst skole (Bydel St. Hanshaugen) med, fordi begge disse skolene tar i mot elever fra Nordre Aker.

ANNONSE

Fordeling på mestringsnivå

Resultatene, i form av skalapoeng, danner grunnlag for å plassere elevene på 5. trinn på et mestringsnivå mellom 1 og 3. 42 skalapoeng eller mindre tilsvarer det laveste nivået, mellom 43 og 56 poeng mestringsnivå 2 og mestringsnivå 3 er 57 eller flere poeng. Under er fordelingen ved bydelens skoler.

For 8. og 9. trinn er det fem mestringsnivåer. Mestringsnivå 1 tilsvarer 36 skalapoeng og mindre, nivå 2 er 37-44 skalapoeng, nivå 3 er 45-54 skalapoeng, nivå 4 er 55-62 skalapoeng og nivå 5 er fra 63 skalapoeng og oppover. Elevene på 9. trinn gjennomfører samme prøve i regning og lesing som elevene på 8. trinn. Det nasjonale snittet er derfor som forventet høyere på 9. trinn enn på 8. trinn.

Alle nasjonale resultater kan du se på Utdanningsdirektoratets sider, for 5. trinn og 8. og 9. trinn. Der kan du også sammenlikne med tidligere år.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE