Nordre Aker Budstikke

Reverserte frivillig-kutt, og ansetter jordmor, helsesykepleier og kommunikasjonsrådgiver

Et "digitalt" bydelsutvalg vedtok Nordre Akers 2021-budsjett torsdag kveld. (Skjermdump).

Bydelspolitikerne gjorde seg selv til julenisser på flere områder da de torsdag vedtok budsjettet for 2021. Men flere stridssaker fikk tommelen ned av flertallet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

NORDRE AKER: Årets store kveld for bydelspolitikerne er budsjettbehandlingen. Og selv om det kan høres tørt ut for de uinnvidde, hadde det digitale bydelsutvalgsmøtet, som ble streamet direkte på bydelens Facebook-side, på det meste om lag 100 tilskuere, om man også teller med de som deltok via Zoom-linken.

At møtet omhandlet den mulige nedleggelsen av Gulldalen barnehage på Kjelsås, og oppsigelsen av plassene på Inn på Tunet på Skjerven gård i Maridalen, hjalp nok godt på "seertallene".

For den ene gruppen førte resultatet til stor jubel, mens for den andre var det hele en begredelig skuffelse.

2 milliarder

«I potten» lå et budsjett med en netto ramme på over 1,8 milliarder kroner (1.809.000.000 kroner). Med inntekter på 303 millioner, blir bruttorammen på 2112 millioner kroner.

Budsjettets andeler fordelt på funksjonsområder.


Etter at budsjettforliket mellom byrådet og Rødt i rådhuset reverserte rammekuttet til bydelene, la på over 18 millioner, samt sikret en øremerket pott på 23 millioner til barn og unge, hadde bydelene plutselig 123 millioner mer å «leke med». For Nordre Aker utgjorde det 8,668 millioner kroner mer enn den opprinnelige budsjettrammen.

I sitt opprinnelige budsjett hadde bydelsdirektør Øyvind Henriksen strammet inn forbruket på enkelte områder, og var ærlig på at risikoen var høy flere steder:

Han hadde også disponert tilleggsbevilgningen, slik vi omtalte her:

Der hadde han blant annet oppjustert beløpet til Frivillighetsmidler og Grønne midler, og oppjustert der risikoen i det opprinnelige forslaget var størst: barnevernet, tilrettelagte tjenester, sykehjemsplasser og dagaktiviteter for personer med demens. I tillegg økte han risikoavsetningen, som i det opprinnelige forslaget var satt til 7,2 millioner, med 2,754 millioner kroner.

BU-leder Bente M. Larsen (Ap) og bydelsdirektør Øyvind Henriksen, her i et fysisk møte i sommer. BU-møtet i desember gikk digitalt. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Alt det ikke blir noe av …

De tre styringspartiene med flertall i bydelsutvalget, Arbeiderpartiet, MDG og SV, hadde i forkant av møtet blitt enige om hvilke områder de selv ville styrke i budsjettet, og selv om budsjettdebatten var lang og tidvis intens, ble det aldri mer spennende enn at posisjonens forslag gikk gjennom, mens opposisjonens tallforslag ble avvist. Riktignok var det enkeltpunkter som ble foreslått fra begge de politiske blokkene, slik som mer til Frivillighetsmidler, og som fikk helhjertet støtte fra nesten samtlige 15 lokalpolitikere.

For ordens skyld: Det direktevalgte bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker består i perioden 2019-23 av Høyre (4 representanter), MDG (3), Arbeiderpartiet (3), SV (2), Venstre (1), Rødt (1) og Fremskritspartiet (1).

La oss først se på alle tallforslagene som ikke gikk gjennom.

Venstre hadde før møtet vært høyt ute med forslag om demensaksjonsmidler, for å redde de tre dagaktivitetsplassene for personer med demens – Inn på Tunet på Skjerven gård. Partiet ønsket at de 800.000 kronene fra ekstrabevilgningen som bydelsdirektøren hadde satt av til å styrke bydelens eget demenstilbud, heller skulle legges i en pott pårørende kunne søke på. Forslaget fikk støtte av Høyre og Frp, men falt. Les mer om hele debatten rundt demensomsorgen her:


I tillegg ville Venstre at bydelen skulle bevilge 300.000 kroner til Maridalens Venner, som har fått kuttet sin direktebevilgning fra Oslobudsjettet med 600.000 kroner. Ola Elvestuen og Vegard Ulvang har tatt venneforeningen, som forvalter kulturlandskapet i Maridalen, kraftig i forsvar, etter at det ble fremsatt uriktige opplysninger om dem i bystyrets budsjettdebatt:

I bydelsutvalget var særlig MDG og Rødt kritiske til venneforeningen, og mente de burde redusere lønnskostnadene sine, gjøre hjemmeleksene bedre, og heller komme tilbake senere. De ble også henvist til å søke Frivillighetsmidler. Venstre fikk bare støtte av tre av Høyres fire representanter, og forslaget falt.

Venstre fikk heller ikke flertall for forslaget om opprettelse av en stilling for skolepsykolog på barnetrinnet med 880.000 kroner. Høyre hadde et nesten likelydende forslag med samme beløp, men de to partiene ble alene om dette. (Det ble imidlertid vedtatt 800.000 til en stilling i skolehelsetjenesten fra de rødgrønnes forslag). Partiets forslag om 300.000 kroner til å styrke forebyggende/kulturenheten fikk også bare støtte fra Høyre og Frp, og falt. Venstre ville også sette av 100.000 kroner til Grønn bydelsdag i 2021, men med all usikkerheten knyttet til koronapandemien var ingen av de andre partiene enige i det.

Høyre ønsket å bevilge 713.000 kroner til avlastningsplasser i demensomsorgen, men fikk bare støtte fra Venstre. Partiet ville også bevilge 100.000 for tilrettelegging for uorganisert aktivitet. Pengene ville de bruke til en kartlegging av innbyggernes behov og ønsker for friområdene i bydelen, og fikk støtte fra Rødt og Venstre. MDG, Ap, SV og Frp stemte mot, og forslaget falt.

Videre ville Høyre ha 150.000 kroner til inndekning av treningsavgifter og kontingenter til barn og unges fritidsaktiviteter der familiene ikke har råd til å betale selv. Det støttet bare Frp, og forslaget falt.


Rødt ønsket å reversere forslaget om å holde en områdestyrerstilling i barnehage vakant ved en permisjon på 5-6 måneder, og sørge for at lederressursene i barnehagene heller opprettholdes. Forslaget var ikke tallfestet, men Rødt ville be administrasjonen finne ressurser til dette, evt. fra risikoavsetningen. Det var ingen av de andre partiene enige i.

Dette ble det noe av

Men etter at opposisjonens forslag var høvlet vekk, gikk posisjonspartienes budsjettendringer gjennom. Disse endringene ble vedtatt:

 • Forslaget om nedleggelse av Gulldalen barnehage ble reversert og 610.000 kroner tas fra risikoavsetningen for å dekke inn ekstrakostnadene – støttet av alle partier minus Venstre.
 • Øremerke 980.000 kroner til kjøp av tre plasser Inn på Tunet på Hauger gård for de som mister plassene på Skjerven. (800.000 tas fra tilleggsbevilgningen som bydelsdirektøren vill bruke på egne demensaktiviteter, og 180.000 fra risikoavsetningen). - støttet av alle partier minus Høyre. Venstre stemte sekundært.
 • Øke Frivillighetsmidlene til 1 million kroner, og Grønne midler til 500.000 kroner (Det var 300.000 mer enn bydelsdirektøren hadde lagt inn, og pengene tas fra risikoavsetningen) - støttet av alle utenom Høyre. Frp stemte også mot økningen av Grønne midler.
 • 800.000 kroner fra risikoavsetningen til ett årsverk kommunikasjonsrådgiver i bydelen - vedtatt mot Høyre, Venstre og Frps stemmer.
 • 800.000 kroner til ett årsverk i skolehelsetjenesten i barneskolen. Pengene ble dekke inn av tilleggsbevilgningen, ved å flytte 300.000 fra bydelsdirektørens avsetning til forebyggende/kulturenheten, og 500.000 fra bydelsdirektørens forslag til styrking av barnevernet - støttet av alle minus Frp.
 • 820.000 kroner til ett årsverk jordmor fra øremerkede midler i tilleggsbevilgningen, dette var i tråd med bydelsdirektørens innstilling.

Dermed ble noen av postene fra bydelsdirektørens tilleggsinnstilling justert i henhold til vedtakene over. Men resten ble enstemmig vedtatt:

 • Øke risikoavsetningen med 864.000 kroner (redusert med 1,89 millioner fra det opprinnelige forslaget på 2,754 mill.).
 • Redusere kuttet i tiltaksbudsjett barnevern – 100.000 kroner (etter at 500.000 var flyttet til skolehelsetjenesten).
 • Tilrettelagte tjenester økte driftsmidler – 300.000 kroner.
 • Tverrfaglig ressursteam – økt budsjettramme avlastning, bpa, tilrettelegging bhg §19f – 500.000 kroner.
 • Økte driftsmidler kommunale barnehager (utskiftning inventar/utstyr) – 400.000 kroner.
 • Koordinerende enhet utvide frikjøp til 100% stilling i oppstartsfase – 204.000 kroner.
 • Øke sykehjemsplasser med 1,5 til 318 plasser – 1,07 millioner kroner.
 • Sikre finansiering av ruskonsulent 50% stilling (ekstern finansiering er usikker) – 270.000 kroner.
 • Økning i bydelens finansiering av Ung Arena – 50.000 kroner.
 • Øke driftsmidler forebyggende/kulturenheten – 300.000 kroner (halvert etter flytting av midler til skolehelsetjenesten).

Verbalvedtak

Partiene hadde også en rekke verbalvedtak, som ikke utløser økonomiske forpliktelser. Disse ble stemt over, og legges ved budsjettet. Under kan du lese partienes verbalforslag, og hvem som støttet disse.

Fra Ap, MDG og SV

Barnehager i bydelen

Barnehagekapasiteten i bydelen skal møte forventet vekst i antall barn. Bydelsutvalget ønsker en 1/2 –årlig oversikt over barnehagetilbudet i bydelen i forbindelse med hovedopptaket i august og i forbindelse med barnehagetellingen i desember.

Barnehagene utgjør en viktig del av barns oppvekstsvilkår. Bydelsutvalget ønsker å være informert om driften og planleggingen av barnehagene i bydelen herunder etablering av nye barnehager og utvidelse av eksisterende barnehager (hvor mange barnehageplasser er det behov for og hvor eventuelle nye barnehageplasser skal opprettes).

(Støttet av Ap, MDG, SV, R, 1 rep. H – flertall. 3 fra H, V og Frp stemte mot)

Statistikk-/avvikssystem

Det siste året har bydelen innfør et system for å melde avvik og uheldige hendelser kalt EQS. Det å loggføre avvik og uheldige hendelser er sentralt for å effektivt kunne følge opp kvaliteten i tjenestene bydelen er pålagt å gi sine innbyggere. Bydelsutvalget ønsker at systemet skal følges på en enhetlig måte i hele bydelen, og ønsker at det settes fokus på korrekt og presis rapportering.

For å følge det opp ønsker Bydelsutvalget: 1. At det sette av tid og ressurser til opplæring i bruk av systemet. 2. At Bydelsutvalget hvert kvartal får en rapport med avvik og uheldige hendelser med behandling i relevant komité. 3. At rapporten i punkt 2 inneholder en sammenligning med andre bydeler det er naturlig å sammenligne seg med.

(Støttet av alle)

Heltidskultur

Bydelsutvalget er fornøyd med arbeidet som er gjort for å innføre en heltidskultur i bydelen. Mange i faste hele stillinger gir bedre tjenester til brukere av bydelens tjenester. Utfordringene ved covid-19 pandemien har vist at det ikke er ønskelig at ansatte jobber i flere virksomheter for å samle sammen til en heltidsstilling. Det er også en utfordring å få ansatt nok fagutdannede personell, slik at det er ønskelig å få mobilisert den ressursen som de deltidsansatte utgjør. Bydelsutvalget ber om at dette arbeidet følges opp slik at bydelen i samarbeid med de ansatte får redusert bruken av deltid, og får innført en kultur hvor heltid er malen og deltid unntaket i bydelens tjenester. Bydelsutvalget ber om å bli holdt orientert om framdriften i dette arbeidet, herunder om utviklingen i andel heltidsstillinger og hvilke tiltak som planlegges innført.

(Støttet av alle, utenom Frp)

Tillittsreform

Bydelsutvalget er opptatt av at vi fortsetter arbeidet med tillittsreform i bydelens tjenester. Vi ønsker at vi videreutvikler bydelen slik at det er innbyggernes behov i samskapning med de ansattes faglighet, som videreutvikler tjenestene våre. Det er ikke skjemaer og forhåndsdefinerte maler som skal definere behovet, de er bare verktøy for å lette kommunikasjon, ikke et mål i seg selv. Vi vet at bydelen er godt i gang med dette, og ønsker å bli holdt orientert om dette arbeidet.

(Støttet av alle)

Tilrettelagte tjenester

Bydelsutvalget ønsker at Nordre Aker Bydel skal være et godt sted å bo for alle. For at det skal være mulig, må vi ha gode tjenester til befolkningen så de som trenger hjelp, kan få det.

Folk som trenger tilrettelagte tjenester er ofte ikke de som roper høyest, for å få den hjelpen de har krav på. I budsjettet for 2021 legges det opp til å redusere denne tjenesten med 3,5 årsverk. Dette bekymrer oss. Vi ønsker at kvaliteten på de tilrettelagte tjenestene opprettholdes og utvikles også i fremtiden. Vi vil derfor holdes løpende orientert om dette lar seg gjøre. Det er helt avgjørende at alle med behov for tilrettelagte tjenester i Nordre Aker Bydel skal kunne være trygge på at de vil få den hjelpen de trenger her.

(Støttet av alle)

Kollektivtilbudet i bydelen

Bydelsutvalget er opptatt av en grønnere by der det skal bli enklere å ta miljøvennlige valg i hverdagen, blant annet med enda bedre kollektivtransport. Utbyggingen i bydelen vil også føre til at det er behov for at flere reiser kollektivt og kollektivtilbudet bør derfor styrkes. Bydelsutvalget ønsker at bydelen legger til rette for å involvere beboere med innspill om hvor i bydelen det mangler kollektivtilbud, og videre holder oss orientert om dette arbeidet.

(Støttet av alle)

Parker og uteområder

Bydelsutvalget ønsker at bydelen skal fortsette å ruste opp bydelens parker og uteområder Vi har en del flotte grøntområder i bydelen som kan tilrettelegges bedre for aktivitet og rekreasjon for alle aldersgrupper. Vi ber bydelen om å innhente innspill fra beboere om forslag til opprusting av bydelens parker og uteområder. Vi oppfordrer bydelen til aktivt å søke eksterne støtteordninger for å finansiere dette. Bydelsutvalget ønsker å holdes orientert om innspill fra beboerne og om planer for opprusting.

(Støttet av alle)

Fra Høyre

Høyre ønsket at risikoavsetninge skulle deles to, der halvparten skal brukes dersom det oppstår uventede behov for barnehjemsplasser, sykehjemsplasser og tilsvarende, og den andre halvparten overføres til 2022, til omstillingstiltak som gjør bydelen rustet til å håndtere reduserte rammer og økte tjenestebehov i årene som kommer. Midlene som ikke benyttes til de gitte formålene vil overføres til 2022 eller omdisponeres etter vedtak fra BU. Fordelingen av midlene kan skje 50/50 eller ut fra forslag fra administrasjonens basert på forventet behov. Dette fikk bare partiets egne stemmer.

Styrket samarbeid med skolene:

Barneskolene i bydelen har ytret ønske om tettere kontakt med og støtte fra bydelen. Høyre foreslår at det settes av ressurser til å styrke samarbeidet med barneskolene i bydelen. I første omgang ved at bydelen undersøker hvilken støtte og samarbeidsform som ønskes fra skolene, og legger opp til økt samarbeid og oppfølging ut fra dette. Vi ber om at bydelen gir tilbakemelding om dette lar seg gjøre innenfor den foreslåtte rammen, evt. hvor mye ressurser som må settes av til dette.

(Støttet av H, V og Frp - midretall. MDG, Ap, SV og R stemte mot)

Fra Venstre

1. Bydelsutvalget ber administrasjon følge opp Bymiljøetaten når det gjelder status for friområder for hunder (hundejorder) som skal opparbeides i bydelen. Bydelsutvalget ber om at planene legges fram for bydelens lokalpolitikere før våren 2021. (Støttet av V, MDG, SV, R, Ap og 1 fra H - flertall. 3 fra H og Frp stemte mot)

2. Bydelsutvalget ber administrasjonen søke om særskilte statlige midler, for å øke jordmorårsverkene i bydelen ytterligere. (Støttet av alle)

3) Bydelsutvalget ber administrasjonen varsle bydelsutvalget om miljø- plan- og samferdselssaker, som ikke sendes den formelle veien via bydelsutvalget, så raskt som mulig. Ref. ombyggingen av parkeringsplassene ved Norges idrettshøgskole. (Støttet av alle)

Fra Rødt

Pilotprosjekt med 6-timers arbeidsdag

Bydelsutvalget ønsker at bydel Nordre Aker iverksetter et pilotprosjekt med 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i samarbeid med fagforeningene og vernetjenesten. Det vil gi mulighet til å prøve ut nye modeller som kan gi bedre tjenester og bedre arbeidsvilkår gjennom økt bemanning. Vi ber om en sak om et pilotprosjekt med 6-timersdag med full lønnskompensasjon i en av bydelens tjenester/virksomheter. Oslo kommune gjennomførte et forsøk med seks timers normalarbeidsdag fra juni 1995 til mars 1997 på Majorstua. Rapport fra det finnes her: http://www.sekstimersdagen.no/wp-content/uploads/2019/10/6td_oslo_rapporten.pdf. Vi ber om at bydelsdirektøren undersøker mulighetene for å søke byrådet om prosjektmidler til et nytt forsøk med 6-timersdag, denne gangen i vår bydel.

(Støttet av R, MDG, SV, Ap - flertall. Frp, V, H stemte mot)

Opprette vikarpool for barnehagene i Nordre Aker

Det har vært økt forståelse for vikarbruk i barnehagene i høst pga smitteverntiltak og i barnehagene har de ikke kunnet hjelpe hverandre på tvers av avdelinger, slik de har pleid å gjøre. Byrådet har også innført pilotprosjekter med vikarpool for de kommunale barnehagene i noen bydeler. Byrådets tiltak om vikarpool bør opprettes også i vår bydel. Ved å benytte oss av egen vikarpool kan bydelen selv rekruttere vikarer som bydelen kan veilede og lære opp, i tillegg til at bydelen får større kjennskap til vikarene. Personalet er barnehagens viktigste ressurs.

Slik vi i Rødt Nordre Aker ser det er dette den beste måten å sikre god bemanning i barnehagene også når det er av en eller annen grunn er fravær blant de ansatte. Vi tror dette også gir en arbeidsdag både for de ansatte i barnehagene og barna. BU ber bydelsadministrasjonen tar kontakt med de bydelene som allerede kjører dette prosjektet og setter i gang et prosjekt også i Nordre Aker.

(Støttet bare av Rødt)

Fra Fremskrittspartiet

Småbedrifter og Gründerbedrifter sliter spesielt nå ekstra i disse pandemi tider. Kompensasjonsordningener for nye gründerinitiativ spesielt i utelivsbransjen må få mer oppmerksomhet og virkemidler. Har snakket med gründere som har satset midler og belånt sine boliger for å bygge opp sin bedrift før pandemien inntraff. Disse har minimale kompensasjonsordninger da de ikke har hatt tidligere omsetning. Tiltak med kompensasjon gjennom avgiftsreduksjon etc er viktig tiltak hvis slike initiativ skal få en sjanse til å overleve. (Har selv snakket med flere omkring den utbyggingen som har skjedd rundt Storosenteret).

(Støttet av Frp og 3 fra H – mindretall. Ap, MDG, SV, R og 1 fra H stemte mot).

Saken er skrevet på bakgrunn av budsjettdebatten i BU. Vi tar høyde for at feil og misforståelser kan ha forekommet. Referatet fra møtet, og det vedtatte budsjettet blir lagt ut på bydelens nettsider.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...