ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

FAU om skoleveisikkerhet:

– Spesielt å legge vurderinger fra 2011 til grunn

Det vil være uheldig å bare bruke Gaustadveien som tungtransporttrasé, mener FAU på Kringsjå. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Foreldrene på Kringsjå skole er helt uenige i Bymiljøetaten og Bydel Nordre Akers vurdering av skoleveisikring. FAU ønsker å fordele tungtransporten på Nordbergveien og Gaustadveien.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 28.09.2017 kl 19:17

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

GAUSTAD / SOGN: – Det er spesielt å legge vurderinger fra masseutkjøringen i 2011 til grunn. Forholdene er annerledes i dag, blant annet bor det flere i Gaustadveien, sier FAU-leder ved Kringsjå skole, Sofie Oraug-Rygh.

Hun understreker at hun ikke kjenner bakgrunnen for vurderingene som ble gjort den gang, da det var snakk om masseutkjøring fra Vettakollen høydebasseng, men at FAU er klare på hva de mener er best for skolens elever i dag.

– Vi har barn helt fra Sognsvannsveien og til skolen. Vi tror ikke det er gunstig å bruke Gaustadveien som anleggstrasé begge veier, men at det vil være fornuftig også å bruke Nordbergveien, legger hun til.

Tror på sikring i Nordbergveien

Statnett skal lage ny kabeltunnel mellom Smestad og Sogn, og skal derfor kjøre ut lastebillass med løsmasser over en treårsperiode, med oppstart i høst. Tilsammen er det muligens snakk om opptil hundre lastebilpasseringer hver eneste dag.

Torsdag var Bymiljøetaten, Statnett og Veidekke på befaring langs veien. Der deltok også Oraug-Rygh som FAU-leder på Kringsjå skole.

ANNONSE

– Skal det kjøres i Nordbergveien må gangveien helt øverst ved trafoen sikres, der den krysser Nordbergveien. Nordbergveien må også sikres med fortau fram til John Brandts vei, noe det også er lagt opp til i prosjektet, sier hun.

Fortau må på plass i Nordbergveien gjennom kolonihagen, fra Sognsveien til John Brandts vei. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Det må sikring på plass der gang-og sykkelveien fra Gaustadveien krysser Nordbergveien ved trafostasjonen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Slik jeg oppfatter det har utbygger skissert flere mulige løsninger for å sikre veien. Det skal blant annet ikke kjøres om morgenen når det er barn på vei til skolen. Det skal være full stopp for lastebiler, og utplasserte vakter. Det er dermed ikke et godt argument å si at det vil være farlig å kjøre i Nordbergveien. Det er enda flere barn som har Gaustadveien som skolevei, og der må lastebilene kjøre opp på fortauet for å passere, sier FAU-lederen.

Hun sier hun opplevde befaringen, der Bymiljøetaten, Statnett og Veidekke deltok, som konstruktiv.

ANNONSE

– Jeg tror Bymiljøetaten fikk noen aha-opplevelser når de så hvordan forholdene faktisk er i området. Det kan oppstå mange skumle situasjoner fra trafoen og til Sognsvannsveien, sier Oraug-Rygh.

Hun har tro på at etaten vil se ordentlig på saken før en endelig avgjørelse treffes.

SMALT: Gaustadveien.

SMALT: Nordbergveien.

Flest skolebarn i Gaustadveien

Ifølge FAU-lederen bor det langt flere barn i Gaustadveien enn i området ved Nordbergveien. Det er også tre barnehager i veien.

ANNONSE

– Jeg har ikke nøyaktig antall, men vil anslå at det er rundt 200 barn som går på skole på Kringsjå. Det er betydelig færre som bor i Nordbergveien og John Brandts vei, sier hun, og legger til at halvparten av året er det ingen (når kolonihagen er stengt for sesongen).

Bydelsutvalget gikk mot Statnett

Statnett ønsket opprinnelig en delt løsning, med kjøring både i Nordbergveien og Gaustadveien, slik også FAU vil ha. Da bydelsuvalget uttalte seg om saken 7. september, snudde de imidlertid 180 grader, og gikk inn for å fraråde bruk av Nordbergveien.

Det ble da vist til vurderingene fra Kringsjå skole i forbindelse med Vettakollen-utbyggingen, og at kjøring i Nordbergveien ville ha uheldige konsekvenser for kolonihagen.

Les hele saken om behandlingen her.

Leder av bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité (MPS), Terje Olav Moen (Ap), forteller at det var innspill fra beboere på Nordbergveien-siden i åpen halvtime, og momenter som framkom i møtet, som gjorde at BU fattet vedtaket om at massetransporten bør skje utelukkende i Gaustadveien, noe som avviker fra Statnetts ønske, og det opprinnelige vedtaket i MPS.

ANNONSE

– Det var således et omforent vedtak som framkom i møtet, og ikke fremmet som konkret forslag, sier han til Nordre Aker Budstikke.

Vedtaket fra bydelutvalget ble slik:

«Bydelsutvalget viser til at bruk av Nordbergveien som anleggsvei ble utredet i forbindelse med byggingen av Vettakollen høydebasseng. Både veimyndighetene samt Kringsjå skole uttrykte den gang store betenkeligheter mot løsningen på grunn av konflikt med kryssende gang – og sykkelveier både ved enden av Nordbergveien og i krysset ved Sognsveien. Nordbergveien som anleggsvei vil i tillegg være til stor ulempe for hyttene i Solvang Kolonihage som ligger tett inntil veien. Bydelsutvalget vil på denne bakgrunn fraråde at Nordbergveien blir brukt som anleggsvei i byggeperioden.»

– Nordbergveien sterkt belastet

– I hvilken grad ble situasjonen for beboerne i Gaustadveien vurdert i MPS, og senere i BU, i forkant av at BU valgte å gå mot Statnetts ønske om å bruke Nordbergveien til utkjøring?

– Viktige momenter som framkom under behandlingen var blant annet at transport i Norbergveien vil kreve at veien utvides betydelig i bredden av hensyn til annen trafikk og sikkerheten for gående/syklende. Norbergveien er sterkt belastet med parkering til kolonihagen som skaper dårlig oversikt for folk som kommer ut fra gangveiene til/fra hyttene der, sier Moen.

Han viser til at BU-vedtaket er i tråd med det som anbefales av Bymiljøetaten, som er fagetat og veieier.

– De skal som kjent ha befaring med borettslag/beboere i Gaustadveien for å se om sikkerheten under massetransporten kan bedres utover det som allerede er planlagt, sa han til Nordre Aker Budstikke, før den omtalte befaringen torsdag.

Les bakgrunnen for saken: Gaustadveien kan få all trafikkbelastningen – igjen

Foreslåtte tiltak

Trafikksikringstiltakene Statnett har foreslått ved bruk av både Gaustadveien og Nordbergveien:

Statnett vil pålegge entreprenør følgende trafikksikkerhetstiltak, gitt de foretrukne transportrutene:

 • Hastighetsregulering
 • Ekstra beredskap for snøbrøyting
 • Ingen anleggstrafikk 08:00-08:30
 • Etablering av alternative p-plasser
 • Bedre drenering ved gang- og sykkelvei, Sogn
 • Støyskjerming mellom anleggsområde og nabo i Nordbergveien 113

I tillegg har Statnett ønske om tiltak som må godkjennes av Oslo kommune som veieier:

 • Skilting
 • Parkeringsforbud i Nordbergveien og Gaustadveien
 • Sperre/hindring i gang- og sykkelvei
 • Ekstra belysning
 • Etablering av fotgjengeroverganger i Gaustadveien
 • Enveiskjøring i Nordbergveien og gjennomkjøring forbudt mellom Sognsveien og Sognsvannsveien for andre enn anleggstrafikk og beboere i John Brandts vei og kolonihagen

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE