Nordre Aker Budstikke

Styret vil gå videre med planene om utbygging på Gaustad

Skisse av mulig ny bebyggelse på Rikshospitalet, Gaustad. Perspektiv sett fra vest. (veien i forgrunnen er ringveien). Illustrasjon: RATIO/ARKITEMA

Styret i Oslo Universitetssykehus anbefaler Helse Sør-Øst å jobbe videre med sykehuskonseptet som betyr utbygging på Aker og Gaustad, og nedleggelse av Ullevål.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 07.12.2018 kl 14:29

GAUSTAD: Styret ved Oslo universitetssykehus (OUS) vedtok 6. desember å ta konseptrapporten for Aker og Gaustad til etterretning og anbefale Helse Sør-Øst å legge rapporten til grunn for videre arbeid med forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad. Det melder OUS selv.

Splittet styre

Ifølge NRK var det et splittet styre som tok avgjørelsen. Statens fire representanter i styret sa ja, mens de tre representantene for fagforeningene mente det var for risikabelt.

Disse representantene fikk inn en protokolltilførsel i vedtaket, der de peker på at flere sentrale forhold i konseptfaserapporten er uavklarte. Dette gjelder blant annet kapasitetsproblematikk, risiko for at de foreslåtte byggene strider med reguleringsbestemmelser når det gjelder høyde og verneforhold, uklarhet rundt finansiering av utbyggingen, og risiko for virksomheten som blir liggende igjen på Ullevål mellom etappe 1 og 2. Les både styrevedtaket og protokolltilførselen i sin helhet nederst i denne saken.

Rikshospitalet sett fra øst. De hvite byggene er foreslåtte påbygg/nybygg. Illustrasjon: RATIO/ARKITEMA

Bygge ut Rikshospitalet og Aker

Helse Sør-Øst vedtok den nye sykehusstrukturen i 2016, som innebærer at Ullevål sykehus skal legges ned, og at alle pasienter i Oslo samles på tre sykehus – et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad – samt dagens Radiumhospital, der alt av kreft-virksomhet skal samles. Planlagt gjennomføring for etappe 1 av prosjektene er 2021-2028/2029.


Konseptfaserapporten er utarbeidet i år, og det er den styret i OUS nå anbefaler Helseforetaket å gå videre med. Planene har en kostnadsramme på omlag 45 milliarder kroner.

Fremtidens Gaustad, her perspektiv fra hovedinngang. Illustrasjon: RATIO/ARKITEMA

Planene om et storsykehus på Gaustad, og avvikling av Ullevål sykehus, har skapt mange reaksjoner. Aksjonsgruppen Redd Ullevål sykehus overleverte 2100 underskrifter til støtte for å bevare Ullevål, i forkant av at bystyret behandlet saken i høst. Flertallet i bystyret gikk likevel inn for å støtte Helse Sør-Østs vurderinger, og ikke utrede Ullevål-alternativet. Likevel heter det i høringsuttalelsen at «Oslo kommune er svært bekymret for at Helse Sør-Øst undervurderer kapasitetsbehovet spesielt for lokalsykehus i Oslo sykehusområde.»

I Stortinget har Rødt, Senterpartiet og SV bedt regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker, utrede Ullevål og sette Gaustad-utvidelsen på vent.

Motstand mot planene

Et enstemmig bydelsutvalg i Nordre Aker sier nei til utbyggingsplanene på Gaustad, og nedleggelse av Ullevål sykehus. Bydelsutvalgslederne i Nordre Aker og St. Hanshaugen, bydelene der Rikshospitalet og Ullevål ligger, krever begge at alternativet om fortsatt sykehusdrift på Ullevål skal utredes.


Lene Haug i Redd Ullevål sykehus, BU-leder Per H. Christiansen i Nordre Aker, og BU-leder Anne Christine Kroepelien i St. Hanshaugen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Etter at 12 bydelsutvalg uttalte seg i høringsrunden om sykehusplanene, var samtlige bekymret:

7 bydeler sier eksplisitt at de vil beholde Ullevål sykehus, eller i det minste ha en utredning av området før man konkluderer. 4 bydeler sier nei til videre utvikling på Gaustad, mens 4 vil sette planene på vent. 10 bydeler er bekymret for overføring av pasienter til kommunene, og 7 har innvendinger til forslaget om hvordan bydelene skal fordeles på de "nye" sykehusene. 11 bydeler er i tillegg bekymret for økonomi, 9 vil prioritere oppbygging av Aker sykehus, og 6 bydeler vil at Goruddalen skal samles på et nytt Aker.

Det siste er nemlig ikke tilfellet slik det ligger i dag. Aker som nytt lokalsykehus skal etter planen huse bydelene som i dag sokner til Ullevål, mens Groruddalen inntil videre forblir på Ahus. Bare Alna, av groruddalsbydelene, er tiltenkt Aker i første omgang.

Styret i Oslo Universitetssykehus behandlet saken 6. desember 2018, der de anbefaler Helse Sør-Øst om å gå videre med forprosjektet for utbyging av Aker og Gaustad. Styret i Helse Sør-Øst behandler så saken 13. desember.

Vedtak i sak 77/2018:

1. Styret tar konseptrapporten Aker og Gaustad til etterretning og anbefaler Helse Sør-Øst RHF å legge rapporten til grunn for videre arbeid med forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad.

2. Styret gir sin tilslutning til oppdatert økonomisk langtidsplan 2019-2062 for Oslo universitetssykehus HF.

3. Styret mener at en utbygging som også inkluderer gynekologi, barn og føde i tillegg til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i etappe 1, vil gi sikrest og mest effektiv drift samt best driftsøkonomi. Styret konstaterer imidlertid at disse områdene bør utredes noe mer før forprosjekt og at finansielle hensyn også tilsier en forskyvning i tid.

4. Styret mener imidlertid at utbyggingen for gynekologi, føde og barn i tillegg til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling må søkes gjennomført i forlengelsen av etappe 1.

Protokolltilførsel til sak 77/2018 fra styrerepresentantene Aasmund Magnus Bredeli, Svein Erik Urstrømmen og Else Lise Skjæret-Larsen:

«I den fremlagte konseptfaserapporten er det stadig sentrale uavklarte forhold som bidrar til betydelig risiko i prosjektet. Representantene er bekymret for at det ikke har latt seg gjøre å redusere usikkerhetene i løsningsalternativet. Vi vil særlig peke på følgende forhold;

Virksomhetsmessig risiko
Driftskonsept ved Aker og Gaustad er ikke tilstrekkelig detaljert i rapporten. I fokusgruppearbeidet har det fremkommet at pasientunderlaget for traumeorganiseringen er for lite til å vedlikeholde og videreutvikle kvaliteten i pasientbehandlingen, og et samlet akutt-miljø har utarbeidet en rapport hvor det reises bekymring for svekkede forutsetninger for drift og videreutvikling av sykehusets akuttfunksjoner. Fremtidig ivaretakelse av kreftbehandling er ikke ivaretatt. Det er faglig bekymring knyttet til at all aktivitet innen kvinne-barn og nyfødtmedisin ikke samlokaliseres. Det er videre uavklart hvilken del av virksomheten som ikke vil prioriteres i første etappe, og ved tilleggsutredningen er det reist spørsmål om psykisk helse og rus ikke vil prioriteres i første fase, men etterlates i gamle og uhensiktsmessig bygg. Virksomheten drives i dag spredt, og det vil ikke være forsvarlig å utsette flytting til nye bygg. I konseptfaserapporten er det heller ikke skissert tilstrekkelig areal og forsvarlige driftsmessige løsninger for laboratorievirksomheten og andre støttefunksjoner for driften.

Kapasitetsproblematikk
I Oslo og Akershus sykehusområder vil det i perioden være en betydelig oppgave-vekst, denne synes ikke å være håndtert på mellom-lang sikt (fram til 2029), og heller ikke etter avslutning av 1.etappe. Oppgave-vekst i Akershus universitetssykehus opptaksområdet vil alene utløse behov for mer enn 200 senger fram til 2030. Dette er ikke håndtert i planforslaget. Det legges i tillegg til grunn forutsetninger, som oppgave-overføring til kommunen, og en betydelig overføring til de private ideelle sykehusene. Dette fremstår som usikre forutsetninger. Det vil være behov for utvidelser av sykehusene også etter ferdigstilling av 2. etappe, men høy utnyttelsesgrad av de valgte tomtene vanskeliggjør dette.

Reguleringsrisiko
Det foreligger areal og reguleringsutfordringer både for Gaustad og Aker. Begge steder i forhold til høyde på bygg og vernemessige forhold.

Aksept for forslaget på Gaustad og framtidige utvidelsesmuligheter synes uavklart. I Oslo kommunes høringsinnspill er det presisert at programmet må nedskaleres ”slik at skala og volumstørrelser på nye bygg ikke ødelegger de arkitektoniske kvalitetene i Rikshospitalet og gamle Gaustad sykehus”. I etterkant av uttalelsen er omfanget på utbyggingsplanene på Rikshospitalet ikke redusert, men økt. Også Byantikvarens anførsler synes å legge sterke begrensninger på mulighetene både i første fase og senere. Utbyggingspotensialet mot nord på Gaustad fremstår som svært begrenset. Byantikvaren uttaler; Prosjektet slik det nå er presentert er tyngre enn det omgivelsene tåler, og er også kritiske til senere utbyggingsmuligheter; «Når det gjelder en eventuell utvikling mot nord, anser vi utbyggingspotensialet som svært lite.»

Riksantikvaren har også uttalt at de vil vurdere innsigelser på de fremlagte planene. I Plan- og bygningsetatens siste uttalelse datert 28/11-2018 anføres det at «området som foreslås for ny bebyggelse er for lite i forhold til HSØs planlagte bruksareal for sykehuset»

Økonomisk risiko
Ved konseptfasens oppstart var rammen for planlegging om lag 19 milliarder kroner. Kostnadene som fremkommer i konseptfaserapporten er 32,5 milliarder kroner for 1. etappe, og ytterligere 13,1 milliarder kroner for fase 2. I den økonomiske langtidsplanen som dannet underlag for vedtaket i 2016 forventet Oslo universitetssykehus en betydelig resultatforbedring som ikke har latt seg realisere. I 2016 anslo OUS at samlet resultatet for årene 2018-21 ville beløpe seg til 1,8 milliarder. I økonomiske langtidsplan utarbeidet to år senere i 2018 var resultatforventningen for de samme årene redusert til under ¼ av dette.

I fremlagte oppjusterte ØLP 2019-2062 er årsresultatene oppjustert for å etablere økonomisk bærekraft for planene. Premissene som er lagt til grunn for dette synes å være svært urealistiske. Det legges til grunn at produktivitetsforbedringer i perioden 2019-2028 tas ut som ressurssparende produktivitetsvekst på bekostning av kvalitetsheving og standardhevinger i planperioden.

Øvrig økonomisk risiko er blant annet knyttet til manglende finansering knyttet til usikre forutsetninger for oppgaveoverføringer til kommune og private ideelle sykehus. Det er også økonomisk risiko knyttet til forutsetningene for generell driftseffektivisering og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse i perioden frem til nybygg kan tas i bruk.

Avhengighet mellom etappe 1 og etappe 2
I utredningen er det avdekket høy risiko for virksomheten som blir liggende igjen på Ullevål mellom etappe 1 og 2. Etter gjennomføring av etappe 1 vil det være nødvendig å gå raskt videre med etappe 2. Det er bekymringsfullt at plangrunnlaget for etappe 2 ikke er utviklet. Det foreligger ingen helhetlig plan for den samlede virksomheten i sykehuset. Det er derfor krevende å gjøre vurderinger av reguleringsrisiko og økonomisk risiko i den samlede løsningen.

Samlet vil de påpekte risikoforhold kunne føre til ytterligere utsettelse av sykehusutbyggingen. Det må derfor gjennomføres en alternativ lokaliseringsutredning så snart som mulig for å unngå dette.»

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...