Nordre Aker Budstikke

Venstre ut mot Olympiatoppen:

– Toppidrett skal ikke skje på bekostning av bredden

Bystyrepolitiker Odd Einar Dørum (V), lokalpolitiker May-Brith Døssland (V) og nestleder i Ullevål Bandy, Erik Sauar, ved bandybanen på Sogn, som blir mindre hvis Olympiatoppen får det som den ønsker i utbyggingen av Toppidrettssenteret. Foto: Kristin Tufte Haga

– Oslo kommune skal jobbe for breddeidretten. All ros til Ullevål Bandy som tok dette initiativet tidlig og fikk saken på agendaen hos politikere og idrettskretsen, sier Odd Einar Dørum (V), som tar opp kampen mot planene om å redusere isbanen ved Idrettshøgskolen. Nå «rasler» Venstre med idrettsministeren.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 27.01.2021 kl 15:08

SOGN: Olympiatoppen har planer om å bygge ut et nytt naasjonalt toppidrettssenter på Sogn, slik Nordre Aker Budstikke nylig skrev om. Bakgrunnen er at kapasitet ved dagens toppidrettssenter er «sprengt» og at bygget fremstår mer og mer uhensiktsmessig i forhold til idrettens behov og den tekniske utviklingen.

Planene inneholder også en utvidelse av hotellet på stedet. Norges Idrettshøgskole fattet i september vedtak om at de stiller sin tomt, med skøytebanen, til disposisjon for utbyggingsplanene til Toppidrettssenteret og Olympiatoppen.

Mulighetsstudien fra Olympiatoppen

I innledningen av mulighetsstudien står det blant annet følgende:

«Olympiatoppen besluttet våren 2019 å utrede utbygging av et nytt Nasjonalt Toppidrettssenter med en mulighetsstudie og skisseprosjekt.

Bakgrunnen for hvorfor man ønsker å gjennomføre dette er at dagens situasjon på Olympiatoppen med hensyn kapasitet er «sprengt» og at bygget fremstår mer og mer uhensiktsmessig i forhold til idrettens behov og den tekniske utviklingen. Det foregår en rask utvikling innenfor idretten og det er vanskelig å se for seg at toppidrettens behov kan dekkes innenfor dagens bygningsmasse (…) Dagens Toppidrettssenter er lokalisert på Sogn på Norges Idrettshøyskole (NIH) sin tomt. Under planlegging av nytt toppidrettssenter søker man å finne den mest optimale plasseringen på tomten med lavest mulig ulempe for NIH og som samtidig gir beste muligheter for utvikling av toppidretten i dag og i fremtiden.»

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Foto: Illustrasjon/Dyre og Moen Arkitekter

Protester fra idrettslaget

Det er ikke bare Ullevål Bandy som har meninger om den planlagte utbyggingen av toppidrettssenteret går på bekostning av en 11'er-isbane. I Plan- og bygningsetatens saksinnsyn kommer det frem at det er flere idrettsklubber i bydelen og i andre bydeler som protesterer på utbyggingen og faren for en mindre bane på Sogn:

– Mulighetsstudien skal få frem behovene til de ulike interessene. Men det står ikke ett ord om de tusenvis av idrettsutøverne i Nordre Aker som bruker idrettsanlegget og skøytebanen regelmessig og vil miste sin idrett hvis banen forsvinner, eller reduseres til en tredjedel. I selve behovsanalysen står det - absurd nok under «Identifiserte Behovskonflikter: Ingen.» Flere tusen idrettsutøvere ble beskrevet som: «Ingen», sa blant Erik Sauar, nestleder i Ullevål Bandy, til Nordre Aker Budstikke i november.


Ullevål Bandy fra tidligere kamp på isbanen på Sogn. Foto: ULLEVÅL IL

Han mener den tidligere stengningen, og nå og den senere planlagte krympingen av skøytebanen, rammer spesielt barn og unge, som ikke fått mulighet til å uttale seg.

– Det vil om kort tid være mange idrettslag i nærområdet som protesterer på å miste dagens bane, samtidig som det i behovsanalysen står at «det finnes ingen behovskonflikter».

Bystyrepolitikerne er kritiske

Nå har utbyggingsplanene nådd Rådhuset, og onsdag ble planene også nevnt i forbindelse med bystyrets samferdsels- og miljøutvalgs gjennomgang av forslag til Behovsplan for idrett- og friluftsliv 2021-2030. Der ble det gjort en enstemmig merknad om Toppidrettssenterets planer, og særlig om at isbanen, som p.t. ligger brakk på grunn av at kjøleanlegget er ødelagt, ikke må reduseres som følge av den planlagte utbyggingen.

Dette sier Samferdsel- og miljøutvalget
«Turveier og friluftsliv i byggesonen: Utvalget viser til planene på Norges idrettshøyskole som kan medføre nedbygging av en svært mye brukt isflate av breddeidretten i Oslo. Det finnes alternativer til en slik nedbygging, og utvalget vil be om at Oslo kommune går i dialog med Norges idrettshøyskole for å finne utbyggingsløsninger som ikke truer breddeidrettens bruk av denne isflaten.»

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nordre Aker Budstikke møter bystyrerepresentant fra Venstre, Odd Einar Dørum, og partikollega og bydelsutvalgsmedlem i Nordre Aker, May-Brith Døsslandpå stedet. De er klare på at Venstre vil kjempe for at utbyggingsplanene ikke går på bekostning av isbanen på Sogn.


– Toppidretten skal ikke skje på bekostning av bredden! Toppidrett og bredde skal i stedet ha et godt samarbeid. Her er det mange barn og unge som har brukt isbanen og vil bruke den i fremtiden, vi mener at den må bestå i den størrelsen den er i dag. Det er ikke mange isbaner i Oslo, og ikke lett å finne erstatningsbaner, understreker Dørum og Døssland.

De gir sin fulle støtte til Erik Sauar og Ullevål Bandys klager på utbyggingsplanene. Sauar og Ullevål Bandy var også på Rådhuset onsdag og holdt deputasjon i saken.

Banen på Sogn fra tidligere vinter, i dag er det ikke is på banen. Foto: ULLEVÅL IL

– Venstre har idrettsministeren

– Det var et enstemmig samferdsels- og miljøutvalg som stilte seg bak merknaden. Også partiet til idrettsbyråd Samy Gamal (SV). Oslo kommune skal jobbe for breddeidretten. All ros til Sauar og bandyklubben som tok dette initiativet tidlig og fikk saken på agendaen overfor politikere og idrettskretsen, sier Dørum.

– Hvordan kan Oslos politikere påvirke en statlig utbygging?


– Omdømmemessig så kan vi i hvert fall påvirke. I tillegg har Venstre idrettsminister Abid Raja. Vi er villig til å ta saken helt til toppen, ifølge Dørum.

Lokalpolitiker Døssland legger til at hun allerede til neste bydelsutvalgsmøte vil spille inn saken.

– Selv om dette er en foreløpig mulighetsstudie, synes jeg utbyggingsplanene allerede nå bør løftes inn i bydelsutvalgets miljø, plan- og samferdselskomité og påfølgende bydelsutvalget, som en egen sak. Denne saken skal vi sørge for å holde varm! sier Venstre-politikeren.

Under kan du lese Olympiatoppen og NIHs svar på kritikken fra november.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø svarer

Toppidrettssjef Tore Øvrebø skjønner at klubbene ønsker seg en større bane, men hevder det ikke er plass til det. – Vi bygger heller ikke anlegg for særidretter, sier han.

SOGN: Olympiatoppen ved toppidrettssjefen innleder med å kommentere til saken at utgangspunktet for vurderingene om isflate, er at NIHs gamle bane ifølge Øvrebø er "avviklet og skal i utgangspunktet ikke fornyes". I tillegg at Olympiatoppen ikke har behov for isflate, men samspillet med NIH og behovene i nærmiljøet gjør at det er ønske om å tilrettelegge for en isflate, som kan dekke hockeybehov og behov for lokal bandytrening og 7'er-bandy.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vurderingen er også knyttet opp mot at ingen idrettslag har NIH-banen som sin hjemmebane, men at den har betydning som avlastningsbane for trening ved for eksempel Bergbanen, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

– En isbane på 70x40 meter må dekke de største behovene for isbane i området. Dette er jo nesten så stort som en ishockeybane.

– Men det går ikke å spille 11'er-kamper, eller trene 11'er, på en så liten bane?

– Nei, men det er det det er satt av plass til til isbane i disse planene. Friidrettsbanen og fotballbanen må skyves på, og da betyr det at isbanen også blir mindre.

Øvrebø ramser opp andre bandybaner i Oslo-området hvor det er 11'erbaner.

– Det er vel ikke særlig lenger til disse 11'erbanene enn til nærmeste hotell, som Sauar nevner i saken.

– Men Sauar og Ullevål IL mener vel å si at kapasiteten på 11'er-isbaner i Oslo allerede er sprengt, når det er sesong?

– Det gjelder vel ikke hele døgnet, da får man sette seg ned med de andre klubbene og finne løsninger, slik at de som må trene og spille på 11'erbane får gjort det, svarer Øvrebø, og fortsetter:

– De yngre som spiller 7'er kan jo eventuelt spille kamper på den nye planlagte isbanen. Det blir jo uansett en eventuell fin treningsbane og avlastningsbane. Også tilgjengelig for andre i helger og ellers. Men bare så det er sagt; ingenting er sikkert ennå når det gjelder utbygging og eventuell ny isbane - planene er jo på langt nær vedtatt ennå.

Øvrebø sier han har full respekt for at klubbene vil kjempe for en større bane.

– Men det er det ikke plass til. En annen ting er at per i dag så er det ingen isbane der, den er nedlagt per i dag, og NIH har ikke penger til å få på plass isbanen.

– Som Sauar nevner, så er det i behovsanalysen ikke nevnt noe om behovskonflikt. Hva tenker du om det?

– Det burde nok vært nevnt at det ikke er mulig å lage en fremtidig 11'er-isbane her, og at mange reagerer på det, svarer toppidrettssjefen.

Han nevner også at bandy foreløpig regnes som en "smal idrett".

– Olympiatoppen har ingen samarbeidsavtale med bandyforbundet. Vi bygger heller ikke anlegg for særidretter. Det er NIH som ønsker at det fortsatt skal være en isbane på Sognsvann. Ikke vi, sier Øvrebø.

Ifølge toppidrettssjefen håper de på at utbyggingen kan være realisert i 2024.

Norges Idrettsskole svarer

– Dersom utbygging av et nytt nasjonalt toppidrettssenter blir realisert, er det skissert en ny kunstisflate. Dette er flott, gitt at det per i dag ikke er noen oppegående isflate på NIH, sier rektor ved NIH, Lars Tore Ronglan.

SOGN: – Isflata er i skisseprosjektet planlagt å være mindre enn dagens isflate. Det er imidlertid langt bedre enn ingen isflate, slik situasjonen er i dag, sier NIH-rektoren.

Rektor Lars Tore Ronglan på NIH, sammen med statsråd Iselin Nybø i 2018. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– I mars 2020 ble det ferdigstilt en mulighetsstudie og skisseprosjekt for nytt nasjonalt toppidrettssenter. Her ble det drøftet og redegjort for ulike løsningsalternativer. Ut fra en helhetsvurdering valgte man et alternativ som sørger for at NIHs berørte idrettsanlegg blir reetablert på et tidlig stadium i byggeprosessen, legger han til.

Hva gjelder mulighetsstudien, er det viktig for NIH å presisere at den er bestilt av NIF og Olympiatoppen.

– Det er Olympiatoppen og Norges idrettsforbund som skal eie og drive prosjektet. NIH er å anse som en sterkt berørt part ettersom bygging skal skje på NIHs tomt, noe som gjør at høgskolen er inkludert i prosessen fra et tidlig tidspunkt.

Under NIHs styrebehandling av saken 24. september, ble det fattet følgende vedtak: «Styret støtter forslaget til nasjonalt toppidrettssenter som er beskrevet i hovedrapporten fra mulighetsstudien i mars 2020. Et nytt nasjonalt toppidrettssenter i tråd med planen vil være viktig for NIHs videre utvikling som utdannings- og forskningsinstitusjon og legge til rette for et styrket faglig samarbeid mellom toppidretten og NIHs fagmiljøer.»

– Når mulighetsstudien legger til grunn at ny isflate skal re-etableres i mindre størrelse, finner NIH det fornuftig å være positive til dette all den tid vi ikke har en isflate i dag. NIHs styrevedtak innebærer ikke at alternativet om etablering av en mindre isflate er endelig, eller at det ikke kan skje endringer videre i prosessen, sier Ronglan.

Administrerende direktør ved NIH, Lise Sofie Woie, legger til:

– Prosjektet om nytt nasjonalt toppidrettssenter er i en tidlig fase. Verken byggesøknad eller finansiering skal besørges av NIH. Ansvaret for dette ligger hos Olympiatoppen og NIF. NIH har svart ut henvendelsene høgskolen har mottatt fra krets og lokale klubber om denne saken, og vi har invitert bandyforbundet og bandyregionen til møte for å drøfte saken.

Hun legger til at NIH har stor forståelse for at dette engasjerer bandykretsen og klubbene, og tar opp dagens situasjon - bandybanen er per i dag nedlagt.

– Per dags dato er kjøleanlegget til kunstisbanen utslitt. Estimert levetid på kjøleanlegget er 20-30 år, og det har nå vært i bruk i nesten 28 år siden 1992. Kostnadene for å få på plass et anlegg for fremtiden er estimert til rundt 20 millioner kroner. En slik investering vil innebære at bandyarealet fortsatt kun vil kunne være i bruk vinterstid. Dette er midler NIH per nå ikke har.

Woie forteller videre at per i dag tappes det ammoniakk av kjøleanlegget.

– Det for å sikre bygg og miljø mot lekkasjer. Det vil derfor ikke være mulig å få anlegget i gang for sesongen 2020/21.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...