Nordre Aker Budstikke

Byggesaker i Nydalen:

Utbygging, utbygging, utbygging. – Park, park, park, svarer bydelspoltikerne

Industritomta i Vitaminveien 5b (øverst til venstre), planene i Nydalsveien 36-38 (nede t.v.), Planene i Gunnar Schjelderups vei, og lokalpolitikerne Hanne Lyssand, Bente M. Larsen og Aase-Marie Olafsen foran Sandakerveien 112-119. Illustrasjoner: Mad Arkitekter og AtelierOslo/Lund Hagem Arkitekter. Foto: Karl A. Kjelstrup

I tre utbyggingssaker i Nydalen løfter bydelspolitikerne frem viktigheten av at man først får på plass grønne forbindelse og en stor park.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 24.06.2020 kl 11:15

NYDALEN/STORO: I bydelsutvalgets siste møte før sommeren 18. juni, hadde lokalpolitikerne tre store byggesaker i Nydalen på bordet:

Det var Nydalsveien 36-38, Vitaminveien 5b og Gunnar Schjelderups vei 9.

Bolig og næring

I Nydalsveien 36-38, like over veien for BI, skal Storebrand omregulere fra industri, kontor, lager og undervisning, til bolig, forretning, kontor, undervisning med mer. Dagens bygningsmasse skal fjernes. Nordre Aker Budstikke omtalte planene i mai. Detaljene kan du lese her.

Planene for Nydalsveien 36-38. Ill.: Mad Arkitekter

Nærmere Storo, i Vitaminveien 5b – industritomten bak Storo Storsenter – foreslår Avantor enten næring, eller en kombinasjon av bolig og næring, som vil kunne gi 460 boenheter. Plan- og bygningsetaten (PBE) har ønsket å bruke tomta til skole, men utbygger mener det er opp til PBE å fremme et slikt forslag. På naboeiendommen Gunnar Schjelderups vei 9 vil Lund Hagem Arkitekter AS, på vegne av det Bonum-tilknyttede selskapet Carbo AS, omregulere fra industri til cirka 80 nye boliger i to boligtårn med volumer i 9 og 13 etasjer, plassert i hver ende av tomta. I tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen) er eiendommen i sin helhet foreslått til park.


Nordre Aker Budstikke omtalte begge disse prosjektene i en sak i mai.

Gunnar Schjelderups vei 9 er innenfor den stiplede linja, mens Vitaminveien 5B er det store indstriområdet i bakkant. Storo Storsenter ses til høyre, mens man i forkant der den øverste delen av Sandakerveien 113-119. Foto: Kart fra PBEs steds- og mulighetsanalyse

Bydelsutvalget understreker park

I uttalelsene til alle de tre byggesakene, løfter bydelsutvalget (BU) fram behovet for park og grøntområder, og understreker viktigheten at området planlegges under ett – ikke bare prosjekt for prosjekt.

BU-leder Bente M. Larsen (Ap), nestleder Aase-Marie Olafsen (MDG) og SVs gruppeleder Hanne Lyssand (SV) hadde et møte med byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) rett før hun gikk ut i fødselspermisjon tidligere denne måneden.

– Vi opplever at hun er lydhør for Nordre Akers ønske om å få på plass en park i Nydalen, og at små grønne parkflekker ikke er dekkende for beboernes behov og ønske om et sted for rekreasjon og lek, sa BU-lederen til Nordre Aker Budstikke etter møtet.


Når reguleringsforslaget til blant annet boligformål for Sandakerveien 113-119 skal opp i bystyret, skal også innbyggerinitiativet om å heller regulere eiendommen til park, behandles samtidig. Byrådet har bedt PBE legge frem et alternativt forslag med større grøntområder en det som foreslås fra utbygger. Samtidig er det ønskelig å se parkformålet i sammenheng med utviklingen av trykkeritomten, Sandakerveien 121, der OBOS har planer om et boligprosjekt.

Det er også kjent at grunneierforumet Nydalen/Storo har tatt initiativ til å utarbeide en «bygulvsundersøkelse» for å skape tydeligere og bedre bygulv, grøntstrukturer og grønne forbindelser. Les mer om dette prosjektet her.

– Byråden har rådet oss til å ta med grønn park i alle saker om utbygging Nydalen, sa BU-nestleder Aase-Marie Olafsen (MDG), da BU behandlet sakene 18. juni.

Lederen i bydelens Miljø-, plan- og samferdselskomité (MPS), Julie Myhre Barkenæs (MDG) sa at det er viktig at BU ser alle disse tre sakene i sammenheng.

– Det vi understreket i innspillet fra bydelen, er viktigheten av å sikre en grønn forbindelse fra Gunnar Schjelderups vei til Vitaminveien.


– Vi påpeker igjen at denne må ses i sammenheng med park i Nydalen, la hun til om Gunnar Schjelderups vei 9-planene:

– Denne tomten er i TOR Nydalen utpekt til park. Videre behandling av denne tomta er helt avhengig av at vi finner en løsning på stor park i Nydalen.

BU-leder Larsen supplerte at det er viktig at BU ser sakene i sammenheng:

– Og det er viktig at alle vi lokalpolitikere står på så vi får en stor park i Nydalen.

Dermed la BU til følgende park-innspill i sine uttalelser om de tre prosjektene:


Om Nydalsveien 36-38:
«Videre fremdrift i planleggingen forutsetter at man finner en helhetlig løsning for stor park og grøntområder i Nydalen.»

Om Vitaminveien 5b:
«Planområdet Vitaminveien 5b berører tiltak 3.9 Ny park, tiltak 2.16 Gangforbindelse fra Storo til parkområder og delvis tiltak 3.10 Storo Storsenter torg i Tiltaksliste for offentlig rom i Nydalen. Det forutsettes at planene minimum gir rom for en tilfredsstillende gjennomføring av disse tiltakene.»

Om Gunnar Schjelderups vei 9:
«…området avgrenset av Storo, Vitaminveien, Gunnar Schjelderups vei og Ring 3 planlegges under ett for å sikre at det blir gitt nok plass til infrastruktur beskrevet i TOR Nydalen, inkludert stor park. Det kan ikke tillates å regulere Gunnar Schjelderups vei 9 på en slik måte at eiendommen blir til hinder for en fullverdig implementering av berørte tiltak i TOR Nydalen.»

LES OGSÅ: Nylig er det kjent at Thon Eiendom ønsker å bygge ut i Vitaminveien 7, blant annet som en utvidelse av Storo Storsenter.

Vedtakene i bydelsutvalget

Under kan du lese BU-vedtakene i de tre sakene i sin helhet.

Sak 77/20 Nydalsveien 36-38 - Innspill til oppstart planarbeid:

Bydelsutvalget i Nordre Aker opprettholder de innspill som ble gitt ifm oppstartsmøtet og opplever at PBEs bemerkninger i oppstartsmøtet i stor grad støtter disse.

Bydelsutvalget mener at selv om KDP 3 Nydalen (vedtatt 12.09.1990) ble opphevet i Kommuneplan 2015 er enkeltelementer i denne KDP’en like relevante i dag. Siktlinjen mellom Gullhaug torg og Gullhaug gård, og sikring av Gullhaug torg som et sentrum og tyngdepunkt i Nydalen er om mulig enda viktigere nå. Dette gjenspeiles også i TOR Nydalen der disse punktene er tatt inn som egne tiltak. Det må legges spesielt vekt på at planarbeidet ivaretar dette.

Byggehøyde på maks 30 meter er et absolutt krav. Lys- og skyggeforhold, samt krav om nok utearealer til bygningsmassen tilsier at byggehøydene må reduseres ytterligere.

Videre fremdrift i planleggingen forutsetter at man finner en helhetlig løsning for stor park og grøntområder i Nydalen.

Sak 78/20 Vitaminveien 5b - Innspill til oppstartsmøte:

Bydel Nordre Aker har vurdert planene presentert til oppstartsmøte for Vitaminveien 5b og har følgende kommentarer:

1. Planområdet Vitaminveien 5b berører tiltak 3.9 Ny park, tiltak 2.16 Gangforbindelse fra Storo til parkområder og delvis tiltak 3.10 Storo Storsenter torg i Tiltaksliste for offentlig rom i Nydalen. Det forutsettes at planene minimum gir rom for en tilfredsstillende gjennomføring av disse tiltakene.

2. Eiendommen er en av 8 eiendommer som ligger i et område avgrenset av Ring 3, Storokrysset, Vitaminveien og Gunnar Schjelderups som alle vil påvirke hverandre og mulighetene for å skape et godt nærmiljø i området. PBE må derfor kreve at planene samordnes for å sikre en god utvikling der også TOR tiltakene og stor park ivaretas. Ingen planer må legges ut til offentlig ettersyn (realitetsbehandles) før det er enighet om hvordan infrastruktur og TOR Nydalen skal realiseres og hvordan nødvendige arealer skal fordeles på de forskjellige eiendommene.

3. Bydel Nordre Aker ønsker å se på skolesituasjonen i bydelen ifm forestående arbeid med oppdatering av skolebehovsplanen. En slik evaluering vil være avhengig av en realistisk befolkningsframskrivning, spesielt for Nydalen og Frysja, som må være avgjørende for hvor det settes av plass til fremtidige skoler. Dersom ny skolebehovsplan konkluderer med at det må settes av plass til ny skole, og Vitaminveien 5b fremstår som beste plassering, må nødvendig del av eiendommen reguleres til skoleformål.

4. Bydel Nordre Aker ber om at bebyggelsen mot Ring 3/Gjøvikbanen utformes slik at den skjermer utendørsarealer og offentlig rom for støy og støv. Den skjermende bebyggelsen må også utformes slik at bebyggelsen på andre siden av Ring 3 ikke utsettes for øket støy i form av refleksjonsstøy.

5. Byggehøyde må ikke overstige 30 m/10 etasjer, som eksisterende bebyggelse langs Ring 3.

6. Gang- og sykkelbro med kobling over Ring 3 må vurderes.

Sak 80/20 Gunnar Schjelderups vei 9 - Innspill til oppstart av planarbeid:

Bydelsutvalget i Nordre Aker opprettholder innspill gitt til oppstartsmøtet og ber om at området avgrenset av Storo, Vitaminveien, Gunnar Schjelderups vei og Ring 3 planlegges under ett for å sikre at det blir gitt nok plass til infrastruktur beskrevet i TOR Nydalen, inkludert stor park. Det kan ikke tillates å regulere Gunnar Schjelderups vei 9 på en slik måte at eiendommen blir til hinder for en fullverdig implementering av berørte tiltak i TOR Nydalen.

Bydel Nordre Aker er kjent med forestående bygulvsanalyse for området og ber om at denne analysen tar utgangspunkt i de rammene som er gitt i TOR Nydalen. Bydelen ønsker å bidra aktivt til en visjon for Nydalen som ivaretar disse ønskene der grunneierne kan bidra med løsninger som ivaretar alle på best mulig måte.

Bydel Nordre Aker vil presisere at tiltak 2.16 Gangforbindelse fra Storo til parkområder er ment som en grønn forbindelse uten biltrafikk. Adkomst med bil til Gunnar Schjelderups vei 9 og Vitaminveien 5b må skje via innkjøringsvei til Gunnar Schjelderups vei 11 i nord.

Bydel Nordre Aker ber om at byggehøyde holdes godt innenfor 30 meter. Foreslått tårn på 13 etasjer vil ha en høyde på 36-40 meter og kan ikke tillates.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...