Nordre Aker Budstikke

Forslaget til Oslobudsjett 2020:

Styrker skolehelsetjenesten og viderefører rosa busser

Finansbyråd Robert Steen la frem byrådets budsjettforslag for 2020 25. september 2019. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Skolehelsetjenesten i Bydel Nordre Aker styrkes med 3,2 millioner kroner i 2020, de rosa bussene videreføres, rusomsorgen styrkes med 7,3 millioner kroner, og byggingen av Korsvollhallen kan endelig starte.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 25.09.2019 kl 13:16

OSLO / NORDRE AKER: Onsdag 25. september kl. 13 legger Raymond Johansens byråd fram sitt forslag til Oslobudsjett for 2020, samt økonomiplan for den kommende fireårsperioden. 2020-budsjettet er på 77 milliarder kroner, der 62 milliarder (81 prosent) går til driftsbudsjettet, og 15 milliarder til investeringsbudsjettet. Det er en økning på 4 milliarder fra 2019-budsjettet, som i praksis er en pris- og lønnsjustering, ifølge finansbyråd Robert Steen.

– De siste fire årene har vi ført en bærekraftig økonomiask politikk og styrket Oslos økonomiske handlingsrom. Viktige politiske valg som innføring av eiendomsskatt, omstrukturering av eierskapet i kommunens aksjeselskaper og revidert Oslopakke 3-avtale muliggjør satsinger som gjør Oslo til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. I dette budsjettet gjør vi også noen omprioriteringer for å sikre finansiering av nødvendige velferdsløft for innbyggerne, sier Steen.

Finansbyråden, og det rødgrønne byrådet, legger frem et budsjett som helt sikkert vil se annerledes ut når bystyret skal vedta det i desember. Årsaken er at dette budsjettforslaget er laget før valget 9. september. Det er er dermed utarbeidet på bakgrunn av byrådserklæringen fra 2015. Etter valget er maktfordelingen innad i byrådet forskjøvet, ved at Arbeiderpartiet gjorde et dårligere valg enn sist, mens både Miljøpartiet de grønne og SV styrket seg. En ny byrådserklæring er ventet å bli presentert 17. oktober, og det "nye" byrådet vil deretter legge frem en tilleggsinnstilling til budsjettet i november. Der vil trolig partiene ønske å få markert seg med sine viktigste valgløfter, og vi vet for eksempel at MDG ønsker billigere kollektivpriser, SV ønsker gratis Ativitetsskole for alle elever, og Arbeiderpartiet ønsker seg gratis skolemat.

Nordre Aker

Av direkte utslag for Bydel Nordre Aker i budsjettet er økt bemanning i skolehelsetjenesten. Byrådet foreslår å styrker bydelsrammen med 39 millioner kroner årlig i økonomiplanperioden for å fullfinansiere statens anbefalte bemanningsnorm for skolehelsetjenesten. Styrkingen legger til rette for 45 flere årsverk i skolehelsetjenesten. Antall årsverk vil da nesten være doblet fra 118,3 i 2015 til ca. 230 i 2020. For Nordre Akers del innebærer dette 3,2 millioner kroner i 2020, noe som vil gi ca. 4 nye årsverk i skolehelsetjenesten.

Satsingen på hjemmebaserte tjenester, «Bedre hverdagsliv for eldre» fortsetter, med en styrking på 36,1 millioner kroner, tilsvarende 41,8 årsverk for Nordre Aker. Av dette er noe øremerket aktivitetstid, og tilbud for personer med demens.


Nordre Aker var første bydel ut med Ruter Aldersvennlig transport – de rosa bussene – i 2017. Pilotprosjektet ble utvidet til Sagene og Vestre Aker i 2018 og 2019. Prosjektperioden utvides nå med ett år, slik at alle tre bydeler beholder tilbudet også i 2020. Det blir ingen utvidelse til andre bydeler i denne omgangen.

Byrådet ønsker at bydelene i større grad skal gi tilbud om bolig med booppfølging lokalt. Det omfordeles derfor midler til bydelene som følge av dette, og bydel Nordre Akers andel utgjør 4,3 millioner kroner. Midlene til den generelle rusomsorgen i bydelen strykets med 2,4 millioner kroner, samt at det overføres øremerkede midler til desentraliserte rustiltak med 0,6 millioner kroner. Tilsammen får Nordre Aker 7,3 millioner kroner mer til rusomsorg neste år.

Byrådet vil styrke psykologtilbudet til barn og unge med 24,2 millioner kroner, og Nordre Akers andel av dette vil utgjøre 1,8 millioner i 2020.

I økonomiplanperioden legges det opp til å nå målet om 50 prosent barnehagelærere og opp mot 25 prosent barne- og ungdomsfagarbeidere i kommunale barnehager. For Nordre Aker utgjør økningen neste år 2,9 millioner kroner. Midlene dekker også økt tilskudd til private barnehager som følge av økte lønnsutgifter i kommunale barnehager.

1. klassingene i Nordre Aker fikk fra skolestart høsten 2019 tilbud om gratis Aktivitetsskole. Dette videreføres slik at 1. klassingene ved alle bydelens skoler vil få dette også i 2020. Ordningen vil imidlertid ikke utvides til flere trinn i denne omgang.


I tillegg vil byggingen av Korsvoll flerbruksshall starte i 2020, og er planlagt ferdig ved utgangen av 2021. Kostnaden for hallen er 245 millioner kroner.

Kollektivavganger, mer sykkelvei, lading og bildeling

– I Oslo skal skal alle innbyggerne ha muligheten til å leve gode liv. Byrådet legger til rette for en trygg, aktiv og inkluderende oppvekst og at eldre som ønsker det skal kunne bo trygt hjemme. Vi skal ha ambisiøse klimamål, blant annet skal vi redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, sier byrådsleder Raymond Johansen, i forbindelse med budsjettframleggelsen.

Her er en oversikt over flere hovedgrep byrådet tar med 2020-budsjettet og økonomiplanen:

Byrådet foreslår å øke bevilgningene til Ruter med 862 millioner kroner i økonomiplanperioden, for å legge til rette for flere avganger på buss, trikk og t-bane, og overgang til el-busser. Dette vil gi en årlig kapasitetsøkning på 3 prosent.


Dette er en del av målet om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent sammenliknet med utslippsnivået i 2009. For å nå målene må utslipp fra alle sektorer fjernes helt, eller være svært lave, ifølge byrådet. Derfor skal all lokal kollektivtransport være fossilfri innen utgangen av 2020, mens det på samme tid fases inn elbusser med sikte på utslippsfri kollektivtransport innen 2028.

Satsningen på sykkelveier fortsetter, i 2020 skal det bygges 20 kilometer nye sykkelveier og 8 kilometer skal oppgraderes.

Det tilrettelegges for etablering av 600 reserverte parkeringsplasser for bildelingsbiler, og det skal legges til rette for bygging av 20.000 nye ladepunkter for el-bil, gjennom en tilskuddsordning rettet mot borettslag og sameier.

Fra mars 2020 får el-varebiler takstfritak i bomringen. Det skal investeres i ladeinfrastruktur for drosjenæringen for å få en raskere utskifting til el-drosjer.

Tilskuddsordningen for urbane landbruksaktiviteter videreføres i 2020.

Bygg og anlegg

Arbeidet med å gjøre bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo fossilfri styrkes ved at det stilles felles klima- og miljøkrav i kommunens anskaffelser. Kommunens eiendomsforetak skal investere for 36,8 mrd. i kommende økonomiplanperiode.

Det skal utredes andre tiltak som kan bidra til å få ned klimagassutslippene fra avfallshåndtering samtidig som det jobbes for å sikre karbonfangst på energigjenvinningsanlegget til Fortum Varme AS på Klemetsrud.

Omsorg

Det skal bygges 400 Omsorg+ boliger i kommunal regi og bygger/rehabiliterer 13 kommunale og ideelle sykehjem i økonomiplanperioden de neste fire årene, og 42 millioner settes av til etablering av 60 flere rehabiliteringsplasser på helsehusene i løpet av økonomiplanperioden.

Prosjekt skolefrukt og skolemat 2019-2021 videreføres ved å tilby elever ved utvalgte barne- og ungdomsskoler gratis skolemat.

Byrådets satsning på sommerjobber for ungdom og forsterket forebyggende innsats i skolens ferier har gitt gode resultater, og tilbudet gjøres nå permanent, med 60 millioner kroner i økonomiplanperioden, det vil si 15 millioner per år.

53 millioner i økonomiplanperioden avsettes for å sikre innbyggerne raskere svar på telefon når de henvender seg til legevakten.

Det skal gjennomføres et kompetanseløft for leger ved å tilby en femårig spesialistutdanning for alle leger tilsatt etter 1. mars 2017 - 12 mill. avsettes til dette i 2020, økende til 22 mill. fra 2023. I tillegg velger byrådet å tilby slik spesialisering til allmennleger ansatt i etatene før 1. mars 2017.

Skole og kunnskap

Byrådet styrker grunnfinansieringen av videregående skole med 5 millioner kroner i 2020 og 10 millioner årlig fra 2021. For å fullfinansiere den statlige lærernormen setter byrådet av ytterligere 67 millioner i 2020 i tillegg til de 70 millionene i kommunale midler fra vedtatt budsjett. Med dette øker antall lærerårsverk med nærmere 500 fra 2017-nivået.

I 2020 økes budsjettet til Aktivitetsskolen (AKS) med 76 millioner kroner, til totalt 329 millioner. Dermed vil om lag 17.000 elever (av 27.000 totalt i aldersgruppen) i Oslo få gratis AKS.

I 2020 settes det av 9 millioner til Campusstrategien som skal styrke Oslo som en internasjonalt attraktiv kunnskapshovedstad. 8 millioner er avsatt i 2020 til SmartOslo som skal fremme innovasjon i kommunale tjenester og bidra til næringsutvikling gjennom tilskuddsordninger for næringslivet.

313 millioner settes av til kulturtilskudd i 2020.

Idrett

I økonomiplanperioden settes det av 6 milliarder kroner til investeringer i nye idrettsanlegg, og oppgradering og rehabilitering av gamle anlegg. 119 millioner settes av årlig i økonomiplanperiodens til områdesatsninger i Groruddalen, Oslo Sør og Indre Øst.

Heltidsstillinger

Ifølge byrådet har det de siste fire årene blitt 3300 flere heltidsstillinger i kommunen. I 2020 settes det av 3 millioner kroner til å etablere ressurspooler i bydelene. 7 millioner settes av til å teste ut nye turnusordninger ved ulike institusjoner og til utprøving av en enhet med bare hele stillinger.

Byrådet la i 2019 frem handlingsplanen Rett kompetanse og arbeid til alle. Flere skal tilbys varig tilrettelagt arbeid (VTA), byrådet viderefører derfor satsningen med 8 millioner årlig.

Boligpolitikk

Det skal i 2020 jobbes videre med pilotprosjekter for å teste ut nye boligpolitiske virkemidler som kan bidra til at flere kan komme seg inn på boligmarkedet. Derfor økes rammen for videreutlån med 400 millioner kroner i økonomiplanperioden fra 1,2 til 1,6 milliarder kroner.

Etter to år med kjøpsstopp for Boligbygg, etter Boligbygg-skandalen, har selskapet gjennomført forbedringsarbeider, og byrådet mener kommunen igjen kan sette igang kjøpsaktiviteten. Byrådet foreslår en samlet bevilgning på 1,9 milliarder i økonomiplanperioden til kjøp av boliger til vanskeligstilte.

Byrådet ønsker også å gjennomføre en større utredning for å sikre at husleie og støtteordninger for leietakere i kommunale boliger i Oslo får en bedre sosial profil og bidrar til at beboerne sikres gode boliger og et godt miljø. Leienivået for beboere som fikk subsidiert leie gjennom et særskilt bystyrevedtak sommeren 2019 videreføres. I tillegg settes husleien ned for beboere i samlokaliserte boliger med bemannet personalbase og fellesarealer. 168 millioner settes av i økonomiplanperioden til formålet.

Store byinvesteringer

I tillegg til dette vil arbeidene med å etablere Fornebubanen, og anskaffelse av nytt signalanlegg på T-banen, starte i 2020. Byrådet setter også av midler i 2020 til arbeid med ny hovedbrannstasjon på Bryn og ny sentrumsstasjon i Bjørvika. I tillegg er det satt av nødvendige midler til tiltak ved brannstasjonene på Grorud, Kastellet og Briskeby.

Eiendomsskatt og gjeld

Fra 2014 til 2015 økte Oslos gjeld fra omlag 23 til 31 milliarder kroner. Gjeldsgraden økte samtidig fra 48 til 59 prosent. De siste årene har gjelden holdt seg på rundt 30 milliarder kroner, og gjeldsgraden til Oslo kommune er nå på ca. 50 prosent.

– Byrådet har fått gjeldsgraden ned, og Oslo har nå en solid økonomi, sier finansbyråd Robert Steen.

Han varsler også at det blir endringer i eiendomsskatten i 2020. Skattetakstene, verdisettelsesgrensen, er redusert fra 80 til 70 prosent, på grunn av nye regler fra Stortinget som trer i kraft fra 1. januar 2020. Dette er årsaken til at bunnfradraget reduserers fra 4,6 til 4 millioner kroner. Skattesatsen holdes imidlertid uendret på tre promille.

Selv om bunnfradraget blir mindre, vil skattetakstendringen likevel gjøre at andelen som betaler eiendomsskatt blir omtrent uendret.

– Ingen boligeiere vil få høyere eiendomsskatt i 2020, de aller fleste vil få litt mindre i eiendomsskatt. Resultatet er at Oslo kommunes eiendomsskatteinntekter reduseres med 60 millioner kroner, sier Robert Steen.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...