Nordre Aker Budstikke

Plan og bygg støtter VAV og vil ha utkjøring på Oset

Det har vært anleggsvirksomhet ved Oset i mange år. PBE støtter VAVs forslag om å bruke Oset som utkjøringssted for massene fra tunnelen mellom Oset og Disen, og den eksisterende anleggsveien til Brekke. Her fra arbeider for et par år siden. Foto: Kristin Tufte Haga (Arkivfoto)

Nå er detaljerguleringen for Stamnettprosjektet i forbindelse med Oslos nye reservedrikkevannsforsyning ute på høring. Plan- og bygningseaten anbefaler planene, og mener masseutkjøring fra Oset på Kjelsås er den beste løsningen. Du har åtte uker på deg til å si din mening, og i april blir det nytt folkemøte.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 25.03.2021 kl 10:42

NORDRE AKER: Detaljregulering med konsekvensutredning for Stamnettprosjektet, som omfatter bydelene Sagene, Nordre Aker, Bjerke, Alna og Marka er ute til offentlig ettersyn fra 22. mars til 18. mai 2021.

Stamnettet skal binde sammen eksisterende vannforsyning fra Oset ved Maridalsvannet, med ny reservevannforsyning fra Holsfjorden i Viken og et nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby. Arbeidene vil hovedsaklig påvirke områdene ved Oset, Disen, Bjølsen, Trosterud, Haugerud og Stubberud. I disse områdene vil det bli flere midlertidige anleggs- og riggområder. Når prosjektet er ferdig, vil det stå igjen nye overbygg på Disen, Bjølsen og Haugerud, samt atkomstportaler til det underjordiske anlegget på Stubberud og Trosterud. Ved Oset vil det ikke bli flere permanente atkomstportaler enn det som allerede finnes på anlegget.

Slik vil det nye overbygget på Disenjordet etter planen se ut når arbeidene er ferdige, uavhengig av om Oset eller Disen velges som uttaksområde.

Oversiktsbilde på Oset.

Planforslaget inneholder i alt fire forskjellige alternativer, der tunnelen mellom Oset og Disen kan drives ut enten fra Oset (O1/D2) eller fra Disen (D1/O2), og hvor anleggsområdet på Bjølsen kan legges på enten vestsiden (B1) eller østsiden (B2) av Akerselva i Bjølsendumpa.

Nordre Aker

For beboere i Nordre Aker er det valget av innslagsområde til tunnelen Oset-Disen som vil avgjøre graden av påvirkning for de ulike nabolagene. Plan- og bygningsetaten støtter Vann- og avløpsetatens vurdering, som anbefaler alternativet O1/D2 – tunnel drevet fra Oset til Disen. I nabobydelen Sagene er PBE imidlertid uenig med VAV om alternativet på Bjølsen, der de anbefaler alternativ B1 (vestsiden av elva) i strid med VAVs forslag, som er B2 på østsiden av elva.

Dersom valget av tunneldriving fra Oset til Disen blir stående, erkjenner PBE at det er beboerne ved Oset som vil få den største påkjenningen i vår bydel.

– Vi har forståelse for at beboere ved Oset, som gjennom en periode allerede har levd med anleggsvirksomhet, opplever det som en stor belastning dersom det starter en ny anleggsperiode her i forbindelse med forsterking av stamnettet. Samtidig vurderer vi virkningene av å ha hovedrigg- og anleggsområde på Disen som mer omfattende og vi mener det vil ha større negative effekter for nærmiljøet fordi friområdet Disenjordet beslaglegges, skriver Plan- og bygningsetaten om sitt valg av alternativ. Og legger til:

– I vår vurdering har vi først og fremst vektlagt hensynet til barn og unge, som vil miste et stort og viktig friområde og fritidstilbud dersom Disen velges som hovedriggområde og tunnelen skal drives derfra.

Bakgrunn:

Hensikten med tiltaket som foreslås er å bidra til å sikre Oslo kommune en mer robust vannforsyning. Oslo kommune har én vannkilde og ett vannbehandlingsanlegg som forsyner 90 % av befolkningen med drikkevann. Dette gjør vannforsyningen i Oslo sårbar, og konsekvensene av svikt i vannforsyning vil være kritisk for liv og helse. Mattilsynet har derfor pålagt Oslo kommune å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2028. For å sikre vannforsyningen, er det i tillegg til ny råvannskilde fra Holsfjorden og nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby, nødvendig å etablere nye vannforsyningstunneler som en reserve til det eksisterende anlegget (stamnettet).

Kilde: Plan- og bygnignsetaten

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Anleggsfasene for ny vannforsyning. De orange området omfatter Stamnettprosjektet.

Trafikkbelastning

Ved å drive tunnelen som skal bygges mellom Oset og Disen fra Oset, og med hovedrigg- og anleggsområde der, vil området og anleggsveien fra Oset langs Maridalsvannet til Brekke, som har vært benyttet i prosjektet Rentvannsbassenger Oset (RBO), også benyttes av Stamnettprosjektet. Anleggsfasen på Oset er beregnet til 5,5 år, hvorav 3,5 år vil brukes til tunnelarbeider og 2 år til installasjonsarbeider. Anleggsfasen på Disenjordet vil være delt i to, med først en periode på ca. 1 år, og så en periode på ca. 1-1,5 år.

PBE påpeker at det trafikkmessig vil ha større konsekvenser å kjøre massene ut fra Oset enn Disen. Det foreslås utkjøring i Maridalsveien, eventuelt i en kombinasjon med Frysjaveien, som vil påvirke mange beboere langs traseen. Det er estimert i gjennomsnitt ca. 145 kjøretøy per uke (ca. 290 turer), fordelt på ca. 85 lastebiler og ca. 60 personbiler. Dette gir en daglig trafikk på ca. 50 turer. I perioder med mest aktivitet vil det være opptil 520 turer i uka. Fra Disen derimot, vil anleggstrafikken raskere komme ut på Ring 3 via Storokrysset, og det legges til at Grefsenveien er bedre dimensjonert for anleggstrafikk. Blir Disen valgt, er det også mulig med utkjøring via Kjelsåsveien og Sinsenkrysset, selv om dette ikke er ønskelig på grunn av at Kjelsåsveien er mindre oversiktlig.

– Anleggsfasen vil oppleves belastende for de som blir berørt. Hoveddelen av massene som skal tas ut vil tas ut fra Stubberud. En del masse skal også tas ut fra Oset, alternativt fra Disen hvis det alternativet blir valgt. De som bor nær tunnelinnslagene og langs anleggstraseene vil merke støy og støv og eventuelt rystelser. De som bor over tunnel som sprenges mellom Oset og Disen, vil også kunne oppleve rystelser når tunnelen drives under deres eiendom, skriver PBE.

– Når vi nå foreløpig anbefaler at Oset velges som utgangspunkt for å drive tunnelen mellom Oset og Disen har vi først og fremst vektlagt hensynet til barn og unges tilgang til friområde på Disen. I tillegg mener vi støybelastningen på Disen vil bli mer omfattende enn på Oset fordi det kreves ekstra arbeid med å etablere et tunnelinnslag på Disen. Vi har forståelse for at ytterligere en ny anleggsperiode på Oset vil være belastende for omgivelsene, men mener likevel at belastningen på Disen vil bli mer omfattende dersom tunnelen drives derfra, skriver PBE i sin vurdering.

Støy

Ved Stubberud, Oset i alternativ O1/D2 og Disen i alternativ D1/O2, skal det etableres tunnelvifter for å sikre lufttilførsel til de underjordiske anleggene og fjerning av forbrenningsgasser. Dette vil kreve støyreduserende tiltak.

– Tunnelvifter er en lydkilde som avgir lavfrekvent støy som kan skape særlige utfordringer. Lavfrekvent lyd er vanskeligere å dempe enn høyfrekvent lyd, og den spres lettere over lange avstander. For å sikre mot støy, både fra anleggstrafikk og anleggsstøy på natt, er det gitt bestemmelser som begrenser anleggsvirksomheten på natt. Det tillates derfor ikke utført anleggsdrift på dagsonene Disen, Bjølsen, Trosterud og Haugerud mellom kl. 23.00 og 07.00. Anleggsdrift under terreng kan utføres så lenge dette ikke genererer støy for omgivelsene, men for Oset, Disen, Bjølsen, Trosterud og Haugerud tillates heller ikke uttransport av masser mellom 23.00 og 07.00. For alternativene O1/D2 og D1/O2 er det likevel tillatt med transport av nødvendige innsatsmidler til tunneldriving som ikke kan lagres lokalt, som sprøytebetong til fjellsikring, sprengstoff, samt personaltransport, skriver PBE.

Tunnelboremaskin

Tunnelen gjennom byen, fra Huseby, via Sagene og Disen til Stubberud, skal drives med tunnelboremaskin (TBM). For tunnelen mellom Oset og Disen ønsker VAV å bruke konvensjonell sprenging. Naboene på Oset har ved flere anledninger påpekt at det vil være en bedre løsning å bruke tunnelboremaskin også på denne tunnelen, noe som vil redusere støy og rystelser for dem som bor i områdene over tunnelen, samt redusere behovet for utkjøring av masse på Oset eller Disen. Dette er PBE enig i. Likevel skriver de:

– I likhet med mange av forhåndsuttalelsene, mener vi det ville vært ønskelig at begge tunnelene ble drevet med TBM. Forslagsstiller har i en egen utredning redegjort for valg av drivemetode (…). Vi har tillit til vurderingene som er gjort av forslagsstiller, og legger forutsetningen om at tunnelen mellom Oset og Disen skal sprenges, til grunn.


Folkemøte 15. april og frist for innspill

Nå er det mulig å sende inn innspill og reaksjoner på planene i høringsperioden frem til 18. mai. Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert og kommentert, og eventuelle endringer vil bli innarbeidet. Saken er planlagt oversendt Rådhuset for politisk behandling 3. tertial 2021.

– Vi anbefaler alle som ønsker å sende inn innspill å sette seg godt inn i planforslaget til Plan- og bygningsetaten, sier plansjef Lars Hem i Vann- og avløpsetaten, i en pressemelding.

– Alle dokumentene til planbeskrivelsen finner man hos saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, og de er også lett tilgjengelig via Stamnettprosjekts nettside, www.oslo.kommune.no/stamnett. Det er særlig dokumentet som heter Planbeskrivelse med konsekvensutredning det kan være lurt å ta en kikk på før man sender innspill, fortsetter Hem.

Torsdag 15. april mellom klokka 18.00 og 20.00 blir det åpent informasjonsmøte om planforslaget for Bydel Nordre Aker. Som følge av smittehensyn vil møtet avholdes digitalt på Vann- og avløpsetatens Facebook-side og på egen landingsside på nett. Man vil også kunne følge møtet via Nordre Aker Budstikke på nett.

– Vi håper mange har lyst til å komme med sine spørsmål til fagpersoner hos Vann- og avløpsetaten, Plan- og bygningsetaten og Multiconsult, sier kommunikasjonsrådgiver Jon E. Sæter i Vann- og avløpsetaten.

Han sier at VAV også holder en rekke dialogmøter med interessenter i bydelen.

– Vi skal blant annet møte flere skoler og borettslag, samt representanter fra bydelen. De fleste av disse har vi møtt før i forbindelse med oppstart av planarbeidet, mens noen nye har kommet til etter gode innspill fra blant annet Områdeløft Trosterud og Haugerud, sier Sæter.

– Jeg vil også anbefale å kontakte oss via prosjektets vakttelefon om man har spørsmål om prosjektet. Telefonen er bemannet hverdager mellom 09.00 og 15.30 og har telefonnummer 940 25 513, legger han til.

Du kan lese hele planforslaget og sende innspill på det til Plan- og bygningsetaten på Si din mening.

Direktelenke til PBES planforslag finner du her.

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no, merket «Stamnett, sak 201915152, Alna, Bjerke, Nordre Aker, Sagene, Marka», eller per post til Plan- og bygningsetaten, postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo.

Oppsummerende vurdering av Oset/Disen

Fra Plan- og bygningsetatens planforslag:

Det er knyttet utfordringer til gjennomføringen av tiltaket både i alternativ O1/D2 og D1/O2. Vi har i det følgende redegjort for hvilke hensyn vi har lagt til grunn og hvordan vi har veiet de ulike hensynene opp mot hverandre for å konkludere slik vi foreløpig har gjort. Vi har vurdert alternativene på bakgrunn av følgende inndeling:

1. Arealbeslag i anleggsperioden
2. Støy, støv rystelser fra anleggsarbeid og anleggstrafikk
3. Trafikksikkerhet og fremkommelighet langs anleggstrase
4. Andre hensyn

Ad 1: På Oset gjenbrukes eksisterende tunnelinnslag og anleggsområder. Ingen nye områder blir beslaglagt. Dersom man velger å drive tunnelen fra Disen (D1/O2) vil sannsynligvis likevel ikke eksisterende rigg- og anleggsområder på Oset, inkludert anleggstraseen, kunne frigis og tilbakeføres før hele anlegget er ferdig og i drift. Dette fordi installasjonsarbeidene vil bli utført i slutten av perioden 2025-27 (etter at tunnelen er ferdig drevet).

På Disen, derimot, vil valg av alternativ utgjøre en vesentlig forskjell mht arealbeslag. Dersom Disen velges som hovedanleggsområde vil store deler av friområdet på Disenjordet (Gransjordet) være utilgjengelig i hele anleggsperioden. Det vil ha store konsekvenser for mange brukere av området herunder tennisklubben som vil miste tilgang til store deler av sine anlegg. Dersom Oset velges som hovedriggområde vil en mindre del av friområdet på Disen beslaglegges, og i en kortere periode enn om tunnelen drives fra Disen.

Ad 2: I alternativ D1/O2 må det ved oppstart av arbeidene etableres et tunnelinnslag. Beregninger for typiske massearbeider på dag- og kveldstid i forbindelse med etableringen viser at de aller nærmeste boligene (ca. 15 stk.) vil kunne utsettes for støynivåer over gjeldende grenser på dag og kveldstid. Varighet for disse arbeidene anslås å være ca. 3 måneder.

I alternativ O1/D2 vil eksisterende tunnelinnslag og riggområder på Oset benyttes, og følgelig vil en kunne gå direkte på tunneldriving. Det betyr at man unngår de belastende arbeidene i innledende fase med spunting, pigging mv. Ingen boliger eller øvrige støyfølsomme bebyggelse utsettes for støy over gjeldende grenser som følge av anleggsarbeid i alternativ O1/D2.

Ad 3: Anleggstraseen via Maridalsveien eventuelt langs Maridalsveien og Frysjaveien er lengre og vil berøre flere langs lokalveinettet enn på Disen. Det gjelder både naboer langs traseene og de mange myke trafikantene som bruker gatene.

Fra anleggsområdet på Disen kan anleggstrafikken kjøre ut på Grefsenveien et kort stykke til Storo og ut på Ring 3. Grefsenveien er også mer oversiktlig og bedre egnet for anleggstrafikk enn Maridalsveien og særlig Frysjaveien. Sett fra et trafikksikkerhetsperspektiv er Disen å foretrekke fremfor Oset.

Det er ikke lagt opp til å benytte Kjelsåsveien som anleggstrase, men hvis dette blir nødvendig i perioder, er dette uheldig. Kjelsåsveien er mindre oversiktlig, smal og egner seg dårlig som anleggstrase.

Ad 5 [sic.]: Lengden på anleggsveien fra riggområde til hovedveinett bør fra et miljø og forurensingsperspektiv være så kort som mulig. I dette perspektivet er også Disen å foretrekke fremfor Oset.

Et siste moment er belastningen naboer og brukere av områdene på Oset har opplevd først i en periode fra 2003-2008 og nå sammenhengende siden 2017 når arbeidene med utvidelse av vannbehandlingsanlegget på Oset startet. Vi har forståelse for at belastningen med enda et nytt prosjekt vil oppleves ekstra tøff fordi varigheten blir så lang. Samtidig vil vi påpeke at mengden anleggstrafikk vil bli lavere enn transporten tilknyttet Oset vannbehandlingsanlegg. Rystelser og vibrasjoner fra sprengning av tunnel vil også avta ettersom tunnelen drives videre mot Disen.

Konklusjon: Samlet er Plan- og bygningsetatens foreløpige anbefaling alternativ O1/D2. Vi har forståelse for at beboere ved Oset, som gjennom en periode allerede har levd med anleggsvirksomhet, opplever det som en stor belastning dersom det starter en ny anleggsperiode her i forbindelse med forsterking av stamnettet. Samtidig vurderer vi virkningene av å ha hovedrigg- og anleggsområde på Disen som mer omfattende og vi mener det vil ha større negative effekter for nærmiljøet fordi friområdet Disenjordet beslaglegges.

I vår vurdering har vi først og fremst vektlagt hensynet til barn og unge, som vil miste et stort og viktig friområde og fritidstilbud dersom Disen velges som hovedriggområde og tunnelen skal drives derfra.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...