Nordre Aker Budstikke

Reddet frivillighetsmidlene, men kranglet om politikergodtgjørelse

Bydelsutvalget i Nordre Aker. Møtet 16. desember foregikk riktignok digitalt: Bak: Elisabeth Børve Riksfjord (H), May-Brith Døssland (V), Rolf Barlindhaug (SV), Hans A. Kielland Aanesen (Uavh.), Tonje Wigelius Olsen (R), Kai Erik Jensen (Ap), Torkil Saxebøl (H), Linnea Dahr (MDG) og Sidsel Kjeldaas Salte (H). Foran: Berit Riise Kåvik (SV), Erik K. Normann (H), Bente M. Larsen (Ap, leder), Aase-Marie Olafsen (MDG, nestleder), Julie Myhre Barkenæs (MDG) og Johanne Thunes (Ap). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Takket være bystyrets tilleggsbevilgning til bydelene, fikk lokalpolitikerne satt sitt preg på Bydel Nordre Akers 2022-budsjett. De reverserer kuttet i frivillighetsmidlene, styrker skolehelsetjenesten og jobb til unge. Men om det er nødvendig med flere betalte, politiske møter er de ikke enige om.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 20.12.2021 kl 17:55

NORDRE AKER: 25. november presenterte bydelsdirektør Rune Hallingstad sitt budsjettforslag for Nordre Aker i 2022, med en ramme på vel 1,85 milliarder kroner, som innebærer en realendring på minus 19 millioner kroner, sammenliknet med 2021.

Denne består av et rammekutt på om lag syv millioner kroner, samt en reduksjon på ca. 13 millioner på grunn av oppdateringer av kriteriene i kommunens fordelingssystem.

Bydelsdirektøren har ikke lagt skjul på at rammebetingelsene blir krevende for bydelen i 2022. Det er spesielt knyttet økonomisk risiko til områder som barnevern, brukerstyrt personlig assistanse og sykehjemsplasser. Bydel Nordre Aker styrer imidlertid mot et positivt resultat for 2021 på 17-18 millioner kroner, slik at samlet økonomisk risiko for 2022 likevel er lav.

Det største postene på bydelens budsjett er funksjonsområdene Helse og omsorg (48 prosent) og Barnehager (38 prosent). Du kan lese mer om bydelsdirektørens prioriteringer i saken fra november:

Fikk 8 millioner mer i budsjettforliket

Torsdag 16. desember behandlet bydelsutvalget (BU) bydelens 2022-budsjett, i årets siste BU-møte, som ble holdt digitalt på grunn av smittesituasjonen. Siden budsjettforslaget ble lagt frem hadde det kommet en hyggelig påplussing:

I budsjettforliket på Rådhuset, mellom byrådspartiene og Rødt, ble budsjettrammene til bydelene nemlig økt med totalt 108 millioner kroner. Bydel Nordre Akers andel av dette er 8,27 millioner.

Bydelsdirektøren ønsket å fordele disse ekstramidlene slik:

 • Øke grunnbemanning hjemmetjenesten med 5,0 årsverk – 4.205.000 kroner
 • Økt særskilt tildeling Kløverveien barnepark – 300.000 kroner
 • Arkivfunksjon/politisk sekretariat 1 årsverk med halvårseffekt – 450.000 kroner
 • Øke driftsmidler kommunale barnehager - utskiftning utstyr og hovedrengjøring – 315.000 kroner
 • Øke sentral risikoavsetning – 3.000.000 kroner

Bydelsdirektør Rune Hallingstad i Nordre Aker. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Kuttet bufferen med nesten 2,5 millioner

Av den store budsjettpotten på neste to milliarder kroner, er det i realiteten promiller bydelspolitikerne kan flytte på. De ansatte må lønnes, sosialhjelp må utbetales, og alle lovpålagte tjenester må utføres. Derfor åpnet bystyrets tilleggsbevilgning etter budsjettforliket for en etterlengtet muligheten til å prioritere noen hjertesaker.

Bydelsdirektøren fikk støtte for alle punktene over, men politikerne kastet seg over de tre millionene han ville legge til på risikoavsetningen – den økonomiske bufferen til bydelen – og endte med å redusere denne med drøyt 2,5 millioner kroner.

Både samarbeidspartiene (Ap, MDG, SV) og Høyre og Venstre hadde lagt frem forslag til omprioriteringer, som ville spise opp det meste av dette beløpet. Flere forslag var likelydende, eller nær like, og for mange av disse klarte de fem partiene å bli enige om omforente forslag. Både Rødts representant og Uavhengig (tidligere Frp-representant Hans Kielland Aanesen) støttet disse.

Reddet Frivillighetsmidlene

Alle bydelspolitikerne under budsjettbehandlingen i det nesten 4,5 times lange digitale BU-møtet 16. desember. I tillegg til de 15 politikerne er også avdelingsdirektør Oppvekst, Trine K. Urholt nederst til høyre. Foto: Karl Andreas Kjelstrup / Skjermdump


Full enighet var det om å reversere det foreslåtte kuttet på 400.000 kroner til Frivillighetsmidlene. Bydelsdirektøren hadde i sitt forslag økt satsingen på frivilligheten ved å opprette en stilling som frivillighetskoordinator, men delvis finansiert det ved å ta fra potten som deles ut.

– Frivilligheten i Nordre Aker er kjent for å fungere veldig bra. Jeg er ikke skeptisk til en frivillighetskoordinator i seg selv, men til å ese ut administrasjonen. Jeg vil heller få pengene ut til frivilligheten, og skulle gjerne sett at midlene hadde økt til 1,5 millioner. Det er fint med enn sånn stilling, men det koster penger, sa Venstre-representant May-Brith Døssland.

– En koordinator vil gi merverdi ved å tilby støtte og hjelp slik at frivilligheten kan fungere bedre, kontret BU-leder Bente M. Larsen (Ap), og understreket at «Er det én post BU vokter over som hauken, så er det frivillighetsmidlene.»

Enstemmige endringer i budsjettet:

 • Frivillighetsmidler: Økes til 1 million kroner (opp fra bydelsdirektørens forslag på 600.000). Kroner 400.000 inndekkes ved bruk av midler fra risikoavsetningen.
 • Inn på Tunet-tjenester: Bydelsutvalget setter av 100.000 kroner til anskaffelsesprosessen for Inn-på-tunet (dagaktivitet på gård for personer med demens). Dette inndekkes av midler fra risikoavsetningen.
 • Ung Jobb: Bydelsutvalget setter av 300.000 kroner til Ung Jobb for sommerjobb i bydelen. Dette inndekkes av midler fra risikoavsetningen.
 • 1 årsverk i skolehelsetjenesten på barneskolenivå: Bydelen ligger noe under normkravet til skolehelsetjenesten i barneskolen og Bydelsutvalget ser behov for å styrke området. Kroner 800.000 inndekkes av midler fra risikoavsetningen. (Her ønsket Høyre og Venstre heller en skolepsykolog, men støttet samarbeidspartiene da deres eget forslag falt)
 • Reversere kutt i hovedrengjøring av barnehagene i bydelen, med 238.000 kroner fra risikoavsetningen. (Ettersom dette kuttet allerede var delvis reversert etter ekstrabevilgningen, ble pengene lagt på for å styrke rengjøringen ytterligere).
 • Inngang til Teknisk museum: Bydelsutvalget ønsker at bydelens skoleklasser fortsatt skal få tilgang til Teknisk museum. Bydelsutvalget ønsker at abonnementsordningen opprettholdes i 2022, og avsetter 100.000 kroner. Dette inndekkes av midler fra risikoavsetning.


Endringer som ble vedtatt, men ikke enstemmig:

 • Opprustning av bydelens parker: Bydelsutvalget ønsker at bydelen skal ruste opp flere av bydelens parker og grøntområder i 2022, og avsetter 500.000 kroner. Dette inndekkes av midler fra risikoavsetning. (Vedtatt mot to stemmer fra Høyre)
 • Åpent møte om budsjettet: Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen gjennomføre et budsjettmøte for bydelens politikere med gjennomgang av bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2023, rett etter bydelsdirektørens offentliggjøring av budsjettet. Møtet skal være åpent for publikum. Kostnad: 30.000 kroner, inndekkes av midler fra risikoavsetningen. (Vedtatt mot fire stemmer fra Høyre og én Uavhengig).

– Fullstendig meningsløst

Særlig det siste vedtaket, om et åpent budsjettmøte, fikk bydelens største parti, opposisjonspartiet Høyre, til å se rødt.

– Er det meningen at de midlene skal dekke møtegodtgjørelse til oss politikere, er det helt fullstendig meningsløst, sa Høyres gruppeleder, Erik K. Normann.

– Vi har jo budsjettkonferansen (som er åpen for publikum og der bydelsadministrasjonen redegjør for sitt arbeid med budsjettet, og politikere og andre kan komme med innspill, journ.anm.), den er åpen og der får vi godtgjørelse. Det er dessverre ikke så mange som kommer som vi hadde håpet på. Må si jeg tror det er bortkasta. Kanskje partiene selv kan invitere, uten at vi tar noen møtegodtgjørelse. La oss gjøre en dugnad! sa Venstres May-Brith Døssland, som likevel endte med å støtte forslaget ved avstemmingen.

BU-leder Bente M. Larsen (Ap) fremhevet at bydeler som Grünerløkka og Østensjø allerede gjennomfører denne type budsjettmøter.

Verbalforslag

I tillegg vedtok bydelsutvalget følgende verbalforslag til budsjettet. Dette er tiltak bydelsutvalget ønsker bydelsadminstrasjonen skal prioritere i året som kommer, uten at det utløser noen direkte kosttnad. De ble alle vedtatt enstemmig.

 • Bedre informasjon til innbyggerne: Bydelsutvalget setter pris på at det foreligger en kommunikasjonsstrategi for bydelen. Bedre kjennskap og tilgjengelighet til det som foregår i bydelen vil gjøre det lettere å bli kjent med blant annet fritidsaktiviteter, bibliotektilbud, utleielokaler og lokalpolitisk aktivitet. Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen arbeide aktivt for å utvikle og bruke digitale tjenester og plattformer som kan øke bydelens beboeres kjennskap om tilbud og aktiviteter i bydelen.
 • Heltidskultur: Mange i faste hele stillinger gir bedre tjenester til brukere av bydelens tjenester. Utfordringene ved covid-19 pandemien har vist at det ikke er ønskelig at ansatte jobber i flere virksomheter for å samle sammen til en heltidsstilling. Det er også en utfordring å få ansatt nok fagutdannede personell, slik at det er ønskelig å få mobilisert den ressursen som de deltidsansatte utgjør. Bydelsutvalget ønsker en styrking av det videre arbeidet med å innføre en heltidskultur i bydelen. I dette arbeidet må det i samarbeid med de ansatte også sees mer på mulige bakenforliggende årsaker til ønsket om deltid som arbeidsbelastning. Styrking av kompetanse og ulike måter å organisere og dele arbeidsoppgaver kan kanskje være aktuelle virkemidler. Bydelsutvalget ber om å bli holdt orientert om framdriften i dette arbeidet, herunder om utviklingen i andel heltidsstillinger og hvilke tiltak som planlegges innført.
 • Tillitsreform: Bydelsutvalget er opptatt av at bydelen fortsetter arbeidet med tillittsreform i bydelens tjenester. Vi ønsker at bydelen, i dialog og samarbeid med brukerne, videreutvikler tjenestene med brukernes behov som fokus. Bydelen vil våren-2022 få en rapport med resultatene fra evalueringen av tillitsreformen i hjemmetjenestene i Oslo. Bydelsutvalget ønsker å bli holdt orientert om arbeidet.
 • Dyreassistert terapi med hund: Under satsingsområdet nyskapning i bydelens strategiske plan skal bydelen utvikle tjenester i tråd med innbyggernes behov. Bydelsutvalget ber bydelen undersøke erfaringer med bruk av dyreassistert terapi med hund for å vurdere om dette kan bli en del av tjenestetilbudet til innbyggerne i bydelen.
 • Kollektivtilbudet i bydelen: Bydelsutvalget vil ha en grønnere by der det skal bli enklere å ta miljøvennlige valg i hverdagen, blant annet med enda bedre kollektivtransport. Økt boligbygging og befolkningsvekst i bydelen vil også føre til at det er behov for at flere reiser kollektivt. Kollektivtilbudet bør derfor styrkes og tilpasses slik at vi får et mer dekkende og hensiktsmessig kollektivtilbud. Bydelsutvalget ønsker at bydelen inviterer beboere til innspill om hvor i bydelen kollektivtilbudet kan forbedres innen første møte i Miljø-, plan og samferdselskomiteen i 2022. Innspill sendes til Ruter.
 • Parker og uteområder: Våren 2021 ba bydelsutvalget om innspill fra beboere og fikk i alt 20 forslag til opprusting av parker og uteområder. Det ble satt av kr. 500.000 på revidert budsjett til dette, disse pengene er overført til 2022 for å sluttføre arbeidet med opprustingen av de tre planlagte parkene våren 2022. Bydelsutvalget ønsker at bydelen skal ruste opp flere av bydelens parker og grøntområder i 2022. Bydelsutvalget ber bydelen aktivt å søke eksterne støtteordninger. Bydelsutvalget ønsker at administrasjonen legger fram en plan for sluttføring av arbeidet som ble påstartet i 2021 og plan med forslag til opprusting av parker i 2022 i Miljø-, plan – og samferdselskomiteen vår 2022.
 • Klima- og miljøstrategi: Bydelsutvalget ønsker at bydelen skal få sin egen klima- og miljøstrategi som vil fremme miljøvennlig bydelsutvikling og drift i bydelens enheter. Administrasjonen legger frem utkast til strategiplan for MPS-komiteen i møte 3 / 2022. Det er ønskelig at planen vedtas i bydelsutvalgsmøte tidlig høst 2022
 • Stor park i Nydalen: Bydelsutvalget ber bydelen fortsette arbeidet for en større og mer sammenhengende parkløsning i Sandakerveien 113-121. Parkløsningen må ha en bedre løsning enn den som til nå er foreslått fra en styringsgruppe med representanter fra OBOS, Avantor, Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Eiendoms og byfornyelsesetaten.
 • Samarbeid på tvers av generasjoner bydelen: Bydelsutvalget ber bydelen legge til rette for møteplasser på tvers av generasjoner. Bygninger som bydelen leier, bør brukes til dette uten kostnad for brukergruppene. Ullevål seniorsenter bør kunne fungere som en slik møteplass.
 • Målsettingen på 50% av personalet skal ha barnehagelærerutdanning settes på vent i 2022. (s. 22). Bydelsutvalget mener det likevel er viktig å jobbe med dette selv om ikke målsettingen nås, og at det orienteres tilbake til Kultur- og Oppvekstkomiteen.
 • Helsestasjon og skolehelsetjenesten: Ved vakanse vil det være risiko for redusert tilbud i svangerskapsomsorg, helsestasjon 0-5år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom og at barn og unge ikke får den tjenesten som nasjonale retningslinjer anbefaler. Dette må følges tett av administrasjonen med rapportering til Kultur- og Oppvekstkomiteen.
 • Barneverntjenestens grunnbemanning er lav. Sykefravær og økt saksmengde øker risikoen for at kvaliteten på tjenestene blir dårligere. (s. 49) Dette må følges tett av administrasjonen med rapportering til Kultur- og Oppvekstkomiteen.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...