Nordre Aker Budstikke

Barnehage-foreldre klager på bydelens nedleggelsesvedtak: – Kritikkverdig

Korsvolltoppen barnehage, i Carl Kjelsens vei. Foto: NORDRE AKER BUDSTIKKE

Da bydelsutvalget torsdag valgte å bevare Gulldalen barnehage, og heller avvikle fire avdelinger i ulike barnehager, skapte de samtidig frykt og frustrasjon andre steder i bydelen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 22.12.2020 kl 15:44

KORSVOLL: – Det er et høyst oppsiktsvekkende vedtak. Vi håper bydelsdirektøren og politikerne tar tak i dette, sier Miriam Thistel, nestleder i foreldreutvalget, og medlem i samarbeidsutvalget i Korsvolltoppen barnehage.

FAU i Korsvolltoppen har i etterkant av bydelsutvalgets møte 17. desember, der bydelen vedtok å bevare Gulldalen barnehage og heller legge ned fire avdelinger i ulike barnehager, sendt inn en klage på saksgangen til bydelsadministrasjonen.

Bydelsutvalgets vedtak 17. desember 2020:
«Bydelsutvalget ønsker å opprettholde Gulldalen barnehage og de øvrige kommunale barnehagene i bydelen. Reduksjon av overkapasitet i barnehageplasser skal gjennomføres ved å ta ned 4 avdelinger i ulike barnehager. Bydelsutvalget ber administrasjonen om å ta ned kapasiteten i et område med god barnehagedekning (også etter avviklingen).

Bydelsutvalget ber administrasjonen om å etterstrebe at «løsningen» innebærer at færrest mulig barn skal bytte barnehage. Dersom barn må bytte barnehage må det legges til rette for at 1) barna så langt det lar seg gjøre flyttes sammen og 2) reisevei til den nye barnehagen kan gjøres så kort som mulig.

Bydelsutvalget ønsker en sak til behandling når bydelsadministrasjonen har utredet forslag til løsning.

Bydelsdirektørens forslag om nedleggelse av en barnehage reverseres, kroner 610.000 inndekkes ved bruk av bydelens risikoavsetning.»

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

BU trosset bydelsdirektørens anbefaling

I forkant av BU-møtet hadde bydelsdirektør Øyvind Henriksen innstilt på nedleggelse av Gulldalen barnehage på Kjelsås. Det skapte mye uro da planene om avvikling første ble kjent i oktober. Bydelsutvalget vedtok i november å sette nedleggelsen i bero, og be om en grundigere utredning fra bydelsadministrasjonen. Bakgrunnen var at byrådsavdelingen for Oppvekst og kunnskap hadde bedt bydelen ta ned barnehagekapasiteten tilsvarende en liten barnehage.

Ifølge byrådsavdelingen skulle bydelen avvikle en kommunal barnehage som fyller disse kriteriene: Det bør være en liten barnehage (fire avdelinger eller mindre), barnehagekapasiteten skal reduseres i et område med god barnehagedekning (også etter avviklingen), og barnehagekapasiteten bør reduseres i en barnehage med uhensiktsmessig drift og/eller som har et større behov for rehabilitering.

Foreldrene i Gulldalen barnehage mobiliserte mot at deres barnehage skulle legges ned, og kvelden før BU-møtet 17. desember ble det klart at Arbeiderpartiet, MDG og SV fremmet et forslag om å gå mot bydelsdirektørens anbefaling, og heller avvikle fire avdelinger i ulike barnehager. Dette forslaget ble vedtatt av et nesten enstemmig BU, kun Venstre stemte for nedleggelse av Gulldalen.


Les også:

– Selv om vi ikke liker å legge ned barnehager, støtter vi bydelsdirektøren. Venstre mener at forslaget til bydelsdirektøren er en god løsning, sa May-Brith Døssland (V). Hun viste til at erfaringer viser at avvikling av avdelinger vil medføre usikkerhet og uro blant ansatte og foreldre i flere barnehager, og at det er uheldig.

Mener det er flere feil i vedtaket

Nå har foreldreutvalget ved Korsvolltoppen barnehage, som var én av seks barnehager som oppfylte kriteriene for nedleggelse fra byrådsavdelingen ifølge bydelsadministrasjonens vurdering, altså sendt inn en klage til administrasjonen. De kritiserer blant annet saksbehandlingen.

«Vi er svært overrasket og skuffet over vedtaket, og hvordan vedtaket ble saksbehandlet og fattet. Det er særlig tre forhold ved vedtaket og behandlingen av saken vi ønsker å fremheve» skriver de i brevet som er undertegnet FAU-leder og SU-medlem Ingvild Røed Sletten, samt FAU-nestleder og SU-medlem Miriam Thistel.

Disse forholdene er at vedtaket ikke har noen økonomisk gevinst for bydelen, slik bydelsdirektørens forslag hadde. Istedenfor vedtok BU å bruke 610.000 kroner fra bydelens risikoavsetning for å dekke inn besparelsen det ville gitt å avvikle Gulldalen. De mener i tillegg at vedtaket vil gi et dårligere barnehagetilbud i bydelen, fordi nedleggelsen av fire enkeltavdelinger ikke er konsekvensutredet. Til sist mener de altså at vedtaket er kritikkverdig.


«Forslaget til vedtak dukket opp noen dager før møtet i bydelsutvalget. Forslaget synes å være en idé fra lokalpolitikere, som ikke har diskutert forslaget med barnehagemyndigheter i særlig grad», skriver FAU.

Klagen fra Korsvolltoppen:

1. Ingen økonomisk gevinst for Nordre Aker
Bestillingen fra Byrådsavdelingen for Oppvekst og kunnskap var å nedskalere barnehagekapasiteten i bydelen, som en del av økonomiske innsparinger. Vi kan ikke se at vedtaket som ble fattet den 17. desember gir innsparinger. Barnehagens lokaler må vedlikeholdes som i dag, og barnehagen må ha en viss grunnbemanning på plass. Videre er det overveiende sannsynlighet for økt vikarbruk ved sykdom når barnehagen har færre medarbeidere å veksle på ved sykdom blant ansatte.

Det er videre høyst overraskende at Bydelsutvalget valgte å bruke 610 000 kr fra et risikofond for å opprettholde dagens barnehagedrift.

2. Dårligere barnehagetilbud i bydelen

Konsekvensene av en reduksjon av fire avdelinger fordelt på fire ulike barnehager er ikke utredet.

Det er imidlertid slik at det å legge ned fire avdelinger i ulike barnehager, vil påvirke langt flere barn og kvaliteten på tilbudet barna får, enn nedleggelse av én enkelt barnehage.

Spesielt i små barnehager som Korsvolltoppen barnehage, vil man ved å legge ned én av fire avdelinger påvirke en allerede svært stram økonomi og sårbar bemanningskabal. I mindre barnehager er personalet på de ulike avdelingene svært avhengig av å samarbeide på tvers og dra veksler på og avlaste hverandre.

Eksempelvis vil nedlegging av en avdeling bety:

  • Mindre fleksibilitet i bemanningen ved sykdom hos de ansatte
  • Høyere vikarbruk og mindre kontinuitet i voksenkontakt, som treffer de minste barna spesielt
  • Mindre kapasitet til kapasitet til turer og andre aktiviteter

3. Kritikkverdig saksbehandling
Forslaget til vedtak dukket opp noen dager før møtet i bydelsutvalget. Forslaget synes å være en ide fra lokalpolitikere, som ikke har diskutert forslaget med barnehagemyndigheter i særlig grad.

Forslaget er, så langt vi kan se, ikke utredet med tanke på praktiske og økonomiske konsekvenser. Forslaget synes ikke å gi noen egentlig innsparing, som vel var poenget med å redusere barnehagekapasiteten i bydelen i utgangspunktet. Verken foreldre, ansatte eller styrere i barnehagene er hørt i prosessen. Forslaget vil medføre negative konsekvenser for fire barnehager i stedet for en, og vil negativt berøre og skape stor usikkerhet i tiden fremover for omtrent 70 barn og deres foreldre i alle 4-6 barnehager hvor det kan være aktuelt å nedlegge en avdeling. Vedtaket ble fattet ved håndsopprekning på et Teams-møte. Dette er en oppsiktsvekkende uryddig måte å behandle en sak som treffer et stort antall mennesker i bydelen.

Vi kan ikke forstå at verken vedtakets innhold eller saksbehandlingen er i bydelens interesse, eller akseptabelt. Vi ber om at det vurderes om vedtaket kan bli stående, uten en nærmere utredning av konsekvensene av vedtaket.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

– Mange flere blir berørte

– Vi forstår at de som har barn i Gulldalen barnehage er frustrerte over at den ble foreslått som nedleggelseskandidat. Men vi er overrasket over at saken fikk det utfallet den gjorde, når alternativet var å legge ned én barnehage, sier FAU-nestleder Miriam Thistel til Nordre Aker Budstikke.

– Istedenfor skal man berøre ganske mange flere barnehager, flere barn, ansatte og foreldre, og gjøre tilbudet generelt dårligere. I tillegg innfrir man ikke på den bestillingen som bydelen har fått fra byrådet. Det er en veldig oppsiktsvekkende saksbehandling, legger hun til.

Hun mener også vedtaket om å flytte penger fra bydelens risikoavsetning for å dekke innsparingene nedleggelse av én barnehage ville gitt, er uansvarlig, og betyr at andre tiltak i bydelen som kan trenge penger, nå ikke får det.

Også på Korsvolltoppen har de fulgt med på saken, ikke minst fordi barnehagen var én av de seks barnehagene bydelsdirektøren mente svarte på kriteriene fra byrådsavdlingen. Men frem til BU-møtet var det Gulldalen som var utpekt som den aktuelle kandidaten, påpeker Thistel.


– Men vi er naturligvis bekymret for at vår barnehage skal legges ned, klart det.

– Hva mener dere bydelsadministrasjonen nå bør gjøre med saken, og hvilke forventninger har dere til bydelen og BU når dere mener saksbehandlingen har vært kritikkverdig?

– Vi får avvente og se hva bydelsdirektøren og administrasjonen svarer på klagen vår. Men vi håper jo de vil se på vedtaket på nytt. Og se på hvordan saksbehandlingen har foregått. Jeg mener at man kan ikke komme et vedtak av denne typen uten å gjøre en skikkelig utredning av konsekvensene.

Etterlyser dialog

Thistel er ikke kjent med at det har vært noe kontakt mellom bydelsadministrasjonen eller bydelspolitikerne og Korsvolltoppen før behandlingen i BU 17. desember, eller da Korsvolltoppen ble trukket frem som mulig nedleggelseskandidat, sammen med Sanatoriet, Badebakken, Langmyrgrenda, Grefsentunet – og Gulldalen. Hun etterlyser dialog med dem som kan bli rammet av slike vedtak.

– Frykter dere at Korsvolltoppen nå kan miste en av sine avdelinger?


– Vi er en av barnehagene i Nordre Aker, så ja, selvfølgelig Frykter vi det. Korsvolltoppen er en liten, men veldrevet barnehage som får veldig gode tilbakemeldinger fra foreldre og har gjort det i mange år. Men det er bare fire avdelinger, så dersom man skal gå for varianten med å legge ned en avdeling, så vil det gjøre at en barnehage som allerede har stram økonomi og bemanning gjøre barnehagen enda mer sårbar enn den er i dag, sier Thistel.

Bydelen: Starter arbeidet med avvikling etter jul

Nordre Aker Budstikke spør om bydelsadministrasjonens vurdering av klagen fra Korsvolltoppen, og hvordan den stiller seg til at bydelsutvalget ikke vedtok bydelsdirektørens innstilling om nedleggelse av Gulldalen barnehage. Trine Køhncke Urholt, avdelingsdirektør for Oppvekst og familie i Bydel Nordre Aker, henviser til at bydelsdirektørens syn i saken fremkommer av saksfremlegget som lå til grunn for behandlingen i bydelsutvalget, og at denne også var kommunisert gjennom dialog med de folkevalgte i flere saksforberedende møter.

– Mener administrasjonen at BU-vedtaket svarer på den bestillingen som har kommet fra byrådsavdelingen om å ta ned barnehagekapasitet? Er det hensiktsmessig for bydelen å bruke ressurser på å utrede dette nedtaket, når det ikke gir noen økonomiske innsparinger, og hvordan vil vedtaket følges opp? Vil barnehager og foresatte bli orientert om at de vurderes for nedtak av avdelinger/plasser underveis i prosessen, eller vil det bli kjent først når vurderingen er gjort? Vil de samme barnehagene som ble utredet for nedleggelse fortsatt være aktuelle, eller vil man nå se på større barnehager?

– Når bydelsutvalget nå har fattet et vedtak i denne saken, samt i saken om budsjett 2021, forholder bydelsdirektøren og administrasjonen seg til dette. Det er lov for bydelsutvalget å fatte vedtak om omdisponering av økonomiske midler innenfor den tildelte rammen, sier Urholt.

Hun opplyser at bydelsadministrasjonen raskt etter jul vil iverksette en prosess for å avvikle kapasitet i henhold til føringene gitt i BUs vedtak 17. desember. I tråd med vedtaket vil det bli lagt frem en ny sak for bydelsutvalget der vurderingene fremkommer.

– Hvordan håndterer bydelsadministrasjonen klagen som er referert over? Og deles oppfatningen om at behandlingen var kritikkverdig? Har det kommet andre henvendelser til bydelen etter at BU gjorde vedtaket forrige uke?

– Klagen fra FAU på Korsvolltoppen ble mottatt av bydelen seint fredag ettermiddag (18. desember, journ.anm.) – innholdet i klagen vil bli gjennomgått og klagen besvart i henhold til bydelens prosedyrer. Så vidt jeg kjenner til er det ikke kommet andre henvendelser i forbindelse med denne saken, svarer Urholt.

BU-leder: Avventer

BU-leder Bente M. Larsen (Ap) svarer at klagen er rettet til bydelsadministrasjonen, og vil bli behandlet der, når Nordre Aker Budstikke spør om hva hun mener om kritikken fra Korsvolltoppen.

– Som vedtaket i saken sier har bydelsadministrasjonen fått i oppdrag å utrede forslag til løsning, som skal legges frem til politisk behandling i bydelsutvalget. Forslaget skal være i henhold til retningslinjer gitt av byrådsavdelingen. Det er derfor for tidlig å komme med en politisk uttalelse om saken nå, sier Larsen.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...