Nordre Aker Budstikke

Sporveien: Selv med «snikkjøring» her har trafikken på Grefsen gått ned

Det kjøres via Esso for å komme ut på Ring3, men det påvirker ikke konklusjonen, mener Sporveien. Foto: Sporveien

– Gjennomkjøringen ved Esso-stasjonen er ikke en utfartsvei, den må anses som «snikkjøring» - attpåtil over en privat tomt, svarer Sporveien om trafikktellingene.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 05.04.2019 kl 18:30

GREFSEN: I forrige uke skrev vi om Sporveiens trafikktellinger i området Grefsen og Kjelsås, i forbindelse med Grefsenveien-prosjektet. Tellingene som Sven Øvergaard, kommunikasjonsansvarlig for prosjektet, presenterte, viste at totaltrafikken i området var redusert med 17 prosent, samtidig som enkelte veier hadde fått en kraftig økning.

Dette er tallene fra Sporveiens telling:

Merknad: Det er noe usikkerhet tilknyttet den totale reduksjonen i biltrafikkmengden, ettersom enkelte kjøremuligheter inn og ut av området som ikke fanges opp av tellepunktene. Dette gjelder: Tverrgater mellom Kjelsåsveien/Aschehougs vei og Lofthusveien, samt gjennomkjøringsmulighet fra Morells vei via Engveien til nordgående Ring 3 via bensinstasjonen som ligger langs påkjøringsrampen fra Storokrysset. Tilsvarende gjelder også vestover fra Maridalsveien via Skjoldveien.

Venstre: Kan ikke konkludere

Venstres lokalpolitikere stiller spørsmål ved sammenlikningsgrunnlaget for tallene fra Sporveien:

– Det kan nok være at trafikken til og fra området har gått noe ned fordi det er såpass tungvint å komme seg både inn og ut. Vi vet at det er flere som for eksempel skal til Storosenteret, som har begynt å sette bilen i sidegatene ned mot Storo i stedet for å kjøre hele veien. Esso-stasjonen er selvsagt et smutthull som også brukes (mellom Engveien og Ringveien, journ.anm.). Når jeg leser intervjuet med Øvergaard så er de tydelig klar over at det er hull i datamaterialet, skriver Venstres Anne Underthun Marstein og Ingeborg Briseid Kraft, til Nordre Aker Budstikke, som en kommentar til tallene fra Sporveien.


De fortsetter:

Ingeborg Briseid Kraft og Anne Marstein, Nordre Aker Venstre. Foto: NORDRE AKER VENSTRE

– Videre er det slik at de har sammenlignet en snøfri dag før med en snørik dag etter. Dette er også forhold som påvirker bilbruken. Det betyr dermed ikke at man kan konkludere med at biltrafikken har gått ned med 6100 biler, men man kan konkludere med noe endret bilbruk etter omleggingene som er gjort og at noen gater har fått betydelig mertrafikk som følge av utbyggingen i Grefsenveien. Situasjonen for beboerne i for eksempel Kjelsåsveien har fått en kraftig trafikkøkning. I vinter med dårlig brøyting var situasjonen i denne veien trafikkfarlig spesielt siden fortauene i en periode ikke ble brøytet. Det er fint at det vurderes tiltak i denne veien, men dette er jo forhold som man burde ha fokusert på før og ikke nå. Avbøtende tiltak burde vært på plass den dagen Grefsenveien ble stengt og ikke at man nå begynner å lure på hva man skal gjøre.

Martein og Kraft mener flere tellinger burde vært gjort før en endelig konklusjon ble tatt.

– De har altså ikke hatt kapasitet til å prioritere målinger av trafikk gjennom Esso-stasjonen ved Ringveien eller mot Nordberg i sidegatene. Det er et ærlig svar, men da kan de vel ikke konkludere med at biltrafikken har gått ned? De 6100 bilene man ikke finner igjen i veier inn og ut av området kan ha kjørt ut ved Esso eller mot Nordberg i sidegatene. En annen ting vi stusser over er grafen som viser trafikkfordeling over døgnet. Der ser det ikke ut som om antall biler har gått ned. Den oransje grafen ligger aldri under den blå, men flere steder over? spør Venstre-politikerne.


Dette er grafen de setter spørsmålstegn ved:

Deler av dette er også med i vedtaket fra bydelsutvalget 21. mars, i forbindelse med at trafikktellingene ble lagt frem for BU. Les mer om BU-vedtaket her.

LES OGSÅ: Svarer om Grefsenplatået: Julegaven fra Sporveien til bilistene på Grefsen og Kjelsås

Sporveien svarer

Sporveien er prosjektleder og byggherre for oppgraderingene og byggearbeidene i Grefsenveien, fra Storokrysset og opp til Kjelsås. Sporveien er kjent med innspillene fra Nordre Aker Venstre. Kommunikasjonsansvarlig Sven Øvergaard svarer nå på kritikken.


Trafikktellingene i uke fire, som ble initiert av Grefsenveien-prosjektet og gjennomført i samarbeid med Bymiljøetaten, viste en nedgang i biltrafikken på 17 prosent over de fem målepunktene fra tellingen i november, understreker han. Fire av målepunktene var satt på de gjenværende utfartsveiene; Kjelsåsveien, Bråtenalléen, Betzy Kjeldsbergs vei og Maridalsveien. Det femte målepunktet var Lettvintveien.

Dette er målepunktene:

– Det totale antallet biler i november som passerte de fem målepunktene - trafikken ble telt i begge kjøreretninger - var 35.900. I januar viste tellingene et antall på 29.800 biler. Det er altså en reell nedgang på 6100 biler, tilsvarende 17 prosents nedgang, og langt færre biler ut av området etter stengingen Det er et faktum at det er passerte 17 prosent færre biler på disse fem punktene i januar, sammenlignet med målingen i november. Siden fire av fem målepunkter var plassert på ut- og innfartsveier er det overveiende sannsynlig at det nå er en del færre biler som kjører ut og inn av området, innleder Sven Øvergaard, kommunikasjonsansvarlig i Grefsenveien-prosjektet.

– Den eneste veien i tellingen som ikke anses som utfartsvei er Lettvintveien. Således kunne tellingene herfra vært ekskludert når vi snakker om nedgang i biltrafikken ut og inn av området. Endringen i Lettvintveien fra november til januar er imidlertid såpass begrenset, med en nedgang på 200 biler, at tallene fra Lettvintveien har lite å si for konklusjonen.


Sven Øvergaard er kommunikasjonsrådgiver for Grefsenveien-prosjektet i Sporveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Øvergaard fortsetter om politikernes tvil om bilbruken om vinteren versus høsten.

– Etter publiseringen av trafikktallene har det kommet innvendinger mot konklusjonen. Blant annet trekkes det frem at tellingene i januar ikke kan sammenlignes med november siden kjøreforholdene er mye verre på en snørik januardag enn på snøfrie veier om høsten, og at dette påvirker bilbruken. Til dette har prosjektet to kommentarer: Målingene er tatt over en hel uke, ikke bare i løpet av én dag. Dette tar hensyn til variable kjøreforhold, men aller viktigst: Beregningsmodellen som ble benyttet under målingene tar høyde for nettopp dette. Både i rapporten og i medieoppslaget står det også følgende:

«Den registrerte biltrafikkmengden i hver av registreringsukene er omregnet til årsdøgntrafikk (ÅDT). Dette er gjort ved hjelp av årsvariasjonsfaktorer fra Prosam-rapport 30. Bakgrunnen for dette er å korrigere resultatene for at biltrafikken normalt varierer over året. Statistisk sett er trafikkmengden i Oslo noe lavere i uke 4 i januar sammenliknet med uke 45 i november».

Parkering i sidegatene

En annen bemerkning er at mange bilister nå har begynt å parkere i veiene nær Storo, for deretter å gå derfra. Disse fanges altså ikke opp av tellepunktene på utfartsveiene.

– Denne pendlerparkingen var definitivt et stort problem tidligere. Dette mottok vi flere innspill om så derfor fjernet vi et betydelig antall parkeringsplasser i veiene nær Storo. Parkeringsmulighetene på disse veiene er nå sterkt begrenset, men selvsagt kan enkelte finne en ledig plass om de kjører litt rundt og leter. Trolig må de da gå et godt stykke. Imidlertid tror jeg antallet her er såpass lavt at det i liten grad påvirker konklusjonen. Tross alt er det 6100 færre biler – hver eneste dag – som målingene i januar ikke finner igjen, sier Øvergaard videre.

Mange kjører over Nordberg

Et annet innspill som trekker rapportens konklusjon i tvil, er at trafikktellingen utelater enkelte veier som benyttes til å kjøre ut av området. Blant annet at mange skal velge å kjøre over Nordberg.

– Tellepunktet i Maridalsveien sto nedenfor krysset med Frysjaveien men overfor krysset Carl Kjelsens vei – den vanligste ruten over Nordberg – så storparten av disse sjåførene ble registrert. Vi vet det er mulig å velge andre veier over Nordberg før de kommer til Carl Kjelsens vei men dette er mer omstendelig. Trolig er andelen sjåfører her såpass begrenset
at det gir liten eller ingen utslag på rapportens konklusjon, mener Øvergaard.

Telling foretatt i forrige uke ved Esso-stasjonen

Innkjøringen fra Morells vei/Engveien. Foto: Sporveien

Men Sporveien forteller om en feilmargin i tellingene, utfartsmuligheten over Esso-stasjonen rett ved ringveien ikke var inkludert i tellingen.

– Som jeg nevnte i forrige sak i Nordre Aker Budstikke, fokuserte vi på de fire «offisielle» utfartsveiene. Gjennomkjøringen ved Esso-stasjonen er ikke en utfartsvei, den må anses som «snikkjøring» - attpåtil over en privat tomt. Det var bakgrunnen for å utelate trafikktelling her. Nå i etterkant kan vi se at det burde vært målt trafikken også her, siden vi vet at mange benytter seg av denne muligheten, sier Øvergaard.

Rundt 630 biler i døgnet over Esso-tomten

For å skaffe mer innsikt i trafikkvolumet her, blant annet for å se om det bør iverksettes noen tiltak for å begrense denne kjøringen, valgte prosjektet å gjennomføre en manuell telling tre timer i morgenrushet torsdag 28. april, mellom klokken 6.30 og 9.30.

– I løpet av denne tretimersperioden telte vi 194 biler. Av disse kjørte 138 ut på ringveien vestover, mens 56 biler kom østfra for deretter å svinge inn på Esso-stasjonen og inn i området derfra, forteller Øvergaard.

Tabellene under viser fordelingen på de ulike tidene (30-minutters intervaller):

Øvergaard fortsetter:

– Sammenlignet med de øvrige utfartsveiene er antallet biler her beskjeden. Basert på den reelle målingen i morgenrushet kan man gjøre en beregning på antallet biler i døgnet. Man kan tenke seg noenlunde samme antall biler i ettermiddagsrushet og en del færre på dagen, om kvelden og på natten siden det da er lite trafikk på de øvrige utfartsveiene.

Tabellen under viser hvordan Sporveien har beregnet antall biler over Esso-tomten i løpet av at døgn.

– Enkelte tider av døgnet kan det selvsagt være flere biler, men det kan også være færre. Et
annet viktig poeng er at tellingen her ble utført på en ukedag. Hvis tellingen hadde vært gjort over en hel uke, som tellingene i november og januar ble, ville det inkludert lørdag og søndag. Dette ville sannsynligvis redusert beregningen på 632 biler per døgn. Overnevnte anslag må sies å være ganske raust, mener Øvergaard.

Trafikken over Esso-tomten sammenlignet med de andre målepunktene

– Siden vi mangler tilsvarende trafikktall over Esso-tomten i november, er det mer utfordrende å vite hvordan kjøringen her påvirker konklusjonen om en nedgang på 17 prosent. En nærliggende løsning er å ta utgangspunkt i den gjennomsnittlige biltrafikkøkningen på alle fem målepunkter. Brukes det som metode har trafikken over Esso-tomten økt med 26 prosent, noe som betyr at 502 biler kjørte over Esso-tomten i november. Inkluderes disse tallene i den opprinnelige tabellen fra rapporten får vi følgende tabell:

– Som tabellen viser antas det en 16 prosents nedgang i biltrafikken når utkjøringsmulighetene over Esso-tomten inkluderes, og ikke 17 prosent som tidligere kommunisert, sier Øvergaard, og legger til:

– Det er selvsagt noe usikkerhet rundt volumet på 502 biler i november, men om vi sier at absolutt ingen kjørte over Esso-tomten før 3.12.2018, så påvirker det i liten grad konklusjonen. Da er nedgangen 15 prosent, ikke 16 prosent. Dette fordi antallet biler over Esso-tomten utgjør en så lav andel av totaltrafikken, men for dem som bor i disse gatene kan selvsagt 600 biler i døgnet oppleves dramatisk. Spesielt når denne biltrafikken blandes med trafikk fra de nærliggende utfartsveiene.

Han sier også at det ikke skiltet gjennomkjøring forbudt ved inngangen til bensinstasjonen:

– Det er ikke skiltet om at det ikke er lov å kjøre der. Således virker det slik at det er lov. Vi talte kun biler som kjørte ut på Ringveien eller inn i området. Vi så ingen som kjørte til Esso-stasjonen for deretter å kjøre tilbake igjen.

– Men av de talte bilene ved bensinstasjonen, inkluderer det bilister som stoppet for å fylle bensin eller annet kjøp?

– Vi greide ikke å følge med absolutt alle om hva de gjorde, og selvsagt kunne det vært noen få stykker som gjorde det, men det har ingen utslag på konklusjonen, svarer Øvergaard.

Bymiljøetaten svarer forøvrig om lovligheten eller ikke, av å kjøre gjennom bensinstasjonområdet:

– Innkjøringen mot ESSO-stasjonen er regulert som bensinstasjon, altså er det privat eiendom. Eventuell sperring eller annen regulering må gjøres av eier av tomta, skriver Monica T. Olsen, presseansvarlig i Bymiljøetaten, i en mail til Nordre Aker Budstikke, fredag.

– Er det ulovlig å kjøre over Esso-tomten?

– Det er ikke ulovlig å kjøre inn der per nå, nei, svarer Olsen, og legger til at klager fra tomteeieren neppe ville kommet til Bymiljøetaten uansett, siden det er privat grunn.

Mer kunnskap om nye og effektive tiltak

Men selv om det er noe nedgang i biltrafikken sammenlignet med tellingen i høst, erkjenner Sporveien at trafikken er mer utfordrende etter at utkjøringen til Storokrysset stengte.

– Trafikktallene bekrefter jo også at biltrafikken har økt, og på noen veier er økningen betydelig. Dette tar vi på alvor. Nå som vinteren er over skal vi igjen foreta befaringer på ulike steder. Vinteren har også gitt økt kunnskap om hvordan trafikken flyter, hvor det oppstår flaskehalser eller farlige situasjoner eller andre ting som vi må være oppmerksomme om. Dette tar vi med oss i planleggingen rundt nye tiltak eller endring av eksisterende som kan lette på situasjonen, både for bilister og fotgjengere, sier Øvergaard.

På spørsmål om hvorfor det ikker er gjort egne tellinger i Frysjaveien, svarer Øvergaard:

– Trafikken gjennom Frysjaveien ble telt med av punktet i Maridalsveien, siden punktet sto nedenfor krysset Frysjaveien/Maridalsveien. Trafikken i Frysjaveien er altså inkludert i begge tellingene.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...