Nordre Aker Budstikke

Hva er viktig for deg?

Dette lover politikerne om viktige lokalsaker

DITT VALG: Hvilket av disse partiene vil du at skal representere deg i bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker etter valget? Her ser vi bydelsadministrasjonen i Nydalsveien 21.

Høyhus på Tåsen? Fortsatt ungdomsklubb på Abelloftet? Veisalting i Maridalen? Stemmerett for 16-åringer? Aktivitetssoner i marka? Og utbyggingen av Frysjabyen? Vi har spurt bydelspolitikerne om en lang rekke aktuelle saker i Nordre Aker, og hjelper deg med å finne riktig parti å stemme på.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 11.09.2015 kl 10:07

NORDRE AKER: Vi har spurt alle partiene som stiller med lister til bydelsutvalget om hva de mener om viktige temaer og konkrete saker i Nordre Aker. Temaene spenner fra fortetting og boligutbygging, til styrking av enkletruter i kollektivtrafikken, markavern og hvor mye som bør deles ut i frivillighetsmidler.

Temaene omfatter både saker som bydelsutvalget (BU) har reell inflytelse over, og saker som BU er høringsinstans for, og der de kan legge press på sentrale myndigheter.

Spørsmålene er besvart av partienes førstekandidater til bydelsutvalget, og partiene er presentert alfabetisk.

 • Arbeiderpartiet (Ap): Bente M. Larsen
 • Fremskrittspartiet (Frp): Hans A. Kielland Aanesen
 • Høyre (H): Per H. Christiansen
 • Kristelig Folkeparti (KrF): Gunnar Rein Olsen
 • Miljøpartiet De Grønne (MDG): Liv Derås Bjørnstad
 • Rødt: Helle Borgen:
 • Senterpartiet (Sp): Morten Lundstein
 • Sosialistisk Venstreparti (SV): Heidi Rømming
 • Venstre (V): Andreas Skjæret

Du kan også lese mer om partienes førstekandidater, hvem de er og hvilke saker de brenner for. Her har vi laget en presentasjon av dem.


Hva skal du stemme? Bruk avstemmingsboksen til høyre på siden!

Marka

a. Bør det åpnes for «aktivitetssoner» i Marka i tråd med byrådets forslag?

 • Ap: Nei
 • Frp: Ja
 • H: Ja, men alle tilpasningene må være i tråd med Markaloven og ta hensyn til natur og landskapsverdier. Forslaget vil åpne dørene til Marka for flere og styrke verneinteressene, ikke svekke dem, og blant annet gjøre det mulig for skiklubbene å bedre tilbudet til barn og unge som vil gå på ski.
 • KrF: Ja, fordi aktivitetssoner er meget små inngrep som sikrer en bredere bruk av marka (f.eks. tilrettelegging for rullestolbrukere)
 • MDG: Nei, absolutt ikke.
 • Rødt: Nei, absolutt ikke!
 • Sp: -
 • SV: Nei
 • V: Ja, fordi aktivitetssonene gjør at idrettslag og andre raskere kan få svar på søknad om f eks handicaptilpasning, enkle skiløyper og sykkelstier, samtidig som Markalovens strenge regler fortsatt gjelder innenfor aktivitetssonen.

LES MER OM AKTIVITETSSONEDEBATTEN:

b. Bør Markaloven slik den er i dag bestå, og er dette den beste formen for vern av verdiene i Marka?

 • Ap: Ja
 • Frp: Nei, marka må tilrettelegges for mer bruk og idrettsglede i randsonen!
 • H: Markaloven skal bestå, men med aktivitetssoner. De vil være et viktig grep for å styrke markalovens legitimitet.
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja, Markaloven er et viktig element i å bevare Oslomarka. WWF, Naturvernforbundet og SABIMA har utarbeidet en plan for hvordan vi best kan forvalte skogsarealer. Denne ønsker vi å følge.
 • Rødt: Ja, pluss ekstra sterk vern av enkelte områder.
 • Sp: Markaloven bør bestå
 • SV: Ja. Men Markas få gjenværende ”eventyrskoger” må få et ekstra vern.
 • V: Ja, Markaloven bør bestå og markagrensa må stå fast som et viktig vern av verdiene i Marka, men det aller viktigste for dette vernet er at Oslofolk bruker Marka og opplever naturverdiene der.

c. Bør veisaltingen i Maridalen vinterstid stanses?

 • Ap: Dette diskuterer vi gjerne
 • Frp: Ja
 • H: Ingen kommentar
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja, særlig i Maridalen er det viktig med mer miljøvennlige alternativer enn salting.
 • Rødt: Ikke tatt stilling
 • Sp: Skeptisk til salting i Maridalen
 • SV: Ja. Den massive veisaltingen er unødvendig og miljøfiendtlig.
 • V: Veisalting i Maridalen bør stanses dersom veiene kan sikres like godt med andre tiltak, som f.eks. grusing.

LES OGSÅ: Tre år siden Oslo kommune vedtok å stoppe med veisalting, men…

Byutvikling

a. Hvordan skal Nordre Aker bidra til å ta unna for boligveksten og det økte boligbehovet i Oslo: Bør det fortettes ved kollektivknutepunktene, bør det bygges høyere, bør «eplehagene» bygges ut i større grad, bør det åpnes for boligbygging i randsonene til Marka?

 • Ap: Fortette å bygge ved kollektivknutepunktene, og bygge høyere.
 • Frp: Stoppe monsterutbyggingen av Oslo. Heller bygge ut infrastrukturen slik at man får “tarmer” utfra sentrum med grønne lunger. D.v.s. starte å bygge boliger å industri etter “fingerprinsippet” etter Europeisk mønster hvor flest mulig har tilgang til grøntarealer. Byutvikling må planlegges ved først å bygge infrastruktur før boligbygging. Fokus på kollektivknutepunkter viktig. Sammenslåing og samarbeid med omkringliggende kommuner med tanke på fornuftig byutvikling. Hovedtyngden av beregnet vekst i Oslo er innvandring og må begrenses.
 • H: Det bør fortettes ved kollektivknutepunktene. Noen steder ligger det til rette for at man kan bygge høyere. Mindre eplehageutbygging. Nei til boligbygging i randsonene til marka.
 • KrF: Fortetting ved kollektivknutepunkt med fokus på barnefamiliers behov. Ikke høyhus nord for ring 3 mot marka.
 • MDG: Ja, fortetting i kollektivknutepunkter på sentrale steder i bydelen, er viktig. Vi vil ikke bygge i randsonen. Vi er for at det bygges høyere, så fremt dette er i tråd med arkitektoniske hensyn (at det ser pent ut, passer inn i landskapet. Vi ønsker å etablere en kommunal arkitekturpolitikk med tydelige mål for klima, estetikk og livskvalitet. Vi ønsker å besvare grøntarealer i størst mulig grad.
 • Rødt: Det bør fortettes vest i byen, men planmessig og helst ved bybebyggelse fra indre by og utover. Ja til utbygging ved kollektivknutepunkt, men nei til høyhus og kjøpesenter. Ikke i Marka.
 • Sp: Kan vurdere en viss grad av fortetning ved kollektivknutepunkter. Ingen generell utbygging av eplehager
 • SV: Fortetting skal skje ved kollektivknutepunktene. SV vil at arealplanleggingen må skje helhetlig og at kommune og bydel planlegger den sosiale og tekniske infrastrukturen samtidig med boligbygging. Vi vil ha variert bebyggelse og er skeptiske til høyhus.
 • V: Byutviklingen må skje på en styrt og miljøvennlig måte gjennom fortetting ved de store kollektivknutepunktene, men samtidig skjerme småhusbebyggelsen gjennom småhusplanen. Det bør ikke åpnes for boligbygging i randsonen av Marka. Høyder bør tilpasses til omgivelsene.

LES OGSÅ: Populær bydel: Tredobling av byggesaker i Nordre Aker på fire år

(Saken fortsetter under bildet)

FRYSJAPARKEN: Frysja Torg og allmenning, fra Frysjaveien, sett mot vest. PBE mener byggehøydene på åtte etasjer mot Frysjaveien må reduseres til seks. Foto: A-LAB/PLAN- OG BYGNINGSETATEN

b. Er utbyggingen av Frysja-området en god idé? Hvor mange boliger bør det bygges i den nye «Frysjabyen»?

 • Ap: Ja, men det må skje på en helhetlig og styrt måte. Ap har ikke tatt stilling til antall boenheter enda.
 • Frp: Nei, en dårlig idé slik som utformet nå. Den må modereres vesentlig for å oppnå et godt bomiljø og ytterligere styrking av kollektivtransporten.
 • H: Ja. Boliger her er en god idé. Gode trafikkløsninger er viktig premiss. Antall: Avhengig av hvor store boliger som bygges og hvor gode prosjekter som presenteres.
 • KrF: Vi støtter utbyggingen, men med lavere utnyttelsesgrad og lavere hus
 • MDG: Når det er dårlige solforhold og kollektivtilbud er det ikke her det bør bygges tett. Vi vil ha betydelig færre boliger enn det utbygger foreslår. Om utbyggingen av Frysja-området skal bli en god idé må den også inkludere planer for ny skole og nye barnehager. Utbyggingsaken er kompleks og det er vanskelig for oss å ta et standpunkt fra sidelinjen i og med at vi så langt ikke har vært representert i Bydelsutvalget.
 • Rødt: Positiv til utvikling av området, men planforslaget har fått innsigelser vi vil ta hensyn til - fra Byantikvaren pga. ønske om bevaring av gammelt industribygg og fra plan og bygg pga at det er for høyt og tar plass fra friareal.
 • Sp: En utbygging av Frysja bør være avhengig av at området får et langt bedre kollektivtilbud.
 • SV: Ja. Vi har ikke tatt stilling til antall boliger. Helhetlig planlegging må til.
 • V: Det er en god idé å utvikle Frysjaområdet fra et industriområde til et område for boliger, men det er viktig å sørge for at trafikkveksten tas med kollektivtrafikk, at det blir tilstrekkelige grøntområder, gode trafikkløsninger og gode boområder og at det gjøres plass til en skole i området. Vi har ikke tatt stilling vil hvor mange boliger området tåler, men utbyggers alternativ er for mye.

LES OGSÅ: Kutter opptil 1600 boliger i nye «Frysjaveien»

(Saken fortsetter under bildet)

Nybygget, sett fra krysset Tåsenveien/Nordbergveien. Foto: MEINICH ARKITEKTER AS/TÅSEN UTVIKLING AS

c. Bør Tåsen senter utvides med nytt kjøpesenterbygg og boligblokker på opptil 12 etasjer, slik det er foreslått?

 • Ap: Nei
 • Frp: Nei
 • H: Ja til et nytt Tåsen senter med leiligheter, men vesentlig færre etasjer enn foreslått. Gode trafikkløsninger viktig premiss.
 • KrF: Nei. Fortettingsgrad må kraftig ned og høyden reduseres.
 • MDG: Vi ønsker oss ikke bilbaserte kjøpesentre og vil beholde Tåsen-senteret som nærsenter.
 • Rødt: Nei
 • Sp: Ingen 12-etasjes boligblokk på Tåsen, den generelt lave bygningsprofilen i bydelen bør bevares.
 • SV: Tåsen senter kan bygges ut som et nærsenter – og det er plass til flere boliger her. Eldresenteret må få sin plass.
 • V: Volumene som er foreslått er for store og planene bør i større grad tilpasses til områdene rundt. Ellers er jeg positiv til en fornying og utvikling av Tåsen senter.

LES OGSÅ: Fraråder høyhusplaner på Tåsen


d. Bør Sogn vgs.-tomten utvikles til kommunale formål som f.eks. skole og/eller svømmeanlegg, eller bør den kunne selges til private formål?

 • Ap: Kommunale formål - skole og svømmeanlegg
 • Frp: Den bør primært disponeres som skole og svømmeanlegg
 • H: I utgangspunktet nei til salg. Vi vil bruke tomten til blant annet nytt badeanlegg og skole. Utvikling kan gjerne skje i samarbeid med private.
 • KrF: Kommunale formål
 • MDG: Tomta bør ikke selges.
 • Rødt: Ja, den må utvikles for felleskapet, ikke selges
 • Sp: Tomten til Sogn vgs. bør fortsatt være kommunal, kan være aktuell både for et nytt, kommunalt svømmeanlegg og skole.
 • SV: Sogn vgs. må videreutvikles til kommunale formål.
 • V: Først og fremst må vi få til et nytt, større badeanlegg på tomten, men det er også plass til for eksempel en videregående skole og en blanding av andre kommunale formål og boliger.

e. Det ligger to forslag til utvikling av Heidenreich-tomten ved Voldsløkka; et prosjekt med 375 boliger, og en ny grunnskole for 840 elever. Ønsker du skole eller bolig på denne tomten?

 • Ap: Saken er under behandling, skole synes å være beste formål
 • Frp: Ny grunnskole med flott tilgang til etablerte idrettsanlegg (Sagene) som forøvrig bør oppgraderes
 • H: Vi ønsker primært ny skole, men har foreløpig ikke vurdert det som er foreslått.
 • KrF: Skole
 • MDG: Skole
 • Rødt: Skole
 • Sp: -
 • SV: Skole
 • V: Jeg ønsker skole på denne tomten, men det viktigste for oss er at dette området, inkludert denne tomta, i størst mulig grad bevares med grøntpreg og tilrettelagt for idrett.

LES OGSÅ: 375 boliger eller gigantskole på Voldsløkka?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten ønsker snarest mulig å etablere kontorvirksomhet på Skar.

f. Hva bør Skar leir skal brukes til i fremtiden, og bør det avklares i kommende fireårsperiode? Bør det åpnes for at kommunen kan selge eiendommen?

 • Ap: Ja, det bør avklares i kommende fireårsperiode hva Skar leir skal brukes til. Kommunen bør sette i stand Skar leir og tilrettelegge for ulike brukergrupper, bl.a som leirskolested for Oslo-skolen. Skar leir må bli en markaportal for allmennheten
 • Frp: Så lenge det ikke er lovlige eller skikkelige sanitærløsninger der, begrenser det mulighetene. Mye har vært prøvd, men strandet. Kommunen ble tvunget til å kjøpe Skar leir og da burde kanskje påbegynt skolerelatert bruk, sammen med privat nytenkning innen f.eks. miljøhus, være en god fremtidsvisjon.
 • H: Ingen kommentar
 • KrF: Videre utredning. Nei til salg
 • MDG: Vi ønsker Skar leir som skole, subsidiært barnehage.
 • Rødt: Ikke tatt stilling. Nei til salg
 • Sp: -
 • SV: Skar leir må tas i bruk til allmennyttige formål, f.eks. et markasenter eller friluftsskole. Jeg vil jobbe for at bruken avklares snarest.
 • V: Det må komme en avklaring av framtidig bruk av Skar leir i kommende fireårsperiode. Jeg ønsker primært at Skar kan brukes til kunst/kultur og ivaretas som et kulturminne på den måten.

LES OGSÅ: Vil lage mer liv og røre i Skar leir og hele Maridalen

Eiendomsskatt

Med opposisjonspartienes forslag til eiendomsskatt vil minst halvparten av boligene i Nordre Aker bli beskattet. Ja eller nei til eiendomsskatt i Oslo?

 • Ap: Ja, en moderat eiendomsskatt som skal øremerkes barnehager og eldreomsorg.
 • Frp: Nei til eiendomsskatt. Den er en urettferdig dobbeltbeskatning som rammer enkeltpersoner og småbedrifter og Frp har programfestet at de vil oppheve loven om eiendomsskatt.
 • H: Nei til eiendomsskatt. I Oslo og spesielt i Nordre Aker er det dyrt nok å bo.
 • KrF: Nei
 • MDG: Vi er for eiendomsskatt, med et bunnfradrag på 3 millioner. Hus på riksantikvarens gule liste (hus som regnes som kulturminner) mener vi ikke burde ilegges eiendomsskatt.
 • Rødt: Ja til en moderat eiendomsskatt, lavere enn Bergens, med reell mulighet for å få unntak ved lav inntekt (Rødts modell).
 • Sp: Nei de nærmeste årene, men kan bli nødvendig om noen år når eldreomsorgen vil trenge langt høyere ressurser.
 • SV: Ja. SV vil bruke pengene til flere lærere og gratis aktivitetsskole.
 • V: Et klart og tydelig nei.

LES MER OM EIENDOMSSKATTEN:

Frivillighet og kultur:

a. Bør bydelen dele ut frivillighetsmidler, og hvor stor bør potten være?

 • Ap: Ja, potten bør være minimum 1 million kroner.
 • Frp: Ja, utfra viktigheten av frivillig arbeid er dette en viktig stimulans. Den bør forsøkes økt i forhold til dagens nivå, men bydelens økonomi bør være styrende. Å nedlegge bydelsutvalget vil kunne frigjøre mer til frivillighet! Breddeidrett bør ha fortrinn.
 • H: Ja, 2 millioner.
 • KrF: Ja, med gradvis økning fra dagens nivå.
 • MDG: Ja, bydelen burde være en viktig pådriver for å engasjere frivillige. Miljøpartiet ønsker å stryke denne og potten bør være 1.300.000, altså ikke så langt unna en promille av budsjettet til bydelen.
 • Rødt: Ja. Ikke tatt stilling til størrelse.
 • Sp: Er svært positiv til frivillig arbeid, og vil prioritere støtten til dette høyt. Vil komme tilbake til konkrete tall når det blir aktuelt.
 • SV: Ja. Potten bør være stor nok til at gode prosjekter i bydelen kan igangsettes og/eller videreføres.
 • V: Venstre har fått gjennomslag for å øke potten i denne perioden, og vil fortsette å støtte idrettslag, kor, korps, orkestre, dansemiljøer og andre foreninger blant annet gjennom å øke potten ytterligere i neste periode.

LES OGSÅ: I 2015 ble Frivillighetsmidlene foreslått kuttet med en halv million kroner

b. Vil du jobbe for å bevilge mer penger til Frivilligsentralene og seniorsentrene i bydelen?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja, definitivt
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ja
 • Sp: Er svært positiv til frivillig arbeid, og vil prioritere støtten til dette høyt. Vil komme tilbake til konkrete tall når det blir aktuelt.
 • SV: Ja
 • V: Jeg er positiv til økte midler til Frivilligsentralene og seniorsentre i bydelen, men det er viktig at midlene deles ut slik at alle aldersgrupper får nyte av dem.

LES OGSÅ: Nordre Aker skal sette eldre-standard for Oslo

Teknisk museum, med Oslo vitensenter, på Kjelsås. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

c. Bør Teknisk Museum bli på Kjelsås?

 • Ap: Ja, og det må arbeides for videre utbygging av museet der
 • Frp: Ja, og et viktig tilskudd til Oslo-skolene. Utstillingen Teknologi & Demokrati har allerede vunnet mange priser og viser viktig vei i digitaliseringen av Norge.
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Nei, om det blir aktuelt å flytte Teknisk museum til tøyen unner vi østkanten det.
 • Rødt: Ja
 • Sp: Ja
 • SV: Ja. Teknisk Museum hører til ved Akerselva der den industrielle utviklingen i Norge startet.
 • V: Ja

LES OGSÅ: Lokalpolitikerne omfavner Teknisk museum, men direktøren ber om hjelp mot trussel fra Tøyen

Ungdom:

a. Vil du jobbe for at Abelloftet fortsetter som ungdomsshus også etter sommeren 2016 når leieavtalen går ut? Vil du garantere for økonomisk tilskudd til driften også i kommende fireårsperiode? (Bydelen bevilget 600.000 til driften i 2015).

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja, men også forlange dugnadsarbeid som krav til bevilgningene.
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ja
 • Sp: Ja til fortsatt drift og økonomiske tilskudd til Abelloftet.
 • SV: Ja
 • V: Ja, dette er viktig for bydelen og også en viktig sak for Venstre.

b. Vil du prioritere å jobbe for at Nordre Aker blir forsøksbydel med stemmerett for 16-åringer i neste bydelsvalg?

 • Ap: Ja, flott om vi blir en av forsøksbydelene i Oslo.
 • Frp: Nei, yrkeserfaring i tillegg til skolering er avgjørende for å danne grunnlag for seriøs utnyttelse av stemmerett. Dagens ensidige bruk politiske broilere er en uheldig utvikling, da disse oftest ikke har næringsliverfaring.
 • H: Nei
 • KrF: Nei
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ja
 • Sp: Støtter forsøksordning med stemmerett for 16-åringer i bydelen.
 • SV: Ja
 • V: Jeg håper hele Oslo kan bli en forsøkskommune for stemmerett for 16-åringer i neste valg, og selvfølgelig også Nordre Aker.

c. Vil du jobbe for flere lærlingplasser i bydelen?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja, enormt viktig å skape relasjoner mellom arbeidsliv og skole.
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Absolutt, og da er det fordel med kommunal drift.
 • Sp: En økning av lærlingplasser i bydelen er svært viktig, blant annet for å hindre frafall fra yrkesfaglinjene på videregående skoler.
 • SV: Ja
 • V: Ja

LES OGSÅ: Lover lærlingeplasser til fremtidens helsearbeidere

Kollektivtransport

Med et skifte av byråd kan Nordre Aker Arbeiderparti garantere at 55-bussen vil bli fulgt opp i Rådhuset, skriver Terje Olav Moen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP


Vil du prioritere å jobbe opp mot egen bystyregruppe og Ruter for å styrke følgende kollektivtilbud i bydelen:

a. Gjenopptakelse av 55-bussen (Lillo-bussen)?

 • Ap: Ja, Nordre Aker Ap har som eneste parti programfestet å jobbe for å få bussen tilbake.
 • Frp: Ja, buss viktigere enn trikk.
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ja
 • Sp: Ja
 • SV: Ja
 • V: Jeg vil fortsatt lete etter en løsning i denne saken, for eksempel gjennom en servicerute midt på dagen som ikke minst kan være viktig for eldre.

LES OGSÅ: «Få tilbake 55-bussen!»

b. Øke antall bussavganger til Grefsenkollen (går bare på søndager i dag)?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja, men må selvfølgelig behovsvurderes.
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ja
 • Sp: Ja
 • SV: Ja
 • V: Ja

LES OGSÅ: Ønsket taubane til Grefsenkollen

c. Bedre busstilbudet i Maridalen og til Solemskogen?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ja
 • Sp: Ja
 • SV: Ja
 • V: Ja

d. Bedre busstilbudet på Gaustad?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Usikker på trafikkgrunnlaget.
 • Sp: Ja
 • SV: Ja
 • V: Ja, jeg vil se hvordan vi kan gjøre kollektivtilbudet bedre på Gaustad.

e. Forlenge Disen-trikken til Kjelsås?

 • Ap: Ja
 • Frp: Nei
 • H: Vi er usikre
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ja
 • Sp: Ja
 • SV: Ja
 • V: Ja

LES OGSÅ: – Hvorfor i all verden snur trikken på Disen? Jeg kan ikke tenke meg noen annen grunn enn at sjåførene skal få en kaffepause

Samferdsel

a. Bør nytt Storokryss prioritere kollektivtrafikk, gående og syklende foran biltrafikk?

 • Ap: Ja
 • Frp: Nei, dette blir et samspill også med bilens fremkommelighet.
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ja
 • Sp: Ja
 • SV: Ja
 • V: Ja

LES OGSÅ: Nytt Storokryss på vent. Skal prioritere sykkel

Vil du jobbe for at følgende blir realisert:

b. Nytt Nydalskryss med Ringveien i tunnel mellom Storo og Nydalsbrua?

 • Ap: Har foreløpig ikke tatt stilling til dette.
 • Frp: Ja
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ikke tatt stilling.
 • Sp: -
 • SV: SV har ikke tatt stilling til løsning.
 • V: Ja

c. Ringveien i tunnel på Ullevålsletta?

 • Ap: Har foreløpig ikke tatt stilling til dette.
 • Frp: Ja
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja, men vi aksepterer at dette ikke er det mest preserende prosjektet i Oslo akurat nå.
 • Rødt: Tunnel over E6 i Groruddalen bør prioriteres før dette. Stoppe utbygging av E18 og gratis kollektivtrafikk så det blir færre biler på Ringveien.
 • Sp: -
 • SV: Primært ønsket vi lang Tåsentunnel.
 • V: Ja, men på lengre sikt.

d. Miljøgate i Grefsenveien?

 • Ap: Ja
 • Frp: Nei, men sykkelvei bør tilrettelegges.
 • H: Usikker
 • KrF: Prioritere sykkeltrasé.
 • MDG: Ja
 • Rødt: Navnet miljøgate er ikke viktigst – jf. miljøgata i Sognsveien, men at det blir stimulert til kollektivtrafikk og hindringer for biltrafikk.
 • Sp: Ja
 • SV: Ja
 • V: Ja, dette har vi håp om å få påbegynt i neste periode.

LES OGSÅ: Krever sykkeltrasé i Grefsenveien

d. Utvidelse av Maridalsveien fra Brekke til Skar med veiskulder e.l. for å tilrettelegge for flerbruk?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja, og rulleskitrase er jo allerede politisk samstemt og vedtatt.
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ja
 • Sp: Maridalsveien er i dag for trang både for fastboende sin nyttetransport og for syklister. Den bør derfor få økt bredde der dette er mulig uten at det går for mye på bekostning av matjorda.
 • SV: Ja + senke fartsgrensen.
 • V: Ja, dette må ferdigstilles i neste periode, i alle fall til Hammeren.

LES OGSÅ: Skal dempe konfliktnivået i Maridalen

Studentbolig

a. Bør Kringsjå studentby utvides slik bystyret nå har vedtatt?

 • Ap: Nei ikke slik bystyret nå har vedtatt. Det skulle vært tatt mer lokale hensyn mht plasseringen av blokkene.
 • Frp: Nei, frigjøring av beslaglagte hybler(60-80%) fra utenlandske gratis-studenter bør tas med i regnestykket og utbyggingen bør konsentreres i vest.
 • H: Antallet sier vi ja til, men ikke som foreslått. Bygningene mot Sognsveien er for høye og massive.
 • KrF: Nei
 • MDG: Vi er avhengig av å få satt oss bedre inn i saken for å mene noe om dette.
 • Rødt: Ja, men kunne vært jobbet fram annen løsning på tomta, evt. annen høyde på boligene mot Sognsveien.
 • Sp: -
 • SV: Ja
 • V: Vi må forholde oss til de vedtakene som et stort flertall i bystyre har fattet.

LES OGSÅ: Nye Kringsjå-blokker vedtatt i bystyret, mot lokale protester

b. Bør det bygges studentboliger på idrettsplassen ved Domus Athletica, slik SiO ønsker?

 • Ap: Nei, ikke på bekostning av eksisterende idrettsbane.
 • Frp: Nei, mange hybler i forstedene til Oslo er ubenyttet og bør derfor kunne dempe dette behovet.
 • H: Ja, under forutsetning av at SiO fremskaffer areal til bygging av ny idrettsplass innenfor Ring 3.
 • KrF: Ja, men moderat utnyttelsesgrad.
 • MDG: Dette er også en sak vi ikke kjenner godt nok til å mene noe bastant om.
 • Rødt: Ikke tatt stilling.
 • Sp: -
 • SV: Generelt vil SV at det bygges flere studentboliger, men vi er skeptiske til å miste idrettsplassen.
 • V: Hvis det sikres et godt erstatningsareal til studentidretten og byggehøydene ikke kommer i konflikt med kolonihagen.

LES OGSÅ: Bydelen vil ikke ha studentboliger på Ullevål

Idretts- og svømmeanlegg

a. Vil du jobbe for at det vedtatte områdebadet i Oslo vest/nord kommer i Nordre Aker?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Bør vel ligge på/ved Majorstua for å dekke det meste av vest/nord.
 • Sp: Ja. Om dette ikke viser seg mulig bør det uansett bygges et nytt anlegg, eventuelt på området til tidligere Sogn vgs.
 • SV: Ja
 • V: Ja

LES OGSÅ: Sirkler inn Sogn som nytt badeanlegg i Oslo nord/best

b. Hvor bør i tilfellet et svømmeanlegg i Nordre Aker etableres?

 • Ap: Sogn-tomta
 • Frp: Modernisere og oppgradere Sogn bad
 • H: Kommunale tomten Sogn vgs. Her er det god kommunikasjon med bil, trikk og t-bane.
 • KrF: På Sogn
 • MDG: Sandakerveien 113-119 og Sognsveien 80 er egnet. Begge ligger langs T-baneringen. I Nydalen og ved Ullevål Stadion.
 • Rødt: -
 • Sp: -
 • SV: I Nydalen eller Sogn
 • V: Helst vil vi ha områdebadet på Sogn vgs-tomten, alternativt Nydalen.

c. Bør tilbudet ved Sogn bad utvides?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja - svømmeopplæring er viktig.
 • Rødt: Ja
 • Sp: -
 • SV: Ja. Fram til vi får en fullgod erstatning og mer kapasitet må vi bruke det mest mulig.
 • V: Ja

LES OGSÅ: Flere bad får utvidede åpningstider, ikke Sogn bad

d. Ja eller nei til tennishall på Disenjordet?

 • Ap: Nei, fordi det går på bekostning av grøntarealer.
 • Frp: Ja til tennishall som planlagt.
 • H: Ja
 • KrF: Vet ikke
 • MDG: Dette har vi ikke tatt stilling til og er avhengig av å få hentet inn et godt faktagrunnlag for å ta en avgjørelse.
 • Rødt: Ikke tatt stilling.
 • Sp: -
 • SV: Ja
 • V: Bystyret har sagt ja til tennishallen, og det er et vedtak vi må forholde oss til og følge opp.

LES OGSÅ: Hundrevis av klager på tennishall

Helse og omsorg:

a. Bør skolehelsetjenesten styrkes slik at helsesøster o.l. er tilstede på bydelens skoler hver dag?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ja
 • Sp: Skolehelsetjenesten bør styrkes ved å utvide helsesøsters tilstedeværelse.
 • SV: Ja
 • V: Skolehelsetjenesten bør styrkes slik at alle elever opplever at de har et godt tilbud og enkelt kan snakke med helsesøster ved behov. Venstre ønsker også å fortsette prosjektet med psykologer på skolene som elevene kan snakke med om andre vanskelige ting.

b. Bør Aker Sykehus igjen bli lokalsykehus?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ja, absolutt, Rødt har støttet Aker hele tiden. Hele Oslo trenger kapasiteten til Aker.
 • Sp: Aker sykehus bør igjen bli lokalsykehus.
 • SV: Ja
 • V: Venstre vil ha et nytt lokalsykehus sørøst i Oslo, og er positive til at Aker som det kanskje mest aktuelle alternativet.

c. Bør det være et mål at bydelen tar over driften av sykehjemmene?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja, men likhet mtp. finansiering gjennom statlig finansiering av sykehjemmene.
 • H: Nei
 • KrF: Nei
 • MDG: Ja, men i en kombinasjon med ikke-kommersielle aktører.
 • Rødt: Ja
 • Sp: Bydelens ansvarsområde bør styrkes og utvides ved at de tar over ansvaret for drift av sykehjemmene.
 • SV: Ja, de ideelle organisasjonene er et godt supplement til kommunens egne tjenester. SV vil at pengene skal gå til omsorg og ikke til utbytte for kommersielle, multinasjonale selskaper.
 • V: Ja, bydelene bør få tilbake ansvaret for driften av sykehjemmene.

d. Bør ideelle aktører prioriteres foran kommersielle aktører når kommunale helse- og sosialtjenester settes på anbud?

 • Ap: Ja
 • Frp: Nei, her må kvalitet og valgfrihet være avgjørende.
 • H: Nei
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ja, helt klart, men vi ønsker ikke anbud.
 • Sp: Ideelle aktører bør prioriteres framfor kommersielle, men først og fremst bør helse- og sosialtjenestene være et offentlig ansvar.
 • SV: Ja
 • V: Hvis det er mulig bør ideelle aktører prioriteres for å få et mangfold av ulike driftere i bydelen (både kommunale, private og ideelle).

d. Bør det bli lettere å få innvilget hjemmetjenester enn i dag?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja, for det er også en vinn-vinn situasjon.
 • H: Nei. Alle som har behov får hjemmetjeneste i dag. Brukerundersøkelsene viser at de aller fleste er svært fornøyd.
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ja, både det og sykehjemsplass.
 • Sp: -
 • SV: Ja
 • V: Gjerne, men Nordre Aker scorer best i byen på hjembaserte tjenester, og det viktigste er å opprettholde den kvaliteten på tilbudet.

e. Bør barnehagen som brant i Bråtenalleen på Grefsen bygges opp igjen?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja, men primært bør barnehager selges til private med tilsyn fra bydelen.
 • H: Ja
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja, demografien viser at det er behov for barnehager på sikt.
 • Rødt: Ja, kommunal. Det trengs barnehage der.
 • Sp: -
 • SV: Ja, vi må ha barnehager der barna bor.
 • V: Ja, selv om det er godt med barnehageplasser i Nordre Aker, er det for få akkurat i det området.

LES OGSÅ: Garanterer at Bråtenalleen barnehage bygges opp igjen

Lokaldemokrati:

a. Bør bydelene og bydelsutvalgene bli tillagt større beslutningsmyndighet og ansvar for kommunale tjenester enn i dag, med dertil større økonomiske rammer, eller bør flere beslutninger flyttes til bystyret slik at forskjellene mellom bydelene blir mindre?

 • Ap: Større beslutningsmyndighet til bydelsutvalgene, som sitter nærmere innbyggerne.
 • Frp: Bydelsutvalgene bør nedlegges slik at borgerne selv gjennom interessegrupper får direkte påvirkning til bystyret. Nye IT-baserte selvbetjeningsløsninger erstatter lokaldemokrati til direktedemokrati.
 • H: Spørsmålene rundt bydelene og bydelsutvalgenes rolle vil vi utrede i løpet av kommende periode.
 • KrF: Flere beslutninger og midler på bydelsnivå
 • MDG: Ja, bydelene bør få større beslutningsmyndighet, og samtidig jobbe for god erfaringsutveksling med andre bydeler.
 • Rødt: Bydelen har knapt noe å si i dag, med så små rammer de har, så det må bli større rammer og mer myndighet.
 • Sp: For Senterpartiet er styrking av lokaldemokratiet helt sentralt. Bydelene og bydelsutvalgene må derfor få større beslutningsmyndighet, ansvar og større økonomiske rammer.
 • SV: Bydelene og BU-ene må få større ansvar, myndighet og bedre økonomiske rammer.
 • V: Bydelene bør få flere oppgaver og dertil større økonomiske rammer, slik at vi som kjenner nærområdet kan tilpasse de kommunale tjenestene til befolkningen.

LES OGSÅ: Frp vil modernisere bydelene, og fjerne politikken

Sosialpolitikk

a. Bør Nordre Aker tilrettelegge for flere kommunale boliger enn i dag?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja, samkjørt med de andre bydelene i Oslo.
 • H: Dette er bystyrets ansvar. De har bestemt at det skal kjøpes flere kommunale boliger i Nordre Aker.
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja, vi ønsker at kommunale boliger skal fordeles likt over hele Oslo.
 • Rødt: Ja, helt klart – vi bør ta mer ansvar for Oslo.
 • Sp: Ja
 • SV: Ja
 • V: Nordre Aker bør ta sin del av de kommunale boligene Oslo trenger, det er et ansvar vi deler som by.

b. Bør Nordre Aker ta i mot og bosette flere flyktninger?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja hvis de først er kommet, men hjelp i deres nærområder bør få høyere prioritet! Man bør internasjonalt legge trykk på å løse problemet i nærmiljøet og ikke overlate flykningstrømmen til menneskesmuglere og mafiaen som i dag.
 • H: Dette er byrådets ansvar.
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja
 • Rødt: Ja, vil ta i mot 400 og synes ikke det er mye.
 • Sp: Ja
 • SV: Ja! Vi må ta vår del av ansvaret for å hjelpe folk i etterkrigstidens største flyktningekatastrofe.
 • V: Nordre Aker bør helt klart ta imot en andel av de flyktningene Oslo skal bosette og bidra til en god integrering av dem.

LES OGSÅ: Vil at Nordre Aker skal ta imot 400 flyktninger

Miljø

Vil du jobbe for at Grefsen hageavfallstasjon får forlenget leiekontrakten i Kapellveien?

 • Ap: Ja
 • Frp: Ja, et viktig resirkulasjonsanlegg som er viktig for bydelen.
 • H: Ja, dersom ikke noe fullgodt alternativ i vår bydel blir lansert.
 • KrF: Ja
 • MDG: Ja, eller på annen måte sikre at Nordre Aker har minigjenbruksstasjon og hageavfallsmottak.
 • Rødt: Ja
 • Sp: Ja
 • SV: Ja
 • V: Gjerne, men det viktigste er at vi får på plass en ny hageavfallstasjon i bydelen dersom denne må stenge, noe vi kommer til å følge opp også i denne perioden.

LES OGSÅ:

#LES MER OM VALGET PÅ NORDRE AKER BUDSTIKKES VALGSIDER!

Hva skal du stemme? Bruk avstemmingsboksen til høyre på siden!(NB. Ikke mobil)

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...