Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Valg 2019:

Dette mener partiene om lokalsaker som velgerne er opptatt av

Valg til bydelsutvalget 2019. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Her er svarene fra lokalpolitikerne, på spørsmålene som leserne har stilt gjennom Nordre Aker Budstikke.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 06.09.2019 kl 15:17

NORDRE AKER: Vi spurt leserne av Nordre Aker Budstikke om hvilke lokale saker som er avgjørende for hvilke parti de kommer til å stemme på i valget til BU 8. Og 9. september – og nå har vi stilt disse spørsmålene til alle partiene som stiller med lister til bydelsutvalget i Nordre Aker.

Temaene omfatter både saker som bydelsutvalget (BU) har reell innflytelse over, og saker som BU er høringsinstans for, og der partiene lokalt kan påvirke sine partifeller sentralt.

Spørsmålene er sendt til alle partiene som stiller med egne bydelslister, og disse er Høyre (H), Arbeiderpartiet (Ap), Venstre (V), Miljøpartiet de grønne (MDG), Sosialistisk Venstreparti (SV), Fremskrittspartiet (Frp), Rødt (R), Senterpartiet (Sp), Kristelig Folkeparti (KrF) og Liberalistene (L).

Svarene er lokalpartiets offsielle standpunkter, og det er toppkandidatene på bydelslistene, eller partilederne lokalt, som har svart på vegne av sitt parti.

Du kan lese separate intervjuer med toppkandidatene fra samtlige partier på vår valgside, eller finne linker nederst i denne saken.

Dette svarer partiene i Nordre Aker:

De siste årene har bydelsutvalget bevilget 1 million kroner i året til Frivillighetsmidler. Hvor mye bør Bydel Nordre Aker dele ut i frivillighetsmidler årlig den kommende fireårsperioden?

H: Frivillighetsmidler er en god ordning som støtter opp om frivilligheten i vår bydel. Vi har derfor et ønske om å trappe opp de årlige bevilgningene i neste periode.
Ap: Minst 1 million kroner årlig.
V: 1,5 millioner kr.
MDG: Vi er store tilhengere av frivillighet og mener den bør økes med minst 500.000.
SV: Nordre Aker SV vil at bydelen fremdeles skal ha en god pott med frivillighetsmidler minst på dagens nivå. Disse midlene utløser mye kreativitet og dugnadsarbeid, slik at bydelen får mye igjen for en relativt beskjeden investering. Vi støttet utvidelsen, men må også skjele litt til de andre viktige områdene bydelen har ansvar for, slik som hjemmetjenesten og dagtilbud for våre beboere som trenger det, slik at det er vanskelig å love å øke potten dramatisk.
Frp: Et godt tiltak til breddeaktivitet (idrett, kultur, etc) spesielt for barn og ungdom er svært viktig. Vi kan godt tenke oss at 250.000 av de «grønne» midlene heller øremerkes økning av støtten til andre formål det i dag gis støtte til.
R: Vi vil opprettholde dette. Rødt mener at slike bevilgninger skal inn i de ordinære budsjettene.
Sp: Senterpartiet vil bruke en større del av Oslos budsjett på frivillighet i, av og for lokalmiljøene.
KrF: Kan gjerne dobles.
L: Helst ingenting. Frivillig aktivitet bør støttes direkte av innbyggerne.

I 2019 ble det for første gang delt ut Grønne midler i Nordre Aker (500.000 kroner), og det kom inn over 80 søknader. Bør Grønne midler deles ut hvert år fremover, og hvor stor skal potten være?

H: Ja, vi ønsker å videreføre ordningen i kommende periode med samme beløp.
Ap: Ja, grønne midler bør deles ut årlig, potten kan variere avhengig av størrelsen på frivillighetsmidlene.
V: Ja, 500.000 kr.
MDG: Grønne midler bør beholdes og dobles.
SV: Grønne midler var en god ide, og viktig for å få i gang en tankeprosess rundt hvordan vi sammen kan gjøre de endringene som skal til for å oppnå utslippskuttene vi er forpliktet til, samtidig som vi bevarer gode bomiljøer og et godt liv i Nordre Aker. Vi vil fortsette å støtte dette framover på omtrent samme nivå.
Frp: Mange «grønne» tiltak har høyst tvilsom nytteverdi. «Grønt» er blitt et slags trylleord for å få offentlig støtte. Midlene heller kunne ha vært øremerket frivillighet. Vi ønsker derfor den «grønne» potten redusert - i første omgang med 50%. Vi mener den påståtte klimatrusselen er diskutabel.
R: Rødt Nordre Aker mener at det skal satses mye på grønne tiltak i bydelen.
Sp: Ja. Kan vurderes økt.
KrF: Ja. Samme beløp.
L: Nei, overhodet ikke.


I 2019 arrangeres det for første gang (på lenge) bydelsdager i Nordre Aker. Dette ifbm. Miljøhovedstadsåret, og i samarbeid med Avantor og BI. Bør bydelsdager i en eller annen form bli et fast, årlig arrangement i bydelen, som BU bør sette av penger til?

H: Ja. Bydelsdagene er bl.a. en fin måte for å synliggjøre alle de flotte aktivitetene som frivilligheten i vår bydel driver med.
Ap: Ja.
V: Ja!
MDG: Ja til faste bydelsdager.
SV: Bydelsdager er fint for å bygge samhold og entusiasme i bydelen. Så lenge det er vellykket, vil vi være med å støtte opp om dette. Tiltaket må ha oppslutning og SV er villig til å bruke administrative ressurser for å tilrettelegge.
Frp: Ja, for å fremheve bydelens flotte tjenestespekter, men det bør være helt upolitisert hvis alle skal inkluderes. Fritt for promotering av kontroversielle saker som klima og immigrasjon.
R: Rødt vil gjerne ha bydelsdager organisert av bydelen
Sp: Dette er et positivt tiltak i bydelen.
KrF: Ja.
L: Bydelsdager er et bra initiativ, men bør finansieres av det sivile samfunn. Vi sier derfor nei til at BU setter av penger til det.

Bør beboerparkeringsordningen utvides i Nordre Aker? Hvis ja, til å gjelde hele bydelen, eller bare i flere utvalgte områder (og da evt. hvilke)?

H: De beboerne som bor i randsonen til beboerparkering og ikke har parkering på egen grunn opplever mye fremmedparkering nå som de ikke hadde tidligere. Dette mener vi er uheldig og grensene må derfor justeres. Hvor mye den skal justeres, må vurderes fra område til område. Vi mener at beboerparkeringen har blitt altfor dyr siden man ikke er garantert parkerinsplass. Vi er derfor helt enige med Oslo Høyre at årsavgiften må redusereres fra kr. 3000 til kr 300.
Ap: Ja, den bør antagelig utvides/endres i noen områder/veier basert på innspill fra beboere i bydelen og evaluering av ordningen som er varslet i høst. Særlig ønsket i gater nær områder med beboerparkering og der parkeringsareal i gater reduseres.
V: I utgangspunktet bør det innføres i hele bydelen, ellers vil man hele tiden flytte problemet til omkringliggende veier uten beboerparkering. Samtidig er det viktig at man finner gode løsninger for innfartsparkeringen (til trikk, buss og bane).
MDG: Ja til beboerparkering i utvalgte områder. For eksempel i randsonen til Ullevål Sykehus og Nydalen.
SV: Ja, bydelen bør få flere områder med beboerparkering. Fremmedparkering gjør skoleveiene utrygge og gatene utrivelige. Hvis bare små deler blir innlemmet så vil problemet forflytte seg. SV vil følge opp med å utvide ordningen med beboerparkering.
Frp: Når man blokkerer byen og raserer parkeringsmuligheter fremfor å sørge for parkeringshus og gratis innfartsparkering til kollektiv transportmidler, genereres et parkeringsproblem som tvinger frem beboerparkeringsordninger. Selv om dette i utgangspunktet burde vært unødvendig må dette utarbeides i samspill med beboerne.
R: Rødt mener at beboerparkering er en god ordning og vi ha det i hele bydelen.
Sp: Nei.
KrF: Ja, bør utvides til alle steder hvor det er press i parkeringen og
også der man vil forvente press i parkeringen som følge av en utvidelse.
L: Ja, i hele bydelen. Hver husstand bør kunne parkere én bil gratis nær bostedet. Ytterligere kapasitet bør kunne benyttes fritt, uten at det innføres nye restriksjoner.

Etter at Abelloftet på John Colletts plass på Ullevål ble lagt ned, har det ikke vært et ungdomstilbud innenfor bydelsgrensen i denne delen av bydelen (kun på Marienlyst skole i samarbeid med Bydel St. Hanshaugen). Bør bydelen opprette et nytt ungdomstilbud i denne delen av bydelen?


H: Ungdomstilbudet i denne delen av vår bydel er altfor dårlig, og vi mener det er viktig å ha ekstra fokus på å få etablert et tilbud for alle de ungdommene som bor i dette området. Vi har derfor spesifikt nevnt i vårt lokale program at vi skal jobber for et kulturhus på John Colletts plass. Lar ikke det seg gjøre, så må man jobbe intensivt med å finne andre lokaler.
Ap: Ja, vi er for at ungdomstilbudet bedres/utvides.
V: Ja. Gjerne som en del av et kulturhus i det gamle kinobygget.
MDG: Berg/Tåsen trenger et ungdomstilbud.
SV: Ja, det bør være et ungdomstilbud i den delen av bydelen. Vi ser etter muligheter som kan kombinere bruk og som involverer flere frivillige krefter. Det er spesielt mangel på plass til kultur- og musikkaktiviteter. Et ungdomstilbud må styres av ungdommen selv fordi interessene og ungdommen endrer seg over tid.
Frp: Kun hjelpe til med mulige lokaler, all drift og tilbud bør drives av på dugnad av brukere.
R: Ja, og i flere deler av bydelen!
Sp: Ja.
KrF: Ja. Det bør definitivt opprettes et rusfritt ungdomstilbud i denne
delen av bydelen.
L: Nei. Ullevål Haveby har tidligere hatt vellykkede ungdomstilbud basert på frivillig innsats fra beboerne. Det bør prøves ut på nytt.

Bør alle småhusområdene i Nordre Aker, som i dag er regulert av småhusplanen, beholde dagens regulering og beskyttes mot bymessig fortetting, selv om de ligger nær knutepunkter?

H: Ja, vi ønsker ikke bare å ta vare på småhusplanen, men vi ønsker også å stramme inn på bestemmelsene da vi har sett at enkelte av de fortetningsprosjektene som har blitt oppført ikke passer inn i nærmiljøet.
Ap: Ja, områder regulert av småhusplanen bør beholdes uten ytterligere bymessig fortetting. Men småhusplanen åpner også for fortetting med strøkskarakter slik det er gjort mange steder i bydelen.
V: Ja!
MDG: Oslo mdg er for fortetting. Nordre Aker mdg har vært noe delt. Jeg er for å bevare småhusplanene også ved kollektivknutepunkt.
SV: Foreløpig er det mer enn nok areal som ikke inngår i småhusplanen til å ta unna for befolkningsveksten. Det er ikke aktuelt for Nordre Aker SV å gå inn for å oppheve den reguleringen. Selv innfor denne foregår det omfattende fortetting i eplehagene.
Frp: Ja! Knutepunktstrategien er ikke god byutvikling, og skaper utrivelige bomiljøer. Fortetting i opparbeidede regulerte områder tilknyttet småhusplanen skal ikke skje selv om de ligger nær knutepunkter. Evt fortetting bør kun skje i ikke-regulerte områder og evt på forlengelser av T-banelinjer til tilknyttende kommuner, og uansett ikke på bekostning av etablerte og velfungerende bomiljøer.
R: Rødt Nordre Aker mener at vi må godta en viss fortetning, men vi må også forholde oss til småhusplanen
Sp: Ja.
KrF: Ja.
L: Nei. Tomter bør beskyttes mot ekspropriering og skadeverk, men ingen bør kunne "beskytte" noen andres tomt.

Tåsen senter: Hvordan stiller partiet seg til utbygging av Tåsen senter og de andre forslagene til utbygging på Tåsen – Bør omfanget av det nye senteret reduseres, og småhusbebyggelsen i øst fredes, i tråd med Alternativ 3 som er utarbeidet av Tåsenaksjonen og vellet?

H: Vi sier nei til de forslag som er fremmet fra utbygger og Oslo kommunes alternative forslag. De er altfor omfattende og vil ødelegge for nærmiljøet. Vi støtter Tåsen aksjonen i at småhusbebyggelsen i øst fortsatt skal være en del av småhusplanen. Vi har ikke tatt stilling til hvordan utbyggingen i detalj skal se ut, men vi deler Tåsenaksjonens tanker og syn på hva området tåler av ny bebyggelse. En trafikkanalyse må gjøres før planene realitetsbehandles.
Ap: Ja, omfanget av senteret og samlet utbygging bør begrenses for å redusere trafikkbelastning og beholde strøkskarakteren. Må tilpasses omkringliggende småhus som bør bevares.
V: Vi støtter Tåsenaksjonen og velets forslag.
MDG: Vi er for alternativ 3.
SV: Vi vil høre på Tåsenaksjonen og gå for et skånsomt alternativ, men vi er ikke imot at området oppgraderes og at det bygges leiligheter kombinert med handelslokaler i 1. etasje og et frisklivs/eldresenter. Vi er spesielt opptatt av at Tåsen gård og turveiene blir bevart og at ingen får røre den gamle edelskogen i området.
Frp: Overgangssoner bør ta hensyn til beboerne i nærområdet slik Alternativ 3 skisserer. Utbyggere må holdes mye mer i tømme enn dagens byråd tillater.
R: Ja!
Sp: Ja.
KrF: Ja, det er viktig å lytte til lokalbefolkningen.
L: Vi er positive til utbygging av Tåsen senter, men tar ikke stilling til det nøyaktige omfanget. Småhusbebyggelsen bør vernes mot tvungen utbygging, men eierne bør kunne selge eller bygge ut sine egne tomter om de ønsker det.


Støtter dere kravet om en sammenhengende stor park i Sandakerveien i Nydalen, på minst 15 mål, slik aksjonsgruppa ønsker?

H: Ja, det er altfor lite grønt i Nydalen.
Ap: Ja, vi støtter beboernes ønsker.
V: Ja.
MDG: Vi støtter park uansett størrelse.
SV: Ja, det gjør vi. Området er transformert uten en helhetlig plan, noe vi etterlyste allerede da Spikerverket ble nedlagt. Nå er det nesten ikke areal igjen. Både barnehagene og skolene i området har veldig lite uteareal. Nå er det siste sjanse, så vi må få til en park.
Frp: Ja, arealutnyttelsen er allerede for stor i Nydalen, hvis miljø spiller en rolle. Grønne lunger må sikres i alle utviklingsområder for å skape levelige forhold for mennesker og dyr.
R: Ja!
Sp: Ja.
KrF: Ja.
L: Kun hvis eierne frivillig går med på å anlegge park, eller å selge tomten til markedspris. Vi ønsker å tillate at alle egnede tomter i Oslo kan gjøres om til park om eierne ønsker det.

Første område er regulert i Frysjaparken, og nye områder er på vei inn i reguleringsprosessen. I tillegg har investorer kjøpt det gamle Tandbergbygget og blokken ved Rema på Kjelsås. Hvor mange nye boliger mener dere det totalt sett er plass til med eksisterende transportinfrastruktur i dette området, dvs. Remabygget, Tandbergbygget, Frysjaparken og eventuelle andre områder som blir omregulert fra Næring/Industri?

H: Eksisterende transportinfrastruktur tåler ikke en slik utbygging uten at både offentlig transport og vegnettet blir utvidet. Akkurat hvor grensen går for antall boliger har vi ikke tatt stilling til, men bør gjøres trafikkanalyser som får frem de riktige tall og at det legges inn rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanene slik at utbygging ikke kan skje før infrastrukturen har blitt bedre.
Ap: Vanskelig å si nøyaktig antall leiligheter som kan innpasses her. PBE anbefalte ca 700 leiligheter i første trinn. Det må sikres kollektivløsninger som dekker behovet før alle prosjektene gjennomføres. Det er foreslått at monteringshallen på Tandberg brukes som flerbrukshall og at bygningene ikke rives.
V: Man bør ikke omregulere alle de foreslåtte områdene til bolig. Det må planlegges og settes av areal til nødvendig infrastruktur før man starter byggingen av flere boliger. Det er særlig viktig å øke kapasiteten på offentlig transport i området, slik som buss og tog. En forlengelse av trikkelinjen er også et alternativ som bør utredes. Man må sikre at Frysjaområdet utvikles som et område med et godt bomiljø og med god kollektivdekning.
MDG: Frysja; 900 boliger med dagens infrastruktur kan gå. Dagens infrastruktur er presset i dag. Den må gjøres noe med.
SV: Transporten må løses ved at det lages gode bussruter og at det blir lett å gå en snarvei til Kjelsås stasjon i stedet for å måtte følge gateløpene. Det er umulig å lage et veinett som kan ta unna for at alle skal pendle med bil. Det er vanskelig å fastslå et eksakt tall på boliger, men også her vil vi kreve en helhetlig plan å være lydhøre for innspill fra innbyggerne.
Frp: Den bør benyttes til næring, evt til off. tjeneste tilbud/lokaler. Vi har allerede drevet for mange SMBer ut av området og utbyggernes grådighet må stagges. Transportinfrastrukturen i området er allerede sprengt, og lokale bedrifter er god miljøpolitikk.
R: Vi kan ikke tallfeste antall nye boliger, vi er opptatt av total bokvalitet og bomiljø, og ikke minst må kollektivtilbudet være mye bedre enn det som er i dag.
Sp: Senterpartiet sier ja til mindre fortetting og ja til byutvikling på innbyggernes, ikke utbyggernes premisser. Antall boliger må også tilpasses infrastrukturen.
KrF: Viktig å ikke bygge mer enn at vi klarer å holde markagrensa. Samtidig
må vi hele tiden følge med på infrastruktur og offentlige tjenester som skoler og barnehager slik at bydelen fortsatt blir god å bo i.
L: Så mange som utbyggerne får plass til. Private transportselskaper bør fritt kunne etablere ruter der det finnes et økt behov for passasjertransport.

Oslo kommune har kjøpt tomt til ny skole «på Frysja»/Brekke i Frysjaveien. Det er foreløpig uavklart når den skal bygges. Stoler dere på at skolesituasjonen i denne delen av bydelen blir ivaretatt, eller bør byggingen fremskyndes?

H: Ja, men vi vil passe på å følge opp at det faktisk skjer.
Ap: Ja, vi stoler på det og jobber for at skolesituasjonen i denne delen av bydelen blir ivaretatt.
V: Byggingen bør fremskyndes.
MDG: Stoler ikke på at skolesituasjonen på Frysja blir ivaretatt. Ja til bygging nå.
SV: Skolen må bygges når det er behov for den. Det viktige er at vi nå har en tomt klar. Vi er sikre på at SV i Byråd vil ha planene klare og får bygget den i tide etter hvert som befolkningen øker.
Frp: Her bør vel den demografiske situasjonen i området vurderes av fagfolk og ikke politikere. Uansett må man først få klarhet i hvor mange nye boliger som skal bygges, og hvilket behov for primærtjenester som oppstår av det.
R: Her må man se de i sammenheng med boligutviklingen / tilflytting i området.
Sp: Vi legger til grunn at dette blir ivaretatt, men vil følge nøye med.
KrF: Vi vet fra situasjonen rundt Disen Skole at behovet kan være vanskelig
å beregne, så dette må vi følge tett.
L: Private bør fritt kunne etablere friskoler der hvor det er behov. Bygging av boliger bør også tillates der hvor det ikke finnes skoletilbud.

Bør Nordre Aker jobbe for at Oslo kommune reasfalterer Maridalsveien (for å sikre forholdene og fremkommeligheten for alle trafikanter på veien, som brukes av beboere, og svært mange til trening), FØR det planlagte arbeidet med veiskulder starter i 2022?

H: Ja.
Ap: Ja, vi støtter en utbedring, men ikke en svært kostbar reasfaltering nå.
V: Ja!
MDG: Mener vi bør jobbe for å fremskynde arbeidet med veiskulder.
SV: SV i Nordre Aker vil presse på for å få realisert oppgraderingen av veien før 2022. Fagetaten sier at å bare skifte dekket vil ha lite for seg, fordi grunnforholdene er så dårlige at asfalten vil sprekke opp omtrent umiddelbart. Da virker det mer fornuftig å gjøre jobben skikkelig først som sist.
Frp: Dette ble besluttet av BU for lenge siden, men hele tiden trenert og utsatt. Reasfalteringen bør allerede gjøres fortest mulig og veiskulder senere legges til.
R: Rødt Nordre Aker har ikke satt seg inn i dette. Som et strakstiltak må fartsgrensen ned for å bedre trafikksikkerheten, slik at alle kan bruke området.
Sp: Ja.
KrF: Ja.
L: Kun hvis det er tvingende nødvendig for å sette veien i forsvarlig stand. Å kombinere reasfaltering med det planlagte arbeidet, vil kunne bli billigere.

Det er vedtatt veiskulder fra Brekke til Hammeren, med oppstart i 2022, og ferdigstillelse om seks år. Bør bydel Nordre Aker jobbe for at veiskulderen forlenges helt inn til Skar?

H: Ja.
Ap: Ja, vi ønsker å bygge en trygg veiskulder for sykkel i Maridalen hele veien fra Brekkekrysset til Skar.
V: Ja.
MDG: Er ikke for å å utvide til Skar, men er for en oppgradering av veien fram til Skar.
SV: Det haster mest med strekningen til Hammeren, men vi mener at det er naturlig å utvide inn til Skar.
Frp: Ja, veiskulderen bør forlenges til Skar. For hele Maridalsveien bør syklister henvises til eget felt når/hvis den er etablert, slik at konfliktnivået mellom syklister og bilister holdes nede.
R: Ikke noe standpunkt.
Sp: Ja.
KrF: Ja.
L: Vi er generelt imot offentlig forbruk som ikke har et åpenbart formål. I forbindelse med boligbygging i området, kunne utviding av veien være interessant.

Bør Bydel Nordre Aker i samarbeid med Bymiljøetaten få på plass et nytt hundelufteområde i bydelen, og hvor bør det i tilfellet ligge?

H: Vi ønsker i utgangspunktet at alle grøntområdene skal være åpne for alle, men er det enkelte områder i vår bydel hvor det er flere grøntområder som ligger samlet, kan vurdere det spesifikt.
Ap: Ja, Ap har programfestet å etablere en hundepark i bydelen. Hvor hundeparken bør ligge må et nytt BU beslutte i samråd med bydelens beboere.
V: Ja. Det bør ligge på en av lokasjonene som er anbefalt av bydelsutvalget.
MDG: Ja til hundepark flere steder i Bydelen. Voldsløkka, Disenjordet.
SV: SV stemte for å utrede hundelufteområder og vil være positive til å få det til, men det må balanseres mot behov for lekeplasser og andre ting som mangler areal.
Frp: Bydelen har kort tilgang til marka og hundeeiere bør kunne benytte dette via sykkel eller turer. I indre bydeler kan slike hundelufteområder være mer aktuelt.
R: Nei, ikke prioritert.
Sp: Ja, forholdsvis sentralt i bydelen.
KrF: Ja.
L: Nei. Nye friluftsområder bør opprettes av private eiere.

Sykehusplanene til helse Sør Øst: Er det en god idé at dagens Rikshospital på Gaustad bygges ut, slik det er planlagt, og at Ullevål sykehus legges ned – eller bør det være en omkamp om sykehusplanene?

H: Vi er ikke fornøyd med grundigheten i utredningen som til grunn for beslutningen om å legge ned på Ullevål og flytte alt til Rikshospitalet og etterlyser et mye bedre beslutningsunderlag. Vi er derfor opptatt av å få frem en slik utredning før vi tar endelig stilling til sykehusplanene. Men vi mener det er en god idé å samle region-, flerregion- og landsfunksjoner ett sted. Det stedet som ut fra en samlet vurdering er mest egnet, må velges for gjennomføringen av en helhetlig utbygging.
Ap: Vi har programfestet å utrede både Ullevål og Gaustad som mulig lokalisering for det nye sykehuset.
V: Omkamp. Man bør utrede bevaring av Ullevål som et alternativ.
MDG: Både Oslo Mdg og Nordre Aker Mdg mener; Ja til omkamp om sykehusplanene. Nei til nedleggelse av Ullevål.
SV: SV har helt fra starten vært mot å nedlegge Ullevål og bygge et gigantsykehus på den relativt lille Gaustadtomta. Nå har heldigvis alle partiene i bydelen innsett galskapen i planene. SV har ryggdekning i partiet i alle ledd, fra bydel via Bystyret til Stortinget for dette synet. Det har foreløpig ikke de andre partiene, men velgerne kan være sikre på at SV kjemper for Ullevål, og mener at det første som bør skje er utbygging på Aker. Slik får vi storbylegevakt og lokalsykehus for hele Groruddalen. Videre må det lages en fullverdig utredning av en gradvis fornying av Ullevål sykehus.
Frp: Fagmiljøene innen helse har hatt sterke interessegrupper og begrunnet hvorfor store sentraliserte sykehus, spesielt i mange etasjer ikke er en gunstig løsning. Å ignorere dette vil være dumt. Det bør definitivt bli en omkamp med mer faglig innsikt og utredninger. Internasjonalt går utviklingen i mindre spesialiserte sykehus, og mange kroniske syke vil kunne benytte hjemmebasert oppfølging og behandling også gjennom mer selvbehandling gjennom velferdsteknologi.
R: Rødt vil at Ullevål sykehus skal bevares, at Aker rustes opp og at det nye ikke bygges. Både Rikshospitalet og Gaustad psykiatriske sykehus må videreføres.
Sp: Gaustad bør ikke bygges ut. Ullevål må bestå og bygges ut.
KrF: Nei, forskning viser at planlagte og akutte innleggelser ikke bør samles i samme sykehus samt at den ideelle størrelsen på et sykehus er 200-600 sengeplasser. Rikshospitalet er stort nok som det er med i underkant av 600 sengeplasser. Vi er mot en sammenslåing av Ullevål og Rikshospitalet uansett hvor det skal ligge.
L: Sykehusene bør bestemme dette selv. Det er de som har kompetanse på området.

Bydel Nordre Aker har lenge ønsket en svømmehall. Bademeldingen peker på behov for et områdebad i vest. Bør Nordre Aker få et offentlig bad, og hvor bør det ligge?

H: Ja, dette har Nordre Aker Høyre programfestet i flere valg. Bademeldingen peker spesielt på Oslo kommunes tomt ved Blindern videregående skole. Her ønsker vi ikke bare en svømmehall, men et badeland. Som de f.eks. har i Drammen og Trondheim.
Ap: Ja, vi ønsker å etablere et offentlig bad i tilknytning til Engebråten skole eller Blindern VGS.
V: Ja, i Sognsveien 80.
MDG: Ja til svømmehall. Steder; Frysja, Sogn, i den nye planlagte skolen på Voldsløkka.
SV: For første gang på 35 år har vårt Byråd bygget et kommunalt bad i Oslo. Ennå ligger Oslo dårlig an på badekapasitet, så det trengs flere bad. Et av disse bør komme i vår bydel. Aktuelle tomter er Sogn, Engebråten eller Nydalen.
Frp: Sogn bad eies av Oslo kommune, men driftes nå av Oslo Idrettslag Svømming og har derfor ikke ordinære publikumstider. Når svømmehallen på Idrettshøyskolen nå nylig er rehabilitert og tilgjengelig for utleie bør Sogn bad igjen frigis for publikum. I tillegg kommer et nytt Tøyenbad. Da behøves ikke et helt nytt bad i Nordre Aker.
R: Ja, Nordre Aker bør ha en svømmehall. Svømmehallene som er i bydelen, må være tilgjengelig for alle.
Sp: Ja, sentralt plassert, og med 50 meters basseng.
KrF: Ja, men vi får komme tilbake til plassering.
L: Nordre Aker bør absolutt ha en svømmehall. En svømmehall koster mye – som regel mer enn budsjettert, og medfører store kostnader for vedlikehold, ansatte og administrasjon mange år frem i tid. Derfor mener vi den bør bygges på privat initiativ, ettersom bydel Nordre Aker bør prioritere innbyggernes skattepengene på viktigere områder som utdanning, helsevesen, eldreomsorg og infrastruktur.

Det er usikkerhet om avtalene bydelene i Oslo har med ideelle driftere av seniorsentre egentlig skal regnes som anskaffelser, og derfor må konkurranseutsettes i fremtiden. Bydel Nordre Aker har forlenget avtalene med dagens ideelle driftere ut 2020, mens saken ligger hos bystyret. Dagens driftere i Nordre Aker har sagt det er uaktuelt å delta i konkurranse. Bør det finnes en løsning som sikrer at dagens driftere får fortsette å drive seniorsentrene i Nordre Aker, uten konkurranseutsetting?

H: Ja, årsaken til det at det i dagens avtaler så gjøres det et fantastisk dugnadsarbeid blant mange og det er ingen grunn til å konkurranseutsette noe som vi mener fungerer bra.
Ap: Ja.
V: Ja.
MDG: Både Oslo Mdg og Nordre Aker støtter ideell drift. Når det gjelder seniorsentrene mener Nordre Aker at dette ikke bør legges ut på anbud. En løsning er unnta ideelle organisasjoner fra loven om offentlige anskaffelser. Hvis konkurranseutsetting gjennomføres, kan det føre til mindre frivillighet.
SV: Ja, det bør finnes en løsning slik at de som startet eldresentrene kan få fortsette å drifte.
Frp: Det bør finnes frem til en løsning hvor dagens ideelle driftere får fortsette, forutsatt at tilbudene holder akseptabel standard.
R: Ja, Rødt er imot konkurranseutsetting. Rødt er også mot EØS avtalen som griper inn i lokal demokratiet i slike saker. Rødt vil forsvare ideelle organisasjoner
Sp: Ja.
KrF: Ja. Når det er stort innslag av frivillighet og dugnadsarbeid er det tvilsomt om det har noen hensikt å legge det ut på anbud.
L: Nei, men privatisering ville vært langt bedre enn konkurranseutsetting.

Selv om dette ikke er noe bydelsutvalget ikke har ansvar for, hva er ditt partis syn på eiendomsskatten?

H: Nordre Aker Høyre er i mot eiendomsskatten og vinner Høyre valget i Oslo, så er 2019 det siste året du må betale eiendomsskatt. I 2020 blir den fjernet for bolig.
Ap: Vi er for en moderat eiendomsskatt som skal brukes for å øke kvaliteten på velferdstjenestene til våre beboere.
V: Vi ønsker å fase ut eiendomsskatten i løpet av fire år.
MDG: Oslo mdg er for dagens eiendomsskatt. Personlig synes jeg utregningsmetodene bør endres slik at den blir mer sosialt rettferdig.
SV: SV vil ha en moderat eiendomsskatt med et bunnfradrag, slik Oslo nå har innført. Vi trenger finansiering for å få en nødvendig satsing på felles goder. Vi er sikre på at våre velgere prioriterer en god eldreomsorg, idrettsanlegg til barna og gode skoler.
Frp: Dette er en dobbeltbeskatning som både er urettferdig og unødvendig, og må fjernes. Mange eiere av beskattede hus i Nordre Aker har ikke en inntekt som gir rom for denne skatten. Det er dyrt nok å holde et hus ved like, om man ikke også skal betale tusenvis av kroner i skatt. I verste fall tvinges folk til å selge boligen sin pga skattebelastningen.
R: Rødt er for eiendomsskatt med bunnfradrag, men progressiv skattelegging.
Sp: Det bør være opp til kommunene å bestemme eiendomsskatt, men den skal ikke skrives ut på bakgrunn av eller erstatte manglende statlige overføringer.
KrF: Oslo KrF er for en gradvis avvikling av eiendomsskatten.
L: Vi er sterke motstandere av eiendomsskatten. Når man har kjøpt en bolig, skal man ikke skatte "leie" til staten i ettertid. I tillegg er det en dobbeltbeskatning som rammer de med minst hardest.

Bør bydel Nordre Aker jobbe for at kommunen bygger/etablerer flere kommunale boliger i bydelen?

H: Ja.
Ap: Ja.
V: Ja. Her må alle bydeler ta et ansvar. Det er viktig at det ikke blir en opphopning av kommunale boliger i enkelte områder.
MDG: Oslo Mdg og Nordre Aker mener; Ja til kommunale boliger i alle nybygg.
SV: Bydelen bør ha sin andel av kommunale boliger og sosiale boligtiltak. Det er ikke riktig at våre innbyggere skal måtte flytte til andre bydeler, hvis de kommer i en situasjon hvor de trenger hjelp på boligmarkedet. Samfunnet blir bedre hvis alle områder tar sosialt ansvar og vi unngår å få enkelte områder med masse utfordringer og andre som er rikmannsgettoer.
Frp: Oslo FrP vil ha bosettingsstopp på ubestemt tid, for immigranter som ikke kan forsørge seg selv. De som allerede er kommet må nå integreres før utenforskapet blir uhåndterlig, stort og permanent. Komunen bør heller brukes mer ressurser, herunder bolighjelp, til eksisterende nødstedte borgere. At kommunen er en aktør i kjøps- og leiemarkedet for boliger, er dessuten en uting, idet det virker prisdrivende og forvansker boliganskaffelse for dem som må handle for egne penger.
R: Ja.
Sp: Ja, og Sp vil fjerne «gjengs leie», redusere husleien og vedlikeholde boligene.
KrF: Ja, alt ettersom hvor stort behovet er.
L: Nei.

Sykehjemsetaten innvilget ikke anbudet fra Skjerven gård i Maridalen om dagtilbud for personer med demens, et tilbud gården har hatt i nesten ti år. I stedet blir demente nå busset avgårde til Fetsund. Vil partiet jobbe for at dette tilbudet kan gjenoppstå som et lokalt tilbud til Oslos innbyggere?

H: Ja.
Ap: Vi er positiv til Skjerven gård ved en ny anbudsrunde.
V: Ja. Skjerven gård har gjort en kjempejobb i bydelen.
MDG: Tilbudet må beholdes.
SV: SV var veldig skuffet når vi ikke klarte å redde tilbudet på Skjerven gård. Det virker meningsløst at et prosjekt vi fikk opp gjennom et samarbeid med bydelen og gode lokale krefter, plutselig skal legges ned på grunn av et lovverk vedtatt i Brüssel.
Frp: Det var et godt tilbud og det er en skam, og helt uforståelig, at det ble lagt ned. Tilbudet bør gjenopprettes snarest, og gjerne utvides.
R: Rødt vil ha et lokalt tilbud i ikke kommersiell regi
Sp: Ja.
KrF: Ja, Kirkens Bymisjons tilbud på Skjerven gård var et veldig bra tilbud som vi mener bør videreføres.
L: Vi ønsker heller å åpne for at private aktører kan få slippe til på markedet. Generelt er private tilbud langt å foretrekke fremfor offentlige anbud.

Hvilke muligheter/bruk ser partiene for seg at Disenjordet kan ha, og hva kan partiene evt. bidra med for å få gjennomført planene?

H: Vi er positive til å tilrettelegge for flere aktiviteter på Disenjordet samtidig som vi er opptatt av å ivareta grøntområdene.
Ap: Vi ønsker å legge til rette for at Disenjordet blir en samlingsplass for folk i alle aldre, med mulighet for forskjellige sosiale aktiviteter.
V: Vi ønsker at Disenjordet skal oppgraderes til en stor park til glede for alle i området. Dette har ikke bydelen penger til, så det må prioriteres i bystyrets budsjett. Det vil vi jobbe for.
MDG: Disenjordet; Er positiv til forslagene fra Grefsen og Disen Vel til å utvikle området til et attraktivt aktivitets og rekreasjonsområde.
SV: Disenjordet trenger en oppgradering og vi vil at befolkningen skal involveres i hvordan det bør se ut og hva som skal få plass.
Frp: Dette området benyttes allerede av barnehager og folk i nærområdet, og har en fin funksjon som friareal og grønn lunge. Det bør ikke bygges ut mer, ut over den foreslåtte forbedringen av brukskapasiteten til tilknyttet Tennisklubb med ny innendørshall over de utdaterte banene.
R: Rødt mener at Disenjordet fortsatt skal være en grønn lunge.
Sp: Fritidsklubb/aktivitetsklubb. Gå i aktiv dialog med innbyggerne og kartlegge ønsker og behov.
KrF: Disenjordet er et flott fellesområde hvor det bør legges til rette for aktiviteter.
L: Aller helst bør private kjøpe området, og gjennomføre de tiltak de mener er best. Det kan inkludere både kommersielle aktører, og lokale velforeninger. Dersom det også ble bygget boliger på området, kunne det føre til lavere boligpriser, og gjøre det enklere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet.

Vil dere støtte en omregulering slik at det kan bygges tennishall der?

H: Vi er positive til tennishall, men må tilpasses øvrig bebyggelse i området så langt det lar seg gjøre.
Ap: Nei, vi ønsker ingen stor permanent tennishall på Disenjordet.
V: Nei.
MDG: Foreslår heller flere tennisbobler på allerede eksisterende tennisbaner. Da kan flere spille innendørs.
SV: SV var positive til tennishall, men det forslaget som kom viste seg å være problematisk. Det må være mulig å komme opp med alternativer som ivaretar flere interesser, for eksempel en delvis nedgraving og fellesareal på taket.
Frp: Ja, som forklart i forrige punkt.
R: Nei.
Sp: Om dette kan kombineres med andre tilbud innbyggerne ønsker eller fritidsklubb/aktivitetspark for ungdom.
KrF: Vi har ikke tatt konkret stilling til dette spørsmålet.
L: Ja. Vi jobber for friregulering slik at man kan gjøre mer som man vil på egen eiendom.

Ønsker partiene å få gjennomført utvidelsen av skianlegget ved Trollvann/Grefsenkleiva?

H: Ja.
Ap: Ja, vi ønsker å utvide Oslo Skisenter i Grefsenkleiva.
V: Ja, men med en annen trasé for stolheisen som ikke ødelegger Eventyrskogen.
MDG: Ja til utvidelse av skianlegg og ja til bedre kollektiv tilbud opp dit.
SV: Vi ønsker en skånsom utvikling av skianlegget hvor det også tas hensyn til eventyrskogen og ski- og turstiene i området.
Frp: Ja, men det må skje skånsomt. Området er mye benyttet til ikke-alpin rekreasjon, som turgåing, soppsanking, bærplukking etc, og utbyggere bør forpliktes til å ivareta disse interessene. Det er også et rikt dyreliv i området. Skog bør ikke felles annet en der det er strengt påkrevet, og ethvert spor av anleggsvirksomhet må fjernes når bakken er ferdig utviklet. Samtidig bør det investeres penger i en oppfylling av Trollvann til opprinnelig vannstand. Vannet er i dag ikke særlig innbydende, og det er merkelig at dette ikke er gjort for lenge siden, etter at vannet ble tappet ned pga en menneskeskapt lekkasje. Før var vannet større og renere, og hadde mye fisk.
R: Nei.
Sp: Ja.
KrF: Ja, men skånsomt mot naturområdet.
L: Ja, men på frivillig og privat initiativ.

Vil partiene i bydelen jobbe for økt trafikksikkerhet i Lettvintveien, ved for eksempel permanent enveiskjøring, 30-sone, eller fartshumper?

H: Ja.
Ap: Ja, jobber for økt trafikksikkerhet i hele bydelen.
V: Vi vil ha fartshumper og enveiskjøring som et minimum. 30-sone bør også vurderes. Forslag og vurderinger i Swecos rapport fra 2015 bør vektlegges.
MDG: Lettvintveien. Enveiskjøring eller parkering forbudt på den ene siden av veien.
SV: Ja, vi vil se på flere permanente løsninger som både ivaretar sikkerheten for barn og forholdene for bussen.
Frp: Ja her bør trafikkmessige fagfolk komme med anbefalinger på løsning.
R: Ja.
Sp: Ja.
KrF: Ja.
L: Vi er for økt trafikksikkerhet, men mener det finnes bedre måter å gjøre det på. For eksempel å senke skatter og avgifter på nye biler, slik at enkeltpersoner og familier har økonomi til å kjøpe nyere, tryggere og mer miljøvennlige fremkomstmiddel.

Vil det være aktuelt å jobbe for å åpne bommen på Lofthus for å avhjelpe trafikksituasjonen i Grefsen-/Kjelsås-området?

H: I forbindelse med utbyggingen av Grefsenvegen så bør den være åpen for å lette trafikksituasjonen. Ellers så mener vi at den skal være stengt.
Ap: Nei, er ikke aktuelt å åpne bommen fordi det vil øke gjennomkjøringstrafikken i bydelen, særlig i rushtiden. Utbyggingsprosjektet vil vurdere evt behov for det.
V: Her stoler vi på Bymiljøetatens vurdering.
MDG:
SV: Nei, vi vil ikke åpne bommen på Lofthus. Da vil hele bydelen bli belastet med gjennomgangstrafikk, som vil ta snarveien over Sogn, Kjelsås ut til Groruddalen.
Frp: Nei, en åpning vil medføre en uheldig sterk økning av gjennomgangstrafikk i både det etablert bomiljøet og skoleområde. Man legger ikke gjennomfartsårer gjennom hverken nye eller etablerte boligområder.
R: Nei, evt. som en midlertidig løsning i anleggsperioden.
Sp: Nei.
KrF: Åpen bom kan vurderes i spesielle situasjoner, men bommen bør ikke åpnes permanent.
L: Ja.

Vil partiet jobbe for at Lyn får realisert sine prosjekter for rulleskitrasé i Sognsvann vinterpark, og flere nye kunstgressbaner (klubben mangler 3800 banetimer for å dekke behovet til medlemmene) i nærmiljøet?

H: Ja, dette har vi programfestet.
Ap: Ja, vi er for flere kunstgressbaner. Det er gitt innspill til foreløpige planer på rulleskitrase, og nytt BU må vurdere prosjektet når mer konkrete planer foreligger.
V: Vi ønsker å legge til rette for idretten i bydelen, samtidig som det er viktig at kunstgressbaner tar hensyn til biologisk mangfold og ikke etableres på bekostning av grønne lunger i tettbygde områder.
MDG: Ja til å hjelpe Lyn med flere baner og rulleskitrasè.
SV: SV er positive til rulleskitrase og flere kunstgressbaner så lenge vi finner en løsning på forurensningen med granulat.
Frp: Området rundt Idrettshøyskolen benyttes flittig av barn og unge både sommer og vinter og Lyn har mange flotte arrangementer og aktiviteter. En rulleskitrasé i dette skimiljøet sommerstid på randsonen av en brakk åker som i dag bare benyttes til fôr burde være en selvfølge. Nye områder for kunstgressbaner bør også kunne la seg gjøre.
R: Nei. Ingen flere kunstgressbaner med gummigranulat i bydelen.
Sp: Ja.
KrF: Man bør isåfall jobbe for å finne et miljøvennlig alternativ til granulat.
L: Lyn må selv anskaffe tomter og prosjektmidler, men Liberalistene vil jobbe for å gi de nødvendige godkjenninger og fjerne byråkratiske hindre.

Vil dere støtte Lyns initiativ om å bygge et stadion med plass til 5.000-8.000 mennesker sentralt i Oslo, et stadion som kan benyttes av flere Oslo lag i eksempelvis Toppserien for kvinner, og 1.- 3 div.?

H: Ja.
Ap: Vi har ikke tatt standpunkt i saken, men synes det er viktig å ha et godt stadionstilbud over hele Oslo.
V: Vi støtter initiativet, men dette er ikke en kampsak for Venstre.
MDG: Ja til bygging av mellomstor stadion, så lenge det ikke tar grøntområder.
SV: Oslo har et stort etterslep på idrettsanlegg. Det er veldig få fotballkamper i Oslo som samler 5 til 8 tusen. SV syns det er mer naturlig å videreutvikle de anleggene vi har, enn å prioritere et helt nytt anlegg med så stor tribunedel.
Frp: Dette bør utredes.
R: Nei, eksisterende stadioner f.eks. Ullevaal stadion kan brukes mer.
Sp: Vi er åpen for å vurdere dette.
KrF: Vi har ikke tatt stilling til denne saken.
L: Hvis de selv får tak i en tomt og penger til å gjennomføre det, er svaret ja.

Vil dere gi støtte til Skeids planer om å bygge ut Nordre Åsen med en ny mellomstor stadion, skøytebane, leiligheter og næring?

H: Vi har ikke tatt stilling til denne saken og vil avvente til planene foreligger.
Ap: Ja, er positive, men nytt BU må vurdere det når planer foreligger.
V: Vi støtter initiativet, men ikke planene slik de foreligger nå. Forslaget tar for lite hensyn til beboerne på Nordre Åsen. Dette blir et betydelig inngrep i nærområdet, med høyhus som sperrer Skeidbanen og Muselunden fra utsikten opp mot Grefsen og Nordmarka og tilsvarende motsatt vei. I tillegg er nytt kunstgress allerede finansiert av kommunen, 7,5 millioner kroner er tildelt for bygging av nye garderober og kunstgress/kunstis på banen opp mot Haraldsheimveien er først i køen for kommunal støtte. Forslaget må nedskaleres og tilpasses omkringliggende topografi før vi vil støtte det.
MDG: Når det gjelder utbygginga av Nordre Åsen, er vi for skøytebane. Kanskje Skeid og Lyn bør snakke sammen angående stadion.
SV: Vi er positive til en nødvendig oppgradering av Nordre Åsen. Det trengs et ordentlig samlingspunkt for breddeidretten i denne delen av byen. Slik det er nå framstår hele området som litt slitent. Nordre Åsen ligger på hjørnet av 4 bydeler og har god kollektivdekning. Bydelen har lenge ønsket seg en kunstfrossen isflate på Nordre Åsen, siden klimaendringene har gjort det veldig vanskelig med naturis. Vi vil avvente planene før vi gir endelig innspill. Vi vil prioritere plass til breddeidretten framfor et stort stadion.
Frp: Dette er vi mer betenkt over. Vi ser ikke behov for et større anlegg her.
R: Nei
Sp: Stadion og skøytebane JA – leiligheter og næring NEI.
KrF: Skeidbanen er veldig viktig for barn og unges aktivitet i lokalsamfunnet, men vi har ikke tatt stillingene til de konkrete planene. Men vi er for en skøytebane.
L: Vi gir moralsk støtte til alle bygge-initiativ, men ønsker ikke at kommunen/bydelen skal finansiere det.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...