Nordre Aker Budstikke

Vann- og avløpsetaten svarer beboerne ved Oset

Bildene er tatt i 2020 i et tunnelanlegg på Skullerud, tilsvarende det som skal lages forbi Oset. Foto: Audun Sørsdal (VAV)

Naboene til vannbeahndlingsanlegget på Oset, som frykter ytterligere år med anleggsvirksomhet, får støtte fra bydelspolitikerne. Samtidig svarer Vann- og avløpsetaten beboerne på bekymringene, og mener belastingene denne gangen vil bli langt mildere enn tidligere.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 18.05.2020 kl 14:38

KJELSÅS: Naboene til vannrenseanlegget på Oset frykter seks nye år med anleggsvirksomhet, når Oslo skal få ny reservevannkilde, som skal være operativ fra 2028. Vann fra Holsfjorden skal transporteres til et nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby, og dette skal kobles sammen med det eksisterende vannettet i Oslo (Stamnettet), som kommer fra Maridalsvannet og Oset.

I forrige uke fortalte Nordre Aker Budstikke at beboerne nær Oset nå har dannet en nabolagsaksjon, og underskriftskampanje, der de ber om bedre utredning av alternativer til uttak på Oset, bedre informasjon fra Vann- og avløpsetaten, og at det iverksettes tiltak for å redusere belastningen på nabolaget. Diverse utvidelser og arbeider i tilknytning til Oset i flere omganger, har resultert i nesten kontinuerlig anleggsvirksomhet der siden 2003, påpeker de.

I forrige uke samlet beboere ved Oset seg for å få klarhet i hvordan de kommende arbeidene fra VAV vil påvirke nabolaget. Foto: Privat

– Det har vært en belasting på nærmiljøet i et par tiår. Slitasjen er ganske stor, sa Erik K. Normann til lokalavisen tidligere i uka. Normann er nabo til Oset, initiativtaker til mobiliseringen i nabolaget, og gruppeleder for Høyre i bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker. Les mer om beboeraksjonen her.

Vann- og avløpsetaten svarer på spørsmål reist i reportasjen lenger ned i denne saken.

Bydelsutvalget

I BU-møtet 14. mai stilte tre beboere opp i åpen halvtime – Charlotte Knutsen, Berit Hedemann og Ida Døssland.

BU-møtet 14. mai ble avholdt digitalt. Ida Døssland, Berit Hedemann og Charlotte Knutsen deltok alle i Åpen halvtime. Foto: Skjermdump fra Zoom

De fremla nabolagets bekymringer om det kommende arbeidet, sett i lys av de siste 17 årenes prosjekter på Oset. De mener informasjonen og kommunikasjonen med Vann- og avløpsetaten og støtten fra bydelen har vært for dårlig i disse prosjektene. De mener også etatens entreprenører ikke har overholdt bestemmelser om arbeidstider, støy og støv. Nå frykter de en tilsvarende prosess, og etterspør utredninger av alternativer: Tidligere i prosessen ble nemlig flere mulige uttakssteder for massene fra tunnelen som skal lages tvers gjennom Oslo vurdert, men nå opplever de at det kun er Oset som står igjen.

Beboerne fikk tydelig støtte fra bydelsutvalget, som vedtok en uttalelse der de ber Vann- og avløpsetaten gå i dialog med beboerne og bydelen, at de gjør sitt ytterste for å redusere ulempene for beboerne nær uttakspunktene for massene, samt at det utarbeides en konsekvensutredning som belyser utfordringene berørte beboere kan komme til å utsettes for, og en miljø-, transport- og anleggsplan. Les hele vedtaksteksten i faktaboksen under.

Sak 52/20: Ny vannforsyning Oslo (NVO) - veien videre

Vedtak i bydelsutvalget 14. mai 2020:
Bydelsutvalget tar saken til orientering og ber om at MPS/BU (miljø-, plan- og samferdselskomiteen og bydelsutvalget, journ.anm.) holdes løpende orientert om saken. Bydel Nordre Aker ber om at VAV gjør maksimalt for å redusere ulempene rundt uttakspunktene på Oset og Disen. Noen momenter er allerede formidlet i møte med VAV 27.03.2020.

Bydel Nordre Aker ber om at VAV snarest mulig og før endelig planer for prosjektet er lagt, inviterer til et møte der beboere kan formidle behov/ønsker/erfaringer fra tidligere prosjekter på Oset slik at disse bedre kan bli hensyntatt i den videre saksbehandlingen.

Bydel Nordre Aker ber om at det utarbeides en konsekvensutredning som belyser utfordringene berørte beboere kan komme til å utsettes for. Det bør også utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som beskriver de tiltakene som må iverksettes for å sikre en forsvarlig gjennomføring. I «Tilleggsdokumentasjon bestilling av oppstartsmøte» datert 2019-10-25 skriver Norconsult: «Av hensyn til fremdrift må det i utgangspunktet forventes døgnkontinuerlig drift med tre arbeidsskift gjennom anleggsperioden på alle de atkomstportaler hvor det skal pågå uttransport av tunnelmasser og inntransport av rørmateriell. Planlagt anleggsaktivitet vil anpasses mot støyretningslinje T-1442, med særlige begrensinger på søn- og helligdager, nattestid og i innsovningsfase.»

Bydelsutvalget vil påpeke at T-1442 kun er veiledende, og at perioden det er snakk om vil strekke seg over mer enn fire år. Bydelen er kjent med at støy, støv og vibrasjoner ved pågående utbygging på Oset har vært spesielt belastende for beboere rundt Oset. Bydelsutvalget ber derfor om at det innarbeides klausuler i kontrakt med entreprenører som sikrer kontroll, oppfølging og retting av eventuelle brudd på tillatte arbeidstider, støy og miljøbestemmelser. Bydelsutvalget vil også påpeke at de som får store negative ulemper av utbyggingen må holdes skadesløse.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten (VAV) ønsker å besvare beboernes bekymringer for det forestående arbeidet med ny vannforsyning. Kommunikasjonsrådgiver Audun Sørsdal i VAV understreker at det per i dag ikke er noen pågående sprengningsarbeider ved Oset, og at planprogrammet for arbeidet som skal gjøres ikke er fastsatt ennå. Dette skal det jobbes med gjennom sommeren og høsten, før arbeidene starter opp i 2022.

– Naboene skal vite at det ennå er lenge før arbeidene starter, når planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn, enten i slutten av juni eller tidlig på høsten i år, inviterer vi til informasjonsmøter i nabolagene for riggområdene. Det vil da bli anledning til å møte de som arbeider med prosjektet, dette vil markere oppstarten på dialog og medvirkning, sier han.

Sørsdal sier han forstår belastningene beboerne har vært utsatt for under sprengning av fjellhaller og rentvannbassenger de siste årene, og VAV vil for det kommende prosjektet inkludere erfaringer fra de foregående arbeidene samt naboers tilbakemeldinger for å legge føringer for entreprenørens arbeider.

Han understreker at disse sprengningsarbeidene nå er avsluttet, og at det kommende arbeidet i tilknytning til ny vannforsyning er et eget prosjekt.

– Hovedtunnelen for Stamnettet som nå skal lages går fra Trosterud, via Disen til det nye vannbehandlingsanlegget på Huseby. Dette anlegget henter vann fra Holsfjorden i Buskerud gjennom en egen tunnel, slik kan det nye anlegget kobles sammen med det eksisterende, slik at hele Oslo kan få vann fra begge vannkildene.


– På denne strekningen kan vi bruke en fullprofil boremaskin, og dermed unngå sprengningsarbeider. Om vi skulle sprengt også denne måtte vi drive i begge retninger fra Disen, mot Trosterud og mot Sagene/Huseby, og kjørt ut masse gjennom portal på Disen, sier Sørsdal.

Disen

Dette er årsaken til at de alternative uttaksstedene som ble utredet i 2019 – også på Disen – ikke lenger er aktuelle. Det er nå planlagt at massene fra strekningen Oset-Disen skal tas ut på Oset, ifølge Sørsdal. Da BU uttalte seg i 2019, ønsket de at massene skulle tas ut andre steder enn i bydelen, men mellom Disen og Oset pekte lokalpolitikerne på at Oset var best egnet.

– Når vi må sprenge tunnelen Oset - Disen er Oset best egnet for masseutkjøring, der får vi kjørt ut fra den eksisterende portalen gjennom anleggsveien ved Maridalsvannet, og rett ut på Maridalsveien. På Disen ville utkjøringen i større grad belaste boligveiene, sier Sørsdal.

– Den største delen av masseutkjøringen fra prosjektet vil imidlertid skje via en anleggstomt på Trosterud.

På Disenjordet skal det bygges et grøfteanlegg fra overflaten og ned i grunnen, der vannledninger fra Oset skal kobles sammen. Sannsynligvis vil dette skje i to perioder på tilsammen 3,5 år. Det skal oppføres en permanent rømningsvei fra anlegget og opp i dagen. Dette vil være et bygg på ca. 20-30 kvadratmeter, og om mulig vil den eksisterende pumpestasjonen på Disenjordet gjenbrukes til dette formålet. Sørsdal understreker at det fortsatt er knyttet usikkerhet til omfang og varighet av arbeidene på Disen.


Det skal sprenges en tunnel mellom Oset og Disen for dette formålet. Under forklarer VAV hvorfor man ikke her skal bruke boremaskin. Tunnelen vil i hovedsak passere under marka, og ikke under bebyggelsen i Kjelsås-området. Denne traseen er fortsatt under utredning.

Under svarer VAV på spørsmål reist av naboene til Oset.

Vann- og avløpsetatens svar

Dette er et tilsvar til Nordre Aker Budstikkes sak 13.05.2020 - Frykter seks år med anleggsarbeid. Nå stiller de klare krav, og starter underskriftskampanje.

I en reportasje og et leserinnlegg 13. mai går det fram at det er stor bekymring i nabolaget på Kjelsås for det planlagte anleggsarbeidet i prosjektet Ny vannforsyning Oslo - Stamnett.

Vann- og avløpsetaten (VAV) ønsker å svare på noen av spørsmålene som blir reist og samtidig gi litt informasjon om den videre prosessen.

Vann- og avløpsetatens fremtidige anleggsvirksomhet på Kjelsås:

Vi forstår at det er skuffende å få høre at når arbeidet med sprengning av fjellhallene nå går mot slutten, vil det likevel fortsatt bli anleggsvirksomhet i området.

Samtidig er det viktig for oss å si litt om bakgrunnen for dette prosjektet, som handler om å gi Oslo en trygg vannforsyning.

Oslo har i dag en sårbar vannforsyning, hvor Maridalsvannet alene forsyner 90 % av byen. Hvis noe skjer med dagens vannforsyning, kan det få alvorlige konsekvenser. Derfor bygger Oslo kommune nå en ny vannforsyning med et nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby vest i Oslo.

For å kunne forsyne hele byen fra hvert av vannbehandlingsanleggene må det også bygges nye overføringsledninger. Disse overføringsledningene for drikkevannet kalles Stamnettet.

Ved å bygge det nye Stamnettet kan vann føres uavhengig fra hvert av de to vannbehandlingsanleggene til alle deler av byen.

Mattilsynet har bestemt at det nye vannforsyningssystemet må være på plass innen 2028.

Møte med naboer som er berørt av anlegget

Naboer til det planlagte anlegget på Oset ønsker et møte med bydelen og med VAV tidlig i prosessen. For oss er det naturlig at denne dialogen starter når planprosessen legges ut, det vil si enten i slutten av juni eller tidlig på høsten 2020.

Dette er den formelle oppstarten av arealplanleggingen med tilhørende bred medvirkningsprosess. Det vil da bli sendt ut informasjon til alle, og det vil bli arrangert møter i nabolagene om det tillates, alternativt på nett.

På grunn av situasjonen på Oset vil vi gjerne allerede nå være tilgjengelig for å besvare spørsmål og kan kontaktes på epost: postmottak@vav.oslo.kommune.no, eller på telefon: 23 44 00 00.

Det gjenstår fortsatt justeringer i prosjektet, men så langt er følgende klart:

Riggområde

Vi har planlagt å gjenbruke eksisterende riggområde. Utfartsparkeringen som nå er gjenopprettet vil ikke bli benyttet til riggområde.

Sprengning

Vi kommer ikke utenom en ny tunnel fra Oset til Disen, og vi forstår frustrasjonen fra naboer som nå ser for seg langvarige nye sprengninger. Vi kan til en viss grad berolige beboerne på Oset med at det kun er i begynnelsen av tunnelarbeidet det skal sprenges i området. Deretter beveger arbeidet seg sørover, ca. 70-90 meter per måned.

Etter passering under boligene på Oset vil tunneltraseen hovedsakelig gå under Marka og friområder. Tunneldrivingen vil pågå i 3 år med planlagt oppstart i 2022.

Tunnelbormaskin?

Det har blitt stilt spørsmål om hvorfor ikke fullprofilboring (tunnelboremaskin) benyttes for denne strekningen. Lengden på tunnelstrekningen spiller en stor rolle for om det er økonomisk og tidseffektivt å benytte tunnelboremaskin eller ikke, og en tunnel på tre kilometer (Oset-Disen) vil være for kort til at denne metoden skal være lønnsom. I tillegg vil en ved bruk av tunnelboremaskin først måtte sprenge ut en stor fjellhall for montering av maskinen, noe som ville gitt økt belastning på nabolaget.

Massetransport

Det vil bli tatt ut betydelig mindre masser enn ved sprengningen av fjellhallene til rentvannbassengene. Endelig tverrsnitt på tunnelen er ikke bestemt, men ved 45 kvm tverrsnitt vil dette være 135.000 m3. Fra anlegget med fjellhallene ble det tatt ut ca. 300.000 m3.

Ut- og innkjøring vil skje som tidligere, fra eksisterende portal via anleggsveien og ut på Maridalsveien/Frysjaveien.

Vi ønsker dialog om hvordan vi best løser trafikksikring ved kryssinger m.m.

Viftestøy

VAV driver nå en tilsvarende tunnel på Skullerud. Der er viftene plassert slik at støyen reduseres betydelig. Vi vil bestrebe oss på å få til dette også på Oset.

Bildene er tatt i 2020 i et tunnelanlegg på Skullerud, tilsvarende det som skal lages forbi Oset. Foto: Audun Sørsdal (VAV)

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...