Nordre Aker Budstikke

Svært bekymret for Rektorhaugen:

«Vi har stemt på dere for at dere skal ta vare på oss»

Rektorhaugen barnehage til venstre, og rektorhaugen i bakgrunnen. Til høyre tidligere Bergtunet barnehage, som etter det avisen kjenner til blir brukt som midlertidig barnehage. Da avisen var innom var det ingen aktivitet i sistnevnte barnehage. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Det sa pappa Axel Stuen Hammer til lokalpolitikerne. Det er stor motstand mot tunnelplanene fra Sogn til Ulven. Bydelspolitikerne er helt enige om at hensynet til barnas trivsel og helse må gå foran.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 24.04.2018 kl 18:56

ULLEVÅL / NORDBERG: Statnett har planer om å sprenge ut en 6,4 kilometer lang tunnel fra Sogn til Ulven.

Nye strømkabler skal sikre strømforsyningen i Oslo. I den forbindelse er det planlagt et såkalt tverrslag ved Rektorhaugen og Ullevålsletta. Det betyr anleggsarbeider og støy, ikke bare ved grøntområdene, men også ved de to barnehagene i området, Rektorhaugen barnehage og Bergtunet 2.

Store deler av friområdet berøres

Nordre Aker Budstikke har tidligere skrevet om hvordan Rektorhaugen etter planen blir berørt av anleggsarbeidene:

«Det vil etableres et rigg- og anleggsområde for sprengning av tunnel, og uttransportering av sprengstein, på Ullevålsletta/Rektorhaugen. Store deler av friområdet vil bli midlertidig berørt i anleggsfasen. Riggområdet vil bli gjerdet inn og stengt for allmenheten i anleggsperioden.

Det vil bli etablert en midlertidig adkomstveg fra rundkjøringen i Kaj Munks vei, ved lokket på Tåsentunnelen, og inn til grøntområdet ved Rektorhaugen. Anleggs- og massetransport fra Rektorhaugen vil skje via rundkjøringen i Kaj Munks vei og deretter ut på Ring 3 i øst- eller vestgående retning. Det vil etableres et fysisk skille mellom området med barnehager og riggområdet.»


Rektorhaugen, nevnte barenhager til venstre for Rektorhaugen. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Stor bekymring

I bydelsutvalgsmøtet i Bydel Nordre Aker 22. mars var det flere fra nabolaget til Rektorhaugen, som møtte opp i åpen halvtime. Karin Bull, regionleder i Kanvas som drifter 60 år gamle Rektorhaugen barnhage med 95 barn, fortalte at de er svært bekymret.

– Vi er bekymret for å få et tunnelinnslag rett ved barnehagen. Man ville aldri godkjent å bygging av barnehage ved siden av et tunnelinnslag, så hvordan kan man da godta at det bygges et innslag ved siden av en eksisterende barnehage? Støynivået i en barnehage er høyt. Så til tross for at anleggsarbeidet har som hensikt å ligge lavere enn maks støynivå, vil man like vel kunne legge dette til det allerede eksisterende støynivået. Noe som er uholdbart for både ansatte og barna. I tillegg kommer påkjenning med støv i luften.

– Vi har ansvar for 95 barn. Deres sikkerhet er det viktigste for oss og alltid det vi prioriterer. Vi ville jo aldri latt dem leke ved et tunnelinnslag med tungtransport og sprengningsarbeid, sa hun, ifølge møteprotokollen.

Kari Thordarson, styrer for Rektorhaugen barnehage, var også tilstede:


– Nærmiljø og grønne lunger er viktig. Også i barnehagehverdagen. Mer av området barna bruker i det daglige blir nå borte. Vi har uteområdet som en pedagogisk arena. Dette vil nå bli en umulighet.

– Gammeldags

Rolf Petter Søvik, beboer i Nils Bays vei, mener Statnett er gammeldags.

– Saksfremlegget som foreligger er tannløst. Statnett bygger tunnel på en gammeldags måte. NVE hadde på innbyggermøtet ingen gode begrunnelser til hvorfor de ønsker å benytte seg av dynamitt heller enn boring. Dette vil helt klart bli en påkjenning for beboere. Bydelsutvalget bør skjerpe uttalelsen slik at man fraråder både fremgangsmåte og det at dette skal foregå i et tettbebygd strøk, sa han i bydelsutvalgsmøtet.

Naturvernforbundet var også på plass:

– Vedtaksforslaget slik det foreligger er ikke klart nok. Man må stille harde krav om bevaring av grøntområdet. Skogen er fra bronsealder og er i aller høyeste grad bevaringsverdig og en ressurs for både miljø og mennesker i området, tilføyde Elisabeth Koren fra Norges Naturvernforbund.

«Vi har stemt på dere for at dere skal ta vare på oss»

Axel Stuen Hammer, far til barn i Rektorhaugen barnehage, snakket også til politikerne, han understreket overfor politikerne at: «Vi har stemt på dere for at dere skal ta vare på oss».

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Hammer i etterkant av bydelsutvalgsmøtet.

– Vi er glade i Rektorhaugen. Den grønne lungen mellom motorveien og blokkene tar vare på oss, helsen vår og barna våre. Den gir oss helt unike gleder i livet. En fotballøkke for breddeidretten, et grøntdrag opp til marka, en spennende gammel skog og et fredelig sted for oss alle, å puste ut og samle tankene, sier han, og fortsetter:

– Hver dag tasser toåringene i barnehagen ut på ekspedisjon i Gruffaloskogen, og gruffaloer er truede dyrearter. Riktig nok ikke gruffaloen rødlistet, slik som trærne du finner på Rektorhaugen. Men gruffaloer lever av barns fantasi, nysgjerrighet og naturopplevelser. 150 småtasser får møte, oppleve og lære seg gleden av skogen for første gang i livet, i skogholtet på Rektorhaugen, sier Hammer.


Han mener massene kan tas ut andre steder enn ved Rektorhaugen.

– Tunnelen går fra Sogn til Ulven, og på Ulven kan massene tas direkte ut på E6. Dette vil ta et år ekstra, gi betydelig mindre forurensning i byen og være litt rimeligere. Statnett argumenterer for at tverrslaget på Rektorhaugen er nødvendig for å redusere byggetiden, men har likevel ventet i flere år med å starte dette prosjektet. Statnett kan også bruke mer moderne teknologi med tunnelboremaskin, og borre tunnelen utelukkende fra Ulven på halve tiden, sier Hammer videre.

I bydelsutvalgsmøtet var han klar på hva lokalpolitkerne bør gjøre.

– Bydelen må si fra krystallklart at dette er uakseptabelt. Bydelsutvalget kan være tydelige i sin uttalelse og si rett ut at det er en svært dårlig løsning med et ekstra påhugg i et naturreservat ved siden av en barnehage, og at dette er en løsning Bydel Nordre Aker ikke ønsker seg.

Vedtaket

Da bydelsutvalget senere i møtet behandlet saken, ble dette enstemmig vedtatt:

«Bydel Nordre Aker mener likevel at tverrslaget på Rektorhaugen er en dårlig løsning fordi det vil gi store miljømessige konsekvenser for nærmiljøet og særlig for barnehagen og boligene rett ved tunnelinnslaget.

Bydel Nordre Aker er i denne sammenheng spesielt opptatt av å begrense støy-, vibrasjons- og støvplager ifm etableringen av tverrslaget ved Rektorhaugen og utkjøring av masser fra dette. Bebyggelse og barnehager i området må skjermes slik at belastningen ikke blir høyere enn oppsatte grenseverdier. Det kan ikke påregnes innvilgelse av dispensasjonssøknader som innebærer en uakseptabel belastning på barnehagene, der hensynet til barnas trivsel og helse må prioriteres. Det kan være aktuelt å etablere lavere støygrenser i nærmere definerte perioder på dagen når barna i barnehagen har sin hvile.

Bydel Nordre Aker ser at hovedutfordringen i forhold til støy og støv ved Rektorhaugen vil være i de første månedene av prosjektet der tverrslaget skal etableres. Søknaden og miljørapporten gir ikke et tilstrekkelig bilde av omfanget av støybelastningen for området, men antyder at støynivåene vil ligge vesentlig over grensene for impulsstøy for begge barnehagene (Bergtunet og Rektorhaugen). Det er behov for grundige støyberegninger før konsesjon gis, som gir et fullstendig bilde av forventet støy i området i denne perioden, og som beskriver konkrete tiltak som skal gjennomføres for å overholde støygrensene. Dersom det skulle vise seg at støygrensene ift barnehager ikke kan overholdes vil det kunne bety at de mest støyende aktivitetene må legges utenom barnehagenes åpningstider.

Bydel Nordre Aker ber om at man plasserer og skjermer tunnelviften slik at man ikke risikerer at høyfrekvent støy blir en belastning for boliger i området.

Bydel Nordre Aker kan ikke se at luftforurensningsproblematikk har vært tilstrekkelig beskrevet i søknad og miljørapport. Det er stor helserisiko knyttet til sprengnings- og borestøv. Dagens kunnskapsgrunnlag for hvordan dette støvet påvirker spesielt små barns luftveier er mangelfullt, og Bydel Nordre Aker forventer at dette undersøkes nærmere av Folkehelseinstituttet eller tilsvarende før konsesjon gis. Videre må luftforurensningen tiltaket fører med seg utredes og sammenstilles med eksisterende luftforurensning fra Ring 3, for å kartlegge nivåene barnehagene og den nærliggende bebyggelsen vil oppleve.

Bevaringsverdig edelløvsskog fra bronsealder gjør også at området er lite egnet for langvarig tung anleggsvirksomhet. Vi merker oss også at det er foreslått at massedeponi/omlastingsstasjon skal plasseres i fjell. Bydel Nordre Aker forventer at dette betyr at det vil være ferdig opplastede lastebiler som kommer ut av tunnelen på Rektorhaugen, noe som vil redusere både støy og støv fra massehåndteringen for nærmiljøet. Det er også behov for å få beskrevet andre avbøtende tiltak for å begrense svevestøv fra anlegget.

Bydel Nordre Aker ber om at kjøring av masser skjer rett ut på Ring 3 i retning vest og tilsvarende at inntransport skjer direkte fra vest. Søknaden legger opp til etablering av adkomstvei fra tverrslaget til rundkjøringen i Kaj Munks vei der det vil være mulig å kjøre rett ned på Ring 3 vest eller via lokalveier mot Maridalsveien i øst. Det presiseres at et av hovedargumentene for å legge tverrslaget på Rektorhaugen er at det er kort vei til hovedvei. Kjøring mot øst vil medføre en uakseptabel belastning på lokalveiene mellom rundkjøring ved Rektorhaugen og Maridalsveien. Det følger av dette at det må klargjøres godkjente massedeponier i vestlig retning fra uttaksstedet. Det kan ikke gis anledning for entreprenør å benytte lokalveiene i området fortransport til og fra anleggsområdet.

Bydel Nordre Aker mener at det må være mulig å begrense riggområdet til østlig del av ballplassen. Søknaden tar høyde for å benytte hele ballplassen (8200m2) som riggareal. Dette betyr at nærmiljøet fratas et av de viktigste, lokale offentlige områder i en anleggsperiode på ca 4 år. Det må tilstrebes et så kompakt riggområde som mulig slik at mest mulig av ballplassen kan benyttes til sitt opprinnelige formål også i anleggsperioden.

Bydel Nordre Aker forutsetter at området på Rektorhaugen tilbakeføres til sin opprinnelige stand etter ferdige anleggsarbeider, både med hensyn til vegetasjon og bruk.

Bydel Nordre Aker ber prosjektet i samarbeid med Statens Vegvesen påse at det blir en helhetlig og god støyskjerming av bebyggelsen mellom Rektorhaugen og Sognsveien både under og etter prosjektgjennomføring, så vel fra anleggstrafikk som fra generell trafikkbelastning fra Ring 3.»

LES MER OM STATNETTS PLANER: Vil grave en ny tunnel fra Sogn, men flytter masseutkjøringen til Ullevål og Tåsen

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...