Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

SV:

– Vi skal ikke være oss selv nok og bli selvgode

Hanne Lyssand er nestleder i Oslo SV, og 1. kandidat til bydelsutvalget i Nordre Aker. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

SV mener sosial utjevning og miljø går hånd i hånd, og er avgjørende for at vi skal få en inkluderende bydel det er godt å bo i, uavhengig av hvor og hva vi kommer fra.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 30.08.2019 kl 08:35

Du som bor i Nordre Aker kan i år stemme i to valg – det er valget av nytt bystyre, og valget til bydelsutvalget (BU) i Bydel Nordre Aker. Fram til valgdagene 8. og 9. september presenterer vi alle partiene som stiller til bydelsutvalget i Nordre Aker, og deres toppkandidater. Vi snakker om hvilke saker de mener er viktige å jobbe for og med i neste periode. Her kan du møte SVs 1. og 2. kandidater, Hanne Lyssand og Berit Riise Kåvik.

Hanne Lyssand. Foto: Kristin Tufte Haga

Hanne Lyssand (f. 1962)


Bosted:
Disen, har nylig flyttet fra Akebakkeskogen. Har bodd i Nordre Aker siden 1987.

Yrke: IT-tekniker ved Oslo Børs verdipapirsentralen.

Fritidsinteresser: – Det er friluftsliv. Gå i fjellet og i marka. Og gjerne om vinteren på ski! Og så sykler jeg. Har nettopp blitt bestemor!

NORDRE AKER: Hanne Lyssand har drevet lokalpolitikk i Nordre Aker i mange år. Hun har tidligere hatt fast plass i bydelsutvalget (BU), men har den siste perioden vært vara for SVs ene BU-representant Heidi Rømming. Lyssand er i tillegg leder i Oslo SV.

Med gode målinger for SV den siste tiden, håper hun å få med seg Nordre Aker SVs andrekandidat inn i BU. Berit Riise Kåvik bor i Ullevål hageby, og har sittet i driftsstyret på Ullevål skole i til sammen ca. ti år. Hun har en overlegestilling som radiolog på Rikshospitalet.

Lyssand håper at det rødgrønne byrådet beholder makta i bystyret, og at det tradisjonelle, borgerlige flertallet i bydelsutvalget i Nordre Aker snur.


– Ja, jeg tror det går an å snu, og at det er realistisk at det skjer. Det står på én representant. Og er det SV som får inn én til, så får vi enda en i gruppa som kan snakke frem våre saker.

Sosial utjevning

– Vi ønsker at bydelen skal være inkluderende, og vil utjevne sosiale forskjeller, sier Kåvik.

Hun forteller at hun virkelig fikk øynene opp for forskjellene i bydelen gjennom driftsstyret på Ullevål.

– Der er vi mange som sitter godt i det, har fine leiligheter – og så har vi boligene ved Ullevål sykehus, som tidligere var sykehusboliger og som er solgt til en privat utleier. Dette er ofte førstegangsboliger for de som har innvandret til Norge. De bor trangt og har veldig dårlig råd. Det blir en veldig skjevhet i lokalmiljøet, og det er ikke alltid så lett å få løst det på en bra måte. Det må vi som bydel og samfunn ta konsekvensene av.

– Hvilke saker er de viktigste sakene å satse på for Nordre Aker SV i denne valgkampen?


– Det er å lage en mer inkluderende bydel. Blant annet ved at det er innført gratis AKS (aktivitetsskole) i førsteklasse i bydelen nå fra skolestart. Hvis vi får bestemme blir det utvidet til de resterende klassetrinnene, sier Lyssand.

Hanne Lyssand og Berit Riise Kåvik. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Aktivitetsskole

– Når det er gratis er det lettere å få med seg ikke bare de aller fattigste, men også de som er nokså fattige, og så har vi en ordning som ikke er byråkratisk, og der alle blir inkludert. Det er noe som holder på det sosiale limet i bydelen, supplerer Kåvik.

Hun legger til at det også har den effekten at levestandarden bedres for de som har minst, fordi foreldrene dermed har mulighet til å jobbe istedenfor å være hjemme med barna. Men ringvirkningene er flere: Med alle i AKS kan for eksempel idretten kobles inn, og alle kan inkluderes i den samme leksehjelpen.

– Det skal være fellesskapsordninger, ikke ordninger du må søke på. Vi har sett at folk som har rett til å søke og få støtte, synes det er så ubehagelig å fortelle at «jeg er fattig». Er du derimot en del av fellesskapet, så blir det bedre for alle.


– Så kan høyresiden snakke om behovsprøving av gratis AKS, men realiteten er at hadde ikke vi (det rødgrønne byrådet) innført gratis AKS nå, så hadde det ikke blitt noe behovsprøving heller. Det er 22.000 kroner vi gir til barnefamiliene i form av gratis AKS, sier Lyssand.

Miljø

Bompengemotstanden mener SV-representantene både er overdrevet, og langt mindre viktig enn den kan ha fremstått.

– Selv om noen har vært sure for bompenger, så viser de første tallene at det slår ikke så skjevt ut. I Nordre Aker opplever mange at utgiftene faktisk har gått litt ned. Og SV er også et miljøparti, og noen ganger er det vanskelig å gjøre miljøtiltakene vi trenger for byen, sier Kåvik.

– Vi vil ha en grønn by og et grønt skifte. Ungene går i skolestreik for å få et grønt skifte og da forventer de at vi voksne faktisk svarer. Vi må endre oss, og vi får en bedre by når vi får færre biler, supplerer Lyssand.

– Hva blir den avgjørende saken, eller temaet, i denne valgkampen?


– Jeg tror at miljø kommer høyt opp på lista, og miljøbevisstheten, og engasjementet, i bydelen er jo veldig stor. Når vi ser at tiltakene som er innført i Oslo virker, så er det lettere å få dem gjennomført også. Lufta har blitt renere, vi bedrer fremkommeligheten for myke trafikanter. Og det er det mye folkehelse i, mener Lyssand og Kåvik.

Eldreomsorg

– Hva er den største politiske utfordringen i Nordre Aker?

– Det er å ikke bli en ekskluderende bydel, men være en inkluderende bydel som har et mangfold av mennesker, sier Lyssand.

– Og vi har en politikk for eldre også. Vi er ikke bare opptatt av AKS. Når vi skal inkludere folk i bydelen så vil vi inkludere alle. Eldrepolitikken har vært viktig.

– På hvilken måte?

– Omlegging som gjøres i hjemmetjenesten. Vi mener det er viktig å ha tillitt til de som trenger hjelp og til de som utfører hjelpen. At spørsmålet til de som trenger hjelp er "hva er viktig for deg?" og så forme tjenestene ut fra det. På den måten legges mer valgfrihet og fleksibilitet inn i den offentlige tjenesten. Vi unngår å bruke tid og penger på byråkratiske anbudsrunder og bruker heller ressursene på selve tjenesten. Fokuset skal være på hva den enkelte trenger for at eldre skal kunne fortsette å bo hjemme, og få sine ønsker oppfylt i større grad. Tjenestene må utformes sammen med de som jobber i hjemmetjenesten, og kjenner behovene til de som bruker den, sier Lyssand.

Hun viser til at det er svært viktig å lykkes med en tillitsbasert måte å tenke på, nå før eldrebølgen kommer for fullt. Hvis ikke risikerer vi at utgiftene til eldreomsorgen eksploderer om få år.

– Vi må bygge slik at folk kan bo hjemme, eller ha et botilbud som passer for dem, slik at de ikke må flytte til en annen by eller bydel, men kan bli boende og beholde sitt nærmiljø.

– Derfor vil vi også ha demenslandsbyer. Og så skal vi bygge nytt Tåsenhjem, og det skal bygges miljøvennlig i tre, sier Kåvik.

– Hvordan skal det se ut – Fylkesmannen stoppet planen etter klager fra naboene, fordi det krevde for store dispensasjoner fra gjeldene reguleringsplan?

– Vi er ikke ferdig med de rundene. Men vi har lyttet til velforeninger, og det er viktig å få medvirkning, slik at vi finner en bra løsning. Vi må ha et større sykehjem, men vi vil også lytte til lokalbefolkningen, sier Kåvik.

– Vi har tid til regulering og medvirkning for å få en god løsning. Dette blir et bygg som skal stå i mange år, sier Lyssand.

BUs rolle

– Hvor viktig er BUs rolle for utviklingen av bydelen, og hvor mye har BUs vedtak å si for det som blir gjeldene politikk i byråd og bystyre?

– Jeg synes det er viktig, selv om vi kan bli overkjørt. Men vi har nokså stort budsjett –ansvar for folkehelse og all primærhelsetjeneste. Vi har ansvar for eldrepolitikk, oppvekst og barnehager. Så det er klart at hva vi mener i BU er viktig, sier Lyssand.

– Og så er det viktig med lokalpolitikere som rapporterer inn til bystyret. For de kan ikke være rundt i hele byen, sier Kåvik.

Hun legger til at SV ønsker å høre med folk fra ulike steder i bydelen, og om hvor det "butter".

– Det skal bygges ut mange steder i bydelen, og det er viktig at det planlegges slik at det blir gode bomiljøer til slutt, sier Kåvik.

Av lokale saker med betydning for innbyggerne, trekker SV-kandidatene frem de rosa bussene for eldre i bydelen.

– Det kom jo som et lokalt initiativ, og har vært utrolig vellykka. Får vi tilbakemeldinger på at slike tiltak er gode, så vil vi være en vaktbikkje for at det ikke bare er å sette strek når noen ønsker penger et annet sted, sier Kåvik.

Hun vil også være talerør for dem som trenger brukerstyrt personlig assistent.

– Og holde øye med at slike ordninger fungerer. Det er noe bydelene har ansvaret for. Det er et tilbud som lett kan bli litt skralt, men som har stor betydning for livskvaliteten til de det gjelder, slik at man slipper å være isolert hjemme.

Svømmehall

Lyssand trekker også frem behovet for svømmehall, som lokalpolitikerne i Nordre Aker har drømt om i mange år.

– Vi har svømmehallen på Sogn, men som ikke er åpen for publikum. Det burde vi fått til, men er et langt lerret å bleke. Det er et etterslep på svømmehaller i Oslo kommune. Og det var ikke bygget én offentlig svømmehall i Oslo på mange tiår, før dette byrådet kom i gang. Nå har vi prioritert Tøyenbadet først, og så skal vi lokalt jobbe for at det blir en svømmehall enten i Nydalen eller på Sogn, sier Lyssand.

– Det blir stadig flere mennesker, og flere barn i bydelen. Så det er ikke vanskelig å peke på behovet.

Tåsen

– Hvor står SV i utbyggingen av Tåsen som kollektivknutepunkt?

– Her må vi ha skikkelig medvirkning og helhetstenkning. Det er en grønn korridor som går forbi, og det er en bevaringsverdig gård det ikke kan bygges helt inn på. Vi er ikke mot fortetting, men vil ha gode bomiljøer der det tas miljøhensyn. Vi må ha miljøpolitikken med på alt som skjer, sier Kåvik.

– Får man inn boliger, noen butikker og eldresenter vil det kunne bli et populært område for mange som bor i eneboliger i dag. Det vil gi en god dynamikk i miljøet. Men når forslagene kommer tomt for tomt, og de tegner inn grøntarealer på nabotomta, da må vi ha et overordnet blikk – så vi ikke ender opp som i Nydalen der det er vanskelig å plassere en park, og utbyggerne kanskje føler at de sitter igjen med svarteper. Derfor er det viktig å ta med erfaring over i prosjektene så man vet premissene på forhånd.

Aksjonsgrupper

– Vi har i Nordre Aker de siste par årene hatt aksjonsgrupper på nedre Grefsen, Tåsen og for park i Nydalen. Gruppene har stort sett hatt lokalpolitikerne med seg, litt på tvers av partiene i bystyret. Når gruppene har vokst har det ført til bevegelse i bystyret. Har man blitt avhengig av å ha med seg slike grupper for å bli hørt?

– Det er viktig å ha med det engasjementet. Det er vanskelig å vite at noe er en mangel om ingen sier noe. Vi har ikke ønske om å gå glipp av viktige saker, og aksjonsgrupper er til hjelp. De kjenner området best, sier Lyssand og Kåvik.

– Nå støtter dere aksjonsgruppa og ønsket om park i Nydalen?

– Ja, det gjør vi helt opplagt. Men vi må få et samarbeid med utbygger. De har jo en regulering som ligger der. Om vi ikke får til samarbeid så kan de bruke den. Området som først var satt av til park er for lite.

Idretten

Nordre Aker SV vil også styrke idrettstilbudet i bydelen, og ønsker nye idrettsbaner, også mindre baner for idretter som ikke har gode fasiliteter i dag, som for eksempel basketball.

– Og kunstisbane på Nordre Åsen. Med ustabile vintre blir skøyteidretten viktigere, og enklere å gjennomføre enn å lage store og dyre anlegg med kunstsnø.

Hun legger til at de store isflatene som bandyen krever, er mer tilgjengelig for publikum enn det mindre ishockeyhaller er.

– Det er større tradisjon for publikumstid på de utendørs bandybanene, og dette er litt siste sjanse for bandyen i Skeid. Nå har vi Helge og de gutta som står og sprøyter naturisbane, men de jobber veldig i motvind, sier Lyssand.

Boligpolitikk

På bynivå ønsker SV også en «tredje boligsektor» – med blant annet "leie til eie", for å hjelpe folk til å komme inn på boligmarkedet. Det vil de prøve å få penger til på neste års budsjett. Nordre Aker er en dyr bydel, der mange unge, eller andre med dårlig økonomi ikke har råd til å etablere seg. Det er skadelig for det mangfoldet SV ønsker, mener politikerne.

– Vi er egentlig veldig homogene i bydelen og derfor er SV et viktig parti – alle skal inkluderes – vi skal ikke være oss selv nok og bli selvgode, sier Kåvik.

Ullevål sykehus

Nordre Aker SV ønsker, som Oslo-partiet, en ordentlig utredning av Ullevål sykehus.

– Det er mange leger, inkludert meg selv, og et veldig engasjement i bydelen for at man skal gjøre et klokt valg for Oslo. Vi mener potensialet for å få et godt sykehustilbud heller ligger på Ullevål-tomta enn på Gaustad-tomta, som er betydelig mindre, mindre fleksibel og har dårligere mulighet for å utvikles mer hvis det skulle trengs, sier Kåvik.

Hun har ikke tro på Helse Sør-Østs forklaringer om at sektoren skal bli så mye mer effektiv.

– Befolkningen blir også eldre, og vi kan ikke ha et system som lager kasteballer av eldre fordi det er for lite sykehuskapasitet. Ullevål-alternativet er ikke utredet, det er bare belyst, og på helt feil premisser, mener Kåvik.

– Hvis jeg som velger i Nordre Aker er usikker på jeg skal stemme, hvordan vil dere overbevise meg om at SV og dere kandidaturer er riktig valg?

– Hvis du er opptatt av miljø, og at vi skal jobbe for en inkluderende bydel med sosial utjevning, så er SV riktig valg. Miljø er en global utfordring, men vi må starte lokalt. Det har man gjort i Oslo, med et miljøregnskap, som også er noe vi vil ha for bydelene. Vi tenker at sosial utjevning skaper bedre bomiljøer, ikke bare for de man tenker er dårligere stilt enn gjennomsnittet i bydelen, men at det blir bedre for alle når alle har det bra. Det er limet i samfunnet, og ikke noe vi kan ta for gitt. Vi er partiet som har begge deler: Vi er både opptatt av miljø og sosial utjevning.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...